Show simple item record

dc.contributor.authorSawa, Anna
dc.date.accessioned2016-04-18T12:20:47Z
dc.date.available2016-04-18T12:20:47Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.isbn978-83-7969-961-2
dc.identifier.issn1506–7254
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/17827
dc.description.abstract“Slonecznik” by Jeremiasz Drexelius was published in 1630. It was the first book printed in Pawel Konrad’s local printing house. In the composition of the text, there have been used three kinds of printed writing: schwabacher, italics and antique. The article presents ways of writing vowels in the excerpts of text that were composed with those types of writing. The excerpts provide documentation for variance and prescriptiveness in orthography of the time.pl_PL
dc.description.abstractW 1630 roku został opublikowany w Lublinie Słonecznik Jeremiasza Drexeliusa. Był on pierwszą książką wydaną przez miejscową oficynę wydawniczą, należącą wówczas do Pawła Konrada. Do składu tego tekstu zostały użyte trzy rodzaje pism drukowanych: szwabacha, kursywa i antykwa. Artykuł przedstawia sposoby zapisu samogłosek we fragmentach tekstu złożonych tymi pismami, które dokumentują wariantywność i normalizację ówczesnej ortografii.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Studia Indogermanica Lodziensia.Supplementary Series;4
dc.subjectantique bookpl_PL
dc.subjectspellingpl_PL
dc.subjectletterpl_PL
dc.subjectvowelpl_PL
dc.subjectprinted writingpl_PL
dc.subjectstarodrukpl_PL
dc.subjectpisowniapl_PL
dc.subjectliterapl_PL
dc.subjectsamogłoskapl_PL
dc.subjectpismo drukowanepl_PL
dc.titleOznaczenia literowe samogłosek w różnych rodzajach pisma drukowanego z XVII wieku (na podstawie „Słonecznika” Jeremiasza Drexeliusa)pl_PL
dc.title.alternativeLetter Markering of Vowels in Different Types of Printed Writing from XVII century (on the basis of “Slonecznik” by Jeremiasz Drexelius)pl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015pl_PL
dc.page.number197-[211]pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.pl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteAnna Sawa. Absolwentka magisterskich studiów na kierunku filologia polska i studiów licencjackich na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, doktorantka w Zakładzie Historii Języka Polskiego i Dialektologii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Interesuje się historią języka i dziejami drukarstwa, bada druki wydane w Lublinie w XVII wieku. Autorka artykułów dotyczących języka starodruków lubelskich i ich ukształtowania typograficznego.pl_PL
dc.referencesDrexelius J., 1630: Słonecznik Albo Porownanie Woli Ludzkiey z wolą Bożą [on-line], Lublin: Paweł Konrad (dostęp 19.06.2013). Dostępny w: http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/doccontent?id=400&from=FBC.pl_PL
dc.referencesBajerowa I., Wieczorkowa A., 1989: Uwagi o pisowni druków XVII-wiecznych, „Prace naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace językoznawcze”, nr 17, „Studia historycznojęzykowe”, s. 9–22.pl_PL
dc.referencesBurzywoda U., 2002, Grafia i ortografia, w: Polszczyzna XVII wieku. Stan i przeobrażenia, red. D. Ostaszewska, Katowice: Wydawnictwo Naukowe Śląsk, s. 27–40.pl_PL
dc.referencesDziok-Strelnik I., 1997: Bibliografia starych druków lubelskich 1630–1800, Lublin: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie.pl_PL
dc.referencesEstreicher K., 1897: Bibliografia polska, cz. 3, t. 4 (15), Kraków: Akademia Umiejętności, s. 315–318.pl_PL
dc.referencesGrzebień L., 1985: Drexel, Drexelius Jeremias, hasło w: Encyklopedia katolicka, t. 4, red. R. Łukaszyk, L. Bieńkowski, F. Gryglewicz, Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, coll. 209.pl_PL
dc.referencesJodłowski S., 1979: Losy polskiej ortografii, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.pl_PL
dc.referencesJuda M., 2000: Konrad Paweł, hasło w: Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku, t. 1 Małopolska, cz. 1 Wiek XVII-XVIII, vol. 1 A-K, red. J. Pirożyński, Kraków: Polska Akademia Umiejętności, s. 332–336.pl_PL
dc.referencesJuda M., 2001: Pismo drukowane w Polsce XV-XVI wieku, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.pl_PL
dc.referencesKamińska K., 1953: Pisownia druków polskich XVI wieku, „Prace Polonistyczne”, t. 11, s. 5–28.pl_PL
dc.referencesKemper H.-G., 1985: Literarischer Glaubenskampf, w: Deutsche Literatur. Eine Sozialgeschichte, t. 3, Zwischen Gegenreformation und Frühaufklärung: Späthumanismus, Barock 1572–1740, red. H. Steinhagen, Reinbeck bei Hamburg: Rowohlt, s. 139–171.pl_PL
dc.referencesKsiążek-Bryłowa W., 1976: O języku druków lubelskich z XVII wieku, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, Sectio F, vol. XXXI, s. 337–355.pl_PL
dc.referencesKuraszkiewicz W., 1960: Szkice o języku Mikołaja Reja, w: Odrodzenie w Polsce. Materiały z sesji naukowej PAN 25–30 października 1953 roku, t. 3, Historia języka, cz. 1, red. M.R. Mayenowa, Z. Klemensiewicz, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 113–360.pl_PL
dc.referencesLewicka-Kamińska A., 1976: Zagadka drukarza „Kazań” papieża Leona I (tzw. Typographus Leonis I Papae: „Sermones”), „Roczniki Biblioteczne”, R. XX, z. 3–4, s. 495–561.pl_PL
dc.referencesLisowski T., 2001: Grafia druków polskich z 1521 i 1523 roku. Problemy wariantywności i normalizacji, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.pl_PL
dc.referencesLuto-Kamińska A., 2012: O czytaniu i odczytaniu dzieł literatury staropolskiej. Czy językoznawca czyta inaczej?, „Linguistica Copernicana”, nr 2 (8), s. 51–64.pl_PL
dc.referencesMigdał J., 1999: O języku Andrzeja Glabera z Kobylina. Studium normalizacji polszczyzny wczesnorenesansowej, Poznań: Wydawnictwo WiS.pl_PL
dc.referencesOsiewicz M., 2013: Wariantywność graficzna Ksiąg o gospodarstwie Piotra Krescentyna z 1549 roku. Studium przypadku, Poznań: Wydawnictwo Rys.pl_PL
dc.referencesPirożyński J., 2002: Johannes Gutenberg i początki ery druku, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesPrzyboś A., Żelewski R.: 1980, Wstęp, w: A.S. Radziwiłł, Pamiętnik o dziejach w Polsce, przełożyli i opracowali A. Przyboś, R. Żelewski, t. 1, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 5–86.pl_PL
dc.referencesStaniszewski Z., 1960: Estetyka polskiego druku książkowego XVIII w. Zarys problematyki, „Ze skarbca kultury”, z. 1 (12), s. 120–164.pl_PL
dc.referencesSzandorowska E., 1968: Czy w Chełmnie nad Wisłą drukowano inkunabuły?, „Rocznik Biblioteki Narodowej”, t. 4, s. 23–49.pl_PL
dc.referencesSzandorowska E., 1991: Jeszcze raz w sprawie „Drukarza Kazań papieża Leona I”, w: Z badań nad dawną książką. Studia ofiarowane profesor Alodii KaweckiejGryczowej w 85-lecie urodzin, t. 1, red. P. Buchwald-Pelcowa, Warszawa: Biblioteka Narodowa.pl_PL
dc.referencesTorój E., 1997: Inwentarze księgozbiorów mieszczan lubelskich z lat 1591–1678, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.pl_PL
dc.referencesValentin J.-M., 1985: Jesuiten-Literatur als gegenreformatorische Propaganda, w: Deutsche Literatur. Eine Sozialgeschichte, t. 3, Zwischen Gegenreformation und Frühaufklärung: Späthumanismus, Barock 1572–1740, red. H. Steinhagen, Reinbeck bei Hamburg: Rowohlt, s. 172–205.pl_PL
dc.referencesŻurkowa R., 1986: Księgozbiory mieszczan krakowskich w XVII wieku, w: Historia książki i jej funkcji społecznej. Wybór tekstów naukowych dla studentów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, cz. 2, wybór i oprac. W. Szelińska, M. Konopka, Kraków: Wydawnictwo Naukowe WSP, s. 55–85.pl_PL
dc.contributor.authorEmailannasawa@poczta.onet.plpl_PL
dc.identifier.doi10.18778/1506-7254.04.13


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record