Show simple item record

dc.contributor.authorBarbier, Jean-Marie
dc.date.accessioned2016-09-20T13:14:19Z
dc.date.available2016-09-20T13:14:19Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn2450-4491
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/19633
dc.description.abstractW tekście przyjmuje się przypuszczenie, że w związku ze zmianami ekonomicznymi i społecznymi zarówno edukacja, jak też kształcenie, ujmowane jako aktywności profesjonalne, podobnie jak inne pola oddziaływania na Innego (zarządzanie, doradztwo, opieka, praca socjalna, komunikacja), znajdują się obecnie w fazie wewnętrznej rekompozycji i transformacji swojej roli społecznej. Wobec tego dążą do organizowania się nie tylko jako pola praktyki, które mogą być wzbogacane przez podejścia dyscyplinarne wyznaczające przedmiot badań, ale także do organizowania się w obrębie pola badawczego. Transformacji tej towarzyszy wiele orientacji epistemologicznych, teoretycznych i metodologicznych, które wymagają sprecyzowania. Celem tego tekstu jest dokonanie przeglądu tych orientacji i szczególne skupienie się z jednej strony na relacjach między kształceniem a działalnością profesjonalną, z drugiej na teoretycznej problematyce działania/aktywności. Tekst zorganizowany jest wokół hipotezy wyjściowej, że rozwój pól badawczych odpowiada polom praktyki. Ich analiza wymaga posłużenia się aparatem pojęciowym, który mógłby precyzyjnie połączyć konstruowanie aktywności z kształtowaniem podmiotów indywidualnych i zbiorowych.pl_PL
dc.description.abstractIn this text it is assumed that due to economic and social changes, both education and training, recognized as professional activity, as well as other fields of influencing the Other (management, counseling, care, social work, communication) are currently under internal recomposition and transformation of their social role. Therefore, they tend to organize themselves not only as fields of practice, that can be enriched by disciplinary approaches defining the object of study, but also within the research field. This transformation is accompanied by a number of epistemological, theoretical and methodological orientations, which require clarification. This paper aims to review these orientations and focus particularly on the relationship between education and professional activity on the one hand, and on the theoretical issues of action/activity on the other. The text is arranged around the initial hypothesis that the development of research areas corresponds to the fields of practice. Their analysis requires the use of a conceptual apparatus that could accurately combine the construction of activity with the shaping of individual and collective actors.pl_PL
dc.description.sponsorshipPublikacja finansowana przez Wydział Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydział Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesNauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne;1
dc.subjectbadaniepl_PL
dc.subjectedukacjapl_PL
dc.subjectaktywnośćpl_PL
dc.subjectresearchpl_PL
dc.subjecteducationpl_PL
dc.subjectactivitypl_PL
dc.titleNowe wyzwania dla badań w naukach o wychowaniu: perspektywa działania/aktywnościpl_PL
dc.title.alternativeNew Challenges for Research in Educational Sciences: Action/Activity Perspectivepl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by WNoW, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015pl_PL
dc.page.number60-72pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationConservatoire National des Arts et Métiers (CNAM) Parispl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteJean-Marie Barbier — profesor w Conservatoire National des Arts et Métiers w Paryżu, specjalista w dziedzinie kształcenia dorosłych i analizy działania/aktywności. Doktor honoris causa Uniwersytetu Katolickiego w Louvain. Główne zainteresowanie: problematyka „podejmowania aktywności” badawczej, kształceniowej i działania profesjonalnego. Ostatnio wydał Vocabulaire ďanalyse des activités, Paris 2011 (w tłumaczeniu na język polski).pl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteJean-Marie Barbier — professor at Conservatoire National des Arts et Métiers in Paris, specialist in adult education and analysis of activity. Doctor Honoris Causa of the Catholic University of Louvain. Main interests: the problems of „taking up activity” in the area of research, education and professional activities. Recently published: Vocabulaire ďanalyse des activités, Paris 2011 (translated into Polish).pl_PL
dc.referencesBarbier J.-M. (2011) Vocabulaire d’analyse des activités, Paris, Puf.pl_PL
dc.referencesBarbier J.-M., Galatanu O. (2003) (red.) Les savoirs d’action: une mise en mot des compétences?, Paris, L’Harmattan.pl_PL
dc.referencesBourdieu P. (1980) Le sens pratique, Paris, Editions de Minuit.pl_PL
dc.referencesBruner J. (1991) Car la culture donne forme à l’esprit. De la révolution cognitive à la psychologie culturelle, Paris, Eshel.pl_PL
dc.referencesDewey J. (2006) (red.) La logique, la théorie de l’enquête, Paris, Puf, L’interrogation philosophique.pl_PL
dc.referencesGalatanu O. (2000) Signification, sens et construction discursive de soi et du monde, w: J.-M. Barbier, O. Galatanu, Signification, sens et formation, Paris, Puf, seria: Education et formation, seria: Biennales de l’éducation, s. 25-43.pl_PL
dc.referencesLemoigne J.-L. (2001) Le constructivisme, Paris, L’Harmattan.pl_PL
dc.referencesMead G. H. (2006) L’esprit, le soi et la société, Présenté par Daniel Cefaï et L. Quéré, Paris, Puf.pl_PL
dc.referencesVigotsky L. (1997) Pensée et langage, Paris, La Dispute.pl_PL
dc.referencesZavalloni M. (2007) Ego-écologie et identité: une approche naturaliste, Paris, Puf, seria: Psychologie sociale.pl_PL
dc.identifier.doi10.5604/17339758.1173564
dc.relation.volume1pl_PL
dc.contributor.translatorKarbowska, Grażyna


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record