Show simple item record

dc.contributor.authorWiktorowicz, Justyna
dc.date.accessioned2015-07-23T12:33:52Z
dc.date.available2015-07-23T12:33:52Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationJustyna Wiktorowicz, WYDŁUŻENIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ CZY PRZEJŚCIE NA EMERYTURĘ? STUDIUM MIKROEKONOMICZNE, „Studia Demograficzne”, 2014, nr 2(166), 7-36pl_PL
dc.identifier.issn0039-3134
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/11163
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherKND PANpl_PL
dc.relation.ispartofseriesStudia Demograficzne;2014, nr 2(166)
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectstarzenie się ludnościpl_PL
dc.subjectaktywność zawodowapl_PL
dc.subjectpolityka społecznapl_PL
dc.subjectPolskapl_PL
dc.subjectprzechodzenie na emeryturępl_PL
dc.titleWydłużenie aktywności zawodowej czy przejście na emeryturę? Studium mikroekonomicznepl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number7-36pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.referencesBłędowski P., A. Szuwarzyński, 2009, Aktywizacja zawodowa osób w wieku 50+ – szanse i ograniczenia, PBS DGA, Sopotpl_PL
dc.referencesBortkiewicz A., T. Makowiec-Dąbrowska, 2008, Wiek a zdolność do pracy, [w:] J. Kleer (red.), Konsekwencje ekonomiczne i społeczne starzenia się społeczeństwa, Polska Akademia Nauk, Komitet Prognoz «Polska 2000 Plus» Warszawa, s. 138–167pl_PL
dc.referencesBugajska J., T. Makowiec-Dąbrowska, E. Wągrowska-Koski, 2010, Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwach jako element ochrony zdrowia starszych pracowników, Medycyna Pracy, 61(1), s. 55–63pl_PL
dc.referencesBukowski M. (red.), 2010, Zatrudnienie w Polsce 2008. Praca w cyklu życia, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawapl_PL
dc.referencesChłoń-Domińczak A., 2009, Retirement Behaviour in Poland and the Potential Impact of Pension System Changes, ENEPRI Research Report No 63, AIM project, http://aei.pitt.edu/10745/ (data dostępu: 15.02.2014).pl_PL
dc.referencesContreras N., E. Martellucci, A.-E. Thum, 2013, Extending Working Life in Belgium, “CEPS Working Document”, nr 386pl_PL
dc.referencesCzapiński J., T. Panek (red.), 2013, Diagnoza Społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawapl_PL
dc.referencesCzarnik S., K. Turek, 2014, Aktywność zawodowa i wykształcenie Polaków. Edukacja a rynek pracy – tom II, PARP, Warszawapl_PL
dc.referencesDeterminanty dezaktywizacji zawodowej osób po 45 roku życia. Raport z badań, Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych, Elbląg; http://www.erkon.elblag.com.pl/innowacyjnyerkon/ wp-content/uploads/2010/02/raport.pdf (data dostępu: 19.01.2014).pl_PL
dc.referencesDolny E., 2009, Popytowe bariery zatrudniania osób starszych, [w:] Wiśniewski Z. (red.), Zarządzanie wiekiem w organizacjach wobec procesu starzenia się ludności, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „DOM ORGANIZATORA”, Toruń.pl_PL
dc.referencesDubas E., J. Pyżalski, M. Muszyński, J.R. Pavel (red.), 2008, Wspieranie rozwoju bezrobotnych 50+. Doświadczenia projektu Adults Mentoring, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódźpl_PL
dc.referencesDuch-Krzysztoszek D., 2009, Praca płatna w życiu kobiet i mężczyzn, [w:] Szukalski P. (red.), Przygotowanie do starości. Polacy wobec starzenia się, ISP, Warszawapl_PL
dc.referencesEuropean Commission, 1999, Towards a Europe for All Ages, COM(1999) 221 final, Bruksela 21.05.1999.pl_PL
dc.referencesEuropean Commission, 2001, Draft Joint Employment Report, Commission Staff Working Paper, SEC(2001) 1398pl_PL
dc.referencesEuropean Commission, 2012, Active ageing and gender equality policies. The employment and social inclusion of women and men of late working and early retirement age, http://ec.europa. eu/justice/gender-equality/files/2011_active_ageing_synthesis_report_en. pdf (data dostępu: 15.02.2014).pl_PL
dc.referencesGiza-Poleszczuk A., 2008, Eksperci o dezaktywizacji, [w:] Giza-Poleszczuk A., M. Góra, J. Liwiński, U. Sztanderska, Dezaktywizacja osób w wieku okołoemerytalnym. Raport z badań, MPiPS, Warszawapl_PL
dc.referencesGiza-Poleszczuk A., M. Góra, J. Liwiński, U. Sztanderska,, 2008, Dezaktywizacja osób w wieku okołoemerytalnym. Raport z badań, MPiPS, Warszawapl_PL
dc.referencesGurria A., 2008, Living longer, working longer, The Journal AARP International, Washingtonpl_PL
dc.referencesGUS, 2012a, Osoby powyżej 50. roku życia na rynku pracy w 2010 r., Warszawapl_PL
dc.referencesGUS, 2012b, Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w latach 1950–2011 (podstawa wymiaru emerytur i rent), http://www.stat.gov.pl/gus/5840_1630_PLK_HTML.htm (data dostępu: 6.08.2013).pl_PL
dc.referencesHantrais L., 2004, Family policy matters. Responding to family change in Europe, The Policy Press, Bristol, [w:] P. Szukalski, J. Wiktorowicz, 2011, Koncepcja badań w zakresie rozwiązań promujących aktywne starzenie się w wybranych krajach UE, Łódź, materiały wewnętrzne projektu „Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+”.pl_PL
dc.referencesHumphrey A., Costigan P., Pickering K., Stratford N., Barnes M., 2003, Factors affecting the labour market participation of older workers, Department for Work and Pension, Research Report no. 200, Huddersfield, http://praha.vupsv.cz/fulltext/ul_363.pdf (data dostępu: 9.08.2013).pl_PL
dc.referencesIlmarinen J., 2005, Towards a longer worklife! Ageing and the quality of worklife in the European Union, Finnish Institute of Occupational Health, Helsinkipl_PL
dc.referencesKaleta D., T. Makowiec-Dąbrowska, A. Jegier, 2006, Lifestyle Index and Work Ability, International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, 19(3), s. 170–177pl_PL
dc.referencesKarpowicz E., 2010, Zarządzanie pracownikami w wieku 50+ – perspektywa pracodawcy, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawapl_PL
dc.referencesKołodziejczyk-Olczak I., 2010, Career Plan 50+. Survey Report, SWSPiZ, Łódź.pl_PL
dc.referencesKotowska I.E., K. Saczuk, P.A. Strzelecki, 2014, Rynek pracy [w:] I.E. Kotowska (red.), Rynek pracy i wykluczenie społeczne w kontekście percepcji Polaków. Diagnoza Społeczna 2013. Raport tematyczny, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawapl_PL
dc.referencesKotowska I.E., I. Wóycicka (red.), 2008, Sprawowanie opieki oraz inne uwarunkowania podnoszenia aktywności zawodowej osób w starszym wieku produkcyjnym. Raport z badań. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawapl_PL
dc.referencesKowaleski J., P. Szukalski, 2008, Starzenie się ludności Polski – między demografią a gerontologią społeczną, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesKrajewski P. (red.), 2010, Osoby po 45. roku życia na rynku pracy Lubelszczyzny. Rekomendacje opracowane w ramach projektu, Fundacja CBOS, Warszawapl_PL
dc.referencesKryńska E., 2006, Wydłużanie życia zawodowego na polskim rynku pracy, „Polityka Społeczna”, Nr 9pl_PL
dc.referencesKryńska E., J. Krzyszkowski, B. Urbaniak, J. Wiktorowicz (red.), 2013, Diagnoza obecnej sytuacji kobiet i mężczyzn 50+ na rynku pracy w Polsce, Uniwersytet Łódzki, Łódźpl_PL
dc.referencesKryńska E., P. Szukalski (red.), 2013, Rozwiązania sprzyjające aktywnemu starzeniu się w wybranych krajach Unii Europejskiej. Raport końcowy, Uniwersytet Łódzki, Łódźpl_PL
dc.referencesKrzyszkowski J., 2010, Środowiskowa pomoc społeczna wobec potrzeb ludzi starszych [w:] Być seniorem w województwie łódzkim, RCPS w Łodzi, Łódźpl_PL
dc.referencesLiwiński J., U. Sztanderska, 2010, Wstępne standardy zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwach, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawapl_PL
dc.referencesMaitland A., 2010, Working better. The over 50s, the new work generation, Equality and Human Rights Commissionpl_PL
dc.referencesMaltby T., 2011, Extending Working Lives? Employability, Work Ability and Better Quality Working Lives, „Social Policy & Society”, Cambridge University Press, vol. 10:3, s. 299–308pl_PL
dc.referencesMossakowska M., A. Więcek, P. Błędowski, 2012, PolSenior. Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce, Termedia Wydawnictwa Medyczne, Poznańpl_PL
dc.referencesMunnell A.H., S. Sass, 2008, Working Longer. The Solution to the Retirement Income Challenge, Brookings Institution Press, Washingtonpl_PL
dc.referencesPerek-Białas J., H. Strzałkowska, K. Turek, 2010, Analiza desk research w ramach badań dot. stworzenia modelu świadczenia usług doradztwa i rozwoju kariery pracowników 50+, Krakówpl_PL
dc.referencesPerek-Białas J., K. Turek, H. Strzałkowska, M. Kononowicz, J. Michałowska, M. Drozd-Garbacewicz, M. Jagiełło, 2011, Pracuję – rozwijam kompetencje. Innowacyjny model wsparcia dla pracowników 50+. Zbiorczy raport z badań, PBS DGA, Sopotpl_PL
dc.referencesPerspektywa uczenia się przez całe życie z 10 września 2013 r., 2012, Międzyresortowy Zespół ds. uczenia się przez całe życie, Warszawapl_PL
dc.referencesPodgórniak-Krzykacz A., J. Przywojska, 2011, Krajowe i regionalne programy rynku pracy wobec aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+/45+ [w:] B. Urbaniak, J. Wiktorowicz (red.), Raport z analizy programów skierowanych do osób 50+ zrealizowanych w Polsce w latach 2004–2009 (s. 61–81), Uniwersytet Łódzki, Łódźpl_PL
dc.referencesPolska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa, 11.01.2013pl_PL
dc.referencesProgram Solidarność Pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2008pl_PL
dc.referencesProgram Solidarność Pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, grudzień 2013pl_PL
dc.referencesRaport. Starzejące się społeczeństwo jako wyzwanie ekonomiczne dla europejskich gospodarek, 2011, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Amerykańska Izba Handlowa w Polsce, Warszawa, http://www.pracodawcyrp.pl/aktualnosci/art,782,jak-stawic-czola-wyzwaniu-starzejacego-siespoleczenstwa. html, (data dostępu: 10.04.2014 r.).pl_PL
dc.referencesRzechowska E. (red.), 2010, Dojrzały pracownik na rynku pracy: Perspektywa rozwojowa i perspektywa pracowników służb społecznych (raport z badań), Lubelska Szkoła Biznesu, Lublinpl_PL
dc.referencesSadowska-Snarska C. (red.), 2011, Uwarunkowania utrzymania aktywności zawodowej osób pracujących po 50. roku życia, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystokpl_PL
dc.referencesSchimanek T., K. Trzos, M. Zatorska, 2011, Zarządzanie wiekiem – szansa dla przedsiębiorców. Miniprzewodnik zarządzania wiekiem, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Warszawapl_PL
dc.referencesSilcock D., 2012, Extending working lives, „Pensions”, vol. 17, s. 229–235pl_PL
dc.referencesSobocka-Szczapa H. (red.), I. Poliwczak, 2011, Diagnoza sytuacji osób w wieku 45+ na rynku pracy w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej. Aspekt ekonomiczny, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Łódźpl_PL
dc.referencesStrategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, czerwiec 2013pl_PL
dc.referencesStrategia Rozwoju Kraju 2020 – Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, wrzesień 2012pl_PL
dc.referencesSummary of the Peer Review on „Extending working life: Tripartite co-operation and the role of the Centre for Senior Policy”, Oslo, 24–25.05.2012pl_PL
dc.referencesSzaban J., 2010, Osoby 50+ w wybranych badaniach krajowych i zagranicznych, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawapl_PL
dc.referencesSzarota Z., 2010, Starzenie się i starość w wymiarze instytucjonalnego wsparcia, Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego, Krakówpl_PL
dc.referencesSzatur-Jaworska B., B. Rysz-Kowalczyk (red.), 2007, Rynek pracy a osoby bezrobotne 50+. Bariery i szanse, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Warszawapl_PL
dc.referencesSzmidt C. (red.), 2012, Kompleksowy program aktywizacji osób starszych 50+. Raport końcowy, Akademia Leona Koźmińskiego, Millward Brown SMG/KRC, Warszawapl_PL
dc.referencesSztanderska U., 2008, Przyczyny wczesnej dezaktywizacji zawodowej i emerytalnej osób ubezpieczonych w ZUS [w:] Giza-Poleszczuk A., M. Góra, J. Liwiński, U. Sztanderska, Dezaktywizacja osób w wieku okołoemerytalnym. Raport z badań, MPiPS, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSzubert Z., W. Sobala, 2005, Current determinants of early retirement among blue collar workers in Poland, International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, 18(2), s. 177–184pl_PL
dc.referencesSzukalski P. (red.), 2008, To idzie starość – polityka społeczna a przygotowanie do starzenia się ludności Polski, Wydawnictwo Instytutu Spraw Publicznych, Warszawapl_PL
dc.referencesSzukalski P., 2006, Dezaktywizacja zawodowa Polek i Polaków na przedpolu starości, [w:] Z. Olejniczak (red.), Aktywność zawodowa i społeczna osób z grupy wiekowej 50 plus. Opracowania, analizy, badania, dobre praktyki (s. 26–45), Wyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania w Lesznie, Lesznopl_PL
dc.referencesSzukalski P., 2012, Solidarność pokoleń. Dylematy relacji międzypokoleniowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódźpl_PL
dc.referencesUrbaniak B. (red.), 2007, Pracownicy 45+ w naszej firmie, UNDP, Warszawapl_PL
dc.referencesUrbaniak B., 2011, Zatrudnienie i instytucje rynku pracy w warunkach starzejących się zasobów pracy – badania dla Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódźpl_PL
dc.referencesUrbaniak B., J. Wiktorowicz (red.), 2011, Raport z analizy programów skierowanych do osób 50+ zrealizowanych w Polsce w latach 2004–2009, Uniwersytet Łódzki, Łódźpl_PL
dc.referencesUrbaniak B., J. Wiktorowicz, 2014, Support for Economic Activity of People Aged 50+ in Poland: the Best Solutions of the Goverment’s Programme Solidarity of Generations, Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe, vol. 17, no. 1/2014, s. 77–92pl_PL
dc.referencesUścińska G., 2011, Diagnoza sytuacji osób w wieku 45+ na rynku pracy w Polsce i w wybranych krajach UE na podstawie danych zastanych. Aspekt prawny, IPiSS, Warszawapl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2012 nr 0 poz. 637pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1118pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych, Dz.U. z 2008 r. nr 237, poz. 1656.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 28 marca 2008 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2008 r. nr 67, poz. 411pl_PL
dc.referencesWeyman A., D. Wainwright, R. O’Hara, Ph. Jones, A. Buckigham, 2012, Extending working life. Behaviuor change intervenstions, Department for Work and Pension, “Research Report”, nr 809, Sheffield.pl_PL
dc.referencesWiktorowicz J., 2012, Stosunek pracujących w wieku 45+ wobec dalszego zatrudnienia, materiały wewnętrzne projektu „Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+”, opracowane na podstawie wyników badania ilościowego osób w wieku 45+ Diagnozy obecnej sytuacji kobiet i mężczyzn 50+ na rynku pracy w Polsce, Łódźpl_PL
dc.referencesWiktorowicz J. (red.), 2010, Fachowcy 45+, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Łódźpl_PL
dc.referencesWiśniewski Z. (red), 2009, Determinanty aktywności zawodowej ludzi starszych, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruńpl_PL
dc.referencesWłodarczyk M., M. Paluszkiewicz, 2011, Formy prawne wyrównywania szans osób w wieku 50+/45+ na rynku pracy w Polsce, [w:] B. Urbaniak, J. Wiktorowicz (red.), Raport z analizy programów skierowanych do osób 50+ zrealizowanych w Polsce w latach 2004–2009 (s. 35–51), Uniwersytet Łódzki, Łódźpl_PL
dc.referencesWoszczyk P. (red.), 2011, Zarządzanie pracownikami 50+. Teoria i praktyka, HRP, Łódźpl_PL
dc.referencesWysokińska Z., 2013, Koncepcja aktywnego starzenia się – o próbach jej wdrażania w UE [w:] Kryńska E., P. Szukalski (red.), Rozwiązania sprzyjające aktywnemu starzeniu się w wybranych krajach Unii Europejskiej. Raport końcowy, Uniwersytet Łódzki, Łódźpl_PL
dc.referencesZawadzki K., 2009, Zarządzanie wiekiem w organizacjach gospodarczych, [w:] Wiśniewski Z. (red.), Zarządzanie wiekiem w organizacjach wobec procesu starzenia się ludności, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „DOM ORGANIZATORA”, Toruńpl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska