Show simple item record

dc.contributor.authorRuszkiewicz, Dorota
dc.date.accessioned2017-06-01T08:45:30Z
dc.date.available2017-06-01T08:45:30Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1427-969x
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/21875
dc.description.abstractThe study presented in the publication was located in a qualitative methodology. The aim of the research was to understand concerns and aspirations for change in the lives of 35–42-year-old childless and unmarried women. The results have proved that the interviewees are anxious about future. Their anxiety has been exacerbated by the death of their parents, experienced loneliness, and lack of the sense of life. Since the participants had lost their hope to fi nd a right man and thus become a wife, they began to think about being a mother only. However, their true desire was to create a full family, not one plus one model. The use of the sperm bank, an arrangement with a male friend, or a passionate aff air with a stranger, were considered as possible ways for procreation. One of the most important problems of delayed motherhood envisaged by the examined women was the lack of support in childcare from grandparents.en_GB
dc.description.abstractPodjęta w publikacji problematyka została usytuowana w metodologii jakościowej. Celem badań jest poznanie obaw i dążeń do zmian w życiu 35–42-letnich bezdzietnych i niezamężnych kobiet. Wyniki badań dowiodły, że rozmówczynie mają obawy przed przyszłością. Czynniki, które je spotęgowały to: śmierć rodziców oraz doświadczanie samotności i brak poczucia sensu życia. Narratorki nie hołdują zasadzie Dziecko – tak, mężczyzna (małżeństwo, związek partnerski) – nie. Jednak kiedy już straciły nadzieję na poznanie odpowiedniego mężczyzny, i tym samym na bycie żoną, zaczęły myśleć tylko o byciu matką. Jednak ich pragnieniem było stworzenie rodziny pełnej, a nie model jeden plus jeden. Pomysły rozmówczyń na zostanie matką to: skorzystanie z banku nasienia, umawianie się ze znajomym mężczyzną oraz namiętny romans z nieznajomym mężczyzną w celu prokreacyjnym. Jednym z najistotniejszych problemów macierzyństwa odroczonego w czasie jest brak wsparcia w opiece nad dzieckiem ze strony dziadków.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica;20
dc.subjectlonely womanen_GB
dc.subjectchilden_GB
dc.subjectlonely motherhooden_GB
dc.subjectconcernsen_GB
dc.subjectlife changesen_GB
dc.subjectadulthooden_GB
dc.subjectsamotna kobietapl_PL
dc.subjectdzieckopl_PL
dc.subjectsamotne macierzyństwopl_PL
dc.subjectniepokojepl_PL
dc.subjectzmiany życiowepl_PL
dc.subjectwiek dojrzałypl_PL
dc.titleSamotna kobieta w wieku średnim – jej obawy i dążenia do zmianpl_PL
dc.title.alternativeA Middle-aged Lonely Woman – her Concerns and Aspirations for Changeen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2016; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number[147]-166
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim, Instytut Nauk Pedagogicznych, Zakład Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej i Resocjalizacyjnej
dc.identifier.eissn2353-4842
dc.referencesBorysenko J. (1999). Księga życia kobiety. Ciało. Psychika. Duchowość, przeł. S. Pikiel. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.pl_PL
dc.referencesDoniec R. (2001). Jakość życia a generacyjne wyznaczniki jakości małżeństwa w rodzinie wielkomiejskiej. [W:] H. Marzec, H. Cudak (red.), Współczesna rodzina polska – jej wymiar aksjologiczny i funkcjonowanie. Piotrków Trybunalski: Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie.pl_PL
dc.referencesDuch-Krzysztoszek D. (1998). Małżeństwo, seks i prokreacja. Analiza socjologiczna. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofi i i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.pl_PL
dc.referencesErikson E. H. (2004). Tożsamość a cykl życia. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.pl_PL
dc.referencesGajda J. (1987). Samotność i kultura. Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych.pl_PL
dc.referencesHoff J. (1992). Wzory obyczajowe dla kobiet w świetle kodeksów obyczajowych XIX i początków XX wieku. [W:] A. Żarnowska, A. Szwarc (red.), Kobieta i edukacja na ziemiach polskich w XIX i XX w. (t. 2, cz. 1). Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.pl_PL
dc.referencesIzdebska J. (2004). Dziecko osamotnione w rodzinie. Białystok: Trans Humana.pl_PL
dc.referencesJarzębińska A. (2012). Późne macierzyństwo – walory i ograniczenia. „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, 10, 21–24.pl_PL
dc.referencesJundziłł I. (1993). Dziecko – ofi ara przemocy. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.pl_PL
dc.referencesKawula S. (1999). Samotność. [W:] D. Lalak, T. Pilch (red.), Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.pl_PL
dc.referencesKeirse M. (2004). Smutek, strata, żałoba. Jak sobie z nimi radzić? Jak pomóc innym?, przeł. M. Wężowska. Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne.pl_PL
dc.referencesKijowska I. M. (2011). Chory w rodzinie – dezorganizacja czy reorganizacja funkcjonowania systemu rodzinnego? [W:] I. M. Kijowska, M. Przybysz-Zaremba (red.), Rodzina. Wybrane wymiary środowiska wychowawczego dziecka. Elbląg: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.pl_PL
dc.referencesKocik L. (2002). Wzory małżeństwa i rodziny. Od tradycyjnej jednorodności do współczesnych skrajności. Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne Sp. z o. o.pl_PL
dc.referencesKonwencja Praw Dziecka (1993). Kraków: Ofi cyna Wydawnicza „Impuls”.pl_PL
dc.referencesMariański J. ks. (1990). W poszukiwaniu sensu życia. Szkice socjologiczno-pastoralne. Lublin: RW KUL.pl_PL
dc.referencesMcGraw J. G. (2000). Samotność. Studium psychologiczne i fi lozofi czne. Warszawa: Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej.pl_PL
dc.referencesOsińska K. (2002). Doświadczenie samotności. [W:] A. Matusiak (red.), Samotność chciana i niechciana. Kraków: Wydawnictwo eSPe.pl_PL
dc.referencesPawłowska R., Jundziłł E. (2000). Pedagogika człowieka samotnego. Gdańsk: Wydawnictwo Uczelniane Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej.pl_PL
dc.referencesPilch T., Bauman T. (2001). Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.pl_PL
dc.referencesRogala S. (1996). Pieniądze w procesie wychowania dzieci. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.pl_PL
dc.referencesRóżalski P. (2009). Rola żałoby jako procesu przezwyciężania smutku w rodzinie. [W:] H. Marzec, C. Wiśniewski (red.), Rodzina na początku III tysiąclecia – obraz przeszłości i teraźniejszości (t. 2). Piotrków Trybunalski: Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie.pl_PL
dc.referencesRuszkiewicz D. (2014). Kobieta ciężarna w sieci wsparcia społecznego. „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, 5, 46–54.pl_PL
dc.referencesRuszkiewicz D. (2016). Małżeństwo i macierzyństwo w refl eksji kobiet niezamężnych i bezdzietnych. Piotrków Trybunalski: Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie.pl_PL
dc.referencesSchenk Ch. (1996). Relaksacja – sposób na stres. Warszawa: J BF.pl_PL
dc.referencesSlany K. (2002). Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie. Kraków: Zakład Wydawniczy „NOMOS”.pl_PL
dc.referencesSzczepański J. (1984). Sprawy ludzkie. Warszawa: Czytelnik.pl_PL
dc.referencesSzczepański J. (1988). O indywidualności. Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych.pl_PL
dc.referencesUstawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych z dnia 31 stycznia 1959 r. Dz. U. 2015, poz. 2126, art. 3.pl_PL
dc.referenceshttp://fakty.interia.pl/malopolskie/news-samotni-i-z-dps-u-pogrzeb-drugiej-kategoriipl_PL
dc.referenceshttp://doula.ogr.plpl_PL
dc.referenceshttp://kobieta.onet.pl/dziecko/przed-ciaza/bank-spermy-kompendium-wiedzypl_PL
dc.contributor.authorEmaildruszkiewicz@op.pl
dc.identifier.doi10.18778/1427-969X.20.09


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record