Show simple item record

dc.contributor.authorGórna, Izabela
dc.date.accessioned2017-04-26T10:18:19Z
dc.date.available2017-04-26T10:18:19Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn0208-6069
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/21375
dc.description.abstractThe paper raises significant problems concerning a role and importance of legal professions in the modern world. The paper analyses the ethical challenges postulated to the judge and posed to attorneys and legal advisers. Some consideration is given to different ways of the understanding of professional ethics, in particular from the point of view of ethics organizing corporations and the ethics seen as caring about the quality of law in a moral dimension. An opinion is expressed that it is impossible to determine the ethical principles guiding practice of the legal profession in a one-dimensional way, especially that of a judge, an attorney or a legal adviser.en_GB
dc.description.abstractArtykuł porusza istotne problemy dotyczące roli i znaczenia zawodów prawniczych we współczesnym świecie. W opracowaniu dokonano analizy etycznych wyzwań postulowanych w stosunku do sędziego oraz wysuwanych wobec adwokatów i radców prawnych. Zawarto rozważania dotyczące różnych sposobów rozumienia etyki zawodowej, w szczególności z punktu widzenia etyki organizującej korporacje oraz etyki widzianej jako dbałość o jakość prawa w wymiarze moralnym. Wyrażone zostało stanowisko, iż nie jest możliwe jednowymiarowe ujęcie zasad etycznych rządzących wykonywaniem zawodów prawniczych, w szczególności zawodu sędziego oraz adwokata i radcy prawnego.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica;77
dc.subjectethicsen_GB
dc.subjectlegal professionsen_GB
dc.subjectdiscourseen_GB
dc.subjectjurisdictionen_GB
dc.subjectetykapl_PL
dc.subjectzawody prawniczepl_PL
dc.subjectdyskurspl_PL
dc.subjectwymiar sprawiedliwościpl_PL
dc.titleO ograniczeniach holistycznego ujmowania etyk zawodów prawniczychpl_PL
dc.title.alternativeAbout some restrictions on holistic recognition of ethics of legal professionsen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2016; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number[37]-48
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Teorii i Filozofii Prawa
dc.identifier.eissn2450-2782
dc.referencesAnzenbacher, Arno. 1992. Wprowadzenie do filozofii. Kraków: WAM.pl_PL
dc.referencesBauman, Zygmunt. 1998. „Prawodawcy i tłumacze”. W Postmodernizm. Antologia przekładów. Red. Ryszard Nycz. Przeł. Anna Tanalska. IFiS PAN.pl_PL
dc.referencesCotterell, Roger. 1989. The politics of Jurisprudence. London−Edinburgh: University of Pennsylvania Press.pl_PL
dc.referencesHabermas, Jurgen. 1999. Teoria działania komunikacyjnego. Tom I. Racjonalność działania a racjonalność społeczna. Warszawa: PWN.pl_PL
dc.referencesHart, Herbert Lionel Adolphus. 1961. The concept of law. Oxford: Oxford University Press.pl_PL
dc.referencesKról, Małgorzata. 1998. „Koncepcje trudnych przypadków a prawomocność”. W Teoria prawa. Filozofia prawa. Współczesne prawo i prawoznawstwo. 97. Red. Mirosław Kocoł, Wiesław Lang. 97. Toruń: Wydawnictwo UMK.pl_PL
dc.referencesLazari-Pawłowska, Ija. 1992. „Etyki zawodowe jako role społeczne”. W Etyka. Pisma wybrane. Red. Paweł Smoczyński. Wrocław−Warszawa−Kraków: Ossolineum.pl_PL
dc.referencesLeszczyński, Jerzy. 2014. „Opinia prawna jako przedstawienie wiedzy o prawie”. W Opinie prawne w praktyce. Red. Małgorzata Król. Warszawa: C.H. Beck.pl_PL
dc.referencesŁętowska, Ewa. 2002. „Kilka uwag o praktyce wykładni”. Kwartalnik Prawa Prywatnego. Rok XI, 1: 33.pl_PL
dc.referencesŁętowska, Ewa. 1997. „Pozaprocesowe znaczenie uzasadnienia sądowego”. Państwo i Prawo 5: 7.pl_PL
dc.referencesMatczak, Marcin. 2007. Summa iniuria. O błędzie formalizmu w stosowania prawa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.pl_PL
dc.referencesNogalski, Bogdan, Janusz Śniadecki. 2001. Etyka zarządzania przedsiębiorstwem. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego.pl_PL
dc.referencesPerelman, Chaim. 2002. Imperium retoryki. Retoryka i argumentacja. Przeł. Mieczysław Chomicz. Warszawa: PWN.pl_PL
dc.referencesRejniak-Majewska, Agnieszka. 2006. „Tekstualizm i alegoria przeciw modernistycznym koncepcjom bezpośredniej komunikacji”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica 8: 19−38.pl_PL
dc.referencesRiskin, Leonard. 1982. “Mediation and Lawyers”. Ohio State Law Journal 43: 29.pl_PL
dc.referencesSafjan, Marek. 2004. Rola prawnika we współczesnym świecie. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.pl_PL
dc.referencesSkuczyński, Paweł. 2013. „Etyka adwokacka”. W Leksykon etyki prawniczej. 100 podstawowych pojęć. Red. Paweł Skuczyński, Sebastian Sykuna. 126. Warszawa: C.H. Beck.pl_PL
dc.referencesSkuczyński, Paweł, Marek Zirk-Sadowski. 2012. „Dwa wymiary etyki zawodowej sędziów”. Krajowa Rada Sądownictwa 1: 12 i n.pl_PL
dc.referencesStelmach, Jerzy. 1999. Współczesna filozofia interpretacji prawniczej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.pl_PL
dc.referencesWaśkowski, Eugeniusz. 1968. „Zasady etyki adwokackiej”. Palestra 11: 1 i n.pl_PL
dc.referencesWojtczak, Krystyna. 2004. „Co to jest wolny zawód”. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości 1(2): 127 i n.pl_PL
dc.referencesWróblewski, Jerzy. 1976. „Uzasadnienie i wyjaśnienie decyzji sądowej”. Studia Prawno-Ekonomiczne XVI.pl_PL
dc.referencesWróblewski, Jerzy. 1988. „Poziomy uzasadnienia decyzji prawnej”. Studia Prawno-Ekonomiczne XL.pl_PL
dc.referencesZirk-Sadowski, Marek. 1992. „Dyskurs jako mowa regulowana wymogami moralnymi”. W Prawo w zmieniającym się społeczeństwie. Red. Grażyna Skąpska. 171−184. Kraków: Wydawnictwo Adam Marszałek.pl_PL
dc.referencesZirk-Sadowski, Marek. 1996. „Prawny wymiar integracji europejskiej”. W Polska transformacja w perspektywie integracji europejskiej. Red. Marek Belka, Jerzy Hausner, Leszek Jasiński, Mirosława Marody, Marek Zirk-Sadowski. 133. Warszawa: Friedrich Ebert-Stiftung.pl_PL
dc.referencesZirk-Sadowski, Marek. 1998. Prawo a uczestniczenie w kulturze. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.referencesWyrok SN z dnia 16 lutego 1994 r., III ARN 2/94, OSNAPiUS 1994, nr 1, poz. 2.pl_PL
dc.referencesWyrok TK z dnia 7 maja 2002 r., SK 20/00, Monitor Prawniczy 2002/11: 483.pl_PL
dc.referencesWyrok TK z dnia 18 lutego 2004 r., P 21/02, OTK ZU 2004/2A, poz. 9.pl_PL
dc.referencesWyrok TK z dnia 2 lipca 2007 r., K 41/05, OTK ZU 2007/7A, poz. 72.pl_PL
dc.contributor.authorEmailizabela.gorna@interia.pl
dc.identifier.doi10.18778/0208-6069.77.04


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record