Show simple item record

dc.contributor.authorŚnieżek, Ewa
dc.contributor.authorDomagała, Joanna
dc.contributor.authorWiatr, Michał
dc.contributor.editorSobańska, Irena
dc.contributor.editorKabalski, Przemysław
dc.date.accessioned2016-06-28T14:24:42Z
dc.date.available2016-06-28T14:24:42Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.citationE. Śnieżek, J. Domagała, M. Wiatr, Rola rachunkowości w tworzeniu wiernego obrazu działalności przedsiębiorstwa w warunkach kryzysu gospodarczego, [w:] System rachunkowości w okresie kryzysu gospodarczego, red. I. Sobańska, P. Kabalski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, s. 15–33.pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-387-0
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/18543
dc.description.abstractW artykule zaprezentowano rolę rachunkowości w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa, opartym na zasadzie true and fair view. Omówiono przydatność informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstw. W rozdziale skoncentrowano się na silnej potrzebie dostosowania informacji generowanych przez przedsiębiorstwa do rosnących i nieustannie zmieniających się potrzeb informacyjnych użytkowników szczególnie w okresie globalnego kryzysu gospodarczego, w którym brak jest norm, a możliwość przewidzenia przyszłości jest ograniczona do minimum. Rozdział traktuje również o tym, że pojawiające się problemy w okresie kryzysu gospodarczego nie stanowią o nowych nieodkrytych obszarach rachunkowości, lecz o ciągle aktualnej problematyce prezentacji informacji z działalności jednostki gospodarczej, która w takim czasie powinna być poddana wytężonej uwadze wszystkich użytkowników sprawozdania finansowego tej spółki.pl_PL
dc.description.sponsorshipPublikacja dofinansowana przez STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE ZARZĄD GŁÓWNY W WARSZAWIE ODDZIAŁ OKRĘGOWY W ŁODZI, ul. Narutowicza 35, 90-125 Łódź; tel. 042-631-95-23, 042-631-95-29, fax 042-630-26-37; www.skwp-lodz.pl, biuro@skwp-lodz.pl.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartof„System rachunkowości w okresie kryzysu gospodarczego”, red. I. Sobańska, P. Kabalski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010;
dc.subjectrachunkowośćpl_PL
dc.subjectdziałalność przedsiębiorstwapl_PL
dc.subjectkryzys gospodarczypl_PL
dc.subjectinformacja finansowapl_PL
dc.subjectdziałalność gospodarczapl_PL
dc.titleRola rachunkowości w tworzeniu wiernego obrazu działalności przedsiębiorstwa w warunkach kryzysu gospodarczegopl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010pl_PL
dc.page.number[15]–33pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationKatedra Rachunkowości, Uniwersytet Łódzki.pl_PL
dc.referencesAlexander D., Jermakowicz E. (2006), A True and Fair View of the Principles/Rules Debate, [referat wygłoszony na XXIX Kongresie European Accounting Association w Dublinie, 2–24.03.).pl_PL
dc.references„Aktualności MSSF” 2003, nr 13, PricewaterhouseCoopers.pl_PL
dc.referencesBeresińska A., Golec M., Karmańska A. (1997), Koncepcja true and fair view w praktyce światowej i w Polsce, „Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP”, t. 40.pl_PL
dc.referencesBiałas T., Rybicki J. (1995), Zarządzanie wartością firmy, „Przegląd Organizacji”, nr 8.pl_PL
dc.referencesChastney J. G. (1975), True and Fair View – History, Meaning and the Impact of the Fourth Directive, ICAEW, London.pl_PL
dc.referencesCiepielewska M. (2004), Maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa jako podstawowy cel gospodarowania, „Controlling i Rachunkowość Zarządcza”, nr 3.pl_PL
dc.referencesEisenhardt K. M. (1998), Agency Theory: An Assessment and Review, „Academy of Management Review”.pl_PL
dc.referencesFlint D. (1982), A True and Fair View in Company Accounts, Gee & Co. Ltd., Berkshire.pl_PL
dc.referencesGackowska W. (2003), Kreowanie rachunkowości, „Prawo Przedsiębiorcy”, nr 6.pl_PL
dc.referencesHelin A. (2000), Sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, FRRwP, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHendriksen E. S., van Breda M. F. (2002), Teoria rachunkowości, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJaruga A., Fijałkowska J., Jaruga-Baranowska M., Frendzel M. (2007), The Impact of IAS/IFRS on Polish Accounting Regulations and Practical Implementation in Poland, „Accounting in Europe”, vol. 4, EAA.pl_PL
dc.referencesJerzemowska M. (2002), Uregulowania polskie a zasady nadzoru korporacyjnego zalecane przez OECD, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, t. 8 (64).pl_PL
dc.referencesKarmańska A. (2006), Granice dążenia do dokładności informacyjnej sprawozdania finansowego na przykładzie odwracania dyskonta, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, t. 32 (88).pl_PL
dc.referencesLisiecka-Zając B. (1994), Ogólna charakterystyka ustawy o rachunkowości, „Rachunkowość”, zeszyt specjalny.pl_PL
dc.referencesLuty Z. (1999), Jakość informacji w systemie rachunkowości finansowej (tezy do dyskusji), „Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP”, t. 51.pl_PL
dc.referencesMarcinkowska M. (2000), Kształtowanie wartości firmy, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMarcinkowska M. (2003), Odpowiedzialna polityka informacyjna spółki – spojrzenie z perspektywy corporate governance, [w:] Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie podnoszenia kwalifikacji kadry menedżerskiej, red. B. Micherda, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.pl_PL
dc.referencesMoczydłowska W. (2002a), Czy inwestorzy mogą wierzyć sprawozdaniom finansowym, „Gazeta Prawna”, nr 174.pl_PL
dc.referencesMoczydłowska W. (2002b), Firmy mają prawo wyboru, www.gazeta.pl/firma/infor (15.12.).pl_PL
dc.referencesMoczydłowska W. (2002c), Kreatywna rachunkowość – diabeł tkwi w szczegółach, „Gazeta Prawna”, nr 156 (761).pl_PL
dc.referencesMoczydłowska W. (2002d), Niedoceniana rachunkowość, „Gazeta Prawna”, nr 201.pl_PL
dc.referencesPałczyńska-Gościniak R., Pałczyńska K. (2005), Dezyderaty sekcji 404 SOX i ich wpływ na prace biegłego rewidenta, [w:] Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.pl_PL
dc.referencesParker R. H., Nobes C. W. (1994), An International View of True and Fair Accounting, Routledge, London.pl_PL
dc.referencesPeche T. (1988), Teoretyczne podstawy rachunkowości, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRutheford B. A. (1985), True and Fair View Doctrine. A Search for Explication, „Journal of Business Finance and Accounting”, no 12.pl_PL
dc.referencesRutherford B. A. (2000), An Introduction to Modern Financial Reporting Theory, Sage Publications, London.pl_PL
dc.referencesSawicki K. (2000), Polityka rachunkowości i polityka bilansowa. Zakres terminologiczny i zastosowanie, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, t. 1 (57).pl_PL
dc.referencesSawicki K. (2002), Kontrola jakości badania sprawozdań finansowych podmiotów gospodarczych, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, t. 8.pl_PL
dc.referencesSay J. B. (1960), Traktat o ekonomii politycznej, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSchneider K. (1998), Instrumenty polityki bilansowej i podatkowej w małych i średnich firmach, „Rozprawy i Studia”, t. (CCCXLV) 271, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.pl_PL
dc.referencesSkoczylas W. (1998), Wycena przedsiębiorstwa w systemie jego oceny, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.pl_PL
dc.referencesSowińska A. K. (2003), Skąd się wzięła sprawa Enronu, „Rachunkowość”, nr 4.pl_PL
dc.referencesSurdykowska S. (2000), Normatywne i kreatywne aspekty rozwoju rachunkowości, [w:] Podstawowe problemy rachunkowości jako dyscypliny naukowej i działalności praktycznej, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, Katowice.pl_PL
dc.referencesSurdykowska S. (2003), Nieporozumienia wokół rachunkowości – syndrom „rachunkowości kreatywnej”, [w:] Współczesna rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi i administracyjnymi, red. B. Micherda, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, Chrzanów.pl_PL
dc.referencesSurdykowska S. (2004), Rachunkowość kreatywna a MSR/MSSF, [w:] Polska szkoła rachunkowości, red. M. Gmytrasiewicz, A. Karmańska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.pl_PL
dc.referencesŚwiderska G. (2007), Wyzwania dla ekspertów rachunkowości wobec nowych koncepcji raportowania, [w:] Rachunkowość wczoraj, dziś i jutro, SKwP, Warszawa.pl_PL
dc.referencesVan Hulle K. (1997), The True and Fair View Override in the European Accounting Directives, „European Accounting Review”, vol. 6, no 4.pl_PL
dc.referencesWalińska E. (2007), Wpływ Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej na zasady prezentacji informacji w bilansie oraz rachunku zysków i strat – pierwsze doświadczenia polskiej polityki, [w:] Wpływ międzynarodowych i krajowych regulacji sprawozdawczości finansowej i auditingu na zmiany w praktyce rachunkowości, red. I. Sobańska, Szychta, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesToffler A., Toffler H. (2002), Nie wkładajmy wszystkich jajek do jednego koszyka, „Rzeczpospolita”, 21.08.pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record