Show simple item record

dc.contributor.authorSzukalski, Piotr
dc.date.accessioned2017-06-14T07:53:30Z
dc.date.available2017-06-14T07:53:30Z
dc.date.issued2017-03
dc.identifier.citationPiotr Szukalski, Depopulacja - konsekwencje dla rynku pracy, "Rynek Pracy", nr 1, 2017, 11-19pl_PL
dc.identifier.issn1233-4103
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/21961
dc.description.abstractZmniejszająca się liczba ludności postrzegana jest jako pozytywny czynnik minimalizujący skalę problemów na rynku pracy, przede wszystkim rozmiar bezrobocia. Tymczasem depopulacja na poziomie lokalnym, subregionalnym i regionalnym coraz częściej oznacza pojawienie się nowych, niekorzystnych zjawisk ekonomicznych, oddziałujących na funkcjonowanie rynku pracy.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherInsty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nychpl_PL
dc.relation.ispartofRynek Pracy;1
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectdepopulacjapl_PL
dc.subjectprzemiany ludnościowepl_PL
dc.subjectdemografiapl_PL
dc.subjectPolskapl_PL
dc.subjectXXI wiekpl_PL
dc.subjectprognozy demograficznepl_PL
dc.subjectrynek pracypl_PL
dc.subjectzróżnicowanie przestrzennepl_PL
dc.titleDepopulacja - konsekwencje dla rynku pracypl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holderPiotr Szukalskipl_PL
dc.page.number11-19pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.referencesGUS, Bank Danych Lokalnych, http://stat.gov.pl/banki-i-bazy -danych/, (dostęp: 03.2017).pl_PL
dc.referencesGUS, 2014, Prognoza ludności na lata 2014–2050, http:// stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognozaludnosci/ prognoza-ludnosci-na-lata-2014-2050-opracowana- 2014-r-,1,5.html (dostęp: 03.2017).pl_PL
dc.referencesGUS, 2016, Prognoza ludności rezydującej dla Polski na lata 2015–2050, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ prognoza-ludnosci/prognoza-ludnosci-rezydujacej-dlapolski- na-lata-2015-2050,8,1.html (dostęp: 03.2017).pl_PL
dc.referencesGUS, 2016a, Produkt krajowy brutto – Rachunki regionalne w 2014 r., http://katowice.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/ rachunki-regionalne/produkt-krajowy-brutto-rachunki-regionalne- w-2014-r-,1,15.html (dostęp: 03.2017).pl_PL
dc.referencesKancelaria Prezesa Rady Ministrów RP, 2009, Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów RP, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKancelaria Senatu RP, 2013, Zarządzanie rozwojem miast o zmniejszającej się liczbie mieszkańców (w kontekście perspektywy finansowej 2014–2020) , Kancelaria Senatu RP, Warszawa, http://senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_ public/k8/agenda/seminaria/2013/130301/ zarzadzanie_rozw_mias.pdf (dostęp: 03.2017).pl_PL
dc.referencesKantor-Pietraga, I., 2014, Systematyka procesu depopulacji miast na obszarze Polski od XIX do XXI wieku, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego.pl_PL
dc.referencesKatsarova, I. (red.), 2008, Regiony wyludniające się: nowy paradygmat demograficzny i terytorialny. Studium, Parlament Europejski, Bruksela, http://www.europarl.europa.eu/ meetdocs/2004_2009/documents/dv/pe408928_ex_/ pe408928_ex_pl.pdf (dostęp: 03.2017).pl_PL
dc.referencesMartinez-Fernandez, C., Kubo, N., Noya, A., Weyman, T. (eds.), 2012, Demographic change and local development: Shrinkage, regeneration and social dynamics, Paris, OECD,. http: //www.oecd-ilibrary.org/development/demographicchange- and-local-development_9789264180468-en (dostęp: 03.2017).pl_PL
dc.referencesMartinez-Fernandez, C., Weyman, T., Perek-Białas, J., Sagan, I., Szukalski, P., Stronkowski, P., 2013, Demographic transition and an ageing society: Implications for local labour markets in Poland, „OECD Local Economic and Employment Development (LEED) Working Papers”, No. 2013/08, OECD Publishing, http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/ download/5k47xj1js027-en.pdf?expires=14908006 22&id=id&accname=guest&checksum=41FAB8B572A- 45F78F18470AE12E6E77B (dostęp: 03.2017).pl_PL
dc.referencesMinisterstwo Infrastruktury i Rozwoju, 2015, Krajowa polityka miejska, Warszawa, https://www.mr.gov.pl/media/11579/ Krajowa_Polityka_Miejska_2023.pdf (dostęp: 03.2017).pl_PL
dc.referencesMPiPS, 2016, Rejestracja oświadczeń pracodawców o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi, https://www. mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/cudzoziemcy-pracujacy-wpolsce- statystyki/, (dostęp: 03.2017).pl_PL
dc.referencesMinisterstwo Rozwoju, 2016, Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Projekt do konsultacji społecznych, Ministerstwo Rozwoju, Warszawa.pl_PL
dc.referencesNIK, 2016, Warunki zatrudniania i wykonywania pracy przez cudzoziemców na terenie województwa podkarpackiego, https://www.nik.gov.pl/plik/id,11877,vp,14248.pdf (dostęp: 03.2017).pl_PL
dc.referencesPaniagua, Á., 2012, A qualitative view of depopulation in remote rural areas: the perspective of local leaders in Castille and Leon, w: Paniagua, A., Bryant, R., Kizos, T. (eds.), The political ecology of depopulation: inequality, landscape, and people, CEDDAR (Centro de Estudios sobre la Despoblación y Desarrollo de Áreas Rurales), s. 19–38pl_PL
dc.referencesPlan przeciwdziałania depopulacji w Województwie Łódzkim 2020, Łódź 2015, http://www.rcpslodz.pl/admin/zdjecia/ file/2015/2015-08-24-DBA/Plan%20przeciwdzialania% 20depopulacji_PDF.pdf (dostęp: 03.2017).pl_PL
dc.referencesProgram Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie opolskim do 2020 roku „Opolskie dla Rodziny”, Opole 2014, http://dlarodziny.opolskie.pl/page/file.php?id=128 (dostęp: 03.2017).pl_PL
dc.referencesRechłowicz, M., Tkocz, M., 2012, Wyludnianie tradycyjnych regionów górniczych Europy Środkowo-Wschodniej, „Studia Demograficzne”, nr 2 (162), s. 29–53, http:// sd.czasopisma.pan.pl/images/data/sd/wydania/No_2_ 162_2012/studdem-2013-0002.pdf (dostęp: 03.2017).pl_PL
dc.referencesSzukalski, P., 2015, Demograficzno-społeczne konsekwencje depopulacji w województwie łódzkim, „Problemy Społeczne, Polityka Społeczna w Regionie Łódzkim”, nr 15, 3–20, http://hdl.handle.net/11089/16280 (dostęp: 03.2017).pl_PL
dc.referencesSzukalski, P., 2016, Depopulacja na terenie województwa zachodniopomorskiego – teraźniejszość i przyszłość, „Zachodniopomorskie Studia Regionalne”, nr 9, s. 47–58, http://eregion.wzp.pl/sites/default/files/urzad_marszalkowski_zachodniopomorskie_studia_regionalne.pdf.pl_PL
dc.contributor.authorEmailpies@uni.lodz.plpl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska