Rocznik „Acta Universtitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców” (KPC), wydawany przez Uniwersytet Łódzki w serii „Acta Universitatis Lodziensis”, ukazuje się od roku 1987 i jest najstarszym w Polsce czasopismem przedstawiającym problemy nauczania języka polskiego jako obcego (JPJO). W latach 1987-2009 pismo było związane ze Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ, ośrodkiem uniwersyteckim kształcącym – nieprzerwanie od 1952 roku – cudzoziemców z całego świata Od 2010 roku Redakcja KPC mieści się w Katedrze Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej na Wydziale Filologicznym UŁ. Każdy tom „Kształcenia Polonistycznego Cudzoziemców” jest recenzowany. Tom z roku 1987, inicjujący serię, nazywamy tomem zerowym, ponieważ jako tom próbny nie został on opatrzony numerem.

W „Kształceniu Polonistycznym Cudzoziemców” publikowali badacze problemów nauczania kultury polskiej i JPJO z kraju i zagranicy. Wielu z nich to naukowcy rozpoznawani dziś w całym środowisku glottodydaktyki polonistycznej. W kilku rocznikach KPC zostały opublikowane materiały z ważnych konferencji glottodydaktycznych, w innych monografie naukowe, których autorzy podjęli tematy związane z nauczaniem języka polskiego jako obcego, a w kolejnych – zbiory artykułów.

Punktacja MNiSW: 20 punktów (2019)
„Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców” znajdowało się od 2010 r. w części B wykazu czasopism punktowanych MNiSW; za artykuły opublikowane w latach 2010 i 2011 r. przyznawano 6 pkt., w latach 2012-14; 5 pkt., za prace publikowane w latach 2015 i 2016 przyznaje się po 8 pkt.

Cel i zakres tematyczny
Dyscyplina: językoznawstwo
Czasopismo upowszechnia badania humanistyczne z zakresu glottodydaktyki polonistycznej – zamieszcza prace dotyczące różnorodnych zagadnień nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego, także w porównaniu z nauczaniem innym języków. Prace, które są publikowane w „Kształceniu Polonistycznym Cudzoziemców”, przedstawiają problemy nauczania języka polskiego jako obcego z perspektywy lingwistyki, pedagogiki, nauk o komunikacji, kulturoznawstwa, psychologii, psycholingwistyki, socjologii i in. Odbiorcami prac są specjaliści nauczający języka polskiego jako obcego/drugiego w kraju i za granicą oraz badacze zainteresowani problematyką glottodydaktyczną.

Redakcja / Editorial board
Acta Universitatis Lodziensis Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców (Studies in Teaching Polish to Foreigners)


Redaktor naczelna / Editor-in-chief
prof. UŁ dr hab. Grażyna Zarzycka (Wydział Filologiczny UŁ, Poland)

Redaktor językowy / Language editor
dr Beata Grochala (Wydział Filologiczny UŁ, Poland)

Redaktor tematyczny / Thematic editor
dr Grzegorz Rudziński (Wydział Filologiczny UŁ, Poland)

Redaktorzy / Editors
dr Michalina Biernacka (Wydział Filologiczny UŁ, Poland)
dr Iwona Dembowska-Wosik (Wydział Filologiczny UŁ, Poland)
prof. dr hab. Bożena Ostromęcka-Frączak (Wydział Filologiczny UŁ, Poland)
dr hab. Edyta Pałuszyńska (Wydział Filologiczny UŁ, Poland)
dr Magdalena Karasek (Wydział Filologiczny UŁ, Poland)

Rada Programowa / Scientific council
doc. dr Andriej Babanow (Uniwersytet Państwowy w Sankt-Petersburgu, Russia
dr Hanna Burkhardt (Uniwersytet Humboldtów w Berlinie, Germany)
prof. dr hab. Anna Dąbrowska (Uniwersytet Wrocławski, Poland)
prof. dr Katarzyna Dziwirek (University of Washington, Seattle, USA)
dr hab. Piotr Garncarek (Uniwersytet Warszawski, Poland)
prof. dr Constantin Geambaşu (Uniwersytet w Bukareszcie, Romania)
dr Iwona Janowska (Uniwersytet Jagielloński, Poland)
doc. dr Nikolaj Jež (Uniwersytet w Lublanie, Slovenia)
dr Piotr Kajak (Uniwersytet Warszawski, Poland)
dr hab. László Kálmán Nagy (Uniwersytet Debreczyński, Hungary)
doc. dr Ałła Krawczuk (Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki, Ukraine)
dr Mirosława Magajewska (Uniwersytet Łódzki, Poland)
prof. nadzw. dr hab. Jan Majer (Uniwersytet Łódzki, Poland)
prof. dr hab. Władysław T. Miodunka (Uniwersytet Jagielloński, Poland)
prof. dr hab.Marta Pančíková (Uniwersytet Ostrawski, Czech Republic)
dr Anna Seretny (Uniwersytet Jagielloński, Poland)
dr hab. Wiesław Tomasz Stefańczyk (Uniwersytet Jagielloński, Poland)
dr Anna Trębska-Kerntopf (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Poland)
prof. nadzw. dr hab. Andrzej Zieniewicz (Uniwersytet Warszawski, Poland)

Adres Redakcji:
Katedra Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej
Wydział Filologiczny UŁ
90-236 Łódź
ul. Pomorska 171/173 pok. 3.91
tel. +48 42 665 52 48
e-mail: glotto@uni.lodz.pl
e-mail do bezpośredniego kontaktu z Redakcją KPC: kpc.uni.lodz@gmail.com
http://www.kpc.uni.lodz.pl/

Nazwa wydawcy: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISSN 0860-6587

Collections in this community

Recent Submissions

View more