Show simple item record

dc.contributor.authorKaleta, Radosław
dc.date.accessioned2017-12-12T11:37:12Z
dc.date.available2017-12-12T11:37:12Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn0860-6587
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/23562
dc.description.abstractThe aim of the present paper is to describe the idea of stylistic marked vocabulary in teaching Polish in Belarusian environment. Particular attention is paid to the nuances of different stylistic tokens Polish and Belarusian, which apparently seem very similar to each other. The collected material can help lectors working with Belarusians in stressing the particular issues of stylistic teaching of Polish language and Belarusians learning the Polish language – in avoiding stylistic errors. The issue of stylistic marked vocabulary seems to be detracted from in the field of foreign language didactics. In practice, language learners often have little awareness of such language errors which often do not hinder communication. Therefore, a need for devising dedicated exercises that would help learners not only notice this subtle linguistic difficulty but also eliminate its consequences arises.en_GB
dc.description.abstractArtykuł dotyczy leksyki nacechowanej stylistycznie w nauczaniu języka polskiego Białorusinów. Szczególna uwaga zwracana jest na niuanse stylistyczne różniące leksemy polskie i białoruskie, które z pozoru wydają się bardzo do siebie podobne. Zebrany materiał może pomóc lektorom pracującym z Białorusinami w akcentowaniu poszczególnych kwestii stylistycznych w nauczaniu JPJO, a Białorusinom uczącym się języka polskiego – w unikaniu błędów stylistycznych.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców;24
dc.subjectBelarusian languageen_GB
dc.subjectPolish languageen_GB
dc.subjectdidactics of foreign languagesen_GB
dc.subjectstylisticsen_GB
dc.subjectStylistic Marked Vocabularyen_GB
dc.subjectleksyka nacechowana stylistyczniepl_PL
dc.subjectbłąd glottodydaktycznypl_PL
dc.subjectglottodydaktyka porównawczapl_PL
dc.subjectjęzyk polskipl_PL
dc.subjectjęzyk białoruskipl_PL
dc.titleO leksyce nacechowanej stylistycznie w nauczaniu Białorusinów języka polskiegopl_PL
dc.title.alternativeOn Stylistic Marked Vocabulary in Teaching Belarusians the Polish Languageen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017pl_PL
dc.page.number[127]-134
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Warszawski, Katedra Białorutenistyki, Pracownia Glottodydaktyki Białorutenistycznej Wydział Lingwistyki Stosowanej
dc.identifier.eissn2449-6839
dc.referencesBednaž M., 2002, Pol’sko-ukraïns’ka mìžmovna omonìmìâ, Opole.pl_PL
dc.referencesBiełocka T., 1997, Trudności młodzieży grodzieńskiej w przyswajaniu rodzaju gramatycznego niektórych rzeczowników polskich, w: B. Janowska, J. Porayski-Pomsta (red.), Język polski w kraju i za granicą, t. II, Warszawa, s. 34–40.pl_PL
dc.referencesChylak-Schroeder T., Głuszkowska-Babicka J., Jasińska-Socha T., 2012, Słownik białorusko-polski, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCukrowska K., 1978, Problemy językowe w szkołach podstawowych na terenach zamieszkałych przez ludność polską i białoruską, „Polonistyka”, nr 2, s. 112–114.pl_PL
dc.referencesCzernysz T., 2005, Polsko-ukraińskie pułapki językowe: korzyści i trudności nauczania języka polskiego w kontekście bliskości lingwogenetycznej i typologicznej, w: P. Garncarek (red.), Nauczanie języka polskiego jako obcego i polskiej kultury w nowej rzeczywistości europejskiej. Materiały z VI Międzynarodowej Konferencji Glottodydaktycznej, Warszawa, s. 477–481.pl_PL
dc.referencesDąbrowska A., Dobesz U., Pasieka M., 2010, Co warto wiedzieć. Poradnik metodyczny dla nauczycieli języka polskiego jako obcego na Wschodzie, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDubisz S., 1991, Archaizacja w XX-wiecznej polskiej powieści historycznej o średniowieczu, Warszawa.pl_PL
dc.referencesFoland-Kugler M., 1998, Uczymy polskiego na Wschodzie. Poradnik metodyczny, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGasek B., 2012, Leksiko-semantičeskaâ interferenciâ v processe perevoda (na materiale russkogo i polskogo jazykov), Wrocław.pl_PL
dc.referencesGrosbart Z., 1984, Teoretyczne problemy przekładu literackiego w ramach języków bliskopokrewnych (na materiale języka polskiego i języków wschodniosłowiańskich), Łódź.pl_PL
dc.referencesGuszczewa O., 2006, Typy błędów leksykalnych w pracach białoruskich studentów, w: S. Važnìk, A. Kožynava (red.), Aktual’nyâ prablemy palanìstykì, Mìnsk.pl_PL
dc.referencesKaleta R., 2010, Câžkascì pol’skae movy: pamylkì belarusaŭ, âkìâ vyvučaȗc’ pol’skuȗ movu, „Arche” nr 4, s. 358–400.pl_PL
dc.referencesKaleta R., 2011, Janka, Janko, Janek czy Jan Kupała – o fałszywych przyjaciołach tłumacza na przykładzie antroponimii, „Acta Albaruthenica”, t. 11, s. 212–216.pl_PL
dc.referencesKaleta R., 2013, Złudne odpowiedniki białorusko-polskie, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej”, t. 48, s. 123–141.pl_PL
dc.referencesKaleta R., 2014, Białorusko-polska homonimia międzyjęzykowa, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKaleta R., 2015a, Polsko-białoruska lapsologia glottodydaktyczna, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKaleta R., 2015b, O białoruskich pozornych odpowiednikach polskich archaizmów, „Slavia”, nr 4, s. 428–440.pl_PL
dc.referencesKuźmiuk J., 1982, Regionalizmy językowe uczniów szkół podstawowych Białostocczyzny. Zagadnienia metodyczne, Białystok.pl_PL
dc.referencesLotko E., 1992, Zrádná slova v polštine a češtine. Lexikologický pohled a slovník, Olomouc.pl_PL
dc.referencesMarkowski A. (red.), 2004, Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMarkowski A., 2007, Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMitreva M., 2012, Kompetencja komunikacyjna bułgarskich użytkowników języka polskiego (aspekt glottodydaktyczny), Warszawa.pl_PL
dc.referencesPančíková M., 2004, Archaizmy, w: A. Dąbrowska (red.), Wrocławska dyskusja o języku polskim jako obcym. Materiały z międzynarodowej konferencji stowarzyszenia „Bristol”, Wrocław, s. 283–287.pl_PL
dc.referencesPančíková M., 2005, Zdradnosti pol’skej a slovenskej lexiky, Opole.pl_PL
dc.referencesPelea A., 2014, Méfiez-vous des faux amis!, Cluj-Napoca.pl_PL
dc.referencesSkalscy A. i T., 1995, Pułapka komunikatywności, w: J. Mazur (red.), Kształcenie sprawności komunikacyjnej Polaków ze Wschodu, Lublin, s. 49–57.pl_PL
dc.referencesSłownik języka polskiego, [online], http://sjp.pl [15.09.2014].pl_PL
dc.referencesSłownik języka polskiego PWN, [online], http://sjp.pwn.pl [15.09.2014].pl_PL
dc.referencesSmułkowa E., 2001, Język i kultura białoruska w kontakcie z sąsiadami, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSmułkowa E., 2002, Białoruś i pogranicza: studia o języku i społeczeństwie, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSmułkowa E., 2007, Język polski na Białorusi, w: J. Mazur, M. Rzeszutko-Iwan (red.), Język polski jako narzędzie komunikacji we współczesnym świecie, Lublin, s. 195–206.pl_PL
dc.referencesStasin’ska P., 1990, Mež’’âzykovaâ omonimiâ v russko-pol’skom sopostavlenii, Zelënaâ Gura.pl_PL
dc.referencesŠakun L., 1999, Belaruska-pol’skìâ moŭnyâ kantakty ŭ XX stagoddzì, „Rodnae slova”, nr 4, s. 62–67.pl_PL
dc.referencesŠuba P.P., 1993, Pol’ska-belaruskìâ leksìčnyâ adpavednascì na sučasnym ètape, w: G. M. Mezenka (red.), Belaruska-ruska-pol’skae supastaŭlâl’nae movaznaŭstva i litaraturaznaŭstva. Matèryjaly 2-j mižnarod. nav. kanf., Vìcebsk 5–6 lȗtaga 1993, Vìcebsk.pl_PL
dc.referencesZałecka O., 1997, Z praktyki nauczania języka polskiego jako obcego na Ukrainie Zachodniej, w: B. Janowska i J. Porayski-Pomsta (red.), Język polski w kraju i za granicą. Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej Polonistów Warszawa 14–16 września 1995 r., t. II, Warszawa, s. 259–269.pl_PL
dc.referencesZdunkiewicz-Jedynak D., 2006, ABC stylistyki, w: M. Bańko (red.), Polszczyzna na co dzień, Warszawa, s. 33–96.pl_PL
dc.contributor.authorEmailrkaleta@uw.edu.pl
dc.identifier.doi10.18778/0860-6587.24.09


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record