Show simple item record

dc.contributor.authorMiedziński, Mariusz
dc.contributor.editorWiluś, Robert
dc.contributor.editorWojciechowska, Jolanta
dc.date.accessioned2017-11-02T10:33:57Z
dc.date.available2017-11-02T10:33:57Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationMiedziński M., Zastosowanie teorii progowej Malisza do prognozowania przemian przestrzeni turystycznej w świetle cyklu życia obszaru turystycznego (TALC) Butlera oraz etapów rozwoju przestrzeni turystycznej według Liszewskiego i Włodarczyka, [w:] Wiluś R., Wojciechowska J., (red.), Człowiek w turystyce. Role, potrzeby, zachowania, Warsztaty z Geografii Turyzmu, tom 7, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 91-112, doi: 10.18778/8088-293-5.06pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8088-293-5
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/23129
dc.description.abstractCelem niniejszego opracowania jest wskazanie możliwości zastosowania metody analizy progowej Malisza i Kozłowskiego do prognozowania przekształceń miejscowości i obszarów turystycznych. Teoria progowa pozwala wyznaczyć progi WARSZTATY Z GEOGRAFII TURYZMU 279 rozwoju przestrzeni turystycznych według Liszewskiego (asymilacja, kolonizacja, urbanizacja) i Włodarczyka (przestrzeń nowa, dojrzała, stara). W pracy wskazano także możliwość wykorzystania teorii progowej do ustalania wielkości progowych przebiegu wykresu cyklu życia obszaru turystycznego (TALC) według Butlera. Praca zawiera również korelacje między kluczowymi etapami przemian przestrzeni turystycznej według S. Liszewskiego i B. Włodarczyka w nawiązaniu do cyklu życia przestrzeni turystycznej TALC Butlera. Kluczową rolę w opracowaniu spełniają mierniki i wskaźniki urbanistyczne oraz analizy kosztów działań inwestycyjnych adaptowane na potrzeby badań możliwości przemian i zagospodarowania przykładowej przestrzeni turystycznej w ramach fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kołobrzeg. Mierniki i wskaźniki urbanistyczne przekładają się na pojemność turystyczną, wielkość bazy noclegowej oraz możliwą do osiągnięcia liczbę osobonoclegów dla badanej przestrzeni turystycznej.pl_PL
dc.description.abstractThe aim of this study is to identify the possibility of applying methods of threshold analysis by Malisz and Kozlowski to predict transformations of towns and tourist areas. The threshold theory allows us to determine thresholds for the development of tourism space by Liszewski (assimilation-colonization-urbanization) and Włodarczyk (space: new-mature-old). The study also indicated the possibility of using the threshold theory for establishing a threshold value of the waveform chart of the tourism area life cycle (TALC) by Buttler. The article also contains the correlations between the key stages of transformation of tourism space by S. Liszewski and B. Wlodarczyk in relation to the tourism area life cycle TALC by R.W. Butler. A key role in the development meet the measures and indicators of urban planning and cost analysis of investment measures adopted for the purpose of testing the possibility of transformation and development of the sample tourism space within the portion of the local zoning plan of the city Kolobrzeg. Urban measurers and indicators correlate with the tourism capacity, the size of accommodation and achievable number of beds per person for the studied touristic area.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofWarsztaty z Geografii Turyzmu;7
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/*
dc.subjectteoria progowapl_PL
dc.subjectprzestrzeń turystycznapl_PL
dc.subjectcykl życia obszaru turystycznegopl_PL
dc.subjectkolonizacja turystycznapl_PL
dc.subjecturbanizacja turystycznapl_PL
dc.subjectKołobrzegpl_PL
dc.subjectthreshold theorypl_PL
dc.subjecttourism spacepl_PL
dc.subjectthe life cycle of the tourist areapl_PL
dc.subjecttourist colonialismpl_PL
dc.subjecttouristic urbanizationpl_PL
dc.subjectKolobrzegpl_PL
dc.titleZastosowanie teorii progowej Malisza do prognozowania przemian przestrzeni turystycznej w świetle cyklu życia obszaru turystycznego (TALC) Butlera oraz etapów rozwoju przestrzeni turystycznej według Liszewskiego i Włodarczykapl_PL
dc.title.alternativeApplication of the threshold theory by Malisz to forecast changes of tourism space in the light of tourism area life cycle (TALC) by butler and stages of development of tourism space by Liszewski and Włodarczykpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2016; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number91-112pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationAkademia Pomorska w Słupskupl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8088-294-2
dc.referencesAGARWAL S., 2002, Restructuring seaside tourism the resort lifecycle, „Annals of Tourism Research”, 29, 1, s. 25-55.pl_PL
dc.referencesBUTLER R.W., 1980, The concept of a tourist area life cycle of evolution: implications for management resources, „Canadian Geographer”, 24, 1, s. 5–12.pl_PL
dc.referencesBUTLER R.W., 2011, Tourist Area Life Cycle, „Contemporary Tourist Reviews”, Oxford, OX3 9TJ.pl_PL
dc.referencesCIBOROWSKI A., 1980, Międzynarodowe zadania planisty przestrzennego (notatka refleksyjna o Bolesławie Maliszu), „Przegląd Geograficzny”, LII, 3, s. 485–494.pl_PL
dc.referencesDURYDIWKA M., DUDA-GROMADA K., 2011, Przestrzeń turystyczna. Czynniki, różnorodność, zmiany, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa, 456 ss.pl_PL
dc.referencesDZIEWOŃSKI K., 1980, Na siedemdziesięciolecie Bolesława Malisza, „Przegląd Geograficzny”, LII, 3, s. 481– 484.pl_PL
dc.referencesEBERHARD P., 1980, Metody planowania układów osadniczych, „Przegląd Geograficzny”, LII, 3, s. 519–541.pl_PL
dc.referencesLISZEWSKI S., 1995, Przestrzeń turystyczna, „Turyzm”, 5, 2, s. 87–103.pl_PL
dc.referencesMALISZ B., 1971, Metoda analizy progowej w zastosowaniu do planowania miast i regionów, „Studia KPZK PAN”, XXXIV, s. 5–111.pl_PL
dc.referencesMIEDZIŃSKI M., 2011, Kołobrzeg jako centrum turystyki uzdrowiskowo-wypoczynkowej po 20 latach przemian ustrojowych (1989–2009), [w:] Turystyka polska w latach 1989–2009, ser. „Warsztaty z Geografii Turyzmu”, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesMIEDZIŃSKI M., 2012, Miasto Kołobrzeg wiodącym uzdrowiskiem Polski i jednym z centrów turystycznych kraju, [w:] E. Rydz (red.), Ekonomiczne i organizacyjne aspekty funkcjonowania polskich uzdrowisk, Wyd. Akademii Pomorskiej, Słupsk, s. 139–150.pl_PL
dc.referencesMIEDZIŃSKI M., 2013a, Uzdrowisko Kołobrzeg w świetle zmodyfikowanego cyklu życia obszaru turystycznego R.W. Butlera oraz teorii progowej B. Malisza, [w:] Turystyka uzdrowiskowa w gospodarce regionów, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”: Ekonomiczne problemy turystyki, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 209–224.pl_PL
dc.referencesMIEDZIŃSKI M., 2013b, Modyfikacja cyklu życia obszaru turystycznego (TALC) w wyniku wprowadzenia założeń teorii progowej na bazie przestrzeni turystycznej Kołobrzegu i jego zaplecza, [w:] R. Jaroszewska- Brudnicka, D. Sokołowski (red.), Współczesne problemy rozwoju turystyki w ujęciu regionalnym i lokalnym, Wyd. Naukowe UMK, Toruń, s. 213–228.pl_PL
dc.referencesREGULSKI J., WYGANOWSKI S., 1965, Próba ekonomicznej interpretacji teorii progów, „Biuletyn JUA”, s. 20– 21.pl_PL
dc.referencesWŁODARCZYK B., 2009, Przestrzeń turystyczna. Istota, koncepcje, determinanty rozwoju, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 268 ss.pl_PL
dc.referencesWŁODARCZYK B., 2011, Przestrzeń turystyczna – kilka słów o istocie pojęcia, [w:] M. Durydiwka, K. Duda- Gromada (red.), Przestrzeń turystyczna. Czynniki, różnorodność, zmiany, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa, s. 15–28.pl_PL
dc.contributor.authorEmailmiedzinski.m@interia.plpl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8088-293-5.06


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska