Show simple item record

dc.contributor.authorPacan-Bonarek, Lidia
dc.contributor.editorGałkowski, Artur
dc.contributor.editorGliwa, Renata
dc.date.accessioned2017-10-12T11:16:34Z
dc.date.available2017-10-12T11:16:34Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationPacan-Bonarek L., Nazwy dzielnic i osiedli Tomaszowa Mazowieckiego, [w:] Gałkowski A., Gliwa R., (red.), Nazwy terenowe i miejscowe w przestrzeni fizycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. [289]-299, doi: 10.18778/8088-241-6.29pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8088-241-6
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/22930
dc.description.abstractThe article entitled The names of districts and housing estates in Tomaszów Mazowiecki is an attempt to complete the works and studies on city names in Poland. The analysis of proper names material was based on the meaning and formal names classification which allowed to separate the topographic names (Białobrzegi, Babi Dół), the cultural names (Baraki, Hubala housing estate), the possessive names (Cekanów), the ethnic names (Nagórzyce), the family names (Rawitów), the patronymic names (Starzyce), the relational names (Karpaty, Nowy Port) and the double meaning names (Gustek, Piekło). In each of the types one tried to separate the motivated names and unmoti vated names, and synthetic names and analytic names, if they occurred. The most popular types of urbanonyms which occurred in the discussed area are the relational, topographic and cultural names. The application of semantic classification allowed to emphasise the relation between toponyms and land configuration, material and spiritual culture of the society of this region. Just like in the example of other cities the oldest group of city names of Tomaszów Mazowiecki are the district names which at the beginning had been the names of the villages and hamlets. When the towns developed the villages were absorbed by them.pl_PL
dc.description.sponsorshipWydane z udziałem środków dziekana Wydziału Filologicznego UŁpl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofGałkowski A., Gliwa R., (red.), Nazwy terenowe i miejscowe w przestrzeni fizycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016;
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/*
dc.subjecttoponimypl_PL
dc.subjectnazewnictwo miejskiepl_PL
dc.subjectTomaszów Mazowieckipl_PL
dc.subjecttoponymspl_PL
dc.subjectcity namespl_PL
dc.subjectTomaszów Mazowieckipl_PL
dc.titleNazwy dzielnic i osiedli Tomaszowa Mazowieckiegopl_PL
dc.title.alternativeThe names of districts and housing estates in Tomaszów Mazowieckipl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2016, © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Jana Kochanowskiego, Filia w Piotrkowie Trybunalskimpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8088-242-3
dc.referencesBadziak Kazimierz, 2008, Awans przemysłowy Tomaszowa Maz. do II wojny światowej i jego najważniejszy twórcy, [w:] Wiesława Bogurat, Andrzej Wróbel, Andrzej Kędzierski (red.), 220 lat Tomaszowa Mazowieckiego. Materiały z sesji naukowej, Tomaszów Mazowiecki, 21–30.pl_PL
dc.referencesBieńkowska Danuta, Umińska-Tytoń Elżbieta, 2012, Nazewnictwo miejskie Łodzi, Łódź.pl_PL
dc.referencesBijak Urszula, 2001, Nazwy miejscowe południowej części dawnego województwa mazowieckiego, Kraków.pl_PL
dc.referencesBorek Henryk, 1979, Tendencje nazwotwórcze w nazwach osiedli mieszkaniowych, [w:] Jan Safarewicz (red.), Opuscula Polono-Slavica, 59–68.pl_PL
dc.referencesBorek Henryk, 1984, Nazwy ulic i dzielnic Opola, „Kwartalnik Opolski” XXX/3, 67–74.pl_PL
dc.referencesBuczyński Mieczysław, 1962, Nazwy dzielnic i przedmieść Lublina, „Rocznik Lubelski” V, 251– 268.pl_PL
dc.referencesCudny Waldemar, 2006, Przemiany przestrzenne i funkcjonalne Tomaszowa Mazowieckiego w okresie transformacji ustrojowej, Łódź.pl_PL
dc.referencesGóral Jan, Ryszard Kotewicz, 1992, Dwa wieki Tomaszowa Mazowieckiego. Zarys dziejów miasta 1788–1990, Tomaszów Mazowiecki.pl_PL
dc.referencesHandke Kwiryna, 1970, Semantyczne i strukturalne typy nazw ulic Warszawy, Wrocław–Warszawa– Kraków.pl_PL
dc.referencesHandke Kwiryna, 1992, Polskie nazewnictwo miejskie, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHandke Kwiryna, 1998, Słownik nazewnictwa Warszawy, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHandke Kwiryna, 2011, Dzieje Warszawy nazwami pisane, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKopertowska Danuta, 1983, Nazwy osiedli mieszkaniowych oraz nazw placów i alei w miastach województwa kieleckiego, „Kieleckie Studia Filologiczne” 2, 204–215.pl_PL
dc.referencesKopertowska Danuta, 2001, Kielce. Historia i współczesność w nazewnictwie, Kielce.pl_PL
dc.referencesKotewicz Ryszard, 1995, Antoni Ostrowski 1782–1845. Ziemianin – przemysłowiec, założyciel Tomaszowa Mazowieckiego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPampuch Jan, 2012, Tomaszów dzielnicowy, „Tomaszowski Informator Tygodniowy” 30 (1149), 42.pl_PL
dc.referencesPampuch Jan, 2012a, Tomaszów dzielnicowy, cz. 3, „Tomaszowski Informator Tygodniowy” 32 (1151), 10.pl_PL
dc.referencesPampuch Jan, 2012b, Tomaszów dzielnicowy, cz. 4, „Tomaszowski Informator Tygodniowy” 33 (1152), 7.pl_PL
dc.referencesPampuch Jan, 2012c, Tomaszów dzielnicowy, cz. 5, „Tomaszowski Informator Tygodniowy” 35 (1154), 25.pl_PL
dc.referencesPodracki Jerzy, 1978, Językowe i historyczne podstawy nazw dzielnic oraz osiedli Warszawy, „Kronika Warszawy” IX, 3, 71–81.pl_PL
dc.referencesRieger Janusz, Wolnicz-Pawłowska Ewa, 1975, Nazwy rzeczne w dorzeczu Warty, Wrocław–Warszawa– Kraków–Gdańsk.pl_PL
dc.referencesRosin Ryszard, 1980, Warunki naturalne i przeszłość okolic Tomaszowa Mazowieckiego do końca XVIII w., [w:] Barbara Wachowska (red.) Tomaszów Mazowiecki. Dzieje miasta, Warszawa– Łódź, 14–38.pl_PL
dc.referencesWolff Adam, Rzetelska-Feleszko Ewa, 1982, Mazowieckie nazwy terenowe do końca XVI wieku, Warszawa.pl_PL
dc.referencesZagórski Zygmunt, 2008, Nazwy części miasta (dzielnic, osiedli, wsi, osad miejskich), [w:] Zygmunt Zagórski (red.), Nazewnictwo geograficzne Poznania. Zbiór studiów, Poznań 2008: 29–164.pl_PL
dc.referencesŻebrowska Alojza, 1980, Rozwój przestrzenny miasta, [w:] Barbara Wachowska (red.), Tomaszów Mazowiecki. Dzieje miasta, Warszawa-Łódź, 39–74.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8088-241-6.29


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska