Show simple item record

dc.contributor.authorParzych, Krzysztof
dc.contributor.editorWiluś, Robert
dc.contributor.editorWojciechowska, Jolanta
dc.date.accessioned2017-11-04T14:48:50Z
dc.date.available2017-11-04T14:48:50Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationParzych K., Dostępność przestrzenna a ruch turystyczny. Studium przypadku strefy nadmorskiej wybrzeża Bałtyku, [w:] Wiluś R., Wojciechowska J., (red.), Człowiek w turystyce. Role, potrzeby, zachowania, Warsztaty z Geografii Turyzmu, tom 7, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 195-211, doi: 10.18778/8088-293-5.12pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8088-293-5
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/23189
dc.description.abstractW niniejszym opracowaniu dokonano analizy związku dostępności przestrzennej polskiej części wybrzeża Morza Bałtyckiego z ruchem turystycznym. Jako materiał źródłowy posłużyły dane statystyczne GUS oraz dane dotyczące odległości czasowo-przestrzennych wybranych 40 miejscowości wybrzeża 40 wybranych miejscowości z całego kraju. W analizie wykorzystano wartości średnich odległości rzeczywistych, średnich najkrótszych odległości drogowych oraz średnich najkrótszych odległości czasowych, a także dane dotyczące liczby korzystających z noclegów, liczby udzielonych noclegów oraz średniej długości pobytu turystów. Uzyskane w opracowaniu wyniki nie pozwalają w sposób jednoznaczny wykazać bezpośredniego wpływu dostępności przestrzennej nadmorskich miejscowości turystycznych oraz rejestrowanego w nich ruchu turystycznego.pl_PL
dc.description.abstractIn the article was made an analysis of theinfluence of the transport accessibility on the tourist activity and frequence indicators. As a source of the material for this purpose was used the data about the transport accessibility of the selected 40 baltic coastal resorts withe the 40 locations in the whole area of Poland and data concerning to tourist traffic as tourist activity and frequence indicators. In the analysis was made with using Spearmann corelation coeficients and with Ward data clustering. According to the results of the case presented it isn’t clear that. tourist activity and frequence indicators are directly under influence of the transport accessibility indicators.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofWiluś R., Wojciechowska J., (red.), Człowiek w turystyce. Role, potrzeby, zachowania, Warsztaty z Geografii Turyzmu, tom 7, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016;
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/*
dc.subjectprzestrzeń turystycznapl_PL
dc.subjectdostępność turystycznapl_PL
dc.subjectruch turystycznypl_PL
dc.subjecttourist spacepl_PL
dc.subjecttourist accessibilitypl_PL
dc.subjecttourist trafficpl_PL
dc.titleDostępność przestrzenna a ruch turystyczny. Studium przypadku strefy nadmorskiej wybrzeża Bałtykupl_PL
dc.title.alternativeSpace accessibility and tourist traffic the case study of Baltic coastal zonepl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2016; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number195-211pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationAkademia Pomorska w Słupskupl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8088-294-2
dc.referencesKOMORNICKI T., ŚLESZYŃSKI P., ROSIK P., POMIANOWSKI W., 2010, Dostępność przestrzenna jako przesłanka kształtowania polskiej polityki transportowej, „Biuletyn”, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 241, s. 16‒34.pl_PL
dc.referencesMIEDZIŃSKI M., 2011, Kołobrzeg jako centrum turystyki uzdrowiskowo-wypoczynkowej po 20 latach przemian ustrojowych (1989–2009), [w:] B. Krakowiak, J. Latosińska (red.), Turystyka polska w latach 1989–2009, ser. „Warsztaty z Geografii Turyzmu”, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 115– 126.pl_PL
dc.referencesMILEWSKI D., 2010, Dostępność transportowa jako element kształtujący potencjał turystyczny województwa zachodniopomorskiego, Zeszyty Naukowe 590, „Ekonomiczne Problemy Usług”, 592, s. 509–519.pl_PL
dc.referencesMILEWSKI D., 2011, Dostępność transportowa jako czynnik kształtujący atrakcyjność turystyczną województwa zachodniopomorskiego, Zeszyty Naukowe, 627, „Ekonomiczne Problemy Turystyki”, 16, s. 181–201.pl_PL
dc.referencesMILEWSKI D., 2012, Dostępność transportowa województwa zachodniopomorskiego dla ruchu turystycznego. Popyt turystyczny – uwarunkowania, Zeszyty Naukowe, 698, „Ekonomiczne Problemy Usług”, 83, s. 415–427.pl_PL
dc.referencesPARZYCH K., 2010, Determinants of tourist activity and tourist destination perception on the example of selected coastal resorts. The comparison of Ustka and Łeba resorts, „Baltic Coastal Zone”, 14, Słupsk.pl_PL
dc.contributor.authorEmailkrzysztof-parzych@wp.plpl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8088-293-5.12


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska