Show simple item record

dc.contributor.authorMokras-Grabowska, Justyna
dc.contributor.editorWiluś, Robert
dc.contributor.editorWojciechowska, Jolanta
dc.date.accessioned2017-10-31T09:13:08Z
dc.date.available2017-10-31T09:13:08Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationMokras-Grabowska J, Interpretacje, wyobrażenia, wartości – indywidualna przestrzeń turystyczna Człowieka, [w:] Wiluś R., Wojciechowska J., (red.), Człowiek w turystyce. Role, potrzeby, zachowania, Warsztaty z Geografii Turyzmu, tom 7, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 33-49, doi: 10.18778/8088-293-5.03pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8088-293-5
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/23111
dc.description.abstractPrzestrzeń w oczach turysty jest subiektywnym światem wartości i interpretacji zgodnych z preferowaną formą działania. Im bardziej wąska specjalizacja turystyczna, tym silniejsze jest zróżnicowanie jej postrzegania. Odczuwanie wartości i jej doświadczanie stanowi element złożonego procesu percepcji. Rejestrując bodźce, których dostarcza krajobraz, człowiek dokonuje jego oceny, kierując się przy tym upodobaniami estetycznymi, intelektualnymi, emocjonalnymi oraz przydatnością pewnych elementów przestrzeni do określonych celów. Tak powstaje indywidualny świat doznań geograficznych – miejsce, będące fragmentem przestrzeni zawierającej pewien ładunek znaczeń. W opracowaniu autorka podejmuje próbę teoretycznego omówienia procesu percepcji indywidualnej przestrzeni turystycznej, w tym czynników go warunkujących. Dokonano także próby zdefiniowania pojęcia „miejsce” jako fragmentu przestrzeni turystycznej, zawierającego ładunek emocjonalny i związanego z jej wartościowaniem.pl_PL
dc.description.abstractFor tourists space means a subjective world of values and intepretations. The more narrow tourist specialization, the stronger diversity of its perception. Experiencing tourist space's value is a part of the complex perception process. Registering proper landscape stimuli, the tourist evaluates it guided by aesthetic, intellectual and emotional preferences and their usefulness for particular purposes. As a result an individual world of geographical experiences is created – a PLACE, which constitutes a part of tourism space, containing a load of meanings. In the paper, the author aims at theoretical discussion of the perception process of individual tourist space, including the factors determining it. It is also intended to define a PLACE as a part of tourist space with the emotional meaning and connected with its valuation.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofWiluś R., Wojciechowska J., (red.), Człowiek w turystyce. Role, potrzeby, zachowania, Warsztaty z Geografii Turyzmu, tom 7, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016;
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/*
dc.subjectprzestrzeń turystycznapl_PL
dc.subjectindywidualna przestrzeń turystyczna (przestrzeń turystyczna człowieka)pl_PL
dc.subjectpercepcjapl_PL
dc.subjectprzestrzeń percepcyjno-mentalnapl_PL
dc.subjectmiejscepl_PL
dc.subjectwartośćpl_PL
dc.subjecttourist spacepl_PL
dc.subjectindividual tourist spacepl_PL
dc.subjectperceptionpl_PL
dc.subjectperceptual-mental spacepl_PL
dc.subjectplacepl_PL
dc.subjectvaluepl_PL
dc.titleInterpretacje, wyobrażenia, wartości – indywidualna przestrzeń turystyczna człowiekapl_PL
dc.title.alternativeInterpretations, images, values – individual (human) tourist spacepl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2016; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number33-49pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8088-294-2
dc.referencesDĄBROWSKA-BUDZIŁO K., 2008, Wzbogacenie studiów nad krajobrazem o nurt badań jego wartości niematerialnych, [w:] A. Zaręba, D. Chylińska (red.), Studia krajobrazowe jako podstawa właściwego gospodarowania przestrzenią, ZGRiT Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 53–66.pl_PL
dc.referencesKOWALCZYK A., KULCZYK S., 2008, Cztery kamienie węgielne geografii turyzmu, „Turyzm”, 18, 1, s. 7–23.pl_PL
dc.referencesKRZYMOWSKA-KOSTROWICKA A., 1997, Geoekologia turystyki i wypoczynku, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKULCZYK S., 2013, Krajobraz i turystyka. O wzajemnych relacjach., WGiSR Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLIBURA H., 1990, Percepcja przestrzeni miejskiej, Rozwój regionalny. Rozwój lokalny. Samorząd terytorialny, IGP Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLISOWSKI A., 2005, Geografia jako nauka chorologiczna, [w:] W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski (red.), Geografia jako nauka o przestrzeni, środowisku i krajobrazie. Podstawowe idee i koncepcje w geografii, t. 1, ŁTN, Łódź, s. 25–49.pl_PL
dc.referencesLISZEWSKI S., 1995, Przestrzeń turystyczna, „Turyzm”, 5, 2, s. 87–103.pl_PL
dc.referencesLISZEWSKI S., 2005, Przestrzeń turystyczna w ujęciu podmiotowym. Przyczynek do dyskusji o przestrzeni w geografii, [w:] W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski (red.), Geografia jako nauka o przestrzeni, środowisku i krajobrazie. Podstawowe idee i koncepcje w geografii, t. 1, ŁTN, Łódź, s. 50–60.pl_PL
dc.referencesLISZEWSKI S., 2006, Przestrzenie turystyki i ich transformacja we współczesnym świecie, „Turyzm”, 16, 2.pl_PL
dc.referencesMATUSZEWSKA D., 2008, Atrakcyjność krajobrazu Słowińskiego Parku Narodowego dla potrzeb turystyki pieszej, [w:] A. Zaręba, D. Chylińska (red.), Studia krajobrazowe jako podstawa właściwego gospodarowania przestrzenią, ZGRiT Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 77–89.pl_PL
dc.referencesMŁYNARCZYK Z., POTOCKA I., 2011, Możliwości wykorzystania eye-trackingu w badaniach krajobrazu turystycznego, [w:] M. Durydiwka, K. Duda-Gromada (red.), Przestrzeń turystyczna. Czynniki, różnorodność, zmiany, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 119–130.pl_PL
dc.referencesMYGA-PIĄTEK U., 2012, Krajobrazy kulturowe. Aspekty ewolucyjne i typologiczne, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.pl_PL
dc.referencesNowa encyklopedia powszechna PWN, 2004, t. 6, Wyd. PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPAWŁOWSKI T., 1987, Wartości estetyczne, WP, Warszawa.pl_PL
dc.referencesREMBOWSKA K., 2008, Człowiek – czas – przestrzeń. Erozja więzi człowieka z Ziemią, [w:] W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski (red.), Terytorium, region, miejsce – czas i przestrzeń w geografii, Podstawowe idee i koncepcje w geografii, t. 4, Bydgoszcz, s. 57–70.pl_PL
dc.referencesRICHLING A., SOLON J., 2011, Ekologia krajobrazu, Wyd. PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSENETRA A., SZCZEPAŃSKA A., 2008, Krajobraz jako element wartości na przykładzie nieruchomości o funkcjach rekreacyjnych i mieszkaniowych, [w:] A. Zaręba, D. Chylińska (red.), Studia krajobrazowe jako podstawa właściwego gospodarowania przestrzenią, ZGRiT Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 107–115.pl_PL
dc.referencesSłownik języka polskiego, 1981, M. Szymczak (red.), PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSZAFRAŃSKA E., KACZMAREK J., 2007, Percepcja przestrzeni – pomiędzy prawdą a autentycznością, [w:] M. Madurowicz (red.), Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej, WGiSR UW, Warszawa, s. 47–62.pl_PL
dc.referencesSZKURŁAT E., 2007, Psychologiczne i kulturowe uwarunkowania percepcji środowiska, [w:] Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej, WGiSR Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 63–72.pl_PL
dc.referencesTOBIASZ P., 2008, Przestrzeń Łodzi w świadomości kobiet i mężczyzn, [w:] A. Zaręba, D. Chylińska (red.), Studia krajobrazowe jako podstawa właściwego gospodarowania przestrzenią, ZGRiT Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 97–106.pl_PL
dc.referencesTOCZEK-WERNER S. 2007, Wartości nadające znaczenia zachowaniom turystycznym w naturze i naturalnych krajobrazach, [w:] M. Kazimierczak (red.), Turystyka i podróżowanie w aksjologicznej perspektywie, AWF Poznań, s. 76–84.pl_PL
dc.referencesTUAN Y.F., 1987, Przestrzeń i miejsce, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWĘDZIŃSKa M., 2013, Człowiek na drodze do wartości. Myśl etyczna Maxa Schelera – implikacje pedagogiczne, „Przegląd Pedagogiczny”, 1 (12), s. 31–43.pl_PL
dc.referencesWŁODARCZYK B., 2009, Przestrzeń turystyczna. Istota, koncepcje, determinanty rozwoju, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesWŁODARCZYK B., 2014, Przestrzeń w turystyce, turystyka w przestrzeni – o potrzebie definicji, delimitacji i klasyfikacji, „Turyzm”, 24, 1, s. 25–35.pl_PL
dc.referencesWOJTANOWICZ J., 2006, Wartości w geografii, Wyd. Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie, Lublin.pl_PL
dc.contributor.authorEmailjustyna.mokras_grabowska@op.plpl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8088-293-5.03


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska