Repozytorium UŁ - Zintegrowany produkt turystyczny w działaniach promocyjnych gminy Uniejów i jego rola w budowaniu marki miejsca

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

 

Zintegrowany produkt turystyczny w działaniach promocyjnych gminy Uniejów i jego rola w budowaniu marki miejsca

Pokaż uproszczony rekord


dc.contributor.author Kowalska, Paulina
dc.date.accessioned 2017-04-04T10:41:33Z
dc.date.available 2017-04-04T10:41:33Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.issn 2299-8403
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11089/21180
dc.description.abstract The article starts with the theoretical discussion of the concept of territorial brand building and the creation of an integrated tourist product. This is followed by a comprehensive description of the natural, cultural and infrastructural resources of Uniejow, which are a basis for spa tourism and recreation development, and the promotional and marketing activities carried out on the basis of these resources. These activities are undertaken in Uniejow in accordance with the vision and directions of development of the municipality, which are specified in local strategic documents and strategic plans oriented to brand building of thermal spa. Analysis of changes in tourism in the municipality reveals the effects of promotional projects realized so far. Evaluation of the effects of marketing efforts was also based on the opinions of the citizens, which were examined by means of a questionnaire survey. The article ends with conclusions in which it was rated how far the tourist product of Uniejow is branded and integrated; in the last part of the paper there are recommendations for further actions to help create a more comprehensive and integrated tourist product.  en_GB
dc.description.abstract Artykuł rozpoczyna się od teoretycznego ujęcia koncepcji budowy marki miejsca oraz kreowania zintegrowanego produktu turystycznego. Następnie dokonano kompleksowej charakterystyki (opisu) walorów przyrodniczych, kulturowych, infrastrukturalnych Uniejowa będących podstawą rozwoju turystyki uzdrowiskowej i rekreacji oraz prowadzenia – na bazie tych zasobów – działań promocyjnych i marketingowych. Działania te podejmowane są w Uniejowie zgodnie z wizją i kierunkami rozwoju gminy określonymi w lokalnych dokumentach strategicznych i planistycznych, nastawionymi na budowę marki uzdrowiska termalnego. Skutki przedsięwzięć promocyjnych obrazuje analiza dynamiki zmian ruchu turystycznego w gminie przedstawiona w dalszej części opracowania. Oceny efektów działań marketingowych dokonano również na podstawie opinii mieszkańców, którą zbadano metodą sondażową, wykorzystując przygotowany do tego celu kwestionariusz ankietowy. Artykuł kończą wnioski, w ramach których oceniono, na ile produkt turystyczny Uniejowa ma charakter markowy i zintegrowany oraz rekomendacje wskazujące na kierunki dalszych działań, które mogą się przyczynić do wykreowania bardziej kompleksowego i zintegrowanego produktu turystycznego. pl_PL
dc.language.iso pl pl_PL
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego pl_PL
dc.relation.ispartofseries Biuletyn Uniejowski;5
dc.subject tourism en_GB
dc.subject recreation en_GB
dc.subject place-based marketing en_GB
dc.subject promotions en_GB
dc.subject place branding en_GB
dc.subject integrated tourist product en_GB
dc.subject Uniejów en_GB
dc.subject turystyka pl_PL
dc.subject rekreacja pl_PL
dc.subject marketing terytorialny pl_PL
dc.subject promocja gminy pl_PL
dc.subject marka miejsca pl_PL
dc.subject zintegrowany produkt turystyczny pl_PL
dc.subject Uniejów pl_PL
dc.title Zintegrowany produkt turystyczny w działaniach promocyjnych gminy Uniejów i jego rola w budowaniu marki miejsca pl_PL
dc.title.alternative Integrated tourist product in promotional activities of Uniejów municipality and its role in place branding en_GB
dc.type Article pl_PL
dc.rights.holder © Copyright by Authors, Łódź 2016; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016 pl_PL
dc.page.number [107]-128
dc.contributor.authorAffiliation Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania Miastem i Regionem, 90-237 Łódź, ul. Jana Matejki 22/26; Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Kierunek Administracja, 90-232 Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12
dc.identifier.eissn 2449-8319
dc.references Chotkowski J. (red.), Marketing w rozwoju turystyki, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2009. pl_PL
dc.references Dutkiewicz D., Marketing usług turystycznych wydanie II, ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2009. pl_PL
dc.references Florek M., Podstawy marketingu terytorialnego, AE w Poznaniu, Poznań 2007. pl_PL
dc.references Gaworecki W.W., Turystyka, wyd. 4, PWE, Warszawa 2003. pl_PL
dc.references Johann M., Strategie marketingowe w turystyce, Difin SA, Warszawa 2009. pl_PL
dc.references Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., Produkt turystyczny, PWE, Warszawa 2005. pl_PL
dc.references Lewandowska A., Rozdział 5 Produkt na rynku usług turystycznych, [w:] A. Panasiuk, Marketing usług turystycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005. pl_PL
dc.references Markowski T., Marketing Terytorialny, Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa 2006. pl_PL
dc.references Mikuta B., Żelazna K., Organizacja ruchu turystycznego na wsi, Wydawnictwo Format-AB, Warszawa 2004. pl_PL
dc.references Nitkiewicz-Jankowska A., Markowy produkt turystyczny, [w:] A. Panasiuk (red.), Marketing w turystyce i rekreacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013. pl_PL
dc.references Panasiuk A. (red.), Gospodarka turystyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2008. pl_PL
dc.references Panasiuk A. (red.), Marketing w turystyce i rekreacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013. pl_PL
dc.references Pogorzelski J., Praktyczny marketing miast i regionów, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012. pl_PL
dc.references Szczepanowski A.E., Marka produktu turystycznego jako źródło przewagi konkurencyjnej regionu, [w:] Marketing w rozwoju turystyki, Rozdział 2: Markowe produkty turystyczne, Praca zbiorowa, red. J. Chotkowski, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2009. pl_PL
dc.references Szromnik A., Marketing terytorialny Miasto i region na rynku, Oficyna a Wolters Kluwer businness, Warszawa 2010. pl_PL
dc.references Świstak E., Tul-Krzyszczuk A. (red.), Usługi w Turystyce, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2013. pl_PL
dc.references Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Uniejów na lata 2007–2015. pl_PL
dc.references Strategia rozwoju Gminy Uniejów na lata 2013–2020. pl_PL
dc.references Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Uniejów na lata 2014–2020. pl_PL
dc.references Działania Samorządu Miasta i Gminy Uniejów w kadencji 2010–2014, Urząd Miasta w Uniejowie. pl_PL
dc.references Urząd Miasta Uniejów, broszura informacyjna, 2015. pl_PL
dc.references http://uniejow.pl/index.php?id=38 (dostęp: 28.04.2014). pl_PL
dc.references http://uniejow.pl/index.php?id=107 (dostęp: 28.04.2014). pl_PL
dc.references http://www.termyuniejow.pl/pl/pobierz-aplikacje-uniejow-turystyczny (dostęp: 4.05.2014). pl_PL
dc.references http://biuletynuniejowski.geo.uni.lodz.pl/ (dostęp: 20.04.2014).  pl_PL
dc.contributor.authorEmail paulak.93@o2.pl
dc.identifier.doi 10.18778/2299-8403.05.08

Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie
0_8_[107]_128_Kowalska.pdf 1.896MB PDF Oglądaj/Otwórz

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord

Szukaj w Repozytorium


Szukanie zaawansowane

Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Sprawdź