Show simple item record

dc.contributor.authorDudek-Mańkowska, Sylwia
dc.date.accessioned2018-04-24T07:56:13Z
dc.date.available2018-04-24T07:56:13Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn2543-9421
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/24549
dc.description.abstractThe article discusses new forms of housing for seniors (ie intergenerational housing, assisted living, housing with age restriction, senioral cohousing, continuing care retirement communities) and their availability in Poland.en_GB
dc.description.abstractW artykule omówiono nowe formy budownictwa dla seniorów (tj. dom międzypokoleniowy, mieszkanie wspomagane, osiedle z ograniczeniem wiekowym, cohousing senioralny, wielofunkcyjne zespoły mieszkaniowe dla seniorów) oraz ich dostępność w Polsce.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesKonwersatorium Wiedzy o Mieście;2
dc.subjectelder peopleen_GB
dc.subjecthousingen_GB
dc.subjectmulti-generational livingen_GB
dc.subjectcohousingen_GB
dc.subjectassisted livingen_GB
dc.subjectindependent living communityen_GB
dc.subjectcontinuing care retirement communitiesen_GB
dc.subjectosoby starszepl_PL
dc.subjectmieszkalnictwopl_PL
dc.subjectdom międzypokoleniowypl_PL
dc.subjectcohousingpl_PL
dc.subjectmieszkanie wspomaganepl_PL
dc.subjectosiedla senioralnepl_PL
dc.subjectwielofunkcyjne zespoły mieszkaniowe dla seniorówpl_PL
dc.titleMieszkanie dla seniora – formy budownictwa senioralnego oraz stan ich rozwoju w Polscepl_PL
dc.title.alternativeHousing for the elderly: senioral housing types and the current situation in Polanden_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017 ; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017pl_PL
dc.page.number[27]-35
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
dc.identifier.eissn-
dc.referencesAndrews R., 2010, Assisted living communities, „The RMA Journal”, 93.1, s. 16–21.pl_PL
dc.referencesBenek I., 2016, Jak budować dla seniorów? Lokalna senioralna strategia mieszkaniowa. Formy zamieszkania dla seniorów, www.samorzadoweforum.pl; 2.08.2017.pl_PL
dc.referencesBuffel T., Phillipson Ch., 2016, Can global cities be ‘age-friendly cities’? Urban development and ageing populations, „Cities”, 55, s. 94–100.pl_PL
dc.referencesDobrowolska M., Labus A., 2015, Nowe potrzeby mieszkaniowe starzejącej się ludności – zarys problemu, „Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne”, 1, s. 297–308.pl_PL
dc.referencesDudek-Mańkowska S., 2012, Różnorodność społeczna – źródło konfliktów czy czynnik aktywizujący mieszkańców, [w:] J. Jakóbczyk-Gryszkiewicz J. (red.), Procesy gentryfikacji w mieście. Część I, XXV „Konwersatorium Wiedzy o Mieście”, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 175–185.pl_PL
dc.referencesDurrett C., 2009, The senior cohousing handbook: A community approach to independent living, New Society Publishers.pl_PL
dc.referencesDurrett C., McCamant K., 1989, Cohousing: a contemporary approach to housing ourselves, Berkeley, CA.pl_PL
dc.referencesErbel J., Labus A., Kampka M., Pawlus M., 2017, Raport: Modelowa kamienica dla Warszawy, Fundacja Bisko, Warszawa.pl_PL
dc.referencesEurope’s Ageing Demography, 2014, http://www.ilcuk.org.uk/files/ Europes_Ageing_Demography.pdf; 2.08.2017.pl_PL
dc.referencesFitzgerald K.G., Caro F.G. (red.), 2016, International perspectives on age-friendly cities, Routledge.pl_PL
dc.referencesFlavin M., Nakagawa S., 2008, A model of housing in the presence of adjustment costs: a structural interpretation of habit persistence, „American Economic Review”, 98, s. 474–495.pl_PL
dc.referencesFrąckiewicz L., 1972, Warunki i potrzeby mieszkaniowe ludzi starych w miastach województwa katowickiego, Instytut Gospo-darki Mieszkaniowej, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGobillon L., Le Blanc D., 2008, Economic effects of upfront subsidies to ownership: the case of the Prêt à Taux Zéro in France, „Journal of Housing Economics”, 17, s. 1–33.pl_PL
dc.referencesGobillon, L., Wolff F.C., 2011, Housing and location choices of retiring households: Evidence from France, „Urban Studies”, 48(2), s. 331–347.pl_PL
dc.referencesGraae B., 1967, Børn skal have hundrede forældre, Politiken, Kopenhaga.pl_PL
dc.referencesJakość życia osób starszych w Polsce na podstawie wyników badania spójności społecznej 2015, 2017, GUS, Warszawa, www.stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5486/26/1/1/jakosc_zycia_osob_starszych_w_polsce.pdf; 2.08.2017.pl_PL
dc.referencesKałuża-Kopias D., 2014, Specyfika przemieszczeń wewnętrznych osób starszych w Polsce, „Studia Demograficzne”, 2 (166), s. 97–120.pl_PL
dc.referencesKikosicka K., 2015, Mobilność przestrzenna ludzi starych – aktualny stan badań, [w:] A. Janiszewska (red.), Jakość życia ludzi starych – wybrane problemy, „Space – Society – Economy”, 14, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 49–59.pl_PL
dc.referencesKubicki P., 2016, Miasto przyjazne seniorom, www.centrumis.pl/ assets/files/konferencja-04–2016/1-Miasta_i_gminy_przyjazne_ starzeniu.pdf; 2.08.2017.pl_PL
dc.referencesLabus, A., 2011, Starzejące się społeczeństwa XXI wieku w zrównoważonym rozwoju miast, „Problemy Rozwoju Miast”, (3–4), s. 75–84.pl_PL
dc.referencesLabus A., 2013, Odnowa miast a starzejące się społeczeństwa europejskie na wybranych przykładach, „Problemy Rozwoju Miast”, 2, s. 11–27.pl_PL
dc.referencesLabus A., 2015, Domy międzypokoleniowe odpowiedzią na starzenie się społeczeństwa w XXI wieku, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, 4(315), s. 71–90.pl_PL
dc.referencesLitwak E., Longino C.F. Jr, 1987, Migration patterns among the elderly: a developmental perspective, „The Gerontologist”, 27, 3, s. 266–72.pl_PL
dc.referencesLudność. Stan i struktura oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym (stan w dniu 31.12.2016 r.), 2017, GUS, Warszawa, www.stat.gov.pl/obszarytematyczne/ludnosc/ludnosc/ludnosc-stan-i-struktura-oraz-ruch-naturalny-w-przekroju-terytorialnym-stan-w-dniu–31–12–2016-r-,6,21.html; 3.08.3017.pl_PL
dc.referencesMulti-generational living. Case studies, https://mgenhaus.wordpress.com/research/case-studies/; 2.08.2017.pl_PL
dc.referencesNiezabitowski M., 2014, Znaczenie miejsca zamieszkania w życiu ludzi starszych. Aspekty teoretyczne i empiryczne, „Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje”, 24(1), s. 81–101.pl_PL
dc.referencesParmelee P.A., Lawton M.P., 1990, Design of special environments for the elderly, [w:] J. E. Birren, K.W. Schaie (red.), Handbook of the psychology of aging, Academic Press, Nowy Jork.pl_PL
dc.referencesPatterson I.R., 2006, Growing older: Tourism and leisure behaviour of older adults, Cabi.pl_PL
dc.referencesPedersen M., 2015, Senior co-housing communities in Denmark, „Journal of Housing for the Elderly”, 29 (1–2), s. 126–145.pl_PL
dc.referencesPolacy wobec ludzi starszych i własnej starości, CBOS, Komunikat z badań, BS/157/2009, Warszawa, listopad 2009, s. 11.pl_PL
dc.referencesPytel S., 2014, Osiedla mieszkaniowe dla seniorów w przestrzeni miast, „Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego”, 25, s. 155–165.pl_PL
dc.referencesSaisan J., Russell D., 2012, Independent living for seniors: Understanding your choices in retirement facilities and homes, www.HelpGuide.org; 10.08.2017.pl_PL
dc.referencesSiepl-Coates S., 2014, Intergenerational Living: Architecture for Community, www.athomewithgrowingold.com/wp-content/ uploads/Intergenerational-Communities-Siepl-Coates.pdf; 2.08. 2017.pl_PL
dc.referencesSytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata 2014–2050, 2014, GUS, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSzafrańska E., 2010, Wielkie osiedla mieszkaniowe w okresie transformacji – próba diagnozy i kierunki przemian na przykładzie Łodzi. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesTerytorialne zróżnicowanie procesu starzenia się ludności Polski w latach 1990–2015 oraz w perspektywie do 2040 roku, 2016, GUS, Warszawa, www.stat.gov.pl/download/gfx/portalinforma cyjny/pl/defaultaktualnosci/5468/28/1/1/terytorialne_zroznicowanie_procesu_starzenia_sie_ludnosci.pdf; 3.08.3017.pl_PL
dc.referencesTota P., 2015, Amerykański sen – tendencje rozwoju budownictwa mieszkaniowego dedykowanego seniorom w Polsce, www.forumprzestrzeniemiejskie.pl/images/Tota%20P.,%20Ameryka%C5%84ski%20sen%20%20tendencje%20rozwoju%20budownictwa%20mieszkaniowego%20dedykowanego%20seniorom.pdf; 10.07.2017.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2004, nr 64, poz. 593).pl_PL
dc.referencesZarem J.E., 2010, Today’s continuing care retirement community (CCRC). CCRC Task Force, American Seniors Housing Association.pl_PL
dc.referenceswww.cohousing.pl/tag/cohousing/.pl_PL
dc.referenceshttps://archirama.muratorplus.pl/encyklopedia-architektury/cohou sing,62_3790.html.pl_PL
dc.referenceshttps://seniorapartments.pl/.pl_PL
dc.contributor.authorEmails.mankowska@uw.edu.pl
dc.identifier.doi10.18778/2543-9421.02.03
dc.relation.volume30pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record