Show simple item record

dc.contributor.authorKończak, Izabela
dc.date.accessioned2016-03-31T11:30:46Z
dc.date.available2016-03-31T11:30:46Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationI. Kończak, Halal we współczesnej Rosji, [w:] Międzynarodowe studia polityczne i kulturowe wobec wyzwań współczesności, red. T. Domański, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 227–242.pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8088-086-3
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/17610
dc.descriptionPomysł na przygotowanie tej monografii pojawił się w związku z chęcią podsumowania bogatego dorobku naukowego samodzielnych pracowników nauki Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Publikacja ma na celu ukazanie eksperckiego potencjału tego zespołu, który zajmuje się bardzo szerokim spektrum międzynarodowych problemów politycznych, społecznych, ekonomicznych i kulturowych. Interdyscyplinarność jest traktowana jako ważny atut prowadzonych przez nas badań politologicznych oraz kulturowych. Jest ona jednocześnie wyrazem konsekwentnego dążenia do posługiwania się nowoczesnymi metoda mi naukowymi, łączącymi harmonijnie wiedzę z zakresu nauk społecznych, humanistycznych i ekonomicznych. Autorzy w swoich opracowaniach podjęli zarówno szczegółowe wątki związane z wyzwaniami strategicznymi występującymi w wybranych regionach świata, jak też bardziej uniwersalne rozważania nad warsztatem badawczym naukowca zajmującego się międzynarodowymi studiami politologicznymi i kulturowymi.pl_PL
dc.description.abstractOdrodzenie islamu w Rosji, którego początek datuje się na 1989 r., stało się podstawą do tego, by tamtejsi muzułmanie mogli przejawiać swoją aktywność w różnych dziedzinach życia. Wpłynęło ono również na postawę wyznawców islamu wobec otaczającej ich rzeczywistości. Muzułmanie zaczęli odczuwać potrzebę manifestacji swej tożsamości, która przejawia się na co dzień w chęci „islamizacji” otaczającego ich środowiska. Jednym z przejawów tego procesu stało się wejście do powszechnego obiegu tradycji halal. Publikacja stanowi próbę kompleksowego ujęcia zjawiska na rosyjskim gruncie. Analizie podlegać będzie działalność Centrum Standardyzacji i Certyfikacji Halal przy Radzie Muftich Rosji. Zaprezentowane zostaną również znaczące przedsięwzięcia kulturalne związane z tradycją halal oraz przyczyny upowszechnienia jej wśród niemuzułmańskich mieszkańców kraju.pl_PL
dc.description.abstractThe rebirth of Islam in Russia, which dates back to 1989, has constributed to the increased activity of Russian Muslims in different spheres of life. It has also influenced the attitudes of Muslims towards society and stimulated their need to express their identity, which manifests itself in the tendency to “Islamization” of their communities. Mainstreaming of the halal tradition should be seen as one of the symptoms of this process. The paper attempts to grasp the complexity of this phenomenon in the Russian context. It analyzes the activity of the International Halal Standardization and Certification Centre under the Russia Muftis Council. It also comments on major cultural initiatives connected to halal tradition as well as explains the reasons for its growing popularity among Muslim citizens.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartof„Międzynarodowe studia polityczne i kulturowe wobec wyzwań współczesności”, red. T. Domański, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016;
dc.subjecthalalpl_PL
dc.subjectmuzułmanie w Rosjipl_PL
dc.subjectCentrum Standaryzacji i Certyfikacji Halalpl_PL
dc.subjectRada Muftich Rosjipl_PL
dc.subjectMuslims in Russiapl_PL
dc.subjectInternational Halal Standardization and Certification Centrepl_PL
dc.subjectRussia Muftis Councilpl_PL
dc.titleHalal we współczesnej Rosjipl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Tomasz Domański, Łódź 2016; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number[227]-[242]pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Katedra Badań Wschodu i Północnej Afryki.pl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8088-087-0
dc.contributor.authorBiographicalnoteDr hab. Izabela Kończak — absolwentka Wydziału Filologicznego UMK w Toruniu. Adiunkt w Katedrze Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki WSMiP UŁ. Jej zainteresowania koncentrują się wokół islamu i muzułmanów w Rosji oraz sytuacji kobiety w krajach Bliskiego Wschodu. Rozwijała je w obszarach takich, jak (chronologicznie): funkcjonowanie języka rosyjskiego w „sytuacjach religijnych”, historia oraz współczesność rosyjskich/radzieckich muzułmanów, w tym wybrane aspekty funkcjonowania islamu w życiu codziennym i działalności muzułmanów w czasach radzieckich oraz wpływ na nie zmian, jakie zaszły w Rosji pod koniec lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX w., ich konsekwencje dla wyznawców islamu, problematyka kobiet zarówno na Bliskim Wschodzie, jak i muzułmanek w Europie (nie pomijając Rosji, na której co do zasady skupia swoją uwagę, ale też nie ogranicza się wyłącznie do tego jednego europejskiego kraju — zwłaszcza wobec zagadnień traktowanych bądź funkcjonujących odmiennie na wschodzie i zachodzie Starego Kontynentu. Zarówno z kwestią kobiecą, jak i problematyką obejmującą rosyjskich muzułmanów oraz interakcje Rosji ze światem islamu bezpośrednio łączy się jej szczególne zainteresowanie życiem i dziełem Arabkichrześcijanki — Kultūm ‘Awdy, znanej bardziej jako Kławdia Wiktorowna Ode- Wasiljewa — jako doskonała egzemplifikacja procesów emancypacji kobiet na Bliskim Wschodzie oraz żywa historia radzieckiej arabistyki. W bogatym i barwnym środowisku rosyjskich/radzieckich arabistów dostrzega obecnie fascynujący materiał badawczy. Chce przybliżyć poszczególne postacie, widząc szczególną wartość w zmienności losów jednostek, odmienności postaw, bogactwie zmagań i problemów — całościowo tworzących kolaż historii arabistyki w ZSRR.pl_PL
dc.referencesАзизбаев Ж., Развитие рынка исламских услуг. Актуальная проблема и поиск путей ее решения, http://www.muslim.ru/articles/123/2664/ (dostęp: 02.02.2015).pl_PL
dc.referencesАзизбаев Ж., Семинар с производителями продукции Халяль, http://www.muslim. ru/articles/114/1308/ (dostęp: 02.02.2015).pl_PL
dc.referencesБарабаш Т., Халяльный рынок берут под контроль, http://dumrb.ru/?part_id=460,467,512 (dostęp: 10.09.2014).pl_PL
dc.referencesГазизов А.Г., Азизбаев Ж.Х., Индустрия «Халяль» в России: прошлое, на- стоящее, будущее, „Всё о мясе”, 2011, № 1, s. 48–49.pl_PL
dc.referencesЖафар Азизбаев: Умма нуждается в технологах пищевой промышлен- ности по стандарту халяль, http://pda.islamrf.ru/news/analytics/economics/ 12598/ (dostęp: 10.09.2014).pl_PL
dc.referencesЗахаров Н., НТВ: Халяль в России — больше, чем халяль, http://www.islam.ru/pressclub/smi/ntvhalal/ (dostęp: 15.03.2012).pl_PL
dc.referencesЗубайраева З., При ДУМ Чечни образован Комитет по стандартизации и сертификации халяль-продукции, http://pda.islamrf.ru/news/umma/reportages/2414/ (dostęp: 15.03.2012).pl_PL
dc.referencesКалимуллина М., А тот ли сертификат?, http://www.muslimeco.ru/opubl/282/ (dostęp: 18.10.2014).pl_PL
dc.referencesКолоколова Е., Халяль?, http://dumrb.ru/?part_id=460,467,513 (dostęp: 15.03.2012).pl_PL
dc.referencesМалашенко А., Ислам для России, РОССПЭН, Москва 2007.pl_PL
dc.referencesМарат Низамов: „Люди у которых нет веры, бренд «халяль» использует как рекламу”, http://halalrt.com/newslist?i=1727 (dostęp: 10.09.2014).pl_PL
dc.referencesМуфтий Равиль Гайнутдин: халяль — неотъемлемое право мусульман, http://www.muslim.ru/articles/114/1310/ (dostęp: 15.03.2012).pl_PL
dc.referencesОпиева А., Халяль шагает по миру, http://www.islam.ru/content/economica/594 (dostęp: 02.02.2015).pl_PL
dc.referencesПитерский Р., В Москве появились исламские кварталы, http://tatarlar.spb.ru/index.php?name=PNphpBB2&file=printview&t=1876&start=0 (dostęp: 15.03.2012).pl_PL
dc.referencesСвятохина Д., Что скрывается под маркировкой „Халяль”?, http://i-gazeta.com/news/region102/22252.html (dostęp: 15.10.2012).pl_PL
dc.referencesТитова Д., Развитие индустрии халяль в России, „Пищевая индустрия”, 04.09.2011, s. 44–45.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8088-086-3.12


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record