Regulamin Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego

I Przepisy ogólne

§ 1

 1. Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego zwane dalej RUŁ służy upowszechnianiu dorobku naukowego pracowników i doktorantów UŁ oraz promowaniu projektów i badań naukowych prowadzonych na Uniwersytecie Łódzkim.
 2. W Repozytorium są gromadzone oraz udostępniane cyfrowe wersje utworów pracowników i doktorantów UŁ lub wydanych na UŁ, zwane dalej Materiałami.
 3. Deponowanie oraz udostępnianie Materiałów odbywa się on-line za pośrednictwem serwisu internetowego: http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/
 4. Dane osobowe w RUŁ
  1. Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi przy ul. Narutowicza 65, na podstawie art. 24 ust. z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) informuje, iż jest administratorem podanych danych osobowych. Depozytariusz Materiałów, o którym mowa w § 3 ust. 1, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do zmian w ich zakresie;
  2. gromadzone dane osobowe są przetwarzane wyłącznie do celów prowadzenia Repozytorium;
  3. podanie danych osobowych jest dobrowolne ale stanowi warunek konieczny deponowania Materiałów w Repozytorium.
 5. Regulamin określa zasady gromadzenia, deponowania, udostępniania oraz bezpieczeństwa Materiałów zamieszczanych w Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego.

II Gromadzenie Materiałów

§ 2

 1. RUŁ jest platformą materiałów naukowych, dydaktycznych oraz innych związanych z działalnością naukowo-badawczą UŁ.
 2. Repozytorium UŁ ma budowę hierarchiczną. Poszczególnym wydziałom oraz innym jednostkom UŁ odpowiadają zbiory Repozytorium, w których skład wchodzą w szczególności kolekcje:
  1. artykuły naukowe,
  2. książki/rozdziały,
  3. materiały dydaktyczne,
  4. materiały konferencyjne,
  5. prace doktorskie i habilitacyjne.

III Deponowanie Materiałów

§ 3

1. Zasady ogólne

 1. Depozytariuszem Materiałów może zostać pracownik lub doktorant UŁ po uzyskaniu autoryzacji, której udziela redaktor Repozytorium UŁ.
 2. Deponowanie Materiałów w RUŁ możliwe jest w dwojaki sposób:
  1. deponowanie bezpośrednie (autoarchiwizacja) – przez autora pracy lub członka Redakcji,
  2. deponowanie pośrednie – przez redaktora RUŁ lub redaktora Wydawnictwa UŁ (dalej redaktor WUŁ), po uzyskaniu od autora Materiału lub członka Redakcji upoważnienia i oświadczenia w zakresie rodzaju udzielanej licencji (wzór upoważnienia stanowi załącznik do Regulaminu), przy czym upoważnienie może nastąpić także w umowie wydawniczej zawieranej z Wydawnictwem UŁ w sytuacji, o której mowa w ust. 6.
  W przypadku, o którym mowa w lit. a oraz w lit. b w zakresie, w jakim deponowanie następuje przez redaktora WUŁ, redaktor RUŁ, przed udostępnieniem Materiałów, zatwierdza poprawność formatu i metadanych.
 3. Depozytariusze udostępniają w RUŁ publikacje nieodpłatnie, na podstawie otwartych licencji Creative Commons albo bezterminowej licencji wyłącznej udzielonej UŁ (dla materiałów opublikowanych w Wydawnictwie UŁ lub wydawnictwach zewnętrznych realizujących prawo pierwszeństwa publikacji UŁ zgodnie z zarządzeniem nr 20 Rektora UŁ z dn. 29. 10 2012 r.) albo bezterminowej licencji niewyłącznej (dla innych materiałów) udzielonej UŁ, których wzory stanowią załączniki do Regulaminu.
 4. Z zastrzeżeniem ust. 3 oraz ust. 5, Materiały pierwotnie rozpowszechnione w RUŁ nie mogą być deponowane w innych elektronicznych bazach danych, w tym w repozytoriach innych placówek naukowych (zewnętrzne bazy danych).
 5. W zewnętrznych bazach danych można zamieścić odesłanie w postaci hyperlink lub poprzez wskazanie numeru DOI (ang. digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego) do Materiałów pierwotnie rozpowszechnionych zdeponowanych w RUŁ. W szczególnych przypadkach, Prorektor UŁ ds. Nauki w porozumieniu z Dyrektorem Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego, a jeżeli Materiał został opublikowany przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego – z Dyrektorem tego Wydawnictwa, może wyrazić zgodę na zdeponowanie Materiału w zewnętrznych bazach danych o ugruntowanej pozycji naukowej, w tym w bazach danych ujętych w wykazie baz referencyjnych sporządzonym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, obok RUŁ.
 6. Materiały, inne aniżeli czasopisma i artykuły naukowe, opublikowane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego mogą zostać zdeponowane w RUŁ przez Autora – także w przypadkach, gdy Autorowi nie przysługują majątkowe prawa autorskie, na podstawie uzyskanej przez Autora zgody na zdeponowanie Materiału. Zgody udziela, na wniosek Autora, Prorektor UŁ ds. Nauki w porozumieniu z Dyrektorem Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego.
 7. Utwór naukowy, który został pierwotnie opublikowany (w formie drukowanej) lub rozpowszechniony (w formie elektronicznej) w zewnętrznych bazach danych, może następczo zostać zdeponowany w RUŁ.
 8. W przypadkach, gdy:
  1. majątkowe prawa autorskie nie przysługują autorowi,
  2. b) utwór został lub ma zostać opublikowany w celach komercyjnych lub odpłatnie rozpowszechniony
  - nie jest dopuszczalne udzielenie licencji Creative Commons.

2. Czasopisma naukowe

§ 4

 1. Czasopisma naukowe Uniwersytetu Łódzkiego (Czasopisma) przyjmują, jako podstawową, formę on-line, chyba że właściwa Redakcja Czasopisma postanowi inaczej. Wersją wtórną jest wersja drukowana.
 2. Każdy kolejny numer Czasopisma jest obligatoryjnie deponowany w RUŁ przez właściwą Redakcję Czasopisma, chyba że właściwa Redakcja Czasopisma postanowi inaczej. Odmienne postanowienie właściwej Redakcji Czasopisma może dotyczyć wyłącznie sytuacji deponowaniu numerów Czasopisma na platformie hostingowej w formie dostępu odpłatnego lub okresu karencji.
 3. W przypadku wersji wtórnej Czasopisma w formie drukowanej, wielkość nakładu określa Dyrektor Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego, z uwzględnieniem potrzeb właściwej Redakcji, wymiany międzybibliotecznej oraz prenumeraty.

3. Rozprawy doktorskie

§ 5

 1. Do rozpraw doktorskich stosuje się zasady określone w obowiązującym zarządzeniu Rektora w sprawie gromadzenia i udostępniania przez Bibliotekę Uniwersytetu Łódzkiego rozpraw doktorskich dopuszczonych do publicznej obrony w Uniwersytecie Łódzkim.
 2. W przypadku rozpraw doktorskich stanowiących formę: maszynopisu książki, książki wydanej lub spójnego tematycznie zbioru rozdziałów w książkach wydanych, spójnego tematycznie zbioru artykułów opublikowanych lub przyjętych do druku w czasopismach naukowych – deponowanie i udostępnienie rozprawy doktorskiej w RUŁ może nastąpić jedynie zgodnie z indywidualnymi ustaleniami pomiędzy wydawcą rozprawy doktorskiej a jej autorem.

IV Udostępnianie Materiałów

§ 6

 1. Dostęp do opisów bibliograficznych Materiałów zdeponowanych w RUŁ jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych.
 2. Dostęp do pełnych tekstów dokumentów zarchiwizowanych w RUŁ jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych. Dopuszcza się jednak możliwość udostępniania niektórych tekstów wyłącznie uprawnionym użytkownikom, zgodnie z licencjami udzielonymi przez depozytariuszy RUŁ.
 3. Opisy bibliograficzne mogą być wykorzystane bez zgody właściciela praw autorskich do Materiałów, wyłącznie w celach niekomercyjnych i pod warunkiem podania oryginalnego adresu bibliograficznego lub identyfikatora URI.
 4. Kopie Materiałów – bez zgody właściciela praw autorskich – mogą być sporządzone wyłącznie na użytek własny lub do celów naukowych i dydaktycznych, pod warunkiem powołania się na źródło, stosownie do udzielonej przez autora licencji.

V Bezpieczeństwo i odpowiedzialność

§ 7

 1. Autor ponosi pełną odpowiedzialność za zamieszczone Materiały i odpowiada za ewentualne naruszenia praw autorskich osób trzecich oraz zamieszczanie treści mogących naruszać normy prawa obowiązujące w RP.
 2. Materiały naruszające niniejszy Regulamin mogą być usunięte przez administratora RUŁ bez zgody autora. Zapis ten dotyczy m.in. zasobów w stosunku, do których zostało zgłoszone naruszenie praw autorskich.
 3. Zasób Repozytorium jest przechowywany bezterminowo, z zachowaniem bezpieczeństwa danych.
 4. Materiały zdeponowane w RUŁ nie podlegają wycofaniu przez autorów.
 5. W wyjątkowych sytuacjach, na wniosek autora możliwe jest zaktualizowanie lub usunięcie zdeponowanego Materiału, wyłącznie za pośrednictwem redaktora RUŁ.

Załączniki do regulaminu


Załączniki do regulaminu repozytorium UŁ - Umowy licencyjne
Załączniki do regulaminu repozytorium UŁ


Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Łódzkiego

Zarządzenie nr 13 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 23.10.2016 r.
Zarządzenie nr 159 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 06.08.2013 r.
Zarządzenie Rektora UŁ nr 51 z dn. 31.03.2015
Zarządzenie Rektora UŁ nr 23 z dn. 16.12.2014
Załącznik 1
Załącznik 2