Show simple item record

dc.contributor.authorŁuszczyńska, Maria
dc.date.accessioned2015-07-27T09:20:02Z
dc.date.available2015-07-27T09:20:02Z
dc.date.issued2014-12
dc.identifier.citationMaria Łuszczyńska, Oblicza solidarności międzypokoleniowej — bariery, korzyści i perspektywy, 24. [w:] P. Szukalski (red.), Starzenie się ludności a solidarność międzypokoleniowa, Wyd. UŁ, Łódź 2014, 31-51pl_PL
dc.identifier.issn978-83-7969-439-6
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/11201
dc.description.abstractCelem artykułu jest poddanie analizie pojęcia solidarności międzypokoleniowej. Pierwsza jego część pokazuje zakres, funkcje oraz konsekwencje solidarności międzypokoleniowej w kontekście rozważań o solidarności w ogóle. Solidarność rozumiana jako idea jest, z jednej strony, pojęciem pierwotnym, a z drugiej — wieloznacznym. W najogólniejszej definicji solidarność oznacza „łączność, wspólnotę, jednomyślność”. W aspekcie prawnym solidarność oznacza „odpowiedzialność każdego ze współodpowiedzialnych za całość zobowiązania”. Solidarność jest relacyjna — zawsze ma miejsce w odniesieniu do drugiego człowieka lub grupy osób — stąd bierze się społeczny kontekst pojęcia. Ta społeczna odpowiedzialność jest odnoszona do relacji międzypokoleniowych. W drugiej części artykułu to one są poddawane analizie. Badania przeprowadzone na grupie 192 osób w wieku 19−26 lat mają na celu sprawdzić, czy zjawisko solidarności międzypokoleniowej jest znane, ważne i stanowi wartość dla pokolenia rozpoczynającego swoje funkcjonowanie społeczne poprzez wejście na rynek pracy. Celem prezentowanych badań jest stwierdzenie, w jakim zakresie pokolenie w wieku granicznym — między „przedprodukcyjnym” a „produkcyjnym” — jest gotowe do wymiany dóbr i usług z pokoleniami młodszymi i starszymi. Wyniki pokazują występowanie swoistej luki świadomościowej, brak wiedzy na temat starzenia się, brak wzorców wzajemnego wspierania się, ale zarazem ogromną gotowość do wymiany między pokoleniami. Wynika stąd, że w celu budowania solidarności międzypokoleniowej niezwykle ważna jest edukacja przygotowująca do starości, która mogłaby być elementem polityki społecznej, ukierunkowanej na zarządzanie etapami życia.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectsolidarnośćpl_PL
dc.subjectrelacje międzypokoleniowepl_PL
dc.subjectkonflikt międzypokoleniowypl_PL
dc.subjectstarzenie się ludnościpl_PL
dc.subjectosoby starszepl_PL
dc.titleOblicza solidarności międzypokoleniowej — bariery, korzyści i perspektywypl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number31-51pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationAkademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawiepl_PL
dc.referencesAnioł W. (2002), Globalizacja — nowe wymiary konfliktu społecznego, „Polityka Społeczna”, nr 10pl_PL
dc.referencesAries P., Duby G. (2006), Historia życia prywatnego, Ossolineum, Wrocławpl_PL
dc.referencesBauman Z. (2000) Globalizacja i co z tego dla ludzi wynika, PIW, Warszawapl_PL
dc.referencesBauman Z. (2004), Życie na przemiał, Wydawnictwo Literackie, Krakówpl_PL
dc.referencesBeck U. (2002), Społeczeństwo ryzyka, Wyd. Scholar, Warszawapl_PL
dc.referencesBengtson V. L., Oyama P. S. (2007), Intergenerational Solidarity: Strengthening Economic and Social Ties, UN, New Yorkpl_PL
dc.referencesBengtson V. L., Rosenthal L., Burton (1990), Families and ageing: Diversity and heterogeneity, [w:] R. H. Binstock, L. K. George (eds.), Handbook of ageing and the social sciences, (3rd ed.), Academic Press Inc, San Diego–New Yorkpl_PL
dc.referencesBengtson V. L., Olander E. B. & Haddad A. A. (1976), The “generation gap” an ageing family members: Toward a conceptual model, [w:] J. F. Gubrium (ed.), Time, roles, and self In old age, Human Sciences Press, New Yorkpl_PL
dc.referencesBirnbacher D. (1999), Odpowiedzialność za przyszłe pokolenia, Oficyna Naukowa, Warszawapl_PL
dc.referencesBocian A. (2010), Ekonomia, polityka, etyka, t. 1−3, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystokpl_PL
dc.referencesBoni M. (2009), Solidarność pokoleń, Europejskie Centrum Solidarności, Gdańskpl_PL
dc.referencesBoni M. (2010), Raport Polska 2030, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Zespół Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów, publikowany na stronie www.polska2030.plpl_PL
dc.referencesBorutka T. (1994), Cywilizacja miłości, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Teologicznego, Krakówpl_PL
dc.referencesCwalina W. (2001), Generacja Y — ponury mit czy obiecująca rzeczywistość, [w:] T. Zasępa, Internet. Fenomen społeczeństwa informacyjnego, Edycja Świętego Pawła, Częstochowapl_PL
dc.referencesDobrzański D., Wawrzynowicz A. (2006), Idea solidarności w kontekstach filozoficzno‑historycznych, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznańpl_PL
dc.referencesDurkheim E. (1999), O podziale pracy społecznej, PWN, Warszawapl_PL
dc.referencesDyczewski L. (1975), Zmiany spójności więzi międzypokoleniowej w rodzinie, Warszawapl_PL
dc.referencesFukuyama F. (1997), Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, PWN, Warszawapl_PL
dc.referencesFukuyama F. (2000), Wielki wstrząs. Natura ludzka a odbudowa porządku społecznego, Świat Książki, Warszawapl_PL
dc.referencesGiddens A. (2002), Nowoczesność i tożsamość, PWN, Warszawapl_PL
dc.referencesHalicka M. (2004), Satysfakcja życiowa ludzi starych, Akademia Medyczna, Białystokpl_PL
dc.referencesHalik J. (red.) (2002), Ludzie starzy w Polsce. Społeczne i zdrowotne skutki starzenia się społeczeństwa, Instytut Spraw Publicznych, Warszawapl_PL
dc.referencesKamiński A. (1993), Wychowanie do starości jako czynnik adaptacji ludzi starszych do nowoczesnego społeczeństwa, „Zeszyty Problemowe PTG”, nr 3pl_PL
dc.referencesKarwacki A., Kaszyński H. (2008), Polityka aktywizacji w Polsce, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruńpl_PL
dc.referencesKatz R., Lowenstein A., Phillips J. & Daatland S. O. (2005), Theorizing intergenerational family relations: Solidarity, conflict, and ambivalence in cross‑national contexts, Vancouverpl_PL
dc.referencesŁobocki M. (2000), Metody i techniki badań pedagogicznych, Impuls, Krakówpl_PL
dc.referencesMika C. (2009), Solidarność jako zasada działania Unii Europejskiej, Towarzystwo Dom Organizatora, Toruńpl_PL
dc.referencesMizińska J. (2008), Młodość a wartość starości, „Chowanna”, nr 1pl_PL
dc.referencesNikitorowicz J., Halicki J., Muszyńska J. (red.) (2003), Międzygeneracyjna transmisja dziedzictwa kulturowego. Społeczno‑kulturowe wymiary przekazu, Wyd. Trans Humana, Białystokpl_PL
dc.referencesPawlas‑Czyż S. (2008), Spojrzenie dwóch generacji a starość i proces starzenia się, „Praca Socjalna”, nr 4pl_PL
dc.referencesPiątek K., Karwacki A. (2007), Aktywna polityka społeczna z perspektywy Europy socjalnej, AKAPIT, Toruńpl_PL
dc.referencesPielkowa J. A. (2004), Nowe podejście do starszego pokolenia, „Małżeństwo i Rodzina”, nr 3pl_PL
dc.referencesPilch T. (1998), Zasady badań pedagogicznych, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawapl_PL
dc.referencesProbucka D. (2010), Dobro wspólne, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Krakówpl_PL
dc.referencesPrognoza ludności na lata 2008−2035 (2009), GUS, Departament Badań Demograficznych, Warszawapl_PL
dc.referencesRand A. (1987), Cnota egoizmu, Oficyna Liberałów, Warszawapl_PL
dc.referencesRitzer G. (2001), Magiczny świat konsumpcji, Muza, Warszawapl_PL
dc.referencesRoberts R. E. L., Richards L. N. & Bengtson V. L. (1991), Intergenerational solidarity in families: Untangling the ties that bind, [w:] S. K. Pfeifer & M. B. Sussman (eds.), Marriage and Family Review, Vol. 16, Haworth Press, Binghamton, New Yorkpl_PL
dc.referencesRostowska T. (1995), Niektóre uwarunkowania transmisji międzypokoleniowej w rodzinie, „Kwartalnik Polskiej Psychologii Rozwojowej”, t. 3, nr 1pl_PL
dc.referencesRymsza M. (2003), Aktywna polityka społeczna w teorii i w praktyce, [w:] T. Kazimierczak, M. Rymsza (red.), W stronę aktywnej polityki społecznej, Instytut Spraw Publicznych, Warszawapl_PL
dc.referencesSikorska M. (2009), Nowa matka, nowy ojciec, nowe dziecko, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawapl_PL
dc.referencesSitarczyk M. (1995), Transmisja międzypokoleniowa postaw rodzicielskich, [w:] Z. Gaś (red.), Psychologia wychowawcza stosowana, Wyd. UMCS, Warszawapl_PL
dc.referencesSkorupka S., Auderska H., Łempicka Z. (red.) (1969), Słownik języka polskiego, PWN, Warszawapl_PL
dc.referencesSlany K. (2002), Alternatywne formy życia małżeńsko‑rodzinnego w ponowoczesnym świecie, Wyd. „Nomos”, Krakówpl_PL
dc.referencesSowa K. (2005), Solidarność — społeczny ideał miłości. Kilka uwag, http://www.bistro.edu.pl/ artykul,Solidarnosc‑spoleczny‑ideal‑milosci‑Kilka‑uwag.html (dostęp 15.04.2011)pl_PL
dc.referencesStrzelecki Z., Ochocki A. (2001), Polska a Europa. Procesy demograficzne u progu XXI wieku, Rządowa Rada Ludnościowa, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Warszawapl_PL
dc.referencesSujkowska Z. (2010), Solidaryzm integrującej się Europy, PWSZ, Piłapl_PL
dc.referencesSutor‑Głodzik P., Wnęk J. A. (2006), Obraz najstarszego pokolenia w percepcji małych dzieci, „Problemy Opiekuńczo‑Wychowawcze”, nr 6pl_PL
dc.referencesSynak B. (2002), Polska starość — próba zarysowania diagnozy i kierunku przemian, Wydawnictwo UG, Gdańskpl_PL
dc.referencesSzatur‑Jaworowska B., Błędowski P., Dzięgielewska M. (2006), Podstawy gerontologii społecznej, Oficyna Wydawnicza OSPRA‑JR, Warszawapl_PL
dc.referencesSzatur‑Jaworska B. (2000), Ludzie starzy i starość w polityce społecznej, Aspra‑JR, Warszawapl_PL
dc.referencesSzukalski P. (2002), Przepływy międzypokoleniowe i ich kontekst demograficzny, Wydawnictwo UŁ, Łódźpl_PL
dc.referencesSzukalski P. (red.) (2008), To idzie starość. Postawy w wieku przedemerytalnym, ISP, ZUS, Warszawapl_PL
dc.referencesSzukalski P. (2010), Co łączy pokolenia? Relacje międzypokoleniowe z perspektywy polityki społecznej, „Polityka Społeczna”, nr 10pl_PL
dc.referencesSzukalski P., Kałuża D. (red.) (2010), Jakość życia seniorów w XXI wieku z perspektywy polityki społecznej, Wydawnictwo Biblioteka, Łódźpl_PL
dc.referencesSzukalski P., Kowaleski J. T. (red.) (2008), Pomyślne starzenie się w perspektywie nauk o pracy i polityce społecznej, Zakład Demografii i Gerontologii Społecznej UŁ, Łódźpl_PL
dc.referencesTischner J. (1992), Etyka solidarności oraz Homo Sovieticus, Znak, Krakówpl_PL
dc.referencesWroczyński R., Pilch T. (1974), Metodologia pedagogiki społecznej, Wrocław−Warszawa− Kraków−Gdańskpl_PL
dc.referencesZawada A. (2010), Starość jako wartość. Relacje międzypokoleniowe, [w:] B. Balogová (ed.), Múdrosť veku — vek Múdrosti, Presovpl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska