Show simple item record

dc.contributor.authorButowski, Leszek
dc.contributor.editorMakowska-Iskierka, Marzena
dc.date.accessioned2017-10-27T08:28:04Z
dc.date.available2017-10-27T08:28:04Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationButowski L., Turystyka jako dyscyplina naukowa – dylematy teoretyczne versus rzeczywistość empiryczna, [w:] Makowska-Iskierka M., (red.), Badania nad turystyką. Jeden cel, różne podejścia, Warsztaty z Geografii Turyzmu, tom 6, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 7-24, doi: 10.18778/7969-831-8.02pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-831-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/23085
dc.description.abstractOpracowanie dotyczy problematyki hipotetycznej nauki o turystyce jako samodzielnej dyscypliny naukowej. Zagadnienie to jest osadzone w szerszym kontekście naukowej tożsamości badaczy turystyki. Jako podstawę teoretyczną do badań empirycznych oraz wnioskowania dedukcyjnego przyjęto niektóre założenia tzw. nieklasycznej socjologii nauki (wywodzące się z teorii rozwoju nauki T. Kuhna oraz związanego z nią tzw. mocnego programu – Strong Programme). Badania składały się z trzech etapów. Na początku analizie poddano angielsko, francusko- oraz polskojęzyczną literaturę przedmiotu. Następnie przeprowadzono badania empiryczne wykorzystując do nich około 270-osobową próbę celową (obejmującą badaczy turystyki z około 50 krajów). Wnioski końcowe sformułowano w sposób dedukcyjny konfrontując wyniki badań empirycznych z poglądami zawartymi w literaturze przedmiotu. Ostateczna konkluzja zawiera oryginalną próbę rozwiązania problemu badawczego polegającą na zaproponowaniu nauk(i) o turystyce jako dyscyplinie zajmującej się turystyką sensu stricto.pl_PL
dc.description.abstractThe paper is devoted to the developments concerning the issue of disciplinarity and non-disciplinarity of tourism studies. The topic is embedded in a wider context of the academic identity of the community of tourism researchers. Also, some concepts of non-classical sociology of science (rooted in Kuhn’s theory of development of science and ideas of ‘Strong Programme’) were used as the theoretical foundations for the discussion. Additionally, in order to analyse the problem empirically, a threestage research framework was adopted, commencing with a directed review of Anglo- American and Francophone literature, followed by a survey of a purposeful sample of tourism academics and concluding with a further analysis of the literature, this time confronting empirical findings with the identified scholars stances. The empirical research included a survey carried out among around 270 scholars of tourism from almost 50 countries and all the continents.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofMakowska-Iskierka M., (red.), Badania nad turystyką. Jeden cel, różne podejścia, Warsztaty z Geografii Turyzmu, tom 6, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015;
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/*
dc.subjectturystykapl_PL
dc.subjectdyscyplina naukowapl_PL
dc.subjectsocjologia wiedzypl_PL
dc.subjectbadania empirycznepl_PL
dc.subjecttourismpl_PL
dc.subjectdisciplinepl_PL
dc.subjectindisciplinepl_PL
dc.subjectempirical investigationpl_PL
dc.subjectnon-classical sociology of sciencepl_PL
dc.titleTurystyka jako dyscyplina naukowa – dylematy teoretyczne versus rzeczywistość empirycznapl_PL
dc.title.alternativeTourism as a discipline theoretical dilemmas vs. empirical realitypl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015pl_PL
dc.page.number7-24pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationSzkoła Główna Turystyki i Rekreacji w Warszawiepl_PL
dc.referencesAIREY D., 2008, Tourism education life begins at 40, Téoros, 27(1), s. 27–32.pl_PL
dc.referencesARONOWITZ S. GIROUX H., 1991, Postmodern education: politics, culture and social criticism, University of Minnesota Press, Minneapolis.pl_PL
dc.referencesATELJEVIC I., PRITCHARD A., MORGAN N., 2007, The critical turn in tourism studies: innovative research methodologies, Elsevier, Amsterdam.pl_PL
dc.referencesATHIYAMAN A., 1997, Knowledge development in tourism: Tourism demand research, „Tourism Management”, 18(4), s. 221–228.pl_PL
dc.referencesBABU S.S., 2008, Tourism as disciplines and industry. Some comments on the progressing debates, [w:] S.S. Babu, S. Mishra, B.B. Parida (red.), Tourism Development Revisited. Concepts, Issues and Paradigms, SAGE, s. 33–53.pl_PL
dc.referencesBARNETT R., 1990, The idea of higher education. Buckingham: The Society for Research into Higher Education, Open University Press.pl_PL
dc.referencesBARNETT R., 1997, Higher education, a critical business. Buckingham: The Society for Research into Higher Education, Open University Press.pl_PL
dc.referencesBERNSTEIN R., 1991, Beyond objectivism and relativism: Science, hermeneutics, and praxis, University of Pennsylvania Press, Philadelphia.pl_PL
dc.referencesBORRET A., 2005, Discipline d’enseignement, sujet d’études, „Revue Espaces”, 223, s. 18–20.pl_PL
dc.referencesBOWEDES T., 1982, Development of advanced tourism studies in Holland, „Annals of Tourism Research”, 9, s. 35–51.pl_PL
dc.referencesBUTOWSKI L., 2011, Tourism – an academic discipline (discursive article), „Turyzm”, 21, 1–2, s. 17–24.pl_PL
dc.referencesBUTOWSKI L., 2014a, The phenomenology of tourism: in search of the essence of the phenomenon. Towards new paradigms for tourism research, [w:] F. Dias, J. Kosmaczewska, E. Dziedzic, A. Mogliulo (red.), Tourism Research in a Changing World, GITUR – Tourism Research Group of Polytechnic Institute of Leiria, s. 250–265.pl_PL
dc.referencesBUTOWSKI L., 2014b, The ontological and epistemological foundations of tourism research. Scientific identity of Polish scholars of tourism, „Economics Problems of Tourism”, 4(28), s. 61–76.pl_PL
dc.referencesBUTOWSKI L. (red.), 2014c, Searching for the scientific identity of tourism research, Warsaw School of Tourism and Hospitality Management, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCAZES G., 2001, À propos de tourismologie. La science par autoproclamation, „Revue Espaces”, 187, s. 46–53.pl_PL
dc.referencesCERIANI-SEBREGONDI G., CHAPUIS A., GAY J-C., KNAFOU R., STOCK M., VIOLIER P., 2008, Quelle serait l’objet d’une ‘science du tourisme’ ?, „Téoros”, 27(1), s. 7–13.pl_PL
dc.referencesCHŁOPECKI J., 2005, Turystologia jako dyscyplina naukowa, [w:] R. Winiarski, W. Alejziak (red.), Turystyka w badaniach naukowych, s. 263–274. AWF, WSIiZ, Kraków–Rzeszów.pl_PL
dc.referencesCHOJNICKI Z., 2005, Charakter i sytuacja nauki o turystyce – rozważania metodologiczne, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki, Turystyka i Rekreacja, 3, s. 11–23.pl_PL
dc.referencesCOHEN E., 1979, Rethinking the sociology of tourism, „Annals of Tourism Research”, Jan.-Mar., s. 110–111.pl_PL
dc.referencesCOLES T., HALL M., DUVALL D., 2005, Mobilising tourism: A Post-Disciplinary Critique, „Tourism Recreation Research”, 30(2), s. 31–42.pl_PL
dc.referencesCOMIC D., 1989, Tourism as a Subject of Philosophical Reflection, „Revue de Tourisme”, 44, s. 6–13.pl_PL
dc.referencesCUFFY V., TRIBE J., AIREY D., 2012, Lifelong Learning for Tourism, „Annals of Tourism Research”, 39(3), s. 1402–1424.pl_PL
dc.referencesDANN G., NASH D., PEARCE P., 1988, Methodology in Tourism Research, „Annals of Tourism Research”, 18, s. 155–169.pl_PL
dc.referencesDARBELLAY F., STOCK M., 2012, Tourism as Complex interdisciplinary Research Object, „Annals of Tourism Research”, 39(1), s. 441–458.pl_PL
dc.referencesDEVAILLY J.M., 2006, Géographie du tourisme. Pérégrinité ou chaos ?, ’Harmattan, Paris.pl_PL
dc.referencesDEWAILLY J.M., 2008, Complexité touristique et approche transdisciplinaire du tourisme, „Téoros”, 27(1), s. 22–26.pl_PL
dc.referencesECHTNER C.M., JAMAL T.B., 1997, The Disciplinary Dilemma of Tourism Studies, „Annals of Tourism Research”, 24, s. 868–883.pl_PL
dc.referencesFRANKLIN A., CRANG M., 2001, The trouble with tourism and travel industry, „Tourist Studies”, 1(1), s. 22.pl_PL
dc.referencesGOELDNER C.R., RITCHIE, J.R.B., 2006, Tourism: Principles, Practices, Philosophes, John Wiley & Sons, Hoboken.pl_PL
dc.referencesHALL M., 2004, Reflexivity and tourism research, [w:] J. Phillimore & L. Godson (red.), Qualitative Research in Tourism, Routledge, London, s. 137–155.pl_PL
dc.referencesHALL M., WILLIAMS A., LEW A., 2004, Tourism: Conceptualisations, Institutions and Issues, [w:] A. Lew, M. Hall, A. Williams (red.), A Companion to Tourism, s. 3–21, Blackwell, Oxfordpl_PL
dc.referencesHANDSZUH H., 2014, The Place of Tourism in the Scientific System of Spain (an Outline), [w:] L. Butowski (red.), Searching for the scientific identity of tourism research, Warsaw School of Tourism and Hospitality Management, Warszawa, s. 17–33.pl_PL
dc.referencesHILLALI M., 2008, La science du tourisme dans le discours des acteures internationaux : débat ou polémique ?, „Téoros”, 27(1), s. 42–50.pl_PL
dc.referencesHOERNER J.M., 2000, Pour la reconnaissance d’une science touristique, „Revue Espaces”, 173, s. 18–20.pl_PL
dc.referencesHOERNER J.M., 2002, Pour une novelle définition du tourisme, „Revue Espaces”, 224, s. 15–20.pl_PL
dc.referencesHOERNER J.M., 2008, Contrubution à la science du tourisme, „Téoros”, 27(1), http://teoros.revues. org/355; 23.10.2014.pl_PL
dc.referencesHOERNER J.M., SICART C., 2003, La science du tourisme, Balzac Editeur, Baixas.pl_PL
dc.referencesJAFARI J., 1990, Research and scholarship: The basis of toursm education, „Journal of Tourism Studies”, 1, s. 33–41.pl_PL
dc.referencesJAFARI J., 2001, The Scientification of Tourism, [w:] V.L. Smith, M.A. Brent (red.), Hosts and Guests Revisited: Tourism Issues in the 21st Century, s. 28–41.pl_PL
dc.referencesJOVICIC Z., 1988, A Plea for Tourismological Theory and Methodology, „Revue de Tourisme”, 43, s. 2–5.pl_PL
dc.referencesKADRI B., 2008, La question du statut scientifique du tourisme: présentation, „Téoros”, 27(1), http:// teoros.revues.org/345; 23.10.2014.pl_PL
dc.referencesKNAFOU R., 2005, La recherche en tourisme s’organise, „Revue Espaces”, 225, s. 11–14.pl_PL
dc.referencesKUHN T.S., 1996 (3rd ed.), The Structure of Scientific Revolutions, University of Chicago, Chicago.pl_PL
dc.referencesLEIPER N., 1981, Towards a cohesive curriculum tourism: The case for a distinct discipline, „Annals of Tourism Research”, 8(1), s. 69–84.pl_PL
dc.referencesLEIPER N., 1990, Tourism Systems: An interdyscyplinary Study, Occasion Papers, 2. Massey University.pl_PL
dc.referencesLEIPER N., 2000, An Emerging Discipline, „Annals of Tourism Research”, 27, s. 805–809.pl_PL
dc.referencesLISZEWSKI S., 2010, Nauka czy nauki o turystyce, „Turyzm”, 20, 2, s. 37–45.pl_PL
dc.referencesLYNCH P., BROWN R., 1999, Utility of Large-scale Leisure Research Agendas, „Managing Leisure”, 7(4), s. 63–77.pl_PL
dc.referencesMACIOŁEK R., 2002, Osobliwości metodologiczne badań nad turystyką, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Bydgoszczy, 2, s. 17–26.pl_PL
dc.referencesMATTHEWS H., RICHTER L., 2001, Political science and tourism, „Annals of Tourism Research”, 18, s. 120–135.pl_PL
dc.referencesMAZURKIEWICZ L., 2005, Czy istnieje teoria Turystyki, „Problemy Turystyki”, 3/4, s. 155–167.pl_PL
dc.referencesMAZURKIEWICZ L., 2012, Wybrane teorie oraz metody badawcze turystyki, Studia i Monografie AWF, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMEETHAN K., 2001, Tourism in Global Society: Place, Culture and Consumption, Palgrave, New York.pl_PL
dc.referencesOKASHA S. 2002, Philosophy of Science. A Very Short introduction, Oxford University Press.pl_PL
dc.referencesPAGE S.J., 2003, Evaluating Research Performance in Tourism: The UK Experience, „Tourism Management”, 24(4), s. 607–622.pl_PL
dc.referencesPEARCE P.L., 1993, Defining Tourism Study as a Specialism: A Justification and Implications, „Teoros International”, 1, s. 25–32.pl_PL
dc.referencesPEARCE P.L., BUTLER R. (red.), 1993, Tourism Research: Critiques and Challenges, Routledge, London.pl_PL
dc.referencesRÁTZ T., 2014, Crossdisciplinarity or tourismology? The scientific identity of tourism in Hungary, [w:] L. Butowski (red.), Searching for the scientific identity of tourism research, Warsaw School of Tourism and Hospitality Management, Warszawa, s. 35–57.pl_PL
dc.referencesRITCHIE J.R.B, SHEEHAN L.R., TIMUR S., 2008, Tourism Sciences or Tourism Studies? Implications for the Design and Content of Tourism Programming, „Téoros. Revue de Recherche en Tourisme”, 27, 1, s. 33–41.pl_PL
dc.referencesROGOZIŃSKI K., 1985, Tourism as a Subject of Research and integration of Sciences, „Problemy Turystyki”, 4, s. 7–19.pl_PL
dc.referencesROJEK C., URRY J., 1997, Touring cultures, Routledge, London.pl_PL
dc.referencesRYAN C., 1997, Tourism a mature subject discipline?, „Pacific Tourism Review”, 1(1), s. 3–5.pl_PL
dc.referencesRYAN C., 2001, Academia – industry tourism research links: states of confusion, „Pacific Tourism Review”, 5(3/4), s. 83–96.pl_PL
dc.referencesSQUIRE S., 1994, Accounting for Cultural Meanings. The interface between geography and tourism studies, „Progress in Human Geography”, 18, s. 1–16.pl_PL
dc.referencesSTAFFORD J., 1985, Le paradigm culturaliste en téorologie : étude, analyse et critique, „Téoros”, 7(1), s. 5–8.pl_PL
dc.referencesSTAFFORD J., 1992, Connaissances en tourisme et reconnaissance sociale, „Téoros”, 11(1), s. 44–46.pl_PL
dc.referencesSZUBERT-ZARZECZNY U., 2001, Kilka uwag o potrzebie autonomizacji „nauki o turystyce”, Zeszyty Naukowe AWF w Krakowie, 81, s. 75–79.pl_PL
dc.referencesTAILLON J., 2014, Understanding tourism as an academic community, study, or discipline, „Journal of Tourism & Hospitality”, 3(3), s. 131–136.pl_PL
dc.referencesTOPALOGLU C., 2014, Tourism Education in Turkey and the Place of Tourism within the Science System, [w:] L. Butowski (red.).), Searching for the scientific identity of tourism research, Warsaw School of Tourism and Hospitality Management, Warszawa, s. 59–71.pl_PL
dc.referencesTRIBE J., 1997, The indiscipline of Tourism, „Annals of Tourism Research”, 24, s. 638–654.pl_PL
dc.referencesTRIBE J., 2003, The RAE-ification of tourism research in the UK, „International Journal of Tourism Research”, 5, s. 225–234.pl_PL
dc.referencesTRIBE J., 2006, The truth about tourism, „Annals of Tourism Research”, 33(2), s. 360–381.pl_PL
dc.referencesTRIBE J., 2010, Tribes, territories and networks in the tourism community, „Annals of Tourism Research”, 37(1), s. 7–33.pl_PL
dc.referencesVICÉRIAT P., ORIGET DU CLUZEAU C., BALFET M., 2005, Ensemble pour la reconnaissance d’une science du tourisme, „Revue Espaces”, 224, s. 14–15.pl_PL
dc.referencesWEILER B., 2003, Tourism Research and Theories: A Review, [w:] A. Lockhood, S. Medlik (red.), Tourism and Hospitality Industry in the 21st Century, Butterworth-Heinemann, London, s. 82–93.pl_PL
dc.referencesWITT S., BROKE M., BUCKLEY P., 1991, The management of international tourism, Unwin Hyman, London.pl_PL
dc.contributor.authorEmailleszek.butowski@gmail.compl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-831-8.02


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska