Now showing items 1-1 of 1

    • Ekonometryczne metody szacowania parametrów funkcji produkcji 

      Żółtowska, Elżbieta (1974)
      Celem pracy jest analiza własności estymatorów parametrów funkcji Newmana-Reada otrzymywanych metodą najmniejszych kwadratów przy różnych poziomach skorelowania zmiennych objaśniających. Nadto praca zawiera propozycję ...