Show simple item record

dc.contributor.authorFeltynowski, Marcin
dc.contributor.editorRzeńca, Agnieszka
dc.date.accessioned2016-05-06T07:43:07Z
dc.date.available2016-05-06T07:43:07Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationFeltynowski M. 2016. Technologie i narzędzia informatyczne w zarządzaniu środowiskiem. W: A. Rzeńca (red.). EKOMIASTO#ŚRODOWISKO Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miasta. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 191-212.pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-576-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/17952
dc.description.abstractInformacja o środowisku powiązana jest z tworzeniem w latach 60. XX wieku systemów informacji przestrzennej, które miały służyć szeroko zakrojonym analizom odnoszącym się do wykorzystania przestrzeni oraz środowiska. Wymuszało to pozyskanie i gromadzenie informacji pochodzących z różnych źródeł oraz wiązało się z koniecznością dostępu do danych. Podstawy działań w tym zakresie można odnaleźć w przepisach Unii Europejskiej. Pierwszą dyrektywą wprost wskazującą na konieczność swobodnego dostępu do informacji o środowisku była Dyrektywa Rady 90/313/EWG z dnia 7 czerwca 1990 roku w sprawie swobody dostępu do informacji o środowisku [Dyrektywa Rady 90/313/EWG z 7 czerwca 1990 r.], która została zmieniona Dyrektywą 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 roku w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska [Dyrektywa 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 28 stycznia 2003 r.]. Zapisy Dyrektywy z 2003 roku wynikały z konieczności: zwiększenia świadomości ekologicznej, swobody wymiany opinii pomiędzy aktorami lokalnymi, bardziej efektywnego uczestnictwa społeczeństwa w podejmowaniu decyzji dotyczących środowiska, czego konsekwencją ma być poprawa stanu środowiska.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofA. Rzeńca (red.). EKOMIASTO#ŚRODOWISKO Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miasta. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego;
dc.subjectGIS w zarządzaniu środowiskiempl_PL
dc.subjectbazy danychpl_PL
dc.subjectoprogramowanie GISpl_PL
dc.titleTechnologie i narzędzia informatyczne w zarządzaniu środowiskiempl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number191-212pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiskapl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-942-1
dc.referencesCommunity Development Foundation (1997), The Net Result Social Inclusion in the Information Society. Report of the National Working Party on Social Inclusion (INSINC), International Business Machines Corporation, London.pl_PL
dc.referencesDyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, Dz.U. L 327 z 22.12.2000.pl_PL
dc.referencesDyrektywa 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylająca dyrektywę Rady 90/313/EWG, Dz.U. L 41 z 14.02.2003.pl_PL
dc.referencesDyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE), Dz.U. L 108 z 25.04.2007.pl_PL
dc.referencesDyrektywa Rady 90/313/EWG z dnia 7 czerwca 1990 r. w sprawie swobody dostępu do informacji o środowisku, Dz.U. L 158 z 23.06.1990.pl_PL
dc.referencesKonstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483.pl_PL
dc.referencesKonwencja o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, sporzą- dzona w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r., Dz.U. z 2003 r. Nr 78, poz. 706.pl_PL
dc.referencesKozakiewicz R. (2006), Gminne programy ochrony środowiska jako narzędzie edukacji ekologicznej na szczeblu lokalnym, „Inżynieria Środowiska” t. 11, z. 2.pl_PL
dc.referencesLaudon K.C., Laudon J.P. (1991), Business Information Systems: a problem solving approach, Dryden Press, Chicago.pl_PL
dc.referencesŁysik Ł., Kutera R. (2013), Technologie mobilne jako determinanta rozwoju innowacyjnego społeczeństwa informacyjnego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, „Ekonomiczne Problemy Usług” nr 105/2.pl_PL
dc.referencesNowina-Konopka M. (2006), Istota i rozwój społeczeństwa informacyjnego, [w:] T. Bia- łobłocki, J. Moroz, M. Nowina-Konopka, L.W. Zacher (red.), Społeczeństwo informacyjne. Istota, rozwój, wyzwania, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRaport POLSKA.JEST.MOBI (2015)pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS), Dz.U. z 2007 r. Nr 214, poz. 1573 ze zm.pl_PL
dc.referencesSteiniger S., Bocher E. (2009), An overview on current free and open source desktop GIS developments, „International Journal of Geographical Information Science” vol. 23, nr 10.pl_PL
dc.referencesSzczepanek R. (2012), Quantum GIS – wolny i otwarty system informacji geograficznej, „Czasopismo Techniczne”, seria Środowisko, z. 1.pl_PL
dc.referencesTomlinson R. (2007), Rozważania o GIS. Planowanie Systemów Informacji Geograficznej dla menedżerów, ESRI Polska, Warszawapl_PL
dc.referencesUnited Nations (2005), Land administration in the UNECE region. Development trends and main principles, Geneva. http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2005/wpla/ECE-HBP- 140-e.pdf [dostęp 30.07.2015].pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 ze zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, Dz.U. z 1989 r. Nr 30, poz. 163 ze zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 ze zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, Dz.U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1402 ze zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia- ływania na środowisko, Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, Dz.U. z 2010 r. Nr 76, poz. 489 ze zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, Dz.U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981 ze zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 9 listopada 2000 r. o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Dz.U. z 2000 r. Nr 109, poz. 1157 ze zm.pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record