Show simple item record

dc.contributor.authorWerner, Piotr
dc.contributor.authorJażdżewska, Iwona
dc.contributor.authorZwoliński, Zbigniew
dc.contributor.editorJażdżewska, Iwona
dc.date.accessioned2016-07-07T12:12:47Z
dc.date.available2016-07-07T12:12:47Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationP. Werner, I. Jażdżewska, Z. Zwoliński, Current State and Future Perspectives of University Education of GIS and Geoinformation in Poland, [in:] GIS in Higher Education in Poland. Curriculums, Issues, Discussion, ed. I. Jażdżewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, p. 5–23.pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8088-140-2
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/18676
dc.descriptionThe idea for this publication was barn in June 2015, during a meeting of Polish teachers involved with Geographic lnformation Systems. The meeting was initiated by the Department of Geoinformation, Faculty of Geographical Sciences, University of Łódź, which received a grant to organize it. The discussion and presentations from academic teachers representing various universities in Poland were very interesting and sometimes heated. it would be advisable for other educators to familiarise themselves with the aspects of GIS education among Polish geographers, foresters, surveyors and other users. The experience of Geoinformation education in Poland is still modest, so the views of people who have been involved at Polish universities with it since the 1990s should be interesting to readers. Geographic lnformation Systems (GIS) – the integration of environmental and climate issues as an important factor for economic development and quality of life – an innovative second-degree studies. Akronim GIS-E-QL: GIS for environment and quality of life. Project objectives: The main aim of the project is to start-up attractive and innovative second­ degree studies – geoinformation in mutual cooperation of the FGS and the FMCS, students education, improving the competence of academic teachers, conference organization, publishing, cooperation with practitioners and establishing contacts with partners from Norway. This aim is consistent with the “Ana lysis of the economy's demand for graduates in key field of strategy in the context of the Europe 2020” 2012 and “Strategy for development of higher education in Poland 2020”, in the field of promoting innovative courses, formed collectively with practitioners, raising awareness of the environment. Joint actions of educators and practitioners, supported the by the strengthening of university's hardware, software and spatial data, will ensure a high quality project. The existing cooperation with practitioners indicate that further training is necessary and they would like to see postgraduates in their institutions. The final beneficiaries of the project will be the students and the academical teaching staff and indirectly the economy of the region. Students who graduate will be the main recipient of the project, the next will be teaching staff who will have contact with the practices and Norwegian partners with similar interests. In broad terms the project will benefit Polish and European economy and environment.pl_PL
dc.description.sponsorshipThis book has been prepared within the project „Geographic Information Systems (GIS) – the integration of environmental and climate issues as an important factor of economic development and quality of life – an innovative second-degree studies” supported by a grant from Norway through the Norway Grants and co-financed by the Polish funds. (Agreement No FSS/2014/HEI/W/0114/U/0013).pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartof“GIS in Higher Education in Poland. Curriculums, Issues, Discussion”, ed. I. Jażdżewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015;
dc.titleCurrent State and Future Perspectives of University Education of GIS and Geoinformation in Polandpl_PL
dc.title.alternativeStan i perspektywy kształcenia w zakresie gis i geoinformacji w Polsce na uniwersyteckich kierunkach geograficznychpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Piotr Werner, Iwona Jażdżewska, Zbigniew Zwoliński, Łódź 2015; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015pl_PL
dc.page.number[5]–23pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Warsaw, Faculty of Geography & Regional Studies, Spatial Information Systems Laboratory.pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Lodz, Faculty of Geographical Sciences, Departament of Geinformation.pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationAdam Mickiewicz University in Poznan, Institute of Geoecology and Geoinformation.pl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8088-141-9
dc.contributor.authorBiographicalnotePiotr Werner - didactics: geographical information systems (GIS), spatial analysis, spatial modeling and simulations; research: urban spatial complex systems, land use/land cover, vulnerability to natural hazards.pl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteIwona Jażdżewska - didactics: geographical information systems (GIS), spatial socio-economic analysis, land development planning, geostastistic; research: Urban morphology, urban settlement, spatial socio-economic problems, tourism.pl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteZbigniew Zwoliński - didactics: geography, geomorphology, geoinformation; research: fl uvial geomorphology, geodiversity, analyses and modelling in GIS.pl_PL
dc.referencesEurostat, 2011.Geographic Information System (GIS), Online: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/gisco_Geographical_information_maps/introduction [marzec 2015].pl_PL
dc.referencesChurski P., Zwoliński Zb., 2011. Funkcje poznawcze i praktyczne nauki o informacji geografi cznej (GISc). W: Geografi a wobec problemów współczesności – Funkcje poznawcze i praktyczne, A.Kostrzewski, W.Maik, R.Brudnicki (red.), Wyd. Uczel. WSG, Bydgoszcz: 95-105.pl_PL
dc.referencesFiedukowicz A., Głażewski A., Kowalski P.J., Olszewski R., Pillich-Kolipińska A., 2014. Problematyka efektywności przekazu kartografi cznego na przykładzie map topografi cznych nowej generacji. PolskiPrzeglądKartografi czny 46(2): 129-139.pl_PL
dc.referencesGoodchild M., 2010.Twenty years of progress: GIScience in 2010. Journal of Spatial Information Science 1: 3–20.pl_PL
dc.referencesGotlib D., 2009. Wybrane aspekty modelowania wielorozdzielczych i wieloreprezentacyjnych baz danych topografi cznych. Geomatics and Environmental Engineering 3(1/1): 25–36.pl_PL
dc.referencesGraf R., 2010. Hydroinformacja w infrastrukturze informacji przestrzennej. W: GIS – woda w środowisku, Zb. Zwoliński (red.), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 163-178.pl_PL
dc.referencesGudowicz J., Zwoliński Zb., 2009. Geoinformacyjne modelowanie hydrologiczne. W: GIS – platforma integracyjna geografi i, Zb.Zwoliński (red.). Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 101-114.pl_PL
dc.referencesJackowski A., Bilska-Wodecka E., Sołjan I., 2014. 80 lat minęło … XIV Kongres Międzynarodowej Unii Geografi cznej w Warszawie, 23-31.08.1934. PrzeglądGeografi czny 86(1): 115-130.pl_PL
dc.referencesJażdżewska I., 2014. GIS in the Studies of Łódź Geographers. In: Origin of Relief of Central Poland and Its Anthropogenic Transformation in Łódź University Geographical Research, E. Kobojek, T. Marszał (eds), Łódź University Press: 129-145.pl_PL
dc.referencesJażdżewska I., Urbański J., 2013. GIS w nauce, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica 14: 7-15.pl_PL
dc.referencesKaczmarek T., Kaczmarek L., Mikuła Ł. (red.), 2012. Studium Uwarunkowań Rozwoju Przestrzennego Aglomeracji Poznańskiej. Centrum Badań Metropolitalnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 270 s.pl_PL
dc.referencesKostrzewski A., 2012. Organizacja, zadania i funkcjonowanie Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w latach 1992-2010. W: Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego – Funkcjonowanie geoekosystemów w różnych strefach krajobrazowych Polski, A. Kostrzewski, J. Szpikowski (red.), Biblioteka Monitoringu Środowiska XXIX: 11-20.pl_PL
dc.referencesKozak J., Werner P., Zwoliński Zb., 2009. Kształcenie w zakresie geoinformatyki na kierunku geografi a. Roczniki Geomatyki 7(3): 57–73.pl_PL
dc.referencesKuhn T.S., 2009. Struktura rewolucji naukowych. Wydawnictwo Aletheia, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMcCrindle M., 2009. The ABC of XYZ: understanding the global generations. UNSW Press, Sydney.pl_PL
dc.referencesMPiPS [Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej], 2015. Zawody defi cytowe i nadwyżkowe w 2014 roku. Online: http://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/raporty-sprawozdania/rynek-pracy/zawody-deficytowe-i-nadwyzkowe/rok2014/ [styczeń 2015].pl_PL
dc.referencesPiotrowska I., 2011. Pokolenie cyfrowe w szkole XXI wieku. Pedagogia. Wydawnictwo NAKOM, Poznań, 8:45-49.pl_PL
dc.referencesPiotrowska I., Cichoń M., 2015. Multimedia i e-podręczniki w kształceniu młodzieży pokolenia cyfrowego. W: Technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu geografi cznym. Koncepcja e-podręcznika z geografi i. E. Szkurłat, A. Hibszer (red.), Prace Komisji Edukacji Geografi cznej PTG, Wydawnictwo UŚ, Sosnowiec, 5.pl_PL
dc.referencesWerner P., 2013. Kreatorzy, gestorzy i internauci – od baz danych przestrzennych do map numerycznych i wirtualnych globusów. Wizualne bazy danych, Człowiek i Społeczeństwo XXXVI(2): 239–250.pl_PL
dc.referencesWright D.J., Goodchild M.F., Proctor J.D., 1997. Demystifying the persistent ambiguity of GIS as ’tool’ versus ’science’. Annals of the Association of American Geographers87(2): 346–362.pl_PL
dc.referencesWrzesień W., 2007. Czy pokoleniowość nam się nie przydarzy? Kilka uwag o współczesnej polskiej młodzieży. Nauka 3: 131-151.pl_PL
dc.referencesZwoliński, Zb., 1998. Propozycja Systemu Informacji Geografi cznej dla dorzecza Parsęty. W: A. Kostrzewski (red.), Funkcjonowanie geosystemów zlewni rzecznych: 1. Środowisko przyrodnicze dorzecza Parsęty: stan badań, zagospodarowanie, ochrona. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 260-270.pl_PL
dc.referencesZwoliński Zb., 2009. Rozwój myśli geoinformacyjnej. W: GIS – platforma integracyjna geografi i, Zb. Zwoliński (red.). Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 9-21.pl_PL
dc.referencesZwoliński Zb., 2010. O homologiczności terminologii geoinformacyjnej. W: GIS – woda w środowisku, Zb. Zwoliński (red.), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 21-30.pl_PL
dc.referencesZwoliński Zb.,2011. Defi nicje systemów informacji geografi cznej. Online: http://geoinfo.amu.edu.pl/wpk/gis-def.html [czerwiec 2015].pl_PL
dc.referencesZwoliński Zb., 2012. Geoinformacja. W: Dzieje nauk geografi cznych i geologicznych na Uniwersytecie w Poznaniu – tom I Historia. Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań.pl_PL
dc.contributor.authorEmailpeter@uw.edu.plpl_PL
dc.contributor.authorEmailiwona.jazdzewska@gmail.compl_PL
dc.contributor.authorEmailzbzw@amu.edu.plpl_PL
dc.contributor.translatorSawiuk, Jarosław


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record