Show simple item record

dc.contributor.authorKrawczyk-Sokołowska, Izabela
dc.contributor.authorOstraszewska, Zuzanna
dc.contributor.editorWieteska, Stanisław
dc.contributor.editorBurzyńska, Dorota
dc.date.accessioned2018-01-18T15:43:40Z
dc.date.available2018-01-18T15:43:40Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationKrawczyk-Sokołowska I., Ostraszewska Z., Rachunek kosztów w zarządzaniu procesem innowacyjnym w przedsiębiorstwie, [w:] Wieteska S., Burzyńska D., (red.), Granice finansów XXI wieku. Finanse publiczne, rynek finansowy, finanse przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017, s. [235]-248, doi: 10.18778/8088-792-3.19pl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/23887
dc.descriptionW monografii omówiono zagadnienia dotyczące współczesnych finansów, zaprezentowane w 2016 r. podczas Konferencji Katedr Finansowych zatytułowanej „Granice finansów XXI wieku". Autorzy artykułów podjęli rozważania na temat perspektyw rozwoju finansów publicznych przedsiębiorstw oraz rynku finansowego. Poruszona przez nich problematyka i sformułowane wnioski mają znaczenie nie tylko dla teorii finansów, lecz także praktyki gospodarczej.pl_PL
dc.description.abstractDziałania przedsiębiorstwa obejmujące realizację projektu innowacyjnego związane są z koniecznością informacji o przebiegu i efektach procesu innowacyjnego. Koszty stanowią podstawę działalności każdego przedsiębiorstwa, w związku z tym powinny być permanentnie liczone, klasyfikowane i analizowane. Wszystkie te czynności stanowią rachunek kosztów. Informacje zawarte w rachunku kosztów stanowią główne źródło wiedzy, którym dysponuje przedsiębiorstwo. W opracowaniu przedstawiono aspekty rachunku kosztów w przedsiębiorstwie, uwzględniając problemy związane z zarządzaniem procesem innowacyjnym. Podjęto także próbę udzielenia odpowiedzi, jaką rolę odgrywa rachunek kosztów w dostarczaniu zarządzającym informacji o procesach innowacyjnych.pl_PL
dc.description.abstractThe activities of the company, including the implementation of an innovative project, are connected with the necessity of information about the progress and effects of the innovation process. The costs are the core business of each company, therefore they should be permanently counted, sorted and analyzed. All these actions constitute costs accounting. The information included in it is the main source of knowledge possessed by the company. The paper presents aspects of cost accounting in the company, taking into regard the problems related to the management of innovative process. One also took the attempt to determine the role of cost accounting in providing management information on the innovation process.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofWieteska S., Burzyńska D., (red.), Granice finansów XXI wieku. Finanse publiczne, rynek finansowy, finanse przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017;
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectkosztypl_PL
dc.subjectrachunek kosztówpl_PL
dc.subjectproces innowacyjnypl_PL
dc.subjectzarządzaniepl_PL
dc.subjectcostspl_PL
dc.subjectcost accountingpl_PL
dc.subjectinnovation process managementpl_PL
dc.titleRachunek kosztów w zarządzaniu procesem innowacyjnym w przedsiębiorstwiepl_PL
dc.title.alternativeCost accounting of innovative process management in enterprisespl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017pl_PL
dc.page.number[235]-248pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationPolitechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania, Instytut Finansów, Bankowości i Rachunkowościpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8088-792-3
dc.referencesBarczak B. (2011), Analiza i projektowanie systemu zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwie, [w:] A. Stabryła (red.) Przegląd problemów doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstwem, Mfiles.pl, Kraków.pl_PL
dc.referencesBaruk J. (2013), Innowacje jako czynnik sukcesu organizacji, Zarządzanie i Finanse, Nr 4/1.pl_PL
dc.referencesBorowiecki R., Siuta-Tokarska B. (2014), Innowacje jako źródło sukcesu przedsiębiorstw w warunkach wyzwań współczesnej gospodarki, [w:] H. Bieniok (red.), Współczesne kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu w kontekście dokonań naukowych profesora Adama Stabryły, Mfiles.pl, Kraków.pl_PL
dc.referencesChwastyk P., Kołosowski M. (2010), Szacowanie kosztów innowacji produktowej na podstawie koncepcji zmodyfikowanego wyrobu, [w:] R. Knosala (red.), Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, Tom I, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole.pl_PL
dc.referencesFrąś J. (2013), Zarządzanie procesem wdrażania innowacji w przedsiębiorstwie, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Nr 34, Zarządzanie i Marketing, Tom 1, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.pl_PL
dc.referencesGabrusewicz W. (2013), Atrybuty współczesnego rachunku kosztów, [w:] Rachunkowość a controlling, Prace Naukowe Nr 291, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.pl_PL
dc.referencesKlinowski M. (2008), Analiza cyklu życia projektu w ocenie jego efektywności, [w:] E. Nowak (red.), Rachunkowość a controlling, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 14, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.pl_PL
dc.referencesKobiela-Pionier K. (2010), Rachunkowość w zarządzaniu kosztami i wynikami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Vizja, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKozioł-Nadolna K. (2012), Modele zarządzania innowacjami w XXI wieku, [w:], B. Mikuła (red.) Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu. Księga pamiątkowa dla uczczenia jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr hab. Arkadiusza Potockiego, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.pl_PL
dc.referencesKrawczyk-Sokołowska I. (2012), Innowacyjność przedsiębiorstw i jej regionalne uwarunkowania, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.pl_PL
dc.referencesLimberg T. (2008), Examining Innovation Management from a Fair Process Perspective, Gabler Edition Wissenschaft, Wiesbaden.pl_PL
dc.referencesŁunarski J. (2009), Zarządzanie technologiami. Ocena i doskonalenie, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów.pl_PL
dc.referencesMartin M., Staniec I. (2009), Uwarunkowania działalności B+R i jej wpływ na konkurencyjność, [w:] S. Lachiewicz, M. Matejun, Konkurencyjność jako determinanta rozwoju przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.pl_PL
dc.referencesMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2006), Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji technologicznych, Warszawa.pl_PL
dc.referencesNowak E. (2011), Rachunkowość zarządcza w przedsiębiorstwie, CeDeWu.pl, Warszawa.pl_PL
dc.referencesNowak E., Wierzbiński M. (2010), Rachunek kosztów modele i zastosowania, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesNowak E. (2009), Zaawansowana rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesOssowski M. (2004), Rachunek kosztów, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesOstraszewska Z., Tylec A. (2015), Reverse innovation – how it works, International Journal of Business and Management, Vol. III, No. 1.pl_PL
dc.referencesPankiewicz R. (2012), Zarządzanie kosztami nowych produktów i technologii, [w:] D. Jegorow, A. Niedużak (red.), Wpływ sektora B+R na wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez rozwój innowacji, Tom 2, Sun Solution sp. z o.o., Chełm.pl_PL
dc.referencesPrzedpełski R. (2007), Innowacje w sektorze nowych technologii w Polsce, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesŚwiderska G. (2011), Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa, [w:] G. Świderska (red.), Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza, Difin, Warszawa.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8088-792-3.19


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska