Show simple item record

dc.contributor.authorChlebny, Julia
dc.contributor.editorTrzmielak, Dariusz M.
dc.date.accessioned2017-04-27T16:01:35Z
dc.date.available2017-04-27T16:01:35Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.issn978-83-922375-3-2
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/21478
dc.description.abstractThe article provides an analysis of intangible goods protection at polish universities. The paper focuses on two main issues: who, by virtue of law, is entitled to intangible good created at university and whether or how to protect it. While the first aspect is regulated by law, the second one is left to decision of entitled person as a part of his IP policy. Establishing the owner of invention/ copyrights, author concentrates on main notions that require in-depth analysis: coauthorship, employee invention, work for hire, scope of employment at universities. Further, the article gives brief review of IP management policies at polish universities including possible modes of IP protection and university commercialization regulations. The analysis is based on relevant polish legal acts and exemplary universities internal regulations concerning IP management. Were needed comparative remarks to German, French and United States legal solutions were givenpl_PL
dc.description.abstractZaprezentowana analiza ochrony dóbr niematerialnych, w pierwszym rzędzie stawia pytanie: kto jest twórcą i komu z mocy ustawy przysługuje prawo do dobra niematerialnego? Istotne jest tutaj ustalenie, czy dokonanie dobra mieści się w zakresie obowiązków pracowniczych, co nie zawsze jest oczywiste. W dalszej kolejności omówione są kwestie związane z przeniesieniem praw oraz dylematy, jak i w ogóle „czy” dane dobro chronić, jak z prawa korzystać. O ile rozwiązanie kwestii podmiotu pierwotnie uprawnionego do dobra niematerialnego należy do ustawodawcy, o tyle problematyka eksploatacji prawa i jego przeniesienia należy już do decyzji uprawnionego. Problem jest szczególnie złożony w przypadku dóbr własności przemysłowej, gdyż tutaj, w przeciwieństwie do prawa autorskiego, prawo wyłączne nie powstaje ex lege z chwilą stworzenia dobra.pl_PL
dc.description.sponsorshipDruk materiałów sfinansowano ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach projektu „Kreator innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherCentrum Transferu Technologii Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofKomercjalizacja wiedzy i technologii a własność intelektualna / pod red. Dariusza Trzmielaka.;
dc.titleModel ochrony dóbr niematerialnych na uczelniach polskichpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Centrum Transferu Technologii UŁ, Łódź 2010pl_PL
dc.page.number53-86pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Katedra Prawa Gospodarczego i Handlowegopl_PL
dc.referencesBarta J., R. Markiewicz [w:] Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Wyd. IV, Zakamycze2005.pl_PL
dc.referencesBayah-Dole Act z 1980, http://www.law.cornell.edu/uscode/35pl_PL
dc.referencesCode de la Propriété Intellectuelle art. L611-7.pl_PL
dc.referencesDu Vall M., Prawo patentowe, Wolters Kluwer Business, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesFormularz umowy o współpracy zawieranej przez Uniwersytet Stanforda, http://www.stanford.edu/group/ICO/forms/index.htmpl_PL
dc.referencesGesetz über Arbeitnehmererfindungen z 25 lipca 1957 z późniejszymi zmianami.pl_PL
dc.referencesGesetzes zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts z 31 lipca 2009.pl_PL
dc.referencesKodeks pracy z 26 czerwca 1974 r. tekst jednolity Dz. U. 1998 nr 21, poz. 94 ze zm.pl_PL
dc.referencesNorweska ustawa o prawach pracowników do wynalazków z 17 kwietnia 1970, No 21, ze zm., http://www.lovdata.no/all/hl-19700417-021.html.pl_PL
dc.referencesNowicka A. [w:] System Prawa Prywatnego. Prawo autorskie, red. J. Barta, C.H.Beck, Warszawa 2007, t. 13.pl_PL
dc.referencesOrzeczenie Sądu Najwyższego z 08.09.1976, IV CR 329/76.pl_PL
dc.referencesOrzeczenie Sądu Najwyższego V CK 391/02pl_PL
dc.referencesProjekt z dnia 10 września 2010 r. o zmianie ustawy prawo o szkolnictwie wyższym, dostępny na stronie internetowej: http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/reforma-szkolnictwawyzszego/, http://www.bip.nauka.gov.pl/_gAllery/10/85/10858/20100910_projekt_u stawy_szkolnictwo_wyzsze.pdfpl_PL
dc.referencesPrzykład umowy podpisywanej przez osoby mające wcześniejsze zobowiązania co do ujawniania i przekazania praw do dóbr własności intelektualnej, http://www.stanford.edu/dept/DoR/rph/su18A.html.pl_PL
dc.referencesRegulamin korzystania z własności intelektualnej w Politechnice Łódzkiej, materiały wewnętrzne Politechniki Łódzkiej.pl_PL
dc.referencesRegulamin – Zasady dotyczące własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych w Uniwersytecie Jagiellońskim, materiały wewnętrzne Uniwersytetu Jagiellońskiegopl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, tekst jedn. Dz.U. z 2003 r., Nr 119, poz.1117 ze zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z 27.07.2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365), art. 118.pl_PL
dc.referencesUstawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z 16 kwietnia 1993 r., tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503, ze zm.pl_PL
dc.referencesUnited States v. Dubilier Condenser Corp. 289 U.S. 179, 188 (1933).pl_PL
dc.referencesUstawa z 30 kwietnia 2010 o zasadach finansowania nauki, Dz. U. Nr 96, poz. 615.pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record