Show simple item record

dc.contributor.authorZdyb, Magdalena
dc.date.accessioned2017-11-24T14:00:36Z
dc.date.available2017-11-24T14:00:36Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn2299-8403
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/23354
dc.description.abstractWithin the borders of the modern Lodz voivodship we can find traces of multi-religious society. Lodz, which is described as a multicultural city, is the best example of coexisting communities which differ in their religious believes. Orthodox Christians began to arrive in the Lodz voivodship territory due to the Russian administrative system. The percentage of the Orthodox Christians was not as prominent as the Evangelicals or the Jewish population, however, certain remnants of their presence are still noticeable in the cultural landscape. Their cultural heritage is largely preserved in the form of tombstones but also buildings and history of settlement. The city of Uniejów plays a prominent part when it comes to the history of settlement. The history of the city is connected to the Toll family because of their legacy which is an important testimony of the past.en_GB
dc.description.abstractW granicach współczesnego województwa łódzkiego odnajdujemy ślady wielowyznaniowego społeczeństwa. Łódź określana mianem miasta wielokulturowego jest sztandarowym przykładem współistnienia obok siebie społeczności różniących się wyznaniem. Ludność prawosławna zaczęła napływać na tereny województwa ze względu na rosyjski aparat administracyjny związany z represjami po upadku powstań listopadowego i styczniowego. Odsetek prawosławnych nie był tak wysoki, jak ewangelików, czy ludności żydowskiej, jednak pozostawili oni po sobie widoczne w krajobrazie kulturowym ślady. Dziedzictwo kulturowe w znacznej mierze zachowane zostało w postaci nagrobków, ale również budynków i historii osadniczej. Interesującą pod tym względem miejscowością jest Uniejów. Przeszłość miasta łączy się z rodziną Tollów, pozostawione przez nich dziedzictwo stanowi ważne świadectwo przeszłości. Celem artykułu jest identyfikacja i inwentaryzacja spuścizny materialnej rodziny Tollów w przestrzeni województwa łódzkiego na przykładzie prawosławnej kaplicy grobowej. W artykule zostaną zasygnalizowane kwestie początków obecności rodziny Tollów w Polsce Środkowej i ich związków z tradycją prawosławną.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesBiuletyn Uniejowski;6
dc.subjectsmall Orthodox church in Uniejówen_GB
dc.subjectOrthodox cemeteryen_GB
dc.subjectthe Toll familyen_GB
dc.subjectburial chapelen_GB
dc.subjectcerkiewka w Uniejowiepl_PL
dc.subjectcmentarz prawosławnypl_PL
dc.subjectrodzina Tollówpl_PL
dc.subjectkaplica grobowapl_PL
dc.titleKaplica grobowa rodziny Tollów jako przykład prawosławnego dziedzictwa w województwie łódzkimpl_PL
dc.title.alternativeThe burial chapel of the Toll Family as an example of orthodox heritage in Lodz voivodshipen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017pl_PL
dc.page.number[225]-236
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Katedra Geografii Politycznej, Historycznej i Studiów Regionalnych
dc.identifier.eissn2449-8319
dc.referencesBadziak K., Chylak K., Łapa M., Prawosławie na ziemiach polskich do roku 1914, Łódź wielowyznaniowa. Dzieje wspólnot religijnych do 1914 roku, Wyd. UŁ, Łódź 2014.pl_PL
dc.referencesChmielewska G., O Sergiuszu Tollu, potomku carskich generałów, który odkrył 279 gatunków motyli, „Gazeta Pomorska” 2012, http://www.pomorska.pl/serwisy/album-bydgoski/art/7268274,o-sergiuszu-tollu-potomku-carskich-generalow-ktory-odkryl-279-gatunkow-motyli,id,t.html (dostęp: 10.04.2017).pl_PL
dc.referencesCiekliński Z., Gotycki zamek w Uniejowie, http://ziemia.pttk.pl/Ziemia/Artykul_1969_016.pdf; (dostęp: 15.04.2017).pl_PL
dc.referencesCiołek G., Ogrody polskie, t. 1, Przemiany treści i formy. Warszawa: Budownictwo i Architektura, Warszawa 1954.pl_PL
dc.referencesDanilczyk L., Kasprzyk M., Sławiński S., Mamoń A., UNIEJÓW. Cerkiew grobowa rodziny Tollów. Dokumentacja historyczno-konserwatorska z programem prac konserwatorskich, Załącznik – dokumentacja projektowa, Kraków 2014, http://www.uniejow.bip.net.pl/?a=2119 (dostęp: 10.04.2017).pl_PL
dc.referencesJurij F., Rozwój struktury organizacyjnej rosyjskiego Kościoła prawosławnego w Królestwie Polskim w latach 1834–1905, „Res Historica” 2010, 30.pl_PL
dc.referencesKoter M., Liszewski A., Sulibrski A., Łódź i region Polski Środkowej. Podręcznik wiedzy o regionie dla liceów, Wyd. ŁTN, Łódź 2000.pl_PL
dc.referencesKucharski L., Chmielecki B., Dendroflora parku zamkowego w Uniejowie – stan obecny i zmiany, „Biuletyn Uniejowski” 2014, t. 3.pl_PL
dc.referencesLewandowska D., Grobowiec rodziny Tollów, „Wędrownik” 2002, nr 1.pl_PL
dc.referencesMyszkorowska-Olczyk G., Zespoły folwarczne na terenie gminy Uniejów, „Biuletyn Uniejowski” 2013, t. 2.pl_PL
dc.referencesNarodowy Instytut Dziedzictwa: Rejestr zabytków nieruchomych – województwo łódzkie. 31 marca 2017, http://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Zabytki_w_Polsce/rejestr-zabytkow/zestawienia-zabytkow-nieruchomych/stan%20na%2031.03.2017/LDZ-rej.pdf (dostęp: 11.04.2017).pl_PL
dc.referencesOlszewski A., Karta Ewidencyjna Zabytków Architektury i Budownictwa (tzw. biała karta), zbiory Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi, 1982, nr inw. 115.pl_PL
dc.referencesOlszewski A., Karta Ewidencyjna Zabytków Architektury i Budownictwa (tzw. biała karta), zbiory Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi, 1982, nr inw. 116.pl_PL
dc.referencesOlszewski A., Karta Ewidencyjna Zabytków Architektury i Budownictwa (tzw. biała karta), zbiory Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi, 1982, nr inw. 117.pl_PL
dc.referencesPiotrowska-Nosek K., Park zamkowy w Uniejowie – zarys koncepcji rewaloryzacji, [w:] Monument. Studia i materiały Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesProjekt budowlany remontu cerkwi – kaplicy grobowej. ARCHITEKTURA, Załącznik – dokumentacja projektowa, http://www.uniejow.bip.net.pl/?a=2119 (dostęp: 12.04.2017).pl_PL
dc.referencesRykała A., Mniejszości religijne w Polsce – geneza, struktury przestrzenne, tło etniczne, Wyd. UŁ, Łódź 2011.pl_PL
dc.referencesSokoł K., Sosna A., Kopuły nad Wisłą. Prawosławne cerkwie w centralnej Polsce w latach 1815–1915, Wyd. MID „Synergia”, Moskwa 2003.pl_PL
dc.referencesSokoł K., Sosna A., Stulecie w kamieniu i metalu. Rosyjskie pomniki w Polsce w latach 1815–1915, Wyd. MID „Synergia”, Moskwa 2005.pl_PL
dc.referencesSzuszkiewicz W., Ze wspomnień. Cerkiew Tollów, „W Uniejowie. Pismo Towarzystwa Uniejowa”, Uniejów 2013, nr 55.pl_PL
dc.referencesSzymczak J., Uniejów: dzieje miasta, Wyd. Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa, Uniejów 1995.pl_PL
dc.referencesTomaszewski F., Grobowiec rodziny Tollów, „W Uniejowie. Pismo Towarzystwa Uniejowa” 2002, nr 12.pl_PL
dc.referencesWizner K., Kosztorys szacunkowy robót remontowych „Cerkiewka” – Uniejów, zbiory Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi, 1987, nr inw. 325/1.pl_PL
dc.referencesWójcik T., Tollowie, „W Uniejowie. Pismo Towarzystwa Uniejowa” 2003, nr 15.pl_PL
dc.referencesWójcik T., Tollowie, „W Uniejowie. Pismo Towarzystwa Uniejowa” 2016, nr 67.pl_PL
dc.referencesWykaz udzielonych w 2016 roku dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego, http://lodzkie.pl/files/142/Wykaz_udzielonych_dotacji_2016.pdf (dostęp: 11.04.2017).pl_PL
dc.referencesWysocka D., Cerkiew nad Prosną, „Przegląd Prawosławny” 2005, nr 1, http://www.przegladprawoslawny.pl/articles.php?id_n=784id=8 (dostęp: 11.04.2017).pl_PL
dc.referencesZP.271.15.2016 Rewitalizacja cerkwi w Uniejowie – wykonanie nowych posadzek, izolacji poziomej, wykonanie nowego pokrycia dachowego, elementów ślusarskich oraz tynków wewnętrznych ścian i sklepień, http://www.uniejow.bip.net.pl/?a=2119 (dostęp: 10.04.2017).pl_PL
dc.referencesZP.271.9.2014 – Przygotowanie dokumentacji konserwatorsko-projektowej Rewitalizacja cerkwi w Uniejowie – etap I oraz Rewitalizacja dworku z terenem przyległym w Uniejowie – etap I, http://www.uniejow.bip.net.pl/?a=1402 (dostęp: 11.04.2017).pl_PL
dc.referenceshttp://www.kultura.lodz.pl/pl/poi/3273290 (dostęp: 11.04.2017).pl_PL
dc.contributor.authorEmailpawlikowskamagda@gmail.com
dc.identifier.doi10.18778/2299-8403.06.14


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record