Show simple item record

dc.contributor.authorTanaś, Sławoj
dc.date.accessioned2013-03-22T18:17:59Z
dc.date.available2013-03-22T18:17:59Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.citationTanaś S., 2004, The cemetery as a part of the geography of tourism (Cmentarz jako przedmiot zainteresowań geografii turyzmu), Turyzm, z. 14/2pl_PL
dc.identifier.issn0867-5856
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/1387
dc.description.abstractThe article reviews research into the tourism resource of cemeteries and establishes the place they oc-cupy in geographical and tourism space. At the same time the author discusses attitudes to ‘cemetery space’ of interest from a tourism perspective. The review is based on the literature and the author’s study of the tourism resources of cemeteries such as those from World War I in the Beskid Niski range of hills.en
dc.description.abstractArtykuł zawiera próbę syntezy dotychczasowych badań nad walorami turystycznymi cmentarzy oraz próbę określenia miejsca cmentarza w przestrzeni geograficznej i turystycznej. Jednocześnie poruszony został problem stosunku człowieka do turystyki odbywającej się w ramach przestrzeni cmentarza, będącego obiektem zainteresowań turysty. Synteza oparta została na literaturze i prowadzonych przez autora badaniach nad walorami turystycznymi cmentarzy, m.in. z I wojny światowej w Beskidzie Niskim.pl
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesTuryzm;2pl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectcemeteryen
dc.subjectgeographical spaceen
dc.subjecttourism spaceen
dc.subjecttourism resourceen
dc.subjecttourism attractionen
dc.subjectcmentarzpl_PL
dc.subjectprzestrzeń geograficznapl_PL
dc.subjectprzestrzeń turystycznapl_PL
dc.subjectwalor turystycznypl_PL
dc.subjectatrakcja turystycznapl_PL
dc.titleThe cemetery as a part of the geography of tourismen_GB
dc.title.alternativeCmentarz jako przedmiot zainteresowań geografii turyzmupl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number71-87
dc.referencesBAŃKO M. (red.), 2003, Wielki słownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa.
dc.referencesBAŃKOWSKI A., 2000, Etymologiczny słownik języka polskiego , PWN, Warszawa.
dc.referencesDUBISZ S. (red.), 2003, Uniwersalny słownik języka polskiego, PWN, Warszawa.
dc.referencesGAWORECKI W., 2000, Turystyka, PWE, Warszawa.
dc.referencesJACKOWSKI A., 2003, Święta przestrzeń świata. Podstawy geografii religii, Wyd. UJ, Kraków
dc.referencesKOLBUSZEWSKI J., 1996, Cmentarze, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław.
dc.referencesKRUCZEK Z., 1997, Metodyka krajoznawstwa, AWF, Kraków
dc.referencesLIJEWSKI T., MIKUŁOWSKI B., WYRZYKOWSKI J., 1992, Geografia turystyki Polski, PWE, Warszawa.
dc.referencesLISZEWSKI S., 1973, Użytkowanie ziemi w miastach woj. opolskiego, Instytut Śląski, Opole.
dc.referencesLISZEWSKI S., 1995, Przestrzeń turystyczna, „Turyzm”, t. 5, z. 2.
dc.referencesLISZEWSKI S., 1999, Przestrzeń turystyczna miasta (przykład Łodzi), „Turyzm”, t. 9, z. 1.
dc.referencesMACZUBSKI T., 1989, Zasady inwentaryzacji krajoznawczej cmentarzy, Zarząd Główny PTTK, Warszawa.
dc.referencesPRZECŁAWSKI K., 1979, Socjologiczne problemy turystyki, Warszawa.
dc.referencesPRZECŁAWSKI K., 1987, Turystyka i jej rola we współczesnym świecie, „Problemy Turystyki”, nr 3 (37).
dc.referencesPRZYBYSZEWSKA-GUDELIS R., GRABISZEWSKI M., IWICKI S., 1979, Problematyka waloryzacji i zagospodarowania turystycznego w Polsce, Instytut Turystyki, Warszawa.
dc.referencesROGALEWSKI O., 1979, Zagospodarowanie turystyczne, WSiP, Warszawa.
dc.referencesTANAŚ S., 1996, Walory turystyczne cmentarzy wojennych z okresu I wojny światowej w Beskidzie Niskim, maszynopis pracy magisterskiej wykonanej w Katedrze Geografii Miast i Turyzmu UŁ, Łódź.
dc.referencesWARSZYŃSKA J., 1986, Problemy badawcze geografii turyzmu, „Folia Geographica”, ser. Geographica Oeconomica, t. 19, PAN, Kraków.
dc.referencesWARSZYŃSKA J., 1999, Główne problemy badawcze geografii turyzmu, „ Turyzm”, t. 9, z. 1.
dc.referencesWARSZYŃSKA J., JACKOWSKI A., 1978, Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa.
dc.referencesWYRZYKOWSKI J., 1975, Walory wypoczynkowe środowiska przyrodniczego Polski w świetle aktualnego stanu badań, „Zeszyty Naukowe Instytutu Turystyki”, nr 2/3.
dc.referencesZDEBSKI J., 1983, Cmentarz zasłużonych w Zakopanem, Kraj, Warszawa–Kraków.
dc.relation.volume14


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska