SPIS TREŚCI - CONTENT

 1. Aktywność turystyczna: międzynarodowe i krajowe zróżnicowanie oraz kwestia wykluczenia społecznego
  Wiesław Alejziak
 2. Tourist activity: international and domestic diversification and the problem of social exclusion
  Wiesław Alejziak
 3. Turystyka jako dyscyplina nauki (artykuł dyskusyjny)
  Leszek Butowski
 4. Tourism - an academic discipline (discursive article)
  Leszek Butowski
 5. Turystyka a ład przestrzenny Wzajemne relacje
  Beata Meyer
 6. Tourism versus spatial order: mutual relations
  Beata Meyer
 7. Rola działań proekologicznych w kształtowaniu produktu turystycznego
  Agnieszka Niezgoda
 8. The role of environmental knowledge, attitudes and initiatives in the development of a tourism product
  Agnieszka Niezgoda
 9. Przestrzenny rozkład ruchu turystycznego w Polsce w sezonie letnim w świetle danych o frekwencji w wyborach prezydenckich w 2010 roku
  Jacek Potocki
 10. The spatial distribution of high-season tourism in Poland: based on the records of the 2010 presidential election
  Jacek Potocki
 11. Sanktuarium jako organizator przestrzeni miejskiej (na przykładzie wybranych sanktuariów w Polsce)
  Izabela Sołjan
 12. The sanctuary as a means of organizing urban space: a case study of selected sanctuaries in Poland
  Izabela Sołjan
 13. Procesy kształtujące przestrzeń turystyczną
  Bogdan Włodarczyk
 14. Processes of tourism space formation
  Bogdan Włodarczyk

  Notatka naukowa

 15. 20 lat polskiej agroturystyki – o przeszłości i przyszłości
  Jolanta Wojciechowska
 16. Recenzja

 17. Jerzy Wyrzykowski, Janusz Marek (red.), Turystyka w ujęciu interdyscyplinarnym
  Stanisław Liszewski
 18. Jerzy Wyrzykowski, Janusz Marak (eds) Turystyka w ujęciu interdyscyplinarnym (An Interdisciplinary Approach to Tourism), Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, Wrocław 2010, 592 pp.
  Stanisław Liszewski

  Sprawozdanie

 19. XXVII Seminarium Terenowe „Warsztaty Badawcze z Geografii Turyzmu” Tuszyn, 22–24 września 2011 roku
  Robert Wiluś
 20. The 27th Field Seminar Research Workshops on the Geography of Tourism, 22-24th September 2011
  Robert Wiluś

  Wspomnienie pośmiertne

 21. Profesor Jadwiga Warszyńska
  Antoni Jackowski; Włodzimierz Kurek
 22. Professor Jadwiga Warszyńska
  Antoni Jackowski; Włodzimierz Kurek

Recent Submissions

View more