Internetowy Magazyn Filozoficzny Hybris przy Instytucie Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego powstał w 2001 r. Pierwsze dwa numery zostały zredagowane przez Bogdana Banasiaka i Tomasza Sieczkowskiego. Od trzeciego numeru Redaktorem Naczelnym „Hybris” został Mateusz Oleksy. Dzięki Niemu od 2007 roku „Hybris” zaczął ukazywać się jako półrocznik, a podczas recenzowania zaczęto przestrzegać zasady obustronnej anonimowości. Jesienią 2008 tragicznie zmarłego Mateusza Oleksego zastąpili na stanowisku Redaktora Naczelnego Paweł Grabarczyk i Tomasz Sieczkowski. Obecnie „Hybris” ukazuje sie jako kwartalnik. Od numeru 11. „Hybris” jest czasopismem punktowanym. Obecnie magazyn znajduje się na liście B wykazu czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zgodnie z wykazem czasopism punktowanych opublikowanym przez MNiSW 31 lipca 2019 roku za publikację w IMF „Hybris” przysługuje 20 punktów. Od numeru 24 (2014), Internetowy Magazyn Filozoficzny "HYBRIS" wydawany jest przy współpracy z Ośrodkiem Badań Filozoficznych.
Od pierwszego numeru nasz periodyk poświęcony jest szeroko pojętej tematyce filozoficznej. Naszym celem jest promowanie oryginalnej twórczości filozoficznej oraz integrowanie środowiska filozoficznego. Oprócz oryginalnych artykułów, Magazyn publikuje wywiady z filozofami, recenzje najnowszych pozycji filozoficznych oraz przekłady interesujących, a mało znanych pozycji filozoficznych oraz tekstów przydatnych do celów dydaktycznych.

INTERNETOWY MAGAZYN FILOZOFICZNY HYBRIS
Instytut Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego
Ul. Kopcińskiego 16/18
90-232 Łódź
tel./fax: (48) (42) 635 61 35/(29)
e-mail: magazyn.internetowy.hybris@gmail.com
ISSN: 1689-4286
strona www Internetowy Magazyn Filozoficzny Hybris
Punktacja MNiSW: 20 pkt. (2019)
Dyscyplina: FILOZOFIA

REDAKCJA

Redaktorzy naczelni:
Paweł Grabarczyk
Tomasz Sieczkowski

Sekretarz:
Michał Kowalczyk

Kolegium redakcyjne:
Bogdan Banasiak
Dawid Misztal
Marcin Bogusławski
Michał Zawidzki
Krzysztof Kędziora
Tomasz Załuski
Małgorzata Gwarny

REDAKTORZY JĘZYKOWI
Jagna Świderska
Helen Lynch (University of Aberdeen)
Wojciech Szymański (Uniwersytet Łódzki)

RADA NAUKOWA
Prof. Marek Gensler (Uniwersytet Łódzki)
Prof. Adam Grzeliński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Prof. Jérôme Heurtaux (Université Paris-Dauphine, Francja)
Prof. Leszek Kleszcz (Uniwersytet Wrocławski)
Prof. James E. McGuire (University of Pittsburgh, USA)
James Hughes (University of Massachusetts Boston, USA)
Prof. Małgorzata Kowalska (Uniwersytet w Białymstoku)
Prof. Paweł Pieniążek (Uniwersytet Łódzki)
Prof. Paul Russell (University of British Columbia, Kanada)
Prof. Michel Serres (Stanford University, USA)
Prof. Barbara Tuchańska (Uniwersytet Łódzki)
Prof. Gianni Vattimo (Università di Torino, Włochy)
Prof. Ryszard Wójcicki (IFiS PAN)

Collections in this community

Recent Submissions

 • Logicznie poprawny argument tu quoque 

  Sękowski, Piotr M. (Instytut Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego, 2018)
  The argument tu quoque is widely called a logical fallacy. The aim of this study is to show, that this theorem is ill-considered. The text is focused on the analysis of various examples of tu quoque. This analysis leads ...
 • Sposób postrzegania przeszłości jako światło dla μελέτη θανάτοu. Przyczynek z odniesieniem do myśli Parmenidesa z Elei (B3) 

  Wandowicz, Mieszko (Instytut Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego, 2019)
  The aim of my article is to present some reflections on the connection between the way of existence of the past (as we are entitled to see it) and our approach to dying and death. The basis of my reflections is a certain ...
 • Prawda jako narzędzie transgresji. Parezja a postawa nowoczesności w filozofii Michela Foucaulta 

  Kowalczyk, Michał (Instytut Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego, 2019)
  In the article I analyze the idea of the Enlightenment in Michel Foucault’s philosophy. Also, I analyze a few possible practices of parrhesia which Foucault has been studying during his career. I try to show up ...
 • Aspekty normy – problem holistycznego ujęcia wzorca normatywnego w świetle myśli późnego Wittgensteina 

  Graboń, Wojciech (Instytut Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego, 2019)
  In Polish legal theory there is a generally accepted distinction between legal norms (normative standards) and legal provisions (independent editorial units of a legal text). One of the most developed theories of ...
 • The Trigger Effect: Cognitive Biases and Fake News 

  Ostillio, Tommaso (Instytut Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego, 2019)
  This research study focuses on the problem of populistic propaganda online. In particular, this research study provides three case studies gathered in a Facebook Group of the Italian populistic movement Movimento 5 ...
 • Wybrane odpowiedzi na argument sceptyczny 

  Ebner, Maria (Instytut Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego, 2019)
  The aim of this paper is to present various answers to the skeptical argument and propose an alternative solution. Suggested solution refers to the results of empirical research which lead to abandonment of entailment ...
 • „Cała matematyka to właściwie geometria”. Poglądy Gottloba Fregego na podstawy matematyki po upadku logicyzmu 

  Bogucki, Krystian (Instytut Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego, 2018)
  Gottlob Frege abandoned his logicist program after Bertrand Russell had discovered that some assumptions of Frege’s system lead to contradiction (so called Russell’s paradox). Nevertheless, he proposed a new attempt for ...
 • Umiłowanie samego siebie w myśli Fryderyka Nietzschego 

  Dżugaj, Marcin (Instytut Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego, 2018)
  The article focuses on the conception of human in Nietzsche’s thought, especially on his category of self-affirmation. Nietzsche believes that after destruction of traditional values it is possibile to love oneself fully ...
 • Znaczenie pojęcia miłości w filozofii Fryderyka Nietzschego 

  Gał, Ada (Instytut Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego, 2018)
  This paper presents the meaning of the concept of love in philosophy of Friedrich Nietzsche. Love in its proper form is a kind of intoxication (Rausch), therefore it is an expression of feeling of power. Besides there are ...
 • Esencjalizm, antyhaecceityzm i haecceityzm 

  Lenart, Karol (Instytut Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego, 2019)
  A standard contemporary formulation essentialism defines essential properties with a help of a concept of possible worlds. It is often argued that in order to use possible worlds effectively, facts about transworld identity ...
 • Analiza porównawcza antyesencjalistycznej i Instytucjonalnej teorii sztuki 

  Janicki, Jędrzej (Instytut Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego, 2019)
  The aim of this article is to assess critically and compare Morris Weitz’s anti-essentialist theory of art to George Dickie’s institutional one. The comparison is based on a so-called Auschwitz incydent. The article shows ...
 • Filozoficzna i psychologiczna analiza wyborów Moralnych w grze This War of Mine 

  Neumann, Alicja (Instytut Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego, 2019)
  The moral choices made both in the context of everyday life and in the reality of war fascinate psychologists and philosophers focused on experimental research on intuition. In particular, in many psychological articles, ...
 • Śmierć i (wieczny) powrót Zaratustry 

  Kruszelnicki, Michał (Instytut Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego, 2018)
  The paper argues that F. Nietzsche’s magnum opus Thus Spoke Zarathustra can be looked upon as a narrative about the protagonist’s maturation to understand, articulate and accept the thought of the eternal return which is ...
 • Transhumanizm polityczny - przyszłość bez kryzysu? 

  Misztal, Dawid (Instytut Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego, 2018)
  As is the case with every utopian vision of the future, transhumanism offers some social and political solutions. In recent years transhumanists on both sides of the Atlantic have been trying to make this ideas visible and ...
 • Niezrównoważenie w kryzysie 

  Szymański, Wojciech (Instytut Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego, 2018)
  W czasach kryzysu Europy nadmierne koncentrowanie się na kwestiach rynkowych i gospodarczych w analizowaniu przyczyn i szukaniu rozwiązan wspo łczesnych problemo w wydaje mi się działaniem niedostatecznym. Co więcej, uważam ...
 • Rzym, Europa, świat – prawo rzymskie jako ratio scripta 

  Leszczyński, Marcin (Instytut Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego, 2018)
  Wśród historyków prawa istnieje przeświadczenie, że w Europie istnieje dość jednolita tradycja prawna. To przekonanie o jednolitości tradycji wynika z badań nad recepcją prawa rzymskiego przez różne kraje Europy i przyjęcie ...
 • New Atheism and Secularism 

  Sieczkowski, Tomasz (Instytut Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego, 2018)
  The paper attempts to analyze the theoretical conditions of the possible conflict between the New Atheism and modern secular liberal democracies. After short presentation of a few main components of neoatheistic thinking ...
 • Na początku był kryzys 

  Misztal, Dawid (Instytut Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego, 2018)
 • Kryzys Europy – kryzys sprawstwa 

  Bogusławski, Marcin Maria (Instytut Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego, 2018)
  In the paper I argue that the source of unrests which torment Europe is the crisis of agency. Referring to Alain Tourain and Joseph E. Stiglitz I try to show that one of the most important sources of crisis of agency are ...
 • Czyn czy słowo - co leży u podstaw filozofii pierwszej? 

  Pokorski, Bartosz (Instytut Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego, 2018)
  In this paper I compare the philosophy of being, which has its model example in the philosophy of Aristotle, with the philosophy of action proposed by Stanisław Brzozowski. These two constructions differ in their ...

View more