Show simple item record

dc.contributor.authorRzeńca, Agnieszka
dc.contributor.editorNowakowska, Aleksandra
dc.date.accessioned2017-11-22T12:04:43Z
dc.date.available2017-11-22T12:04:43Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationRzeńca A., Zasobooszczędne gospodarowanie w jednostkach samorządu terytorialnego, [w:] Nowakowska A., (red.), Nowoczesne metody i narzędzia zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 143-178, doi: 10.18778/7969-530-0.06pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-530-0
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/23322
dc.description.abstractA motto known from the conference in Rio de Janeiro „think globally, act locally” is not negated, on the contrary it takes on a new meaning. The consequences of global environmental changes, i.e. climate change, hydrological cycle disorders, decline in biodiversity, limited access to environmental services are particularly felt locally and regionally. Necessary is therefore a comprehensive and multi-faceted activity of local and regional decision-makers and all users of the environment for the benefit of: resource-efficient and innovative management of the territory with the use of modern tools and methods. Actions limiting the impact of local communities on the state and quality of the environment and the exploration and implementation of adaptive solutions to adverse environmental changes are necessary. Territories and their users must be actively involved in the process of building ecologically safe living conditions and running economic and social activities. „Resource-efficient management in territorial units” focuses on the problems of rational and efficient use of the territories’ resources, including the protection of natural potential (especially biodiversity), activating and supporting processes of the „green economy” through eco-innovation, development and implementation of low-carbon economy plans and new forms of cooperation in environmental protection, which are ecological clusters.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofNowakowska A., (red.), Nowoczesne metody i narzędzia zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015;
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectresource-efficient managementpl_PL
dc.subjectbiodiversitypl_PL
dc.subjecteco-innovationpl_PL
dc.subjectlow-carbon economypl_PL
dc.subjectecological clusterspl_PL
dc.subjectgreen economypl_PL
dc.titleZasobooszczędne gospodarowanie w jednostkach samorządu terytorialnegopl_PL
dc.title.alternativeResource-efficient management of territorial unitspl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2015; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015pl_PL
dc.page.number[143]-178pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Gospodarki Przestrzennej, Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska, 90-214 Łódź, Rewolucji 1905 r. nr 39.pl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-531-7
dc.referencesAnaliza możliwości rozwoju produkcji urządzeń dla energetyki odnawialnej w Polsce dla potrzeb krajowych i eksportu, EC BREC IEO, Warszawa, listopad 2010 r.pl_PL
dc.referencesAndrzejewski R., Kassenberg A., Kozłowski S. (1991), Ekologiczne podstawy rozwoju społeczno-gospodarczego. Biuletyn KPZK, z. 148, KPZK PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBarnett H., Morse Ch. (1967), Ekonomika zasobów naturalnych, Książka i Wiedza, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBywalec C. (2007), Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCzaja S., Fiedor B., Jakubczyk Z. (1993), Ekologiczne uwarunkowania wzrostu gospodarczego w ujęciu współczesnej teorii ekonomii, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok– Kraków.pl_PL
dc.referencesEco-innovation and national cluster policies in Europe, A Qualitative Review, http://www.cluster- collaboration.eu/documents/10147/23229/ECO-II,+D09-4,+EcoInnovation+Summary+Re- port +Policies,+25Jul2011.pdf.pl_PL
dc.referencesEEA (2011), Streamlining European biodiversity indicators 2020: Building a future on lessons learnt from the SEBI 2010 process, EEA Technical report No 11/2011, s. 14 [dostęp 10.07.2014].pl_PL
dc.referencesEIO 2010: Eco-innovation Observatory Annual Report 2010. Pathways to a resource-efficient Eu- rope, www.eco-innovation.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=200&Ite- mid=258 [dostęp 01.12.2014].pl_PL
dc.referencesENERGY FOR MAYORS Konsorcjum, http://www.energyformayors.eu/pl/covenant-of-mayors [dostęp 22.10.2014].pl_PL
dc.referencesEnvironmental Technologies Action Plan (ETAP), (2006), http://ec.europa.eu/environment/ecoap/ pdfs/etap_action_plan.pdf [dostęp 02.11.2014].pl_PL
dc.referencesEuropa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf [dostęp 23.08.2014].pl_PL
dc.referencesEuropean Commission (2011), Innovation for a sustainable future – The Eco-innovation Action Plan (Eco-AP). Bruksela, http://www.mos.gov.pl/g2/big/2014_01/ cfaedfdcf2dcf1c 98c72af- 9c3a79df3b.pdf, p. 2 [dostęp 02.09.2014].pl_PL
dc.referencesGEKON Generator Koncepcji Ekologicznych, http://gekon.nfosigw.gov.pl/o-programie [dostęp 17.10.2014].pl_PL
dc.referencesGrądzki R., Matejun M. (red.) (2009), Rozwój zrównoważony – zarządzanie innowacjami ekologicznymi, Katedra Podstaw Techniki i Ekologii Przemysłowej PŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesGreenEvo Akcelerator Zielonych Technologii, http://greenevo.gov.pl/attachments/article/200/ GreenEvo_broszura_2014_PL.pdf [dostęp 15.10.2014].pl_PL
dc.referencesGUS (1993), Definicje z zakresu ochrony środowiska, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Statystyki, Departament Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, Warszawa.pl_PL
dc.referenceshttp://www.wwf.pl/informacje/publikacje/inne/lpr2006final.pdf [dostęp 22.10.2014].pl_PL
dc.referencesJarża S. (2013), Innowacje w procesach produkcji a środowisko, [w:] W. M. Bajdur, J. Kulczycka, Innowacje technologiczne procesów produkcji w ochronie środowiska, Politechnika Częstochowska, Częstochowa.pl_PL
dc.referencesJewtuchowicz A. (2005), Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesKalinowska A. (2008), Artykuł 13. W poszukiwaniu społecznego wsparcia w zarządzaniu Konwencją o różnorodności biologicznej. Polska praktyka na tle doświadczeń światowych, CBD, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKassenberg A., Śniegocki A., Rola (eco)innowacji w niskoemisyjnej transformacji, s. 2, http://np2050.pl/pl [dostęp 17.09.2014].pl_PL
dc.referencesKneese A. V., Ayres R. U. i dʼArge R. C. (1971), Economics and Environment: A Material Balance Approach, The Johns Hopkins University Press, Baltimore.pl_PL
dc.referencesKoalicja Klimatyczna, http://www.koalicjaklimatyczna.org/lang/pl/page/ gospodarka_niskoemisyj- na/id/104 [dostęp 12.10.2014].pl_PL
dc.referencesKołodziejski J. (1991), Ekologiczne zasady gospodarowania przestrzenią, [w:] S. Mazur, Ekologiczne podstawy gospodarowania środowiskiem przyrodniczym. Wizje-problemy-trudności, SGGW-AR, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKomisja do Spraw Środowiska i Rozwoju (1991), Nasza wspólna przyszłość. Raport Światowej Komisji do Spraw Środowiska i Rozwoju, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKomisja Europejska (2011a), Efektywne gospodarowanie zasobami – biznesowa konieczność.pl_PL
dc.referencesKomisja Europejska (2011b), Plan działań na rzecz Europy efektywnie korzystającej z zasobów, Komunikat Komisji Europejskiej z 20 września 2011 r., COM(2011) 571.pl_PL
dc.referencesKomisja Europejska (2013), Zielona Księga „Ramy polityki w zakresie klimatu i energii do roku 2030”, Bruksela, dnia 27.3.2013, COM (2013) 169 final, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/ LexUriServ.do?uri=COM:2013: 0169:FIN:PL:PDF [dostęp 05.10.2014].pl_PL
dc.referencesKomunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- -Społecznego oraz Komitetu Regionów dotyczący planu działania na rzecz zrównoważonej konsumpcji i produkcji oraz zrównoważonej polityki przemysłowej, Komisja Wspólnot Euro- pejskich, Bruksela, 16.07.2008 r., COM (2008) 397, s. 4 [dostęp 20.09.2014].pl_PL
dc.referencesKomunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów. Program prac Komisji na 2014 r. Bruksela, dnia 22.10.2013 r., COM(2013) 739 final, http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2014_pl. pdf, s. 7 [dostęp 20.09.2014].pl_PL
dc.referencesKonwencja o różnorodności biologicznej, sporządzona w Rio de Janeiro dnia 5 czerwca 1992 r., Dz. U. 2002, nr 184, poz. 1532.pl_PL
dc.referencesKozłowski S. (1994), Droga do ekorozwoju, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKozłowski S. (1997), W drodze do ekorozwoju, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKrajowa strategia ochrony i umiarkowanego użytkowania różnorodności biologicznej wraz z programem działań, dokument zatwierdzony przez Radę Ministrów w dniu 25 lutego 2003 r., Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesKrajowy Punkt Kontaktowy, http://instrumentyfinansoweue.gov.pl/ cosme.php [dostęp 22.10.2014].pl_PL
dc.referencesKrzymowska-Kostrowicka A. (1998), Gospodarka turystyczna w parkach narodowych i rezerwatach przyrody – zasady użytkowania i modele organizacji, [w:] Gospodarka turystyczna w parkach narodowych i rezerwatach przyrody, LOP, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKrzymowska-Kostrowicka A. (1999), Kulturowe uwarunkowania oceny i waloryzacji krajobrazów turystyczno-rekreacyjnych, [w:] M. Pietrzak, Geoekologiczne podstawy badania i planowania krajobrazu rekreacyjnego, t. 5, Problemy Ekologii Krajobrazu, Poznań.pl_PL
dc.referencesLeontief W. (1972), Environmental Repecussions and Economic Structure: An Input-Ouput Approach, [w:] W. Dorfman, N. S. Dorfman (eds.), Economics of the Environment, Selected Readings, Norton, New York.pl_PL
dc.referencesMackenzie A., Ball A. S., Virdee S. R. (2001), Instant Notes Ecology, Second edition, Series editor B. D Hames, BIOS Scientific Publishers Limited.pl_PL
dc.referencesMinisterstwo Ochrony Środowiska, http://www.mos.gov.pl/artykul/7_ archiwum/23105_ekoinnowacje_ za_dotacje.html [dostęp 22.10.2014].pl_PL
dc.referencesMinisterstwo Rozwoju Regionalnego (MRR) (2011), Zatrudnienie i rozwój lokalny w Polsce w kontekście zmian klimatycznych, Raport z badania zrealizowanego w ramach Programu Rozwoju Lokalnego i Zatrudnienia (LEED) Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) (przekład z języka angielskiego), Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym, http://www.ewaluacja.gov.pl/Wyniki/Documents/Zatrudnienie_i_rozwoj_lokalny_w_ Polsce_w_kontekscie_zmian_klimatycznych_OECD_9012013.pdf [dostęp 15.01.2015].pl_PL
dc.referencesMisja Emisja, http://misja-emisja.pl/knowledgebase/plany-gospodarki-niskoemisyjnej-cele-zadania [dostęp 08.05.2014].pl_PL
dc.referencesRączka J., Swora M., Stawiany W. (2012), Generacja rozproszona w nowoczesnej polityce energetycznej – wybrane problemy i wyzwania, NFOŚiGW.pl_PL
dc.referencesNowakowska A., Przygodzki Z., Sokołowicz M. E. (2011), Region w gospodarce opartej na wiedzy. Kapitał ludzki – innowacje – koorporacje transnarodowe, Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesNowakowska A., Przygodzki Z., Sokołowicz M. E. (2009), Stan rozwoju klastrów w Polsce w ujęciu regionalnym, [w:] P. Niedzielski, K. Poznańska, K. B. Matusiak (red.), Kapitał ludzki – innowacje – przedsiębiorczość SOOIPP, Annual 2008, Zeszyty naukowe nr 525, Ekonomiczne problemy usług, nr 28, Szczecin.pl_PL
dc.referencesPARP (2014), Interaktywna mapa klastrów (stan 2014), http://www.pi.gov.pl/parp/data/klastry.pl_PL
dc.referencesPiontek F. (2001), Kontrowersje i dylematy wokół rozwoju zrównoważonego i trwałego, [w:] F. Piontek (red.), Ekonomia a rozwój zrównoważony, t. I, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok.pl_PL
dc.referencesPolska Czerwona Księga Zwierząt, (2001), PWRiL, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPoradnik „Jak opracować plan działania rzecz zrównoważonej energii (SEAP)?”, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cites”, 2012.pl_PL
dc.referencesPorozumienie między burmistrzami, http://www. porozumienieburmistrzow.eu/actions/sustainable- -energy-action-plans_pl.html?city=Szukaj+planu+dzia%C5%82a%C5%84+na+rzecz+zr% C3%B3wnowa%C5%BConej+energii&country_seap=&co2=&date_of_approval=&accepted= 0 [dostęp 22.10.2014].pl_PL
dc.referencesPorter M. E. (2001), Porter o konkurencji, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesProgram Ramowy na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji, http://cip.gov.pl/index.php [dostęp 22.10.2014].pl_PL
dc.referencesProgramowanie perspektywy finansowej 2014–2020 – uwarunkowania strategiczne, Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej, http://www.mir.gov.pl/fundusze/Fundusze_Europejskie_ 2014_2020/ Programowanie_2014_2020/Documents/uwarunkowania_ strategiczne.pdf [dostęp 01.12.2014].pl_PL
dc.referencesRamocka M. (2009), Sakralizacja konsumpcji jako fenomen globalizacji, Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, Łódź.pl_PL
dc.referencesRaport o rozwoju społecznym 2011. Zrównoważony rozwój i równość: Lepsza przyszłość dla wszystkich. Podsumowanie, Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, http://hdr.undp.org/sites/ default/files /hdr_2011_po_summary.pdf.pl_PL
dc.referencesRzeńca A. (2013), Klastry ekologiczne jako instrument polityki zrównoważonego rozwoju, Studia KPZK PAN, T. CLII – Gospodarka regionalna i lokalna a rozwój zrównoważony, KPZK PAN Warszawa.pl_PL
dc.referencesSadlok R. (red.) (2014), Przeciwdziałanie niskiej emisji na terenach zwartej zabudowy mieszkalnej, Stowarzyszenie na rzecz efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii „HELIOS” 2014, http://smog.helios-edukacja.pl/images/NISKA_ EMISJA.pdf [dostęp 03.01.2015].pl_PL
dc.referencesSimmons I. G. (1979), Ekologia zasobów naturalnych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSolvell O., Lindqvist G., Ketels Ch. (2003), Zielona Księga Inicjatyw Klastrowych. Inicjatywy Klastrowe w gospodarkach rozwijających się i w fazie transformacji, 2003, 2006, na Portalu Innowacji http://www.pi.gov.pl/pl_PL
dc.referencesSweeney J. (1993), Economic Theory of Depletable Resources: an Introduction, [w:] A. V. Kneese, J. Swenney, Handbook of Natural Resources and Energy Economics, II, North-Holland, Amsterdam.pl_PL
dc.referencesSzczegółowe zalecenia dotyczące struktury planu gospodarki niskoemisyjnej, Załącznik nr 9 do Regulaminu Konkursu nr 2/PO IiŚ/ 9.3/2013, http://pois.nfosigw.gov.pl/pois-9-priorytet/ogloszenie- o-naborze-wnioskow/w-ramach-dzialania-93---konkurs-2 [dostęp 25.11.2014].pl_PL
dc.referencesSzczęsny T. (1977), Ochrona przyrody i krajobrazu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSzul E. (2012), Dekonsumpcja – moda czy sposób na kryzys, „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy”, nr 24.pl_PL
dc.referencesToffler A. (1997), Trzecia fala, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTowards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication, http:// www.unep.org/greeneconomy/Green EconomyReport/tabid/29846/Default.aspx [dostęp 11.12.2014].pl_PL
dc.referencesTowards Green Growth, 2011, OECD, http://www.oecd.org/greengrowth/ 48224539.pdf.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Dz. U. 2001, nr 62, poz. 627 z późn. zm.pl_PL
dc.referencesWęglarz A. (2013), Co kryje się pod pojęciem gospodarki niskoemisyjnej?, Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A., Warszawa, http://www.kig.pl/files/Aktualnosci/Arkadiusz%20 Weglarz. pdf [dostęp 12.10.2014].pl_PL
dc.referencesWęglarz A. (2014), Nowa misja – niższa emisja. Gospodarka niskoemisyjna w gminach, Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw.pl_PL
dc.referencesWoś A. (1995), Ekonomika odnawialnych zasobów przyrody, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWWF, http://www.wwf.pl/informacje/publikacje/inne/lpr2006final.pdf [dostęp 22.10.2014].pl_PL
dc.referencesZałożenia Narodowego Programu Gospodarki Niskoemisyjnej przyjęte przez Radę Ministrów w dniu 16 sierpnia 2011 r., Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Środowiska, Warszawa, http://www.mg.gov.pl/files/upload/10460/NPRGN.pdf.pl_PL
dc.referencesZegar J. S. (2003), Kierowanie zrównoważonym rozwojem społeczno-gospodarczym (ekorozwojem), Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.pl_PL
dc.referencesŻylicz T. (1996), Cele, zasady i ograniczenia polityki ochrony środowiska, [w:] H. Folmer, L. Gabel, H. Opschoor, Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, Wydawnictwo Krupski i S-ka, Warszawa.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-530-0.06


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska