Show simple item record

dc.contributor.authorWilk-Woś, Zofia
dc.date.accessioned2015-11-06T13:35:38Z
dc.date.available2015-11-06T13:35:38Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn2299-8403
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/13328
dc.description.abstractZamek arcybiskupów gnieźnieńskich w Uniejowie po pierwszej rozbudowie, przeprowadzonej około połowy XV w., był jedną z najciekawszych i najbardziej rozbudowanych warowni późnego średniowiecza w centralnej Polsce. Piętnastowieczne źródła dotyczące obiektu obronnego w Uniejowie są niezwykle lakoniczne. Są to pojedyncze zapiski w aktach arcybiskupich, konsystorskich czy metryce kapituły gnieźnieńskiej. Dotyczą one głównie kwestii zarządu zamkiem uniejowskim lub informują nas o wydarzeniach, które miały miejsce na zamku. Walory rezydencjonalne zamku powodowały, że był on miejscem częstych przystanków na drodze arcybiskupich podróży, zaś jego walory obronne decydowały zapewne o tym, że był wykorzystywany jako schronienie dla skarbów kapituły gnieźnieńskiej.pl_PL
dc.description.abstractThe castle of Gniezno archbishops in Uniejów was, after the first extension carried out around the mid-15th century, one of the largest and most interesting castles of the late Middle Ages in central Poland. 15th century sources mentioning the Uniejów castle are very scarce – just short notes in archbishops’ and consistorial records and in the registers of the Gniezno chapter. They mostly refer to administrative matters of the Uniejów castle or provide information about events that took place at the castle. Due to the attractiveness of the castle as place of residence it was often visited by archbishops during their journeys, while its defensive value made it a perfect place for keeping the treasures of the Gniezno chapter.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesBiuletyn Uniejowski;4
dc.subjectUniejówpl_PL
dc.subjectzamek arcybiskupów gnieźnieńskichpl_PL
dc.subjectXV w.pl_PL
dc.subjectrozbudowa zamkupl_PL
dc.subjectGniezno archbishops’ castlepl_PL
dc.subjectXV centurypl_PL
dc.subjectcastle extensionpl_PL
dc.titleZamek arcybiskupów gnieźnieńskich w Uniejowie w XV wieku w świetle źródeł pisanychpl_PL
dc.title.alternativeGniezno archbishops’ castle in Uniejów in 15th century in the light of written recordspl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015pl_PL
dc.page.number[45]-62pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationSpołeczna Akademia Nauk w Łodzi, ul. Sienkiewicza 9, 90–113 Łódź.pl_PL
dc.identifier.eissn2449-8319
dc.referencesArchiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie.pl_PL
dc.referencesAkta działalności arcybiskupa Jan Gruszczyńskiego: ACap., A2.pl_PL
dc.referencesAkta działalności arcybiskupa Wincentego Kota: ACap., A1.pl_PL
dc.referencesAkta działalności arcybiskupa Zbigniewa Oleśnickiego: ACap., A3.pl_PL
dc.referencesAkta kapituły metropolitalnej gnieźnieńskiej. Decretalia: ACap., B14, B 15, B 16.pl_PL
dc.referencesLibri privilegiorum: ACap. B5, B6.pl_PL
dc.referencesBiblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie.pl_PL
dc.referencesRachunki kapituły łęczyckiej (rkps 6568).pl_PL
dc.referencesActa capitulorum nec non iudiciorum ecclesiasticorum selecta, wyd. B. Ulanowski, t. I, Acta capitulorum Gneznensis, Poznansiensis et Vladislaviensis (1408–1530), Kraków 1894.pl_PL
dc.referencesJoannis de Czarnkow Chronicon Polonorum, wyd. J. Szlachtowski, [w:] Monumenta Poloniae Historica (dalej: MPH), t. II, Lwów 1872.pl_PL
dc.referencesJoannis Dlugossi Annales seu Cronicae incliti Regni Poloniae, ks. 10: 1370–1405, Warszawa 1985, ks. 10 i 11: 1406–1412, Warszawa 1997, ks. 12: 1445–1461, Kraków 2003, ks. 12: 1462–1480, Kraków 2005.pl_PL
dc.referencesKodeks dyplomatyczny Wielkopolski, t. V, wyd. F. Piekosiński. Poznań 1908.pl_PL
dc.referencesLites ac res gestae inter Polonos Ordinemque Cruciferorum, wyd. 2, t. I, Poznań 1890.pl_PL
dc.referencesNotae Gneznenses, wyd. W. Kętrzyński, [w:] MPH, t. V, Lwów 1888.pl_PL
dc.referencesSkarbiec diplomatów papiezkich, cesarskich, krolewskich, książęcych, wyd. I. Daniłowicz, t. 2, Wilno 1862.pl_PL
dc.referencesVetera Monumenta Poloniae et Lithuaniae, wyd. A. Theiner, t. II, Rzym 1861.pl_PL
dc.referencesWizytacje dóbr arcybiskupstwa gnieźnieńskiego i kapituły gnieźnieńskiej z XVI wieku, wyd. B. Ulanowski, Kraków 1920.pl_PL
dc.referencesBiskup M., Zjednoczenie Pomorza Wschodniego z Polską w połowie XV wieku, Warszawa 1959.pl_PL
dc.referencesChmarzyński G., Brand (Brandt) Hans, PSB, t. II, Kraków 1936.pl_PL
dc.referencesCzyżak M., Kapituła katedralna w Gnieźnie w świetle metryki z lat 1408–1448, Poznań 2003.pl_PL
dc.referencesGąsiorowski A., Skierska I., Oficjalaty okręgowe w późnośredniowiecznej archidiecezji gnieźnieńskiej, „Czasopismo Prawno-Historyczne”, nr 47, 1995, s. 93–124.pl_PL
dc.referencesGórczak Z., Kariery majątkowe rodzin aspirujących do kręgu elity możnowładztwa wielkopolskiego w drugiej połowie XV i początkach XVI w., Poznań 2013.pl_PL
dc.referencesGuerquin B., Zamki w Polsce, Warszawa 1984.pl_PL
dc.referencesHirsch T., Oberpfarrkirche von St. Marien in Danzig, Danzig 1843.pl_PL
dc.referencesJabłońska A., Archidiakonat uniejowski w okresie staropolskim, „Biuletyn Uniejowski”, t. 1, 2012, s. 141–156.pl_PL
dc.referencesJabłońska A., Kapituła uniejowska do początków XVI wieku, Kielce 2005.pl_PL
dc.referencesKajzer L., Augustyniak J., Wstęp do studiów nad świeckim budownictwem obronnym sieradzkiego w XIII– XVII/XVIII wieku, Łódź 1986.pl_PL
dc.referencesKajzer L., Kołodziejski, Salm J., Leksykon zamków w Polsce, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesKajzer L., Zamki i dwory obronne w Polsce centralnej, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesKajzer L., Zamki i społeczeństwo. Przemiany architektury i budownictwa obronnego w Polsce w X–XVIII wieku, Łódź 1993.pl_PL
dc.referencesKorytkowski J., Arcybiskupi gnieźnieńscy: prymasowie i metropolici polscy od roku 1000 aż do roku 1821 czyli do połączenia arcybiskupstwa gnieźnieńskiego z biskupstwem poznańskim, t. II, Poznań 1888.pl_PL
dc.referencesKrantz L., Zamek w Uniejowie, Warszawa–Poznań 1980.pl_PL
dc.referencesKras P., Husyci w piętnastowiecznej Polsce, Toruń 1998.pl_PL
dc.referencesNowak T., Szymczak J., Obiekty obronne w Sieradzkim i Wieluńskim w świetle źródeł pisanych (do końca XVI w.), [w:] T.J. Horbacz, L. Kajzer (red.), Między Północą a Południem. Sieradzkie i Wieluńskie w późnym średniowieczu i czasach nowożytnych. Materiały z sesji naukowej w Kościerzynie koło Sieradza (4–6 grudnia 1991 r.), Sieradz 1993.pl_PL
dc.referencesOlejnik K., Grody i zamki w Wielkopolsce, Poznań 1993.pl_PL
dc.referencesPastwiński Z., Jan z Czarnkowa o zajęciu zamku w Uniejowie w 1381 roku, „Biuletyn Uniejowski”, t. 3, 2014.pl_PL
dc.referencesSalm J., Zabytki Uniejowa. Urbanistyka i architektura, [w:] J. Szymczak (red.), Uniejów. Dzieje miasta, Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa, Polskie Towarzystwo Historyczne, Łódź–Uniejów 1995.pl_PL
dc.referencesSikorski Cz., Zamek w pałuckiej Wenecji, Bydgoszcz 1986.pl_PL
dc.referencesSubera I., Synody prowincjonalne arcybiskupów gnieźnieńskich, Warszawa 1981.pl_PL
dc.referencesSzymczak J., Początki broni palnej w Łowiczu, „Mazowieckie Studia Humanistyczne”, t. 2, 1996.pl_PL
dc.referencesSzymczak J., Początki broni palnej w Polsce (1383–1533), Łódź 2004.pl_PL
dc.referencesSzymczak J., Uniejów do schyłku XVI wieku, [w:] J. Szymczak (red.), Uniejów. Dzieje miasta, Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa, Polskie Towarzystwo Historyczne, Łódź–Uniejów 1995.pl_PL
dc.referencesTopolski J., Rozwój latyfundium gnieźnieńskiego od XVI do XVIII wieku, Poznań 1955.pl_PL
dc.referencesWarężak J., Rozwój uposażenia arcybiskupów gnieźnieńskich w średniowieczu z uwzględnieniem stosunków gospodarczych w XIV i XV w., Lwów 1929.pl_PL
dc.referencesWiesiołowski J., Marcin Poniecki – awanturnik i poeta późnośredniowieczny, „Rocznik Leszczyński”, t. 6, 1982.pl_PL
dc.referencesWilk-Woś Z., Późnośredniowieczna kancelaria arcybiskupów gnieźnieńskich (1437–1493), Łódź 2013.pl_PL
dc.referencesWilk-Woś Z., Władysław z Oporowa (ok. 1395–1453) podkanclerzy królewski, biskup włocławski i arcybiskup gnieźnieński, „Studia Claromontana”, 21, 2003.pl_PL
dc.referencesWitanowski M. R., Uniejów, „Ziemia”, R. 4, 1913.pl_PL
dc.referencesWroniszewski J., Nobiles Sandomirienses. Rody Dębnów, Janinów, Grzymałów, Doliwów i Powałów, Kraków 2013.pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record