Show simple item record

dc.contributor.authorAlejziak, Wiesław
dc.contributor.editorWiluś, Robert
dc.contributor.editorWojciechowska, Jolanta
dc.date.accessioned2017-11-02T09:18:43Z
dc.date.available2017-11-02T09:18:43Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationAlejziak W., Atrybucje i wyjaśnianie przyczynowe w badaniach nad turystyką (na przykładzie analiz dotyczących inhibitorów aktywności turystycznej Europejczyków w latach 1997–2014), [w:] Wiluś R., Wojciechowska J., (red.), Człowiek w turystyce. Role, potrzeby, zachowania, Warsztaty z Geografii Turyzmu, tom 7, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 67-89, doi: 10.18778/8088-293-5.05pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8088-293-5
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/23119
dc.description.abstractZasadniczym celem opracowania jest wskazanie roli i znaczenia atrybucji jako instrumentu naukowego wyjaśniania zachowań turystycznych ludności, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki przyczyn braku uczestnictwa w turystyce oraz zjawiska tzw. ekskluzji turystycznej. Praca składa się z dwóch części. W pierwszej, która ma charakter teoretyczny, wskazano na znaczenie, jakie w nauce ma kategoria przyczynowości. Scharakteryzowano także – ograniczając się do przykładu nauk społecznych i humanistycznych – istotę zjawiska oraz najważniejsze teorie atrybucji i wyjaśniania przyczynowego (kazualnego). W drugiej części zaprezentowano analizy oparte na badaniach empirycznych inhibitorów aktywności turystycznej, czyli czynników postrzeganych przez badanych jako przyczyny ich braku uczestnictwa w wyjazdach turystycznych. Analizy porównawcze, którymi objęto lata 1997–2014, dotyczą mieszkańców Polski oraz 31 innych krajów europejskich. W odniesieniu do obywateli Polski wykorzystano badania prowadzone w tym czasie przez Instytut Turystyki (IT), Główny Urząd Statystyczny (GUS) oraz Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS). Do oceny zachowań mieszkańców pozostałych krajów wykorzystano wyniki badań EUROSTAT, które przeprowadzono w 1997 roku, uwzględniono także corocznie prowadzone (od roku 2008) badania przez tę instytucję wykonywane w ramach cyklu badawczego „Flash Eurobarometr”, w tym zwłaszcza raport z badań przeprowadzonych w 2015 roku, kiedy objęto nimi ponad 30 tys. respondentów mieszkających we wszystkich 28 krajach Unii Europejskiej oraz w Macedonii, Mołdawii, Czarnogórze, Islandii i Turcji. W odniesieniu do lat 2009–2014 wykorzystano także wyniki badań, które – oprócz wymienionych krajów – uzyskano dla Serbii, Norwegii i Izraela.pl_PL
dc.description.abstractThe primary objective of the paper is to present the role and significance of attributions as a research tool for explaining tourist behaviors of people, particularly the rationale behind the lack of participation in tourism and the phenomenon of the so-called tourist exclusion. The paper consists of two parts. The theoretical part indicates the importance of causality in science and discusses both the concept and central theories pertaining to attributions and casual explanation on the example of social sciences and humanities. The second part of the paper presents the studies, based on empirical research, pertaining to tourist activity inhibitors, i.e. factors perceived by the examined individuals as the reasons for their lack of participation in tourism. Comparative analyses describing the period between 1997 and 2014 embrace the citizens of Poland, as well as 31 other European countries. With reference to Poland, the surveys carried out in this period by the Institute of Tourism (IT), Central Statistical Office of Poland (GUS) and Public Opinion Research Center (CBOS) have been utilized for the sake of the study, whereas with reference to the inhabitants of other countries, the survey research of EUROSTAT carried out in 1997 has been utilized, as well as the surveys carried out annually by this institution (since 2008) as part of The Flash Eurobarometer project, including in particular the report of 2015 survey embracing more than 30 thousand respondents from all 28 EU countries and Macedonia, Moldova, Montenegro, Iceland and Turkey. With reference to the years 2009-2014, additionally the surveys embracing, apart from the hithertomentioned countries, also the inhabitants of Serbia, Norway and Israel have been used.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofWarsztaty z Geografii Turyzmu;7
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/*
dc.subjectatrybucjepl_PL
dc.subjectwyjaśnianie przyczynowepl_PL
dc.subjectaktywność turystycznapl_PL
dc.subjectinhibitorypl_PL
dc.subjectekskluzja turystycznapl_PL
dc.subjectUnia Europejskapl_PL
dc.subjectattributionspl_PL
dc.subjectcausal explanationpl_PL
dc.subjecttourist activitypl_PL
dc.subjectinhibitorspl_PL
dc.subjecttourist exclusionpl_PL
dc.subjectEuropean Unionpl_PL
dc.titleAtrybucje i wyjaśnianie przyczynowe w badaniach nad turystyką (na przykładzie analiz dotyczących inhibitorów aktywności turystycznej Europejczyków w latach 1997–2014)pl_PL
dc.title.alternativeAttributions and causal explanation in tourism research (on the example of the study on the Europeans’ tourist activity inhibitors in the years 1997-2014)pl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2016; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number67-89pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationAkademia Wychowania Fizycznego w Krakowiepl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8088-294-2
dc.referencesALEJZIAK W., 2006, Projekt 211/ITiR/2006 „Funkcjonalna typologia uwarunkowań aktywności turystycznej oraz próba stworzenia modelu wyjaśniającego jej fenomen”, realizowany w Instytucie Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie.pl_PL
dc.referencesALEJZIAK W., 2007, Inhibitory aktywności turystycznej. Teoretyczne i metodologiczne aspekty studiów nad ograniczeniami i barierami uczestnictwa w wyjazdach wypoczynkowych, „Folia Turistica”, 17.pl_PL
dc.referencesALEJZIAK W., 2009, Determinanty i zróżnicowanie społeczne aktywności turystycznej, „Studia i Monografie”, 56, AWF w Krakowie, Kraków.pl_PL
dc.referencesALEJZIAK W., 2011, Tourist Activity: International and Domestic Diversification and the Problem of Social Exclusion, „Turyzm/Tourism”, 21, 1/2.pl_PL
dc.referencesALEJZIAK W., 2013, Tourist activity inhibitors, „International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research”, 7(1).pl_PL
dc.referencesCBOS, 2005, Wyjazdy Polaków na wypoczynek w latach 1992–2005. Komunikat z badań, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2005/K_185_05.PDF.pl_PL
dc.referencesEurobarometer, 1979, Holiday Travel October–November 1997 (Principal Investigator Anna Melich, European Commission). Zentralarchiv für Empirische Sozialforschung an der Universität zu Köln, http://www.za.uni-koeln.de/data/en/eurobarometer/codebooks/s2959cdb.pdf.pl_PL
dc.referencesEurobarometer, 2011, Survey on the attitudes of Europeans towards Tourism, Analytical Report, Flash Eurobarometer – 328, February.pl_PL
dc.referencesEurobarometer, 2013, Attitudes of Europeans towards Tourism, Report, Flash Eurobarometer – 370, March.pl_PL
dc.referencesEurobarometer, 2015, Prefereces of Europeans towards Tourism, Report, Flash Eurobarometer – 414, Marchpl_PL
dc.referencesFilozofia a nauka. Zarys encyklopedyczny, 1987, Polska Akademia Nauk, Ossolineum, Wrocław–Warszawa– Kraków–Gdańsk–Łódź.pl_PL
dc.referencesFÖRSTERLING F., 2005, Atrybucje. Podstawowe teorie, badania i zastosowanie, Gdańskie Wyd. Psychologiczne, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesGOELDNER CH.R., RITCHIE B.J.R., 2006, Tourism. Principles, Practices, Philosophies, 10th edition, John Viley & Sons, New Jersey.pl_PL
dc.referencesHAUKELAND J.V., 1990, Socio-cultural impacts of tourism in Scandinavia, „Tourism Management”, 5.pl_PL
dc.referencesHEMPEL C.G., OPPENHEIM P., 1948, Studies in the Logic of Explanation, „ Philosophy of Science”, 15.pl_PL
dc.referencesHEMPEL C.G., 1968, Podstawy nauk przyrodniczych (tł. B. Stanosz), Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJANKOWSKI K.W., 2006, Turystyka młodzieży szkolnej i akademickiej, [w:] J. Kosiewicz i K. Obodyński (red.), Turystyka i rekreacja. Wymiary teoretyczne i praktyczne, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.pl_PL
dc.referencesKARPIŃSKI J., 1985, Przyczynowość w badaniach socjologicznych, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKELLY H., MICHELA J., 1980, Attribution theory and Research, „Annual Review of Psychology”, 31.pl_PL
dc.referencesKŁOSKOWSKA A., 1990, Teoria socjologiczna Pierre’a. Bourdieu, [w:] P. Bourdieu, J.C. Passeron (red.), Reprodukcje. Elementy teorii systemu nauczania, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKOTARBIŃSKI T., 1965, Traktat o dobrej robocie, wyd. 3. poprawione i rozszerzone, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, PAN, Wrocław–Warszawa–Kraków.pl_PL
dc.referencesŁACIAK J., 2005, Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych w 2005 roku, Instytut Turystyki, Warszawa.pl_PL
dc.referencesŁAZAREK R., 1999, Ekonomika turystyki, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMORAWSKI J., 2000, Podejście przyczynowo-skutkowe. Rysowanie problemów, [w:] Wybrane problemy metodologii badań na potrzeby sportu, PTNKF, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMOTYCKA A., 1984, Relatywistyczna wizja nauki. Wprowadzenie. Filozoficzny spór o naukę, Ossolineum, Wrocław.pl_PL
dc.referencesNAGEL E., 1985, Struktura Nauki. Zagadnienia logiki wyjaśnień naukowych, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesNEKRAŠAS E., 1992, Wiedza prawdopodobna, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesNIKITIN E., 1975, Wyjaśnianie jako funkcja nauki, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPRZECŁAWSKI K., 1997, Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki, Albis, Kraków.pl_PL
dc.referencesSCHENK J., 2008, Analiza przyczynowa w systemach rekursywnych. Podejścia i podstawowe metody, WSIZ, Rzeszów.pl_PL
dc.referencesTurystyka i wypoczynek w gospodarstwach domowych, 2005, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWASZCZYK M., SZCZERBICKI E., 2003, Metodologiczne aspekty opisowego modelowania w naukach ekonomicznych, „Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej – Filozofia”, 7, http://www.waszczyk. pl/publikacje/Metodologiczne.doc; 7.07.2006.pl_PL
dc.referencesWTO, 1977, Factors influencing travel demand and leading to the redistribution of tourist movements. Doc. PG/I/2.2.2, WTO.pl_PL
dc.referenceshttp://hal.psych.uw.edu.pl/2005zalaczniki/spolecna2005_6.pdf.pl_PL
dc.contributor.authorEmailwiesław.alejziak@awf.krakow.plpl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8088-293-5.05


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska