Show simple item record

dc.contributor.authorMarynowicz-Hetka, Ewa
dc.date.accessioned2016-09-22T06:51:23Z
dc.date.available2016-09-22T06:51:23Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn2450-4491
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/19652
dc.description.abstractTekst stanowi sproblematyzowaną odpowiedź na niektóre uwagi zawarte w eseju recenzyjnym Heleny Ostrowickiej. Stanowi także ponowne spojrzenie na zagadnienia pedagogizacji życia społecznego, które było przedmiotem analizy zespołu autorów. Nawiązuje także do zagadnień hermeneutyki siebie i znaczenia tej koncepcji dla pedagogiki społecznej.pl_PL
dc.description.abstractThe text is a problematized response to a number of comments contained in the review essay by Helena Ostrowicka. It is also a re-look at the aspects of pedagogization of social life, which were analyzed by a team of authors. It refers to the issues related to the sources of the hermeneutics of the self and the importance of this concept for social pedagogy.pl_PL
dc.description.sponsorshipPublikacja finansowana przez Wydział Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydział Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesNauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne;1
dc.subjectpedagogizacja życia społecznegopl_PL
dc.subjectFoucaultpl_PL
dc.subjectpedagogika społecznapl_PL
dc.subjectPedagogization of Social Lifepl_PL
dc.subjectSocial Pedagogy.pl_PL
dc.titlePedagogizacja życia społecznego — spojrzenie z oddaleniapl_PL
dc.title.alternativePedagogization of Social Life – Looking at it from a Distancepl_PL
dc.typeOtherpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by WNoW, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015pl_PL
dc.page.number178-189pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteEwa Marynowicz-Hetka — pedagog społeczny, profesor w Uniwersytecie Łódzkim, kierownik Katedry Pedagogiki Społecznej UŁ; doktor honoris causa Uniwersytetu w Ostrawie (Rep. Czeska). Zainteresowania badawcze: narzędzia analizy pola działania pedagoga społecznego; kształcenie do pola praktyki; pedagogika społeczna jako dyscyplina akademicka i jako orientacja działania.pl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteEwa Marynowicz-Hetka — social pedagogue, professor at the University of Łódź, Head of the Department of Social Pedagogy at the University of Lodz, Doctor Honoris Causa of the University of Ostrava (Czech Republic). Research interests: tools of analysis of the social pedagogue’s field of activity, training for the field of practice, social pedagogy as an academic discipline and as an orientation of activity.pl_PL
dc.referencesBarbier J.-M. (2006) Działanie w kształceniu i pracy socjalnej. Analiza podejść, tłum. G. Karbowska, Katowice, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, seria BPS.pl_PL
dc.referencesBaudrillard J. (2014) Zapomnieć Foucaulta, tłum. K. M. Jaksender, Kraków, Wydawnictwo Libron.pl_PL
dc.referencesBraudel F. (1999) Historia i trwanie, tłum. B. Geremek, Warszawa, Wydawnictwo Czytelnik.pl_PL
dc.referencesCremonesi L. i in. (2013) Introduction, w: M. Foucault, Ľorgigine de ľherméneutique de soi. Conférences prononcées à Dartmouth College, 1980, édition établi par H.-P. Fruchaud, D. Lorenzini, Mayenne, Librairie Philosophique J. VRIN, s. 9-27.pl_PL
dc.referencesCzyżewski M. (2005) Intersubiektywność, w: Encyklopedia Socjologii. Suplement, W. Kwaśniewicz i in. (red.), Warszawa, Oficyna Naukowa, s. 95-104.pl_PL
dc.referencesCzyżewski M. (2013a) Polityki publiczne w optyce posfoucaultowskiej. Zarys perspektywy badawczej, w: Analiza polityki publicznej. Podejścia teoretyczno-metodologiczne, A. Wojciuk (red.), Warszawa, IBE, s. 72-91.pl_PL
dc.referencesCzyżewski M. (2013b) W kręgu społecznej pedagogii, „Societas/Communitas” nr 2, s. 43-73.pl_PL
dc.referencesCzyżewski M. (2014) Praca pośrednicząca w debatach publicznych, w: Dyskurs elit symbolicznych. Próba diagnozy, M. Czyżewski i in. (red.), Warszawa, Wydawnictwo Akademickie SEDNO, s. 380-410.pl_PL
dc.referencesCzyżewski M. i in. (2014) (red.) Dyskurs elit symbolicznych. Próba diagnozy, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie SEDNO.pl_PL
dc.referencesDewey J. (1968) [1947] Éxpérience et éducation, tłum. M. A. Carroi, Paris, Librairie Armand Colin.pl_PL
dc.referencesFoucault M. (2013a) Ľorgigine de ľherméneutique de soi. Conférences prononcées à Dartmouth College, 1980, édition établi par H.-P. Fruchaud, D. Lorenzini, Mayenne, Librairie Philosophique J. VRINpl_PL
dc.referencesFoucault M. (2013b) Interview de Michel Foucault 3 novembre 1980, w: M. Foucault, Ľorgigine de ľherméneutique de soi. Conférences prononcées à Dartmouth College, 1980, édition établi par H.-P. Fruchaud, D. Lorenzini, Mayenne, Librairie Philosophique J. VRIN, s. 143-155.pl_PL
dc.referencesFoucault M. (2013c) Kim pan jest profesorze Foucault. Debaty, rozmowy, polemiki, wybór i tłum. K. M. Jaksender, red. nauk. B. Błesznowski, K. M. Jaksender, K. Matuszewski, Kraków, Wydawnictwo LIBRON.pl_PL
dc.referencesLagasnerie de G. (2012) La dernière leçon de Michel Foucault. Sur le néolobèralisme, la théorie et la politique, Paris, FAYARD.pl_PL
dc.referencesMarynowicz-Hetka E. (2006, 2007, 2009) Pedagogika społeczna. Podręcznik akademicki. Wykład. Tom 1, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesMarynowicz-Hetka E. (2007, 2009) Uwagi na zakończenie – w kierunku transwersalności pedagogiki społecznej, w: Pedagogika społeczna. Debata. Podręcznik akademicki. Tom 2, E. Marynowicz-Hetka (red.), Warszawa, Wydawnictwo PWN, s. 552-569.pl_PL
dc.referencesMarynowicz-Hetka E. (2008) Interdyscyplinarność czy transwersalność – możliwe konfiguracje podejść do analizy pola praktyki, M. Dudzikowa (red.), „Rocznik Pedagogiczny KNP PAN” t. 31, Radom, Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, s. 55-65.pl_PL
dc.referencesMarynowicz-Hetka E. (2014) Orientowanie działania – rama konceptualna pojmowania kultury praktyki, w: Kultura praktyki przedstawicieli profesji społecznych – podejścia mediacyjne w działaniu społecznym, E. Marynowicz-Hetka, L. Filion, D. Wolska-Prylińska (red.), Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 17-31.pl_PL
dc.referencesNowicka M. (2014) Spory wokół książek Jana Tomasza Grossa w świetle literatury posfaucoultowskiej analizy dyskursu, w: Dyskurs elit symbolicznych. Próba diagnozy, M. Czyżewski i in. (red.), Warszawa, Wydawnictwo Akademickie SEDNO, s. 220-253.pl_PL
dc.referencesOstrowicka H. (2012) Urządzanie młodzieży. Studium analityczno-krytyczne, Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.pl_PL
dc.referencesOstrowicka H., O badaniach „pedagogizacji życia społecznego” kilka słów z poznawczej perspektywy pedagogiki ogólnej, mps.pl_PL
dc.referencesOswajanie Foucaulta w analizach społeczno-pedagogicznych – zapis dyskusji panelowej, złożone do druku, mps.pl_PL
dc.referencesPedagogizacja życia społecznego (2013) M. Czyżewski, E. Marynowicz-Hetka, G. Woroniecka (red.), „Societas/Communitas” nr 2.pl_PL
dc.referencesRancière J. (1987) Le maître ignorant.Cinq leçons sur ľémancipation intellectuelle, Paris, FAYARD.pl_PL
dc.referencesWitkowski L. (2014) Niewidzialne środowisko. Pedagogika kompletna Heleny Radlińskiej jako krytyczna ekologia umysłu i idei wychowania. O miejscu pedagogiki w przełomie dwoistości w humanistyce, Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.pl_PL
dc.identifier.doi10.5604/17339758.1173571
dc.relation.volume1pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record