Show simple item record

dc.contributor.authorDziwisz, Monika
dc.contributor.authorAbodakpi, Joseph
dc.contributor.editorWieteska, Stanisław
dc.contributor.editorBurzyńska, Dorota
dc.date.accessioned2018-01-17T11:00:59Z
dc.date.available2018-01-17T11:00:59Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationDziwisz M., Abodakpi J., Granice finansów publicznych w kontekście reguł fiskalnych, [w:] Wieteska S., Burzyńska D., (red.), Granice finansów XXI wieku. Finanse publiczne, rynek finansowy, finanse przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017, s. [25]-33, doi: 10.18778/8088-792-3.03pl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/23868
dc.descriptionW monografii omówiono zagadnienia dotyczące współczesnych finansów, zaprezentowane w 2016 r. podczas Konferencji Katedr Finansowych zatytułowanej „Granice finansów XXI wieku". Autorzy artykułów podjęli rozważania na temat perspektyw rozwoju finansów publicznych przedsiębiorstw oraz rynku finansowego. Poruszona przez nich problematyka i sformułowane wnioski mają znaczenie nie tylko dla teorii finansów, lecz także praktyki gospodarczej.pl_PL
dc.description.abstractPolityka fiskalna w Unii Europejskiej jest regulowana przez krajowe i unijne reguły fiskalne, których celem jest zapewnienie stabilności fiskalnej poszczególnych państw ugrupowania. Jednak, jak pokazały ostatnie doświadczenia, reguły te przez niektóre państwa zostały całkowicie pominięte w prowadzonej przez nie polityce fiskalnej, do której wkradała się duża uznaniowość. Efektem końcowym takiej sytuacji był gwałtowny i wysoki wzrost deficytu oraz długu publicznego. Kryzys finansowy lat 2007–2009 ukazał potrzebę dokonania przeglądu i udoskonalenia obowiązujących dotychczas reguł fiskalnych. W wielu przypadkach wiązało się to z koniecznością przeprowadzenia istotnych reform strukturalnych. Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy reguły fiskalne mogą stanowić skuteczną barierę dla dobrowolności w kształtowaniu polityki fiskalnej poprzez poszczególne państwa.pl_PL
dc.description.abstractFiscal Policy in the European Union is governed by both EU and National Fiscal rules respectively, which aims to ensure fiscal stability and consolidation of each country in the Union. However, as demonstrated by the recent trends and observation of these rules, some countries have completely missed out on carrying out their fiscal policy targets, which shows large discrepancies in relation to fiscal guideline rules existing in the EU. The end result of this situation has been the rapid growth and increasing nature of budgetary deficit and public debt. The financial crisis of 2007–2009 highlighted the need to review and improve the existing fiscal rules. In many cases the need to carry out major structural and institutional reforms has been the target and this article attempts to provide an answer to the question of whether Fiscal rules and Governance can provide an effective Solution on reforming and reshaping fiscal policy and governance of individual countries in the European Union towards a path of consolidation and sustained growth.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofWieteska S., Burzyńska D., (red.), Granice finansów XXI wieku. Finanse publiczne, rynek finansowy, finanse przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017;
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectzasady fiskalnepl_PL
dc.subjectbudżet państwapl_PL
dc.subjectdług publicznypl_PL
dc.subjectUnia Europejskapl_PL
dc.subjectFiscal Regulation and Rulespl_PL
dc.subjectNational budgetpl_PL
dc.subjectPublic debtpl_PL
dc.subjectEuropean Unionpl_PL
dc.titleGranice finansów publicznych w kontekście reguł fiskalnychpl_PL
dc.title.alternativeConstraints of public finance in the context of the fiscal rulespl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017pl_PL
dc.page.number[25]-33pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Finansów i Prawa, Katedra Finansówpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8088-792-3
dc.referencesBielawska K. (2012), Ewolucja reguł fiskalnych zawartych w korekcyjnej części Paktu Stabilności i Wzrostu, Zarządzanie i Finanse, Nr 4.pl_PL
dc.referencesCiak J. (2014), Reguły fiskalne jako rozwiązania dyscyplinujące działania władz publicznych, [w:] S. Owsiak (red.), Finanse w polityce makroekonomicznej państwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.pl_PL
dc.referencesCilak M. (2013), Reguły wydatkowe dotyczące budżetu państwa (na gruncie ustawy o finansach publicznych z 2009 roku), Prawo budżetowe państwa i samorządu, Nr 1.pl_PL
dc.referencesDzwonkowski H., Gołębiowski G. (red.) (2014), Ustawa o finansach publicznych. Komentarz prawno-finansowy, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGiżyński J. (2013), Polityka fiskalna w strefie euro, CeDeWu, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKonstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.).pl_PL
dc.referencesMarchewka-Bartkowiak K. (2012), Reguły fiskalne w warunkach kryzysu finansów publicznych, Ekonomia i Prawo, Nr 3.pl_PL
dc.referencesNowak-Far A. (2007), Pakt Stabilności i Wzrostu: funkcje, działanie i przyszłość, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa.pl_PL
dc.referencesOwsiak S. (2013), Dylematy interpretacyjne przy ocenie sytuacji finansowej państwa, Materiały z IX Kongresu Ekonomistów Polskich, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRozporządzenia Rady (WE) Nr 1467 z dnia 7 lipca 1997 r. w sprawie przyspieszenia i wyjaśnienia procedury nadmiernego deficytu, Dz.U. L 209 z 2.8.1997.pl_PL
dc.referencesRozporządzenia Rady Nr 1466/97/WE z dnia 7 lipca 1997 r. w sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych, Dz.U. L 209 z 2.8.1997.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 159, poz. 1240 z późn. zm.).pl_PL
dc.contributor.authorEmailmonikadziwisz@interia.plpl_PL
dc.contributor.authorEmailjoseph.abodakpi@uek.krakow.plpl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8088-792-3.03


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska