Show simple item record

dc.contributor.authorErdawletow, Stanisław R.
dc.contributor.authorMukatowa, Danagul M.
dc.contributor.editorWiluś, Robert
dc.contributor.editorWojciechowska, Jolanta
dc.date.accessioned2017-11-02T10:39:25Z
dc.date.available2017-11-02T10:39:25Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationErdawletow S. R., Mukatowa D. M., Rozwój badań naukowych nad turystyką w Kazachstanie , [w:] Wiluś R., Wojciechowska J., (red.), Człowiek w turystyce. Role, potrzeby, zachowania, Warsztaty z Geografii Turyzmu, tom 7, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 113-125, doi: 10.18778/8088-293-5.07pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8088-293-5
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/23130
dc.description.abstractPraca jest poświęcona problematyce naukowych studiów nad turystyką w Kazachstanie, traktowanej jako zjawisko bardzo złożone, wielowymiarowe i wieloaspektowe. Do ważnych celów opracowania należy ustalenie miejsca turystyki wśród dyscyplin naukowych, także określenie problemów, jakie stoją na drodze formułowania ogólnej teorii turystyki oraz nauczania turystyki i rekreacji w szkołach na poziomie akademickim. Dalsza część pracy odnosi się do kwestii kształtowania naukowych badań nad turystyką w młodym suwerennie państwie, jakim jest obecnie Kazachstan.pl_PL
dc.description.abstractThe paper is devoted to the problems of research on tourism in Kazakhstan, treated as a highly complex, multidimensional and multifaceted phenomenon. The major purposes of the paper include establishing the place of tourism among scientific disciplines, defining the problems which prevent formulating a general theory of tourism, as well teaching tourism and recreation in schools at the university level. The second part of the paper refers to the issue of research on tourism in a young, independent country which Kazakhstan is at present.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofWarsztaty z Geografii Turyzmu;7
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/*
dc.subjectKazachstanpl_PL
dc.subjectturystykapl_PL
dc.subjectdyscyplina naukowapl_PL
dc.subjectnauki o turystycepl_PL
dc.subjectKazakhstanpl_PL
dc.subjecttourismpl_PL
dc.subjectscientific disciplinepl_PL
dc.subjecttourism sciencespl_PL
dc.titleRozwój badań naukowych nad turystyką w Kazachstaniepl_PL
dc.title.alternativeThe development of research on tourism in Kazakhstanpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2016; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number113-125pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet im. Al-Farabiego w Ałmatypl_PL
dc.contributor.authorAffiliationKazachski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Abaja w Ałmatypl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8088-294-2
dc.referencesВУКОЛОВ В.Н. 2013, Информационно-аналитический обзор современного состояния исследования сферы туризма в СНГ и РК, [w:] Тенденции, проблемы, перспективы индустриально-иннова- ционного и устойчивого развития туризма, Астана, s. 9–17.pl_PL
dc.referencesДОЛЖЕНКО Г.П., ПУТРИК Ю.С., 2012, Туризмоведение – формирующаяся научная дисциплина о сфе- ре туризма, „Вопросы туризмоведения”, № 2(2), s. 5–11.pl_PL
dc.referencesДОЛЖЕНКО Г.П., ПУТРИК Ю.С., КУСКОВ А.С., 2012, Российское туризмоведение (хронология выда- ющихся событий, изданий научной литературы, докторских диссертаций), [w:] Возможности развития туризма Сибирского региона и сопредельных территорий, Томск, s. 82–88.pl_PL
dc.referencesЕРДАВЛЕТОВ С.Р., 2000, География туризма: история, теория, методы, практика, Атамұра, Алматы:.pl_PL
dc.referencesКультурное наследие. Национальный проект, 2004, www.madenimra.kz.pl_PL
dc.referencesМЕДЕУ А., ПЛОХИХ Р., 2010, Проблема профессионального туристского образования в Казахстане, Центр Азия www.centralasia.ru.pl_PL
dc.referencesCZIKOWANI L., 1993, Mapa obwodu Ałmaty dla myśliwych i rybaków w skali 1 : 800 000, Mińsk.pl_PL
dc.referencesFISHMAN J., FIRSOWA O., 1999, Mapa. Obiekty turystyki ekologicznej w okolicach Ałmaty w skali 1 : 60 000.pl_PL
dc.referencesLISZEWSKI S., 2010, Nauka czy nauki o turystyce, „Turyzm”, 20, 2, s. 37–45.pl_PL
dc.referencesNAZARCZUK M., GIROWKA N., 1997, Mapa zasobów turystyczno-rekreacyjnych Semirecza, w skali 1 : 100 000.pl_PL
dc.referencesNAZARCZUK M., BAIZAKOW T., DUDUKALOWA S. i in., 1998, Mapa. Przyrodnicze rezerwaty Republiki Kazachstanu w skali 1 : 3 500 000.pl_PL
dc.referencesWINIARSKI R. (red.), 2004, Nauki о turystyce, „Studia i Monografie”, 7 (część 1 i 2), AWF, Kraków.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8088-293-5.07
dc.contributor.translatorWojciechowska, Jolanta


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska