Show simple item record

dc.contributor.authorKotylak, Sławomir
dc.contributor.editorBieńkowska, Jolanta
dc.date.accessioned2018-01-24T10:29:29Z
dc.date.available2018-01-24T10:29:29Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationKotylak S., Analiza uwarunkowań rozwoju sektora przemysłów kreatywnych w Polsce, [w:] Bieńkowska J., (red.), Kreatywność w praktyce biznesowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017, s. [27]-44, doi: 10.18778/8088-614-8.04pl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/23912
dc.descriptionKreatywność, leżąca u podstaw innowacyjności, stała się istotną determinantą sukcesu współczesnych organizacji. Druga Ogólnopolska Konferencja Naukowa „CREATIVE VIBES. Kreatywnością rozwijamy biznes” była okazją do dzielenia się przykładami efektywnego wykorzystania kreatywności w doskonaleniu różnorodnych przedsięwzięć biznesowych. Monografia składa się z kilkunastu opracowań, które mogą zainspirować Czytelników do podejmowania oryginalnych i skutecznych działań w praktyce.pl_PL
dc.description.abstractCelem artykułu jest przeprowadzenie dowodu potwierdzającego lub odrzucającego hipotezę badawczą, że w Polsce istnieją warunki do rozwoju gospodarczego opartego na rozwoju sektora przemysłów kreatywnych. Jako metody badawcze autor wykorzystał podejście funkcjonalne, metodykę analizy funkcjonalnej, analizę porównawczą, podejście eksperckie, benchmarking. Podejścia te w większym stopniu bazują na badaniach literaturowych, a w mniejszym na badaniach diagnostycznych (ocenie stanu faktycznego). Te ostatnie mogą stanowić podstawę przygotowania rozwiązań użytkowych służących później jako implikacje praktyczne.pl_PL
dc.description.abstractThe aim of this article is to take evidence confirming or rejecting the research hypothesis that in Poland there are conditions for economic development based on the development of the creative industries sector. For this purpose, as a research method, the author uses a functional approach, functional analysis methodology, comparative analysis, expert approach and benchmarking. These approaches are more based on literary research, and to a lesser extent on diagnostic research (factual assessment). The latter may be the basis for the preparation of utility solutions that can serve as practical implications.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofBieńkowska J., (red.), Kreatywność w praktyce biznesowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017;
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectsektor przemysłów kreatywnychpl_PL
dc.subjectkomercjalizacja kulturypl_PL
dc.subjectczynniki rozwoju sektorowegopl_PL
dc.subjectcreative industries sectorpl_PL
dc.subjectcommercialization of culturepl_PL
dc.subjectsectoral development factorspl_PL
dc.titleAnaliza uwarunkowań rozwoju sektora przemysłów kreatywnych w Polscepl_PL
dc.title.alternativeAnalysis of the determinants of development of the creative industries sector in Polandpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017pl_PL
dc.page.number[27]-44pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Zielonogórski, Wydział Ekonomii i Zarządzaniapl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8088-614-8
dc.referencesARC Rynek i Opinia (2012), Kultura w kryzysie, http://www.arc.com.pl/kultura_w_kryzysie-40999475-pl.html (dostęp: 12.03.2016).pl_PL
dc.referencesCBOS (2012), Aktywności i doświadczenia Polaków w roku 2011, CBOS, BS/17/2012 Warszawa.pl_PL
dc.referencesCzaplewski M., Maziarz W.M., Windekilde I. (2006), Marketing usług telekomunikacyjnych, Economicus, Szczecin.pl_PL
dc.referencesDziembek D. (2013), Wybrane aspekty współpracy podmiotów w ramach organizacji wirtualnej, [w:] Kiełtyka L. (red.), Technologie informacyjne w funkcjonowaniu organizacji. Zarządzanie z wykorzystaniem multimediów, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń.pl_PL
dc.referencesFloryda R. (2002), The rise of the Creative Class, and how it's transforming work, Community and Everyday Life, New York.pl_PL
dc.referencesHajec M. (2015), Liczba absolwentów informatyki spada – podsumowanie raportu „Dostępność specjalistów IT”, http://rynekpracy.pl/artykul.php/wpis.903 (dostęp: 17.05.2017).pl_PL
dc.referencesiWoman.pl (2013), Polacy nie interesują się kulturą. Oto statystyki, http://www.iwoman.pl/naluzie/inews/polacy;nie;interesuja;sie;kultura;oto;statystyki,166,0,1280678.html (dostęp: 17.05.2017).pl_PL
dc.referencesKotylak S. (2013) Przemysł kreatywny – nowa era twórczej równowagi, [w:] Stankiewicz J., Binek Z., Kotylak S. (red.), Przemysł kreatywny: ekonomia na styku kultury i biznesu, Wydawnictwo MAjUS, Zielona Góra.pl_PL
dc.referencesKotylak S. (2015), Analiza wybranych segmentów branży elektronicznej rozrywki jako elementów rozwoju przemysłu kreatywnego w Polsce, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług”, nr 117.pl_PL
dc.referencesKuczera K. (2013), Strategia doboru podmiotów wchodzących w skład organizacji wirtualnej, [w:] Rudawska A. (red.), Perspektywa strategiczna w zarządzaniu. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Westend, Szczecin.pl_PL
dc.referencesKuczera K. (2014), Konceptualizacja konstruktu organizacji wirtualnej na potrzeby badań, „Organizacja i Kierowanie”, nr 2.pl_PL
dc.referencesMinisterstwo Gospodarki (2014), Przedsiębiorczość w Polsce, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRollnik-Sadowska E., Szlis I. (2013), Strategia Partnerstwa na rzecz Rozwoju Polskiego Przemysłu Kreatywnego, Towarzystwo Amicus, Białystok.pl_PL
dc.referencesSzultka S. (red.), (2014), Kreatywny łańcuch – powiązania sektora kultury i kreatywnego w Polsce, IBnGR, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesUKE (2013), Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2012 roku, UKE, Warszawa.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8088-614-8.04
dc.subject.jelE21
dc.subject.jelO17
dc.subject.jelF43


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska