Spis treści

  1. Editor’s Note
  2. Artykuły - Papers

  3. Tourism Spaces and their Transformation in the Contemporary World
    Stanisław Liszewski
  4. Types of Tourism Reception Environments - a Geographical Perspective
    Marin Bachvarov
  5. The Postmodernist Approach in the Geography of Tourism - Inevitable and/or Fashion?
    Andrzej Kowalczyk
  6. Tourism Space - the Cycle, the ‘Actors’ and Development Determining Factors
    Bogdan Włodarczyk
  7. An Evaluation of the Effects of Agro-tourism Development
    Jolanta Wojciechowska
  8. Notatki naukowe - Research notes

  9. The Physical Efficiency of 1st Year Tourism and Recreation Licentiate Students at the University of Łódź
    Waldemar Dyba
  10. The Cultural Heritage of the Camedolite Order in Poland
    Beata Krakowiak
  11. Tourism Space - One Concept, Two Meanings: Reflections on Indyvidual Tourism Space
    Jolanta Latosińska
  12. Variations in Tourist, Manager and Tourism Expert Expectations of Hotel Service in Polish Historical Residences
    Rafał Rauba
  13. The Organization of Individual Recreation Space in the Rural-Urban Fringe Zone of Łódź
    Roman Szkup
  14. Changes in the Presentation of Tourism Content on Maps of Łódź Published since 1989
    Witold Kopeć
  15. The Demographic Aspect of the Urbanization Process at Tourism Destinations in the Rural-Urban Fringe of Łódź
    Marzena Makowska-Iskierka
  16. An Attempt to Improve the Tourist Image of Poland in Spain by Making its Promotional Offer More Specific
    Monika Prylińska
  17. The Meaning of Death Space in Cultural Tourism
    Sławoj Tanaś
  18. Sprawozdania — Reports

  19. The Origins and Development of Tourism Geography in Łódź
    Stanisław Liszewski
  20. Report from the Annual Conference of the International Association ATLAS: 'Tourism, Creativity and Development’, Barcelona, 2-4 Nov 2005
    Robert Wiluś
  21. Recenzje — Reviews

  22. Hotelarstwo. Część I. Podstawowe wiadomości z zakresu hotelarstwa [The Hotel Industry. Part I: Fundamentals of the Hotel Industry], M. Milewska, B. Włodarczyk, Wydawnictwo WSTH w Łodzi, Łódź 2005, ss. 345
    Andrzej Kowalczyk
  23. Turystyka jako ekonomiczny czynnik kształtowania przestrzeni [Tourism as an Economic Factor in Spatial Development], B. Meyer, Rozprawy i Studia, t. (DCXIX) 545, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2004, ss. 436
    Bogdan Włodarczyk
  24. Lokalizacja hoteli w krajowych metropoliach Europy Środkowowschodniej [The Location of Hotels in Central and Eastern European Capitals], A. Matczak ed., ser. „Szlakami Nauki”, nr 33, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2004, ss. 129
    Jerzy Wyrzykowski
  25. Turystyka a przemiany środowiska przyrodniczego Beskidu Śląskiego [Tourism and Changes to the Natural, Environment in the Silesian Beskidy] M. Mika, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004, ss. 228
    Sławoj Tanaś
  26. Walory przyrodnicze w turystyce i rekreacji [Natural Assets in Tourism and Recreation], K. Kożuchowski, Wydawnictwo Kurpisz S.A., Poznań 2005, ss. 200
    Andrzej Marsz
  27. Turystyka na obszarach górskich Europy. Wybrane zagadnienia [Tourism in the Mountain Areas of Europe: Selected Issues], W. Kurek, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004, ss. 214
    Beata Krakowiak
  28. Obituary. Marin Bachvarov (1936-2006)
    Stanisław Liszewski

Recent Submissions

View more