Show simple item record

dc.contributor.authorBrzeziński, Kamil
dc.contributor.editorNiedbalski, Jakub
dc.date.accessioned2018-04-11T11:41:43Z
dc.date.available2018-04-11T11:41:43Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationBrzeziński K., Wykorzystanie programu komputerowego QDA Miner w analizie jakościowego materiału badawczego na przykładzie pogłębionych wywiadów swobodnych z mieszkańcami łódzkich gated communities, [w:] Metody i techniki odkrywania wiedzy. Narzędzia CAQDAS w procesie analizy danych jakościowych, J. Niedbalski (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, http://dx.doi.org/10.18778/7969-549-2.03pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-549-2
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/24465
dc.description.abstractGłównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie procesu analizy jakościowego materiału badawczego przy wykorzystaniu oprogramowania komputerowego – programu QDA Miner. W artykule przedstawione zostaną różnice między prowadzeniem analizy badawczej w sposób tradycyjny a procesem analitycznym wspieranym komputerowo. W tym celu wykorzystano pogłębione wywiady swobodne przeprowadzone z mieszkańcami łódzkich osiedli zamkniętych, tzw. gated communities. Warto odnotować, że pakiety komputerowe z rodziny CAQDAS, wspierające pracę badaczy jakościowych, cieszą się coraz większą popularnością, w tym również wśród polskich naukowców. W polskich periodykach naukowych coraz częściej można spotkać artykuły dotyczące praktycznego wykorzystania tego typu programów. W publikacjach tych omawiane są przede wszystkim: NVivo, Atlas.ti, MAXqda czy Opencode. Natomiast rzadziej dotyczą one programu QDA Miner, co może świadczyć o jego mniejszej popularności. Przybliżenie możliwości wsparcia procesu badawczego z wykorzystaniem niniejszego oprogramowania wydaje się więc uzasadnione.pl_PL
dc.description.abstractThe main purpose of this article is to present the process of the qualitative analysis using computer programme QDA Miner. The article presents the differences between analysis conducting in a traditional way and computer-assisted analytical process. For this purpose, there have been used individual in-depth interviews conducted with residents of so-called gated communities. At this point, it is worth noting that the computer programmes (CAQDAS packages) supporting the work of qualitative researchers are becoming more and more popular, including also Polish researchers. Furthermore, more often articles on practical use of such programmes might be found in Polish scientific journals. Most of them discussed the capacities of such programmes as NVivo, Atlas.ti, MAXqda or Opencode. On the other hand, there are not many articles on QDA Miner, what might be explained by its less popularity. Therefore it seems reasonable to present the capacity of this programme in assisting qualitative data analysis.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofMetody i techniki odkrywania wiedzy. Narzędzia CAQDAS w procesie analizy danych jakościowych;
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectgated communitiespl_PL
dc.subjectbadania jakościowepl_PL
dc.subjectanaliza jakościowapl_PL
dc.subjectQDA Minerpl_PL
dc.subjectgated communitiespl_PL
dc.subjectqualitative researchpl_PL
dc.subjectqualitative data analysispl_PL
dc.titleWykorzystanie programu komputerowego QDA Miner w analizie jakościowego materiału badawczego na przykładzie pogłębionych wywiadów swobodnych z mieszkańcami łódzkich gated communitiespl_PL
dc.title.alternativeThe Use of a Computer Program QDA Miner in the Analysis of Qualitative Research. The Example of Individual In-Depth Interviews with Residents of Gated Communities in Lodzpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2014pl_PL
dc.page.number41-75pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Katedra Socjologii Wsi i Miastapl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteKamil Brzeziński – mgr, asystent w Katedrze Socjologii Wsi i Miasta Uniwersytetu Łódzkiego. Główne obszary jego zainteresowań naukowych to socjologia miasta, metody oraz metodologia badań społecznych.pl_PL
dc.referencesBabbie Earl (2007), Badania społeczne w praktyce, przeł. Witold Betkiewicz, Marta Bucholc, Przemysław Gadomski, Jacek Haman, Agnieszka Jasiewicz-Betkiewicz, Agnieszka Kłoskowska-Dudzińska, Michał Kowalski, Maja Mozga, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBlakely Edward J., Snyder Mary Gail (1997), Fortress America: Gated Communities in the United States, Brookings Institution Press Washington, D.C., Lincolne Institute of Land Policy Cambrige, Massachusetts.pl_PL
dc.referencesBrosz Maciej (2012), Komputerowe wspomaganie badań jakościowych. Zastosowanie pakietu NVivo w analizie materiałów nieustrukturalizowanych, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. VIII, nr 1, s. 98–125; www.qualitativesociologyreview.org/PL/Volume18/PSJ_8_1_Brosz. pdf [dostęp: 25.04.2014].pl_PL
dc.referencesBurke Johnson R., Onwuegbuzie Anthony J., Turner Lisa A. (2007), Toward a Definition of Mixed Methods Research, “Journal of Mixed Methods Research”, 1, s. 112–133.pl_PL
dc.referencesCollier John, Collier Malcolm (1986), Visual Anttropology: Photography as a Research Method, University of New Mexico Press, Albuquerque.pl_PL
dc.referencesDenzin Norman (1970), The Research Act: Theoretical Introduction to Sociological Methods, Aldine Publishing Co., Chicago.pl_PL
dc.referencesFlick Uwe (2010), Projektowanie badania jakościowego, przeł. Paweł Tomanek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGądecki Jacek (2007), Za murami – krytyczna analiza dyskursu na temat osieli typu gated communities w Polsce, [w:] Bohdan Jałowicki, Wojciech Łukowski (red.), Gettoizacja polskiej przestrzeni miejskiej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGibbs Graham (2011), Analizowanie danych jakościowych, przeł. Maja Brzozowska-Brywczyńska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJałowiecki Bohdan, Szczepański Marek S. (2006), Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKonecki Krzysztof Tomasz (2012), Metodologia teorii ugruntowanej – strategia analizy badań jakościowych, [w:] Krzysztof Tomasz Konecki, Piotr Chomczyński (red.), Słownik socjologii jakościowej, Difin SA, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKonecki Krzysztof Tomasz (2000), Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKoseła Krzysztof (1989), Wywiad z interpretacją fotogramów, [w:] Antoni Sułek, Anna Wyka (red.), Poza granicami socjologii ankietowej, Wyd. Instytutu Socjologii UW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKvale Steinar (2010), Prowadzenie wywiadów, przeł. Agata Dziuban, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLofland John, Lofland Lyn H. (1995), Analyzing Social Settings: A guide to Qualitative Observation and Analysis, wyd. 3, Wadsworth, Belmont.pl_PL
dc.referencesNiedbalski Jakub (2012), Wywiad swobodny (Free interview), [w:] Krzysztof Tomasz Konecki, Piotr Chomczyński (red.), Słownik socjologii jakościowej, Difin SA, Warszawa.pl_PL
dc.referencesNiedbalski Jakub (2013), Odkrywanie CAQDAS. Wybrane bezpłatne programy komputerowe wspomagające analizę danych jakościowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesNiedbalski Jakub, Ślęzak Izabela (2012), Analiza danych jakościowych przy użyciu programu NVivo a zastosowanie procedur metodologii teorii ugruntowanej, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. VIII, nr 1, s. 126–165; www.qualitativesociologyreview.org/PL/Volume18/PSJ_8_1_ Niedbalski_Slezak.pdf [dostęp: 25.10.2013].pl_PL
dc.referencesOlechnicki Krzysztof (2003), Antropologia obrazu, Oficyna naukowa, Warszawa.pl_PL
dc.referencesScott John, Marshall Gordon (ed.), (2005), A Dictionary of Sociology, Oxford University Press, New York.pl_PL
dc.referencesSeale Clive (2009), Wykorzystanie komputera w analizie danych jakościowych, [w:] David Silverman (red.), Prowadzenie badań jakościowych, przeł. Joanna Ostrowska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSłownik badawczy, http://dobrebadania.pl/slownik-badawczy.html?b=baza&szczegolowo=155 [dostęp: 26.04.2014].pl_PL
dc.referencesWiedemann Gregor (2013), Opening up to Big Data: Computer-Assisted Analysis of Textual Data in Social Sciences, Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research, May, vol. 14, no. 2, art. 23; www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/ view/1949/3553 [dostęp: 25.04.2014].pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-549-2.03
dc.date.defence2014


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska