Now showing items 2-15 of 15

  • Dendroflora cmentarzy w gminie Uniejów – stan i problemy ochrony 

   Chmielecki, Błażej; Kucharski, Leszek (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
   Badaniami objęto roślinność krzewiastą i drzewiastą ośmiu obiektów leżących na terenie gminy Uniejów. Cztery z nich to tereny leżące wokół kościołów, zwane tu cmentarzami przykościelnymi, pozostałe to cmentarze grzebalne. ...
  • Dostępność czasowa Uniejowa w kontekście indywidualnego transportu samochodowego 

   Wiśniewski, Szymon (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
   W artykule przedstawiono wyniki badań nad dostępnością czasową Uniejowa odnośnie do samochodowego transportu indywidualnego. Analizy zostały przeprowadzone w ujęciu wewnątrzregionalnym, w odniesieniu do pozostałych 43 miast ...
  • Historyczne centrum Uniejowa w kontekście rozwoju funkcji uzdrowiskowej – rola i znaczenie 

   Cieślak, Adriana Barbara (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
   Uniejów stoi w obliczu ważnych przemian. Realizacja nowoczesnej infrastruktury uzdrowiskowo-rekreacyjnej i uzyskanie statusu uzdrowiska niosą ze sobą ogromne możliwości rozwojowe. Faktyczny rozwój dotyczy jednak tylko ...
  • Lista uczniów Państwowej Preparandy Nauczycielskiej w Uniejowie z roku szkolnego 1925/1926 

   Czyżewski, Bartłomiej (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
   Autor tekstu, na podstawie Polskiej Deklaracji o Podziwie i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych, uzupełnia listę i podpisy 56 uczniów Państwowej Preparandy Nauczycielskiej w Uniejowie z roku szkolnego 1925/1926.
  • Lokalizacja i zmiany przestrzenne wsi w XX wieku w dolinie Warty w okolicach Uniejowa 

   Nogala, Dominik; Nowicki, Paweł (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
   Dolina rzeczna jest formą terenu oraz złożonym układem ekologicznym uzależnionym od warunków wodnych. Doliny miały duży wpływ na rozwój osadnictwa, a obecnie często ograniczają rozwój przestrzenny wsi. Artykuł przedstawia ...
  • Pozarolnicza działalność gospodarcza w gminie Uniejów 

   Kowalski, Michał (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
   Przedmiotem niniejszego artykułu jest struktura i potencjał gospodarczy pozarolniczej działalności w gminie Uniejów. Struktura gospodarcza została zaprezentowana w ujęciu przestrzennym w relacji miasto–wieś oraz gmina ...
  • Przestrzeń publiczna Uniejowa 

   Wojnarowska, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
   W historycznym rozwoju osad o charakterze miejskim powstawały przestrzenie wspólnego i indywidualnego użytkowania. Przestrzeń publiczna, jako wyraz życia społecznego oraz przemian kulturowych i funkcjonalnych miast, jest ...
  • Rozwój układu ruralistycznego Spycimierza na tle dziejów osadnictwa w świetle badań geograficzno-historycznych i archeologicznych 

   Figlus, Tomasz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
   Artykuł prezentuje wyniki badań poświęconych rozwojowi układu przestrzennego Spycimierza na przestrzeni dziejów. Analiza geograficzno-historyczna objęła zagadnienie genezy i zmian morfologicznych wsi, uwzględniając dzieje ...
  • Spór mieszczan w Uniejowie o fajkę z tytoniem w 1763 roku 

   Szkutnik, Piotr (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
   W XVIII w. nałóg palenia tytoniu był powszechny we wszystkich kręgach społeczeństwa. Zwyczaj palenia tytoniu w towarzystwie był również notowany na kartach ksiąg miejskich z okresu staropolskiego. Kilka zapisów z księgi ...
  • Wykorzystanie funduszy strukturalnych w Uniejowie w latach 2004–2013 

   Kulawiak, Anita (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
   Celem autorki artykułu jest identyfikacja i ocena procesu absorbcji funduszy strukturalnych, a zwłaszcza wielkości i struktury inwestycji finansowanych z tych środków pozyskanych przez władze samorządowe Uniejowa. Analiza ...
  • Wykorzystanie wód geotermalnych w Uniejowie w opinii mieszkańców gminy i odwiedzających 

   Smętkiewicz, Karolina (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
   Przedmiotem rozważań autorki artykułu jest zagadnienie stanu jednego z aspektów świadomości społecznej – opinii społecznej, na przykładzie mieszkańców i osób odwiedzających Uniejów, odnośnie do wykorzystania wód geotermalnych. ...
  • Zagospodarowanie terenów zagrożonych powodziami w Uniejowie 

   Borowska-Stefańska, Marta (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
   W artykule zaprezentowano ocenę zagospodarowania terenów zagrożonych powodziami w Uniejowie, odnośnie do potencjalnych negatywnych konsekwencji dla środowiska przyrodniczego, dziedzictwa kulturowego, działalności gospodarczej ...
  • Zamek arcybiskupów gnieźnieńskich w Uniejowie w XV wieku w świetle źródeł pisanych 

   Wilk-Woś, Zofia (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
   Zamek arcybiskupów gnieźnieńskich w Uniejowie po pierwszej rozbudowie, przeprowadzonej około połowy XV w., był jedną z najciekawszych i najbardziej rozbudowanych warowni późnego średniowiecza w centralnej Polsce. ...
  • Źrodła informacji o Uniejowie w opinii łódzkich studentów 

   Jończyk, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
   Głównym celem autorki artykułu jest zaprezentowanie wizerunku gminy Uniejów oraz analiza działań promocyjnych. W pierwszej części pracy autorka przedstawiła profil łódzkiego studenta oraz źródła jego wiedzy o występowaniu ...