Show simple item record

dc.contributor.authorJażdżewska, Iwona
dc.contributor.authorWerner, Piotr
dc.contributor.authorZwoliński, Zbigniew
dc.contributor.editorJażdżewska, Iwona
dc.date.accessioned2017-11-20T13:35:38Z
dc.date.available2017-11-20T13:35:38Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/23306
dc.description.sponsorshipNorway Grants FSS/2014/HEI/W/0114/U/0013pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofGIS in higher education in Poland curriculums, issues, discussion;
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/*
dc.subjectGIS educationpl_PL
dc.subjectgeoinformation educationpl_PL
dc.subjectuniversity educationpl_PL
dc.subjectPolandpl_PL
dc.titleCurrent State and Future Perspectives of University Education of GIS And Geoinformation in Polandpl_PL
dc.title.alternativeStan i perspektywy kształcenia w zakresie GIS i geoinformacji w Polsce na uniwersyteckich kierunkach geograficznychpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holderauthorspl_PL
dc.page.number5-23pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Warsaw Faculty of Geography & Regional Studiespl_PL
dc.contributor.authorAffiliationAdam Mickiewicz University in Poznan, Institute of Geoecology and Geoinformationpl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Lodz, Faculty of Geographical Sciences, Departament of Geinformationpl_PL
dc.referencesEurostat, 2011.Geographic Information System (GIS), Online: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ portal/page/portal/gisco_Geographical_information_maps/introduction [marzec 2015].pl_PL
dc.referencesChurski P., Zwoliński Zb., 2011. Funkcje poznawcze i praktyczne nauki o informacji geografi cznej (GISc). W: Geografi a wobec problemów współczesności - Funkcje poznawcze i praktyczne, A.Kostrzewski, W.Maik, R.Brudnicki (red.), Wyd. Uczel. WSG, Bydgoszcz: 95-105pl_PL
dc.referencesFiedukowicz A., Głażewski A., Kowalski P.J., Olszewski R., Pillich-Kolipińska A., 2014. Problematyka efektywności przekazu kartografi cznego na przykładzie map topografi cznych nowej generacji. PolskiPrzeglądKartografi czny 46(2): 129-139.pl_PL
dc.referencesGoodchild M., 2010.Twenty years of progress: GIScience in 2010. Journal of Spatial Information Science 1: 3–20.pl_PL
dc.referencesGotlib D., 2009. Wybrane aspekty modelowania wielorozdzielczych i wieloreprezentacyjnych baz danych topografi cznych. Geomatics and Environmental Engineering 3(1/1): 25–36.pl_PL
dc.referencesGraf R., 2010. Hydroinformacja w infrastrukturze informacji przestrzennej. W: GIS – woda w środowisku, Zb. Zwoliński (red.), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 163-178.pl_PL
dc.referencesGudowicz J., Zwoliński Zb., 2009. Geoinformacyjne modelowanie hydrologiczne. W: GIS – platforma integracyjna geografi i, Zb.Zwoliński (red.). Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 101-114.pl_PL
dc.referencesJackowski A., Bilska-WodeckaE., SołjanI., 2014. 80 lat minęło … XIV Kongres Międzynarodowej Unii Geografi cznej w Warszawie, 23-31.08.1934. PrzeglądGeografi czny 86(1): 115-130.pl_PL
dc.referencesJażdżewska I., 2014. GIS in the Studies of Łódź Geographers. In: Origin of Relief of Central Poland and Its Anthropogenic Transformation in Łódź University Geographical Research, E.Kobojek, T.Marszał(eds), Łódź University Press: 129-145.pl_PL
dc.referencesJażdżewska I., Urbański J., 2013. GIS w nauce, ActaUniversitatisLodziensis, Folia Geographica Socio- Oeconomica 14: 7-15.pl_PL
dc.referencesKaczmarek T., Kaczmarek L., Mikuła Ł. (red.), 2012. Studium Uwarunkowań Rozwoju Przestrzennego Aglomeracji Poznańskiej.Centrum Badań Metropolitalnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 270 s.pl_PL
dc.referencesKostrzewski A., 2012. Organizacja, zadania i funkcjonowanie Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w latach 1992-2010. W: Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego – Funkcjonowanie geoekosystemów w różnych strefach krajobrazowych Polski, A.Kostrzewski, J.Szpikowski (red.), Biblioteka Monitoringu Środowiska XXIX: 11-20.pl_PL
dc.referencesKozak J., Werner P., Zwoliński Zb., 2009. Kształcenie w zakresie geoinformatyki na kierunku geografi a. Roczniki Geomatyki 7(3): 57–73.pl_PL
dc.referencesKuhn T.S., 2009. Struktura rewolucji naukowych. Wydawnictwo Aletheia, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMcCrindle M., 2009. The ABC of XYZ: understanding the global generations. UNSW Press, Sydney.pl_PL
dc.referencesPiotrowska I., 2011. Pokolenie cyfrowe w szkole XXI wieku. Pedagogia. Wydawnictwo NAKOM, Poznań, 8:45-49.pl_PL
dc.referencesPiotrowska I., Cichoń M., 2015. Multimedia i e-podręczniki w kształceniu młodzieży pokolenia cyfrowego. W: Technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu geografi cznym. Koncepcja e-podręcznika z geografi i. E.Szkurłat, A.Hibszer (red.), Prace Komisji Edukacji Geografi cznej PTG, Wydawnictwo UŚ, Sosnowiec, 5.pl_PL
dc.referencesWerner P., 2013. Kreatorzy, gestorzy i internauci - od baz danych przestrzennych do map numerycznych i wirtualnych globusów. Wizualne bazy danych, Człowiek i Społeczeństwo XXXVI(2): 239–250pl_PL
dc.referencesWright D.J., Goodchild M.F., Proctor J.D., 1997.Demystifying the persistent ambiguity of GIS as ’tool’ versus ’science’. Annals of the Association of American Geographers87(2): 346–362pl_PL
dc.referencesWrzesień W., 2007. Czy pokoleniowość nam się nie przydarzy? Kilka uwag o współczesnej polskiej młodzieży. Nauka 3: 131-151.pl_PL
dc.referencesZwoliński, Zb., 1998. Propozycja Systemu Informacji Geografi cznej dla dorzecza Parsęty. W: A.Kostrzewski (red.), Funkcjonowanie geosystemów zlewni rzecznych: 1. Środowisko przyrodnicze dorzecza Parsęty: stan badań, zagospodarowanie, ochrona. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 260-270.pl_PL
dc.referencesZwoliński Zb., 2009. Rozwój myśli geoinformacyjnej. W: GIS – platforma integracyjna geografi i, Zb.Zwoliński (red.). Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 9-21.pl_PL
dc.referencesZwoliński Zb., 2010. O homologiczności terminologii geoinformacyjnej. W: GIS – woda w środowisku, Zb. Zwoliński (red.), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 21-30.pl_PL
dc.referencesZwoliński Zb.,2011.Defi nicje systemów informacji geografi cznej. Online: http://geoinfo.amu.edu. pl/wpk/gis-def.html [czerwiec 2015].pl_PL
dc.referencesZwoliński Zb., 2012. Geoinformacja. W: Dzieje nauk geografi cznych i geologicznych na Uniwersytecie w Poznaniu – tom I Historia. Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań.pl_PL
dc.contributor.authorEmailiwona.jazdzewska@uni.lodz.plpl_PL
dc.contributor.authorEmailpeter@uw.edu.plpl_PL
dc.contributor.authorEmailzbzw@amu.edu.plpl_PL
dc.date.defence2015
dc.contributor.translatorSawiuk, Jarosław


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska