Show simple item record

dc.contributor.authorSzkutnik, Piotr
dc.date.accessioned2017-04-04T10:03:57Z
dc.date.available2017-04-04T10:03:57Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1643-0700
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/21160
dc.description.abstractIn the Old Polish period, several religious fraternities were formed in the Roman-Catholic parish in Szadek. The parishioners who were interested in active participation in various forms of religious cult set up fraternities, which was an expression of the need for integration within the local community. Religious fraternities received funds from donors to finance their activities. In the 1850s, the Fraternity of the Rosary received legacies in the last wills of the donors to say Masses for the peace of their souls. The legacies were recorded in the form of notarial acts by Szadek registrars. These documents are yet another source of knowledge about the history of Church in Szadek.en_GB
dc.description.abstractW Szadku w okresie staropolskim powstało kilka bractw religijnych funkcjonujących przy parafii rzymskokatolickiej. Wierni zainteresowani czynnym uczestnictwem w różnych formach kultu zrzeszali się w konfraterniach, czując potrzebę integracji w ramach lokalnej społeczności. Bractwa religijne otrzymywały od fundatorów i darczyńców fundusze na swe funkcjonowanie. W latach 50-tych XIX w. Bractwo Bożego Ciała i Pięciu Ran Pana Naszego Jezusa Chrystusa, zwane też Bractwem Pięciorańskim, oraz Bractwo Różańca Świętego otrzymały w testamentach zapisy na odprawianie mszy za duszę darczyńców. Legaty te zarejestrowano w formie aktów notarialnych notariuszy szadkowskich. Treść tych dokumentów stała się przedmiotem edycji w niniejszym artykule jako kolejne źródło do dziejów Kościoła w Szadku.pl_PL
dc.description.sponsorshipPublikacja przygotowana przy współpracy Ośrodka Badawczego Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego UŁpl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesBiuletyn Szadkowski;16
dc.subjectSzadeken_GB
dc.subjectbequestsen_GB
dc.subjectreligious fraternitiesen_GB
dc.subject19th centuryen_GB
dc.subjectSzadekpl_PL
dc.subjectlegatypl_PL
dc.subjectbractwa kościelnepl_PL
dc.subjectXIX w.pl_PL
dc.titleLegaty na rzecz bractw kościelnych w Szadku w latach 50-tych XIX w.pl_PL
dc.title.alternativeBequests to church fraternities in Szadek in the 1850sen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2016; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number[63]-75
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Instytut Historii, Katedra Historii Historiografii i Nauk Pomocniczych Historii, 90–219 Łódź, ul. Kamińskiego 27a
dc.identifier.eissn2449-8351
dc.referencesArchiwum Diecezjalne we Włocławku, parafia Szadek, sygn. 1.pl_PL
dc.referencesArchiwum Główne Akt Dawnych, Centralne Władze Wyznaniowe, sygn. 491.pl_PL
dc.referencesArchiwum Państwowe w Łodzi, Urząd Stanu Cywilnego Szadek, sygn. 100, 104, 107.pl_PL
dc.referencesArchiwum Państwowe w Łodzi oddział w Sieradzu, Akta notariusza C. Stokowskiego w Szadku, sygn. 7, Akta notariusza J. Sztaudyngera w Szadku, sygn. 1.pl_PL
dc.referencesBieda J., Testament – prawo a praktyka Królestwa Polskiego w świetle akt notariuszy zgierskich w latach 1826–1875, Łódź 2013.pl_PL
dc.referencesFlaga J., Bractwa religijne w archidiakonacie lubelskim do końca XVIII wieku. Chronologia i terytorialne rozmieszczenie, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, t. 42, 1981, s. 293–344.pl_PL
dc.referencesInstrukcja wydawnicza dla źródeł historycznych od XVI do połowy XIX wieku, K. Lepszy (red.), Wrocław 1953.pl_PL
dc.referencesJougan A., Słownik kościelny łacińsko-polski, Warszawa 1992.pl_PL
dc.referencesKaczmarek A., Młyńska A., Źródła do dziejów parafii w Szadku z roku 1825 (wizyta dziekańska i inwentarz parafii), „Biuletyn Szadkowski” 2010, t. 10, s. 199–217.pl_PL
dc.referencesRulka K., Stan religijno-moralny parafii rzymskokatolickiej w Szadku w drugiej połowie XVIII w. Miejsce kultu, duszpasterze, parafianie, „Biuletyn Szadkowski” 2013, t. 13, s. 25–43.pl_PL
dc.referencesSłownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, wyd. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski, t. 4, Warszawa 1883.pl_PL
dc.referencesSłownik języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. 1, Warszawa 1900; t. 2, Warszawa 1902; t. 5, Warszawa 1912; t. 6, Warszawa 1915.pl_PL
dc.referencesSzkutnik P., Opis kościoła i probostwa w Szadku w połowie XIX w., „Biuletyn Szadkowski” 2015, t. 15, s. 69–87.pl_PL
dc.referencesSzkutnik P., Parafia szadkowska na początku XVI w. w świetle Liber Beneficiorum Jana Łaskiego, „Biuletyn Szadkowski” 2013, t. 13, s. 65–80.pl_PL
dc.referencesSzkutnik P., Testament mieszczanki szadkowskiej Doroty Czygańskiej z Lipińskich z 1693 r., „Biuletyn Szadkowski” 2014, t. 14, s. 97–112.pl_PL
dc.referencesSzymański J., Nauki pomocnicze historii, Warszawa 1983.pl_PL
dc.referencesTandecki J., Kopiński K., Edytorstwo źródeł historycznych, Warszawa 2014.pl_PL
dc.referencesZabraniak S., Bractwa w Wieluniu w okresie przedrozbiorowym, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 2001, t. 76, s. 421–437.pl_PL
dc.contributor.authorEmailkertoipsz@poczta.onet.pl
dc.identifier.doi10.18778/1643-0700.16.03


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record