Show simple item record

dc.contributor.authorWojnarowska, Anna
dc.date.accessioned2015-11-06T13:18:37Z
dc.date.available2015-11-06T13:18:37Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn2299-8403
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/13321
dc.description.abstractW historycznym rozwoju osad o charakterze miejskim powstawały przestrzenie wspólnego i indywidualnego użytkowania. Przestrzeń publiczna, jako wyraz życia społecznego oraz przemian kulturowych i funkcjonalnych miast, jest nieodłącznym elementem struktury przestrzennej miasta. Współczesny Uniejów powstał w oparciu o dwa ośrodki koncentracji, położone po obu stronach rzeki Warty: prawobrzeżną osadę targową i późniejsze miasto lokacyjne oraz zamek zlokalizowany na lewym brzegu rzeki. W rozwoju systemu przestrzeni publicznej Uniejowa możemy wyróżnić trzy etapy, będące odzwierciedleniem relacji miasto–zamek i związane z przemianami funkcji miasta. Rozbudowa funkcji rekreacyjnych, kulturalnych, turystycznych, a obecnie także uzdrowiskowych stanowiła silny bodziec do rozwoju systemu przestrzeni publicznej miasta, która zaczęła uzyskiwać obecnie bardziej złożoną formę – struktury sieciowej składającej się z kilku węzłów i osi. Sieć ta stanowi kluczową przestrzeń publiczną Uniejowa.pl_PL
dc.description.abstractDuring the historical development of urban-type human settlements, spaces of public and private use have evolved. Public space, as an expression of social life as well as cultural and functional transformations, is an intrinsic element of the spatial structure of the city. Contemporary Uniejów had developed on the basis of two centers, located on both sides of the Warta river: a market settlement and medieval town on the right bank, and a castle on the left bank. The development of the public space system of Uniejów can be divided into three stages, which illustrate the evolution of relations between the town and the castle, and changes of the town’s functions. Amplification of recreational, cultural, touristic, and (currently) health resort functions created a strong stimulus for development of the public space network, which has now assumed a more complex form – a multi-knot and multi-axis network-type structure. This network is the main public space of Uniejów.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesBiuletyn Uniejowski;4
dc.subjectUniejówpl_PL
dc.subjectrozwój przestrzenny miastapl_PL
dc.subjectsystem przestrzeni publicznejpl_PL
dc.subjectsieciowa struktura przestrzeni publicznejpl_PL
dc.subjectkluczowa przestrzeń publicznapl_PL
dc.subjectspatial development of townpl_PL
dc.subjectpublic space systempl_PL
dc.subjectnetwork-type structure of public spacepl_PL
dc.subjectmain public spacepl_PL
dc.titlePrzestrzeń publiczna Uniejowapl_PL
dc.title.alternativePublic space of Uniejówpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015pl_PL
dc.page.number[25]-44pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationKatedra Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej, Wydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet Łódzki, 90–142 Łódź, ul. Kopcińskiego 31.pl_PL
dc.identifier.eissn2449-8319
dc.referencesBiegański L., Buczek G., Gzell S., Kowalewski A., Markowski T. (lider projektu), Cichy-Pazder E., Karta przestrzeni publicznej, Poznań 2009.pl_PL
dc.referencesChmielewski J. M., Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001.pl_PL
dc.referencesChmielewski J.M., Przestrzeń publiczna w teorii urbanistyki, [w:] S. Gzell (red.), Przestrzeń publiczna jako element krystalizacji zespołów urbanistycznych, „Urbanistyka. Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe”, R. X, 2005, s. 5–10pl_PL
dc.referencesCiekliński Z., Januszkiewicz J., Uniejów, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1970.pl_PL
dc.referencesCzarnecki B., Plac rynkowy współczesnego małego miasta w Polsce na przykładzie Białostocczyzny, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2003.pl_PL
dc.referencesCzarnecki W., Historia architektury, rozwoju miast i urbanistyki, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2001.pl_PL
dc.referencesCzarnecki W., Podstawy urbanistyki, Białystok 2002.pl_PL
dc.referencesCzepczyński M., Przestrzeń publiczna jako forma reprezentacji społeczności lokalnych. Między hibernacją a animacją centrów małych miast, [w:] K. Heffner, T. Marszał, Przestrzeń publiczna małych miast, „Studia KPZK PAN”, t. CXLIV, 2012, s. 7–20.pl_PL
dc.referencesDomańska I., Bińczyk P., Przestrzeń tętniąca życiem – rola festiwali w ożywianiu przestrzeni publicznej małego miasta na przykładzie Uniejowa, „Biuletyn Uniejowski”, t. 2, 2013.pl_PL
dc.referencesGruszecka K., Gzell S., Rembarz G., Osiedle: reurbanizacja, „Urbanista”, nr 10 (181), 2009.pl_PL
dc.referencesKrantz L., Zamek w Uniejowie, PWN, Warszawa–Poznań 1980.pl_PL
dc.referencesKulesza M., Morfogeneza miast na obszarze Polski Środkowej w okresie przedrozbiorowym. Dawne województwa łęczyckie i sieradzkie, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2001.pl_PL
dc.referencesLamprecht M., Kilka uwag o rozwoju Uniejowa w świetle nowych funkcji miasta, „Biuletyn Uniejowski”, t.1, 2012, s. 131–139.pl_PL
dc.referencesLitwińska E., Czy można mówić o specyfice przestrzeni publicznych małego miasta?, [w:] K. Heffner, T. Marszał, Przestrzeń publiczna małych miast, „Studia KPZK PAN”, t. CXLIV, 2012, s. 21–32.pl_PL
dc.referencesMaik W., Przestrzeń publiczna w mieście: pojęcie, ujęcia badawcze, funkcje i ewolucja zjawiska, [w:] I. Jażdżewska (red.), Przestrzeń publiczna miast. XXIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź, 2011, s. 9–14.pl_PL
dc.referencesMiasta polskie w tysiącleciu, t. II, Ossolineum, Wrocław 1967.pl_PL
dc.referencesMierzejewska L., Przestrzeń publiczna strefy podmiejskiej (na przykładzie Poznania), [w:] M. Wdowicka, L. Mierzejewska (red.), Problemy rozwoju lokalnego i regionalnego na początku XXI wieku, „Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu”, Ser. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, nr 15, 2011, s. 85–97.pl_PL
dc.referencesMierzejewska L., Zieleń miejska jako przestrzeń publiczna, [w:] I. Jażdżewska (red.), Przestrzeń publiczna miast. XXIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź 2011, s. 15–20.pl_PL
dc.referencesPiotrowska E., Nowa jakość miasta w przestrzeniach publicznych, [w:] J. Słodczyk, A. Dembicka-Niemiec (red.), Funkcje miast jako czynnik kształtowania przestrzeni miejskiej, „Studia Miejskie”, nr 2, 2010, s. 219–230.pl_PL
dc.referencesPlan rozwoju lokalnego gminy Uniejów na lata 2007–2015, Urząd Miasta i Gminy Uniejów 2009.pl_PL
dc.referencesSalm J., Zabytki Uniejowa. Urbanistyka i architektura, [w:] J. Szymczak (red.), Uniejów. Dzieje miasta, Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa, Polskie Towarzystwo Historyczne, Łódź–Uniejów 1995, s. 423–454.pl_PL
dc.referencesSapińska-Śliwa A., Udostępnianie wód termalnych w Uniejowie – rys historyczny, „Biuletyn Uniejowski”, t. 1, 2012, s. 64–77.pl_PL
dc.referencesSmętkiewicz K., Świadomość społeczna wykorzystania wód geotermalnych w województwie łódzkim i landzie Styria w kontekście zrównoważonego rozwoju regionów, Łódź 2014.pl_PL
dc.referencesStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wrocławia, Wrocław 2010.pl_PL
dc.referencesSumień T., Forma miasta. Kontekst i anatomia, Warszawa 1992.pl_PL
dc.referencesSzymczak J., Uniejów do schyłku XVI wieku, [w:] J. Szymczak (red.), Uniejów. Dzieje miasta, Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa, Polskie Towarzystwo Historyczne, Łódź–Uniejów 1995, s. 59–108.pl_PL
dc.referencesUstawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.pl_PL
dc.referencesWallis A., Miasto i przestrzeń, PWN, Warszawa 1977.pl_PL
dc.referencesWejchert K., Elementy kompozycji urbanistycznej, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1984.pl_PL
dc.referencesWojnarowska A., Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich. Przykłady praktyczne, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2011.pl_PL
dc.referencesZmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Uniejów, Uniejów 2007–2009.pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record