Show simple item record

dc.contributor.authorKowalska, Paulina
dc.date.accessioned2017-04-04T10:41:33Z
dc.date.available2017-04-04T10:41:33Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn2299-8403
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/21180
dc.description.abstractThe article starts with the theoretical discussion of the concept of territorial brand building and the creation of an integrated tourist product. This is followed by a comprehensive description of the natural, cultural and infrastructural resources of Uniejow, which are a basis for spa tourism and recreation development, and the promotional and marketing activities carried out on the basis of these resources. These activities are undertaken in Uniejow in accordance with the vision and directions of development of the municipality, which are specified in local strategic documents and strategic plans oriented to brand building of thermal spa. Analysis of changes in tourism in the municipality reveals the effects of promotional projects realized so far. Evaluation of the effects of marketing efforts was also based on the opinions of the citizens, which were examined by means of a questionnaire survey. The article ends with conclusions in which it was rated how far the tourist product of Uniejow is branded and integrated; in the last part of the paper there are recommendations for further actions to help create a more comprehensive and integrated tourist product. en_GB
dc.description.abstractArtykuł rozpoczyna się od teoretycznego ujęcia koncepcji budowy marki miejsca oraz kreowania zintegrowanego produktu turystycznego. Następnie dokonano kompleksowej charakterystyki (opisu) walorów przyrodniczych, kulturowych, infrastrukturalnych Uniejowa będących podstawą rozwoju turystyki uzdrowiskowej i rekreacji oraz prowadzenia – na bazie tych zasobów – działań promocyjnych i marketingowych. Działania te podejmowane są w Uniejowie zgodnie z wizją i kierunkami rozwoju gminy określonymi w lokalnych dokumentach strategicznych i planistycznych, nastawionymi na budowę marki uzdrowiska termalnego. Skutki przedsięwzięć promocyjnych obrazuje analiza dynamiki zmian ruchu turystycznego w gminie przedstawiona w dalszej części opracowania. Oceny efektów działań marketingowych dokonano również na podstawie opinii mieszkańców, którą zbadano metodą sondażową, wykorzystując przygotowany do tego celu kwestionariusz ankietowy. Artykuł kończą wnioski, w ramach których oceniono, na ile produkt turystyczny Uniejowa ma charakter markowy i zintegrowany oraz rekomendacje wskazujące na kierunki dalszych działań, które mogą się przyczynić do wykreowania bardziej kompleksowego i zintegrowanego produktu turystycznego.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesBiuletyn Uniejowski;5
dc.subjecttourismen_GB
dc.subjectrecreationen_GB
dc.subjectplace-based marketingen_GB
dc.subjectpromotionsen_GB
dc.subjectplace brandingen_GB
dc.subjectintegrated tourist producten_GB
dc.subjectUniejówen_GB
dc.subjectturystykapl_PL
dc.subjectrekreacjapl_PL
dc.subjectmarketing terytorialnypl_PL
dc.subjectpromocja gminypl_PL
dc.subjectmarka miejscapl_PL
dc.subjectzintegrowany produkt turystycznypl_PL
dc.subjectUniejówpl_PL
dc.titleZintegrowany produkt turystyczny w działaniach promocyjnych gminy Uniejów i jego rola w budowaniu marki miejscapl_PL
dc.title.alternativeIntegrated tourist product in promotional activities of Uniejów municipality and its role in place brandingen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2016; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number[107]-128
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania Miastem i Regionem, 90-237 Łódź, ul. Jana Matejki 22/26; Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Kierunek Administracja, 90-232 Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12
dc.identifier.eissn2449-8319
dc.referencesChotkowski J. (red.), Marketing w rozwoju turystyki, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2009.pl_PL
dc.referencesDutkiewicz D., Marketing usług turystycznych wydanie II, ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesFlorek M., Podstawy marketingu terytorialnego, AE w Poznaniu, Poznań 2007.pl_PL
dc.referencesGaworecki W.W., Turystyka, wyd. 4, PWE, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesJohann M., Strategie marketingowe w turystyce, Difin SA, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesKaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., Produkt turystyczny, PWE, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesLewandowska A., Rozdział 5 Produkt na rynku usług turystycznych, [w:] A. Panasiuk, Marketing usług turystycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesMarkowski T., Marketing Terytorialny, Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesMikuta B., Żelazna K., Organizacja ruchu turystycznego na wsi, Wydawnictwo Format-AB, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesNitkiewicz-Jankowska A., Markowy produkt turystyczny, [w:] A. Panasiuk (red.), Marketing w turystyce i rekreacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesPanasiuk A. (red.), Gospodarka turystyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesPanasiuk A. (red.), Marketing w turystyce i rekreacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesPogorzelski J., Praktyczny marketing miast i regionów, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesSzczepanowski A.E., Marka produktu turystycznego jako źródło przewagi konkurencyjnej regionu, [w:] Marketing w rozwoju turystyki, Rozdział 2: Markowe produkty turystyczne, Praca zbiorowa, red. J. Chotkowski, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2009.pl_PL
dc.referencesSzromnik A., Marketing terytorialny Miasto i region na rynku, Oficyna a Wolters Kluwer businness, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesŚwistak E., Tul-Krzyszczuk A. (red.), Usługi w Turystyce, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesPlan Rozwoju Lokalnego Gminy Uniejów na lata 2007–2015.pl_PL
dc.referencesStrategia rozwoju Gminy Uniejów na lata 2013–2020.pl_PL
dc.referencesWieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Uniejów na lata 2014–2020.pl_PL
dc.referencesDziałania Samorządu Miasta i Gminy Uniejów w kadencji 2010–2014, Urząd Miasta w Uniejowie.pl_PL
dc.referencesUrząd Miasta Uniejów, broszura informacyjna, 2015.pl_PL
dc.referenceshttp://uniejow.pl/index.php?id=38 (dostęp: 28.04.2014).pl_PL
dc.referenceshttp://uniejow.pl/index.php?id=107 (dostęp: 28.04.2014).pl_PL
dc.referenceshttp://www.termyuniejow.pl/pl/pobierz-aplikacje-uniejow-turystyczny (dostęp: 4.05.2014).pl_PL
dc.referenceshttp://biuletynuniejowski.geo.uni.lodz.pl/ (dostęp: 20.04.2014). pl_PL
dc.contributor.authorEmailpaulak.93@o2.pl
dc.identifier.doi10.18778/2299-8403.05.08


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record