Show simple item record

dc.contributor.authorWójcik, Marcin
dc.date.accessioned2018-04-25T07:38:35Z
dc.date.available2018-04-25T07:38:35Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationWójcik Marcin, Przemiany społeczno-przestrzenne osiedli wiejskich. Studium przypadku Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, WUŁ, Łódź 2013, doi: 10.18778/7969-047-3pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-047-3
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/24601
dc.description.abstractObecna wiejska „gentryfikacja” (uszlachetnianie, wzbogacanie wsi) jest procesem równie złożonym jak przemiany społeczno-przestrzenne w miastach. Spotkanie napływowych i zasiedziałych grup społecznych ma nie tylko wymiar sąsiedztwa przestrzennego (utrwalonych i nowych części siedlisk), ale jest również zderzeniem kulturowym. W małych środowiskach społecznych, jakimi są wsie, zróżnicowanie społeczne jest szczególnie widoczne, a bliskość przestrzenna umożliwia wzajemną uważną obserwację oraz podjęcie wielu bezpośrednich interakcji społecznych. Istotą podejmowanego w tej pracy problemu jest identyfikacja zmian w układach społeczno-przestrzennych wsi. Interesującym wydaje się zatem wyjaśnienie pogłębiającej się złożoności społecznej wsi w kontekście jej przestrzennej przemiany.pl_PL
dc.description.sponsorshipPraca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2010-2013 jako projekt badawczy Przemiany społeczno-przestrzenne wsi w Łódzkim Obszarze Metropolitarnym nr NN 306140238pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectwieśpl_PL
dc.subjectosadnictwo wiejskiepl_PL
dc.subjectgeografia regionalnapl_PL
dc.subjecturbanizacja wsipl_PL
dc.subjectsiedliskopl_PL
dc.subjectstrefa podmiejskapl_PL
dc.titlePrzemiany społeczno-przestrzenne osiedli wiejskich. Studium przypadku Łódzkiego Obszaru Metropolitalnegopl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2013pl_PL
dc.page.number165pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych Katedra Geografii Regionalnej i Społecznejpl_PL
dc.referencesAglomeracje Miejskie w 1983, GUS, Warszawa.pl_PL
dc.referencesArcher K., 1993, Regions as social organisms: The Lamarckian characteristics of Vidal de la Blache’s Regional Geography, Annals of American Geographers, 83, 3, s. 498–514.pl_PL
dc.referencesAyto J., 1990, Dictionary of Word Origins, Bloomsbury, London.pl_PL
dc.referencesBański J., 2002, Geografia wsi – nową dyscypliną badawczą polskiej geografii, Przegląd Geograficzny, 74, 3, s. 367–379.pl_PL
dc.referencesBański J., 2002, Geografia wsi – nową dyscypliną badawczą polskiej geografii, Przegląd Geograficzny, 74, 3, s. 367–379.pl_PL
dc.referencesBański J., 2007, Koncepcje rozwoju struktury przestrzennej w Polsce – polaryzacja czy równoważenie?, Przegląd Geograficzny, 79, 1, s. 45-79.pl_PL
dc.referencesBański J., Stola W., 2002, Przemiany struktury przestrzennej i funkcjonalnej obszarów wiejskich w Polsce, Studia Obszarów Wiejskich, 3, Zespół Badań Transformacji Obszarów Wiejskich Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Komisja Obszarów Wiejskich PTG, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBarrows H., 1923, Geography as human ecology, Annals of the Association of American Geographers, 13, s. 1–14.pl_PL
dc.referencesBartosiewicz B., Marszał T., Pielesiak I. (red.), 2012, Spójność terytorialna Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. Studia KPZK PAN, t. CXLVII, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBenevolo L., 1967, The origins of modern town planning, Routledge, London.pl_PL
dc.referencesBiderman E., 1993, Problemy genezy koncepcji lokalnych systemów osadniczych w polskiej geografii, [w:] Maik W. (red.), Problematyka lokalnych systemów osadniczych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, s. 9–18.pl_PL
dc.referencesBukraba-Rylska I., 1992, Badanie kultury a odbudowa tożsamości wsi współczesnej, [w:] Wieruszewska M. (red.), Odnowa wsi. Między mitem a nadzieją, IRWiR PAN, Warszawa, s. 133-157.pl_PL
dc.referencesBukraba-Rylska I., 2008, Socjologia wsi polskiej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesChilczuk M., 1963, Sieć ośrodków więzi społeczno-gospodarczej wsi w Polsce, IG PAN, Prace Geograficzne, 45, Warszawa.pl_PL
dc.referencesChojnicki Z., 1999, Podstawy metodologiczne i teoretyczne geografii, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.pl_PL
dc.referencesChojnicki Z., 2010, Rozwój społeczno-ekonomiczny i jego aspekty aksjologiczne, [w:] Koncepcje i studia metodologiczne i teoretyczne, Z. Chojnicki, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 115-130.pl_PL
dc.referencesClark D., 1982, Urban geography, Billing and Sons Limited, London, Oxford, Worcester.pl_PL
dc.referencesCloke P., 2003, Country visions, Harlow, Pearson.pl_PL
dc.referencesConnell J., 1974, The metropolitan village, [w:] Suburban Growth, Wiley, London, s. 77-100.pl_PL
dc.referencesCzapiewski K., 2010, Koncepcja wiejskich obszarów sukcesu społeczno-gospodarczego i ich rozpoznanie w województwie mazowieckim, Studia Obszarów Wiejskich, 22, Zespół Badań Obszarów Wiejskich Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Komisja Obszarów Wiejskich PTG, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCzapiewski K., Kulikowski R. (red.), 2005, Dorobek naukowy geografii rolnictwa w Polsce, Studia Obszarów Wiejskich, 7, Zespół Badań Obszarów Wiejskich Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Komisja Obszarów Wiejskich PTG, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCzarnecki A., 2009, Rola urbanizacji w wielofunkcyjnym rozwoju obszarów wiejskich, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDavies N., 1998, Europa, Znak, Kraków.pl_PL
dc.referencesDoel M., 1999, Poststructuralist geographies. The diabolical art of spatial science, Edinburgh University Press, Edinburgh.pl_PL
dc.referencesDrobek W., Heffner K., 1994, Koncepcja wsi kluczowych a procesy osadnicze na obszarach wiejskich, Przegląd Geograficzny, 66, 1-2, s. 19-31.pl_PL
dc.referencesDylik J., 1948, Rozwój osadnictwa w okolicach Łodzi, ŁTN, Łódź.pl_PL
dc.referencesDziegieć E., 1976, Wyposażenie byłych wsi gromadzkich w województwie łódzkim na tle ich stażu administracyjnego, [w:] Zajchowska S. (red.), Współczesna problematyka osadnictwa wiejskiego, Seria Geografia, 10, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań.pl_PL
dc.referencesDziegieć E., 1987, Przemiany osadnictwa wiejskiego pod wpływem turystyki i wypoczynku w świetle literatury, Turyzm, 3, s. 7–32.pl_PL
dc.referencesDziegieć E., 1988, Przemiany wsi Chałupy i Kuźnica pod wpływem rozwoju turystyki, Turyzm, 4, pp. 69–95.pl_PL
dc.referencesDziegieć E., 1995, Urbanizacja terenów wiejskich w Polsce, Turyzm, 5, 1, s. 5–56.pl_PL
dc.referencesDziewoński K., 1957, Rozwój problematyki badań geograficznych nad małymi miastami, [w:] Dziewoński i in. (red.), Studia geograficzne nad aktywizacją małych miast, Prace Geograficzne, 9, Instytut Geografii PAN, Warszawa, s. 19–36.pl_PL
dc.referencesDziewoński K., 1971, Baza ekonomiczna i struktura funkcjonalna miast. Studium rozwoju pojęć, metod i ich zastosowań. Prace Geograficzne, 87, IGiPZ PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDziewoński K., 1983, Geografia osadnictwa i ludności w Polsce – 1945–1982. Mechanizmy rozwoju, Przegląd Geograficzny, 55, 3–4, s. 547–565.pl_PL
dc.referencesDziewoński K., 1990, Specjalizacja a systemy miast, [w:] Koncepcje i metody badawcze w dziedziny osadnictwa, K. Dziewoński, Prace Geograficzne, 154, IGiPZ PAN, s. 132–138.pl_PL
dc.referencesFedyszak-Radziejowska B., 2013, Społeczności wiejskie: tożsamość, kapitał społeczny, wspólnotowe identyfikacje, [w:] Rosner A. (red.), Społeczne i kulturowe zagadnienia przemian na wsi polskiej, IRWiR, Warszawa, s. 95-118.pl_PL
dc.referencesFogel P., 2012, Wskaźniki oceny polityki i gospodarki przestrzennej w gminach, Biuletyn KPZK PAN, 250, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGolachowski S., 1966, Urbanizacja wsi w województwie opolskim, [w:] Problemy ewolucji układów osadniczych na tle procesów urbanizacyjnych w Polsce, PWN, Warszawa, s. 45–66.pl_PL
dc.referencesGorlach K., 2004, Socjologia obszarów wiejskich. Problemy i perspektywy, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGorzelak G., 2001, Bieda i zamożność regionów, [w:] Sagan I., Czepczyński M. (red.), Wymiar i współczesne interpretacje regionu, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Gdańsk-Poznań, s. 57-77.pl_PL
dc.referencesGorzelak G., 2007, Scenariusze ESPON: wyzwania dla spójności, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG), UW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGregory D., 1994, Geographical Imaginations, Blackwell, Oxford.pl_PL
dc.referencesGrzeszczak J., 1996, Tendencje kontrurbanizacyjne w krajach Europy Zachodniej, Prace Geograficzne, 167, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGrzeszczak J., 2010, Gentryfikacja osadnictwa, Monografie 11, IGiPZ PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGutry-Korycka M. (red.), 2005, Urban sprawl. Warsaw Agglomeration case study, UW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHalamska M., 2011, Wieś jako przedmiot badań naukowych, [w:] Wieś jako przedmiot badań naukowych na początku XXI w., M. Halamska (red.). Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa, s. 225-240.pl_PL
dc.referencesHalfacree K., 1993, Locality and social representation: Space, discourse, and alternative definitions of the rural, Journal of Rural Studies, 9, s. 23-37.pl_PL
dc.referencesHalfacree K., 1995, Talking about rurality: Social expressed by residents of six English parishes, Journal of Rural Studies, 11, s. 1-20.pl_PL
dc.referencesHalfacree K., 2009, Rurality and post-rurality, [w:] R. Kitchin, N. Thrift (red.), International Encyclopedia of Human Geography, vol. 9, Elsevier, s. 449-456.pl_PL
dc.referencesHarrison L. E., Huntington S. P., 2000, Kultura ma znaczenie, Zysk i S-ka Wyd., Poznań.pl_PL
dc.referencesHarvey D., 1989, The condition of postmodernity, Blackwell, Oxford.pl_PL
dc.referencesHarvey D., 2005, Spaces of neoliberalization: towards a theory of uneven geographical development, Hettner-Lecture, Department of Geography, University of Heidelberg, Heidelberg.pl_PL
dc.referencesHeidegger M., 1977, Budować, mieszkać, myśleć, [w:] Eseje wybrane, Wydawnictwo Czytelnik, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJakóbczyk-Gryszkiewicz J. (red.), 2011, Regiony miejskie w Polsce: 20 lat transformacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesJakóbczyk-Gryszkiewicz J. (red.), 2013, Procesy gentryfikacji w mieście. Część I., XXV Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesJakóbczyk-Gryszkiewicz J., 1991, Zróżnicowanie urbanizacji wsi w strefie podmiejskiej Łodzi, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica, 13, s. 75–99.pl_PL
dc.referencesJakóbczyk-Gryszkiewicz J., 1998, Przeobrażenia stref podmiejskich dużych miast. Studium porównawcze strefy podmiejskiej Warszawy, Łodzi i Krakowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesJakóbczyk-Gryszkiewicz J., 2009, Tendencje przestrzenne w kształtowaniu cen ziemi w Polsce po 1990 roku, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesJakóbczyk-Gryszkiewicz J., 2013, Rozważania o gentryfikacji w regionie miejskim, [w:] Jakóbczyk-Gryszkiewicz J. (red.), Procesy gentryfikacji w mieście. Część I., XXV Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź s. 17-18.pl_PL
dc.referencesJakóbczyk-Gryszkiewicz J., Liszewski S., 1993, Badania geograficzne nad osadnictwem i zaludnieniem prowadzone w łódzkim ośrodku geograficznym, [w:] Liszewski S. (ed.), Geografia osadnictwa i ludności w niepodległej Polsce. Lata 1918–1993, t. 1: Ośrodki naukowo-badawcze i ich dorobek, Sekcja Geografii Osadnictwa i Ludności, Łódź, pp. 161–186.pl_PL
dc.referencesJakóbczyk-Gryszkiewicz J., Marcińczak Sz., Siejkowska A., 2010, Dynamika i skutki procesów urbanizacji w regionach miejskich po 1990 roku na przykładzie regionu miejskiego Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesJałowiecki B., 2000, Społeczna przestrzeń metropolii, Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJałowiecki B., 2010, Społeczne wytwarzanie przestrzeni, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJałowiecki B., Łukowski W. (red.), 2007, Gettoizacja polskiej przestrzeni miejskiej, Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJałowiecki B., Szczepański M. S., 2009, Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJażdżewska I., 1999, Przemiany funkcjonalne i morfologiczne przestrzeni geograficznej wsi Rzgów w świetle metod numerycznych, ŁTN, Łódź.pl_PL
dc.referencesJażdżewska I., 2007, Społeczno-ekonomiczne zróżnicowanie gmin wiejskich w województwie łódzkim, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica, 8.pl_PL
dc.referencesJażdżewska I., Frykowski M., 2009, Rozwój gospodarczy gmin a aktywność obywatelska mieszkańców wsi i małych miast województwa łódzkiego, [w:] Psyk-Piotrowska E. (red.), Kapitał społeczny, Partycypacja obywatelska, Rozwój lokalny, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 104-128.pl_PL
dc.referencesJędrzejczyk D., 1997, Antropogeografia polska XIX i XX w., Uniwersytet Warszawski, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJędrzejczyk D., 2001, Wprowadzenie do geografii humanistycznej, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJerczyński M., 1973, Zagadnienia specjalizacji bazy ekonomicznej większych miast w Polsce, [w:] Studia nad strukturą funkcjonalną. Prace Geograficzne, 97, IGiPZ PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJewtuchowicz A., Wójcik M. (red.), 2010, Łódzka metropolia. Problemy integracji gospodarczej, Wyd. Biblioteka, Łódź.pl_PL
dc.referencesKaczmarek J. (red.), 1998, Metodologia geografia osadnictwa na przełomie wieków, X Konwersatorium Wiedzy o Mieście, KGMiT, ŁTN, Łódź.pl_PL
dc.referencesKajdanek K., 2012, Suburbanizacja po polsku, Nomos, Kraków.pl_PL
dc.referencesKamińska W., 2006, Pozarolnicza działalność gospodarcza w Polsce w latach 1988–2003. Prace Geograficzne, 203, IGiPZ PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKiełczewska M., 1934, Osadnictwo wiejskie Pomorza, Badania Geograficzne nad Polską Północno-Zachodnią, Prace Instytutu Geograficznego Uniwersytetu Poznańskiego, Poznań, s. 1–41.pl_PL
dc.referencesKiełczewska-Zaleska M., 1956, O powstaniu i przeobrażaniu kształtów wsi Pomorza Gdańskiego, IG PAN, Prace Geograficzne, 5.pl_PL
dc.referencesKiełczewska-Zaleska M., 1972, Geografia osadnictwa. Zarys problematyki, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKoncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, 2012, MRR, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKoseła K., 2003, Polak i katolik, Splątana tożsamość, IFiS PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKostrowicki J., 1952, O funkcjach miastotwórczych i typach funkcjonalnych miast, Przegląd Geograficzny, 24, 1–2, s. 7–64.pl_PL
dc.referencesKostrowicki J., 1957, Studia nad warunkami aktywizacji małych miast w ramach badań geograficznych nad warunkami rozwoju regionów, [w:] Dziewoński i in. (red.), Studia geograficzne nad aktywizacją małych miast, Prace Geograficzne, 9, Instytut Geografii PAN, Warszawa, s. 11–18.pl_PL
dc.referencesKostrowicki J., 1976, Obszary wiejskie jako przestrzeń wielofunkcyjna. Zagadnienia badawcze i planistyczne, Przegląd Geograficzny, 68, 4. Warszawa, s. 601-611.pl_PL
dc.referencesKoter M., 1969, Geneza układu przestrzennego Łodzi przemysłowej, Prace Geograficzne, 79, Instytut Geografii PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKoter M., 1976, Relikty osadnictwa średniowiecznego w planie współczesnej Łodzi, „Przegląd Geograficzny”, 48, 4, s. 667–687.pl_PL
dc.referencesKoter M., 1985, Kształtowanie się strefy podmiejskiej w świetle badań historyczno-geograficznych, [w:] Straszewicz L. (red.), Pojęcia i metody badań strefy podmiejskiej, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica, 5, s. 61–74.pl_PL
dc.referencesKoter M., 1994, Od fizjonomii do morfogenezy i morfologii porównawczej. Podstawowe zagadnienia teoretyczne morfologii miast, [w:] Koter M., Tkocz J. (red.), Zagadnienia geografii historycznej w Polsce, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Uniwersytet Łódzki, Toruń–Łódź, s. 22–32.pl_PL
dc.referencesKotlicka J., 1976, Kształtowanie się oraz układ przestrzenny sieci powiatu bełchatowskiego, Acta Universitatis Lodziensis, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego, Nauki Matematyczno-Przyrodnicze, seria II, 7, s. 137–146.pl_PL
dc.referencesKotus J., 2007, Natura wielkomiejskich sąsiedztw. UAM, Seria Geografia, 77, Poznań.pl_PL
dc.referencesKozłowska H., 1969, Sieć ośrodków lokalnych w powiecie brzezińskim, Katedra Geografii Ekonomicznej, Uniwersytet Łódzki, Łódź.pl_PL
dc.referencesKrasnodębski Z., 2009, Upadek idei postępu, Ośrodek Myśli Politycznej, WSzE im. ks. Józefa Tischnera, Kraków.pl_PL
dc.referencesKulikowski R., 2013, Produkcja i towarowość rolnictwa w Polsce. Przemiany i zróżnicowania przestrzenne po II wojnie światowej, Prace Geograficzne, 241, IGiPZ PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLefebvre H., 1991, The production of space, Blackwell, Oxford.pl_PL
dc.referencesLeszczycki S., 1932, Badanie geograficzne nad osadnictwem w Beskidzie Wyspowym, Prace Instytutu Geograficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, 14, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.pl_PL
dc.referencesLisowski A., 1998, Postmodernistyczna dekonstrukcja geografii miast, [w:] Kaczmarek J. (red.), Metodologia geografii osadnictwa na przełomie wieków. X Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Katedra Geografii Miast i Turyzmu, ŁTN, Łódź, s. 31–38.pl_PL
dc.referencesLisowski A., 2003, Koncepcje przestrzeni w geografii człowieka, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLiszewski S. (red.), 2008, Geografia urbanistyczna, Wyd. UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesLiszewski S. (red.), 2010, Geografia osadnictwa jako przedmiot zajęć w szkołach wyższych, [w:] XXIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesLiszewski S. (red.), 2012, Geografia urbanistyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLiszewski S., 1987a, Geneza i rozwój osadnictwa wypoczynkowego w otoczeniu Łodzi, Turyzm, 3, s. 33–54.pl_PL
dc.referencesLiszewski S., 1987b, Strefa podmiejska jako przedmiot badań geograficznych. Próba syntezy, Przegląd Geograficzny, 59, 1-2, s. 65-79.pl_PL
dc.referencesLiszewski S., 1995, Przestrzeń turystyczna, Turyzm, 5, 2, s. 87–103.pl_PL
dc.referencesLiszewski S., 2005, Przestrzeń turystyczna w ujęciu podmiotowym. Przyczynek do dyskusji o przestrzeni w geografii, [w:] Maik W., Rembowska K., Suliborski A. (red.), Geografia jako nauka o przestrzeni, środowisku i krajobrazie, Podstawowe idee i koncepcje w geografii, t. 1, ŁTN, Łódź, s. 50–60.pl_PL
dc.referencesLiszewski S., Maik W. (red.), 2005, Rola i miejsce geografii osadnictwa i ludności w systemie nauk geograficznych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki, Bydgoszcz.pl_PL
dc.referencesLiszewski S., Maik W. (red.), 2000, Osadnictwo, [w:] Wielka Encyklopedia Geografii Świata, t. 19, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań.pl_PL
dc.referencesMacnaghten P., Urry J., 2005, Alternatywne przyrody. Nowe myślenie o przyrodzie i społeczeństwie, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMaik W., 1976, Analiza funkcjonalna sieci osadniczej podregionu kalisko-ostrowskiego, Seria Geografia, 11, UAM, Poznań.pl_PL
dc.referencesMaik W., 1988, Rozwój regionalnych i krajowych układów osadnictwa, Seria Geografia, 37, UAM, Poznań.pl_PL
dc.referencesMaik W., 1992a, Podstawy geografii miast, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.pl_PL
dc.referencesMaik W., 1992b, Problematyka rozwoju polskiej geografii społeczno-ekonomicznej w świetle paradygmatycznych modeli pojęciowych, Przegląd Geograficzny, 44, 3-4, s. 231-246.pl_PL
dc.referencesMaik W., 1993, Koncepcja lokalnych systemów osadniczych. Założenia i perspektywy badawcze, [w:] Maik W. (red.), Problematyka lokalnych systemów osadniczych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, s. 19-28.pl_PL
dc.referencesMaik W., 2005, Wprowadzenie, [w:] Liszewski S., Maik W. (red.), Rola i miejsce geografii osadnictwa i ludności w systemie nauk geograficznych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki, Bydgoszcz, s. 9-17.pl_PL
dc.referencesMaik W., 2012, Podstawy teoretyczno-metodologiczne studiów geograficzno-miejskich. Studium z metodologii geografii miast, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz.pl_PL
dc.referencesMaik W., Stachowski J., 1995, Preteoretyczne modele pojęciowe w geografii społecznej i ich rola w budowie teorii i wyjaśnianiu zjawisk społeczno-przestrzennych. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica, 19, s. 5-20.pl_PL
dc.referencesMantey D., 2011, Żywiołowość lokalizacji osiedli mieszkaniowych na trenach wiejskich obszaru metropolitalnego Warszawy, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMarkowski T., Strzelecki Z. (red.), Obszary urbanizacji i semiurbanizacji wsi polskiej a możliwości ich rozwoju w ramach PROW 2007-2013, Studia, 119, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Polska Akademia Nauk, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMarkowski T., Turała M. (red.), 2012, Territorial cohesion policy in Poland – issues in impact assessment, Studia Regionalia, 33, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMassey D., 1998, Power-geometries and the politics of space-time, Hettner-Lecture, Department of Geography, University of Heidelberg, Heidelberg.pl_PL
dc.referencesMatczak A., 1985, Funkcja wypoczynkowa strefy podmiejskiej Łodzi, [w:] Straszewicz L. (red.), Pojęcia i metody badań strefy podmiejskiej, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica, 5, s. 299–312.pl_PL
dc.referencesMatczak A., 1986, Budownictwo letniskowe w strefie podmiejskiej Łodzi, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica, 7, s. 137–165.pl_PL
dc.referencesMatczak A., 1987, Próba określenia funkcji wypoczynkowej osiedli podmiejskich na przykładzie Kolumny, Turyzm, 3, s. 55–85.pl_PL
dc.referencesMatczak A., 1991, Przemiany przestrzenne wsi położonych w strefie podmiejskiej Łodzi na przykładzie rejonu Grotnik, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica, 14, s. 33–46.pl_PL
dc.referencesMichalski W., Suliborski A., 1989, Region miejski Nysy w świetle powiązań społeczno-gospodarczych, Studia Społeczno-Ekonomiczne, t. 14, Opole.pl_PL
dc.referencesMierzejewska L., 2008, Zrównoważony rozwój miasta: aspekty planistyczne, Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 5, s. 49-70.pl_PL
dc.referencesMilewska-Osiecka K., 2010, Nowe budownictwo mieszkaniowe aglomeracji łódzkiej – zróżnicowanie i struktura przestrzenna, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesMurdoch J., 2006, Post-structuralist geography, SAGE Publications, London – Thousand Oaks – New Delhi.pl_PL
dc.referencesPacione M., 1984, Rural Geography, Harper and Row, London.pl_PL
dc.referencesPacione M., 1986, Progress in agricultural geography, Croom Helm, London – Sydney – Dover – New Hampshire.pl_PL
dc.referencesPączka S., 1967, Z problematyki badań ośrodków i funkcji lokalnych, [w:] Straszewicz L. (red.), Ośrodki lokalne, Katedra Geografii Ekonomicznej, Uniwersytet Łódzki, Łódź, s. 18–31.pl_PL
dc.referencesPahl R., 1965, Urbs in rure, Geographical Paper, 2, London School of Economics, London.pl_PL
dc.referencesPhilips M., 2005, Differential Productions of Rural Gentrifications: Illustrations from North and South Norfolk, Geoforum, 36, s. 477–494.pl_PL
dc.referencesPilichowski A., 2005, Presja miejska na obszary wiejskie. Perspektywa socjologiczna, [w:] Jażdżewska I. (red.), XVIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Współczesne procesy urbanizacji i ich skutki, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 101-110.pl_PL
dc.referencesPióro Z. (red.), 1982, Przestrzeń i społeczeństwo. Z badań ekologii czynnikowej, Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPióro Z., 1982, Główne nurty ekologii społecznej, [w:] Pióro Z. (red.), Przestrzeń i społeczeństwo. Z badań ekologii czynnikowej, Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa, s. 7-51pl_PL
dc.referencesPiotrowski W., 1982, Struktury społeczno-przestrzenne gmin, [w:] Pióro Z. (red.) Przestrzeń i społeczeństwo, Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa, s. 191-206.pl_PL
dc.referencesPlit F., 2005, Paul Vidal de la Blache – krajobraz – obraz i geograficzna metoda jego interpretacji, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 4, Sosnowiec, s. 26-31.pl_PL
dc.referencesProchownik A., 1975, Urbanizacja wsi czy deruralizacja?, Czasopismo Geograficzne, 46, 4, s. 399-405.pl_PL
dc.referencesPróba delimitacji obszaru metropolitalnego Łodzi na podstawie ruchu wędrówkowego ludności w latach 1989-2007, praca zbiorowa, 2008, Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódź.pl_PL
dc.referencesRajman J., 1994, Przemiany społeczno-gospodarcze osadnictwa wiejskiego (przegląd problematyki badawczej), [w:] Geografia osadnictwa i ludności w niepodległej Polsce, lata 1918-1993, tom II, Kierunki badań naukowych, PTG, KGOiL, Łódź, s. 93-109.pl_PL
dc.referencesRakowski W., 1975, Procesy urbanizacji wsi. Na przykładzie województwa warszawskiego, Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 50, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRembowska K., 1990, Wsie depopulacji w oczach ich mieszkańców, [w:] Michalski W. (red.), Wyludnianie się wsi w Polsce centralnej (na przykładzie województwa piotrkowskiego), Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, s. 206–222.pl_PL
dc.referencesRembowska K., 2002, Kultura w tradycji i współczesnych nurtach badań geograficznych, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesRembowska K., 2005, Środowisko człowieka – nowe perspektywy badawcze, [w:] Maik W., Rembowska K., Suliborski A. (red.), Geografia jako nauka o przestrzeni, środowisku i krajobrazie, Podstawowe idee i koncepcje w geografii, t. 1, ŁTN, Łódź, s. 103–115.pl_PL
dc.referencesRembowska K., 2006, Tożsamość jako czynnik rozwoju lokalnego i regionalnego, [w:] Przestrzenne zróżnicowanie procesów transformacji społeczno-gospodarczej w regionie łódzkim, A. Jewtuchowicz, A. Suliborski (red.).Wyd. UŁ, Łódź, s. 71-84.pl_PL
dc.referencesRembowska K., 2007, Globalizacja, multikulturalizm i przemiany tożsamości, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica, 8, s. 3-14.pl_PL
dc.referencesRykiel Z., 1977, Urbanizacja – ujęcie teoretyczne oraz aspekty procesu. Próba oceny, Przegląd Geograficzny, 49, 1, s. 27–42.pl_PL
dc.referencesRykiel Z., 2002, Koncepcje i delimitacje wielkomiejskich form osadniczych w Polsce, [w:] Jażdżewska I. (red.), XV Konwersatorium Wiedzy o Mieście, KGMiT, Łódź, s. 9-19.pl_PL
dc.referencesSagan I., 2001, Geografia regionalna a przemiany metodologii badań społeczno-ekonomicznych, [w:], Wymiar i współczesne interpretacje regionu, I. Sagan, M. Czepczyński (red.). Bogucki Wyd. Naukowe, Gdańsk-Poznań, s. 43-54.pl_PL
dc.referencesSayer A., 1984, Method and social science, Hutchinson, London.pl_PL
dc.referencesŚleszyński P., 2003, Rozkład przestrzenny działalności w aglomeracji warszawskiej, Przegląd Geograficzny, 75, 2, Warszawa, s. 403-432.pl_PL
dc.referencesSmętkowski M., 2005, Metropolia i jej region, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSmętkowski M., 2013, Miasta jako bieguny wzrostu, [w:] Olechnicka A., Wojnar K. (red.), Terytorialny wymiar rozwoju: Polska z perspektywy badań ESPON, Warszawa, s. 31-47.pl_PL
dc.referencesSoja E., 1996, Thirdspace. Journeys to Los Angeles and other real-and-imagined places, Blackwell London.pl_PL
dc.referencesStarosta P., 1995, Poza metropolią. Wiejskie i małomiasteczkowe zbiorowości lokalne a wzory porządku makrospołecznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesStarosta P., Rokicka E. (red.), 2003, Postawy mieszkańców gmin polskich wobec środowiska przyrodniczego, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesStaszewska S., 2012, Przekształcenia urbanistyczne osiedli wiejskich strefy podmiejskiej dużego miasta, Barometr Regionalny, Analizy i Prognozy, 4, s. 53-68.pl_PL
dc.referencesStola W., 1987, Klasyfikacja funkcjonalna obszarów wiejskich Polski. Próba metodyczna, Prace Habilitacyjne, IGiPZ PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesStola W., 1993, Struktura przestrzenna i klasyfikacja funkcjonalna obszarów wiejskich Polski, Dokumentacja Geograficzna, 3, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesStolarski F., 1998, Godzianów. Z życia społecznego i gospodarczego wsi, ŁTN, Łódź.pl_PL
dc.referencesStraszewicz L. (red.), 1967, Ośrodki lokalne, Katedra Geografii Ekonomicznej, Uniwersytet Łódzki, Łódź.pl_PL
dc.referencesStraszewicz L., 1954, Strefa podmiejska Łodzi, Przegląd Geograficzny, 26, 4, s. 182–197.pl_PL
dc.referencesStraszewicz L., 1957, Problemy rolnicze strefy podmiejskiej Łodzi, Przegląd Geograficzny, 29, 1, s. 87–110.pl_PL
dc.referencesStraszewicz L., 1985, Strefa podmiejska. Pojęcia i definicje, [w:] Straszewicz L. (red.), Pojęcia i metody badań strefy podmiejskiej, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica, 5, s. 7-16.pl_PL
dc.referencesStrategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020, 2011, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.pl_PL
dc.referencesStrzelecki Z., 2008, Gospodarka regionalna i lokalna, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSuliborski A., 1976, Środowisko mieszkaniowe miasta jako przedmiot badań geografii osadnictwa, Acta Universitatis Lodziensis, Seria II, 7, s. 123-135.pl_PL
dc.referencesSuliborski A., 2001, Funkcje i struktura funkcjonalna miast. Studia empiryczno-teoretyczne, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesSuliborski A., 2002, Funkcjonalne przemiany i integracja systemu miast w regionie łódzkim, [w:] Jewtuchowicz A., Suliborski A. (red.), Struktury i procesy kształtujące łódzki region społeczno-gospodarczy, Zakład Ekonomiki Regionalnej i Ochrony Środowiska, Fundacja Inkubator, Łódź, s. 168–210.pl_PL
dc.referencesSuliborski A., 2010, Funkcjonalizm w polskiej geografii miast. Studia nad genezą i pojęciem funkcji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesSuliborski A., Przygodzki Z. (red.), 2010, Łódzka metropolia. Problemy integracji społecznej i przestrzennej, Wyd. Biblioteka, Łódź.pl_PL
dc.referencesSuliborski A., Wójcik M., Walkiewicz D., 2010, Funkcje i struktura funkcjonalna Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, [w:] Jewtuchowicz A., Wójcik M. (red.), Łódzka Metropolia. Problemy integracji gospodarczej, Wyd. Biblioteka, Łódź, s. 21-39.pl_PL
dc.referencesSzacki J., 1983, Historia myśli socjologicznej, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSzczepański M. S., 2005, Społeczności lokalne i regionalne a ład kontynentalny i globalny, [w:] Wesołowski W. (red.), Kręgi integracji i rodzaje tożsamości. Polska, Europa, Świat, Scholar, Warszawa, s. 121-140.pl_PL
dc.referencesSzczęsny R.. 1996, Zakład Geografii Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN 1956-1996, Przegląd Geograficzny, 58, 1-2, s. 3-18.pl_PL
dc.referencesSzkup R., 2003, Kształtowanie podmiejskiej przestrzeni wypoczynkowej. Przykład zachodniego sektora strefy podmiejskiej Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesSztompka P., 2003, Socjologia, Znak, Kraków.pl_PL
dc.referencesSztompka P., 2005, Socjologia zmian społecznych, Znak, Kraków.pl_PL
dc.referencesSzulc H., 1963, Osiedla podwrocławskie na początku XIX w., Monografie Śląskie, Ossolineum, Wrocław.pl_PL
dc.referencesSzulc H., 1988, Morfogenetyczne typy osiedli wiejskich na Pomorzu Zachodnim, IGiPZ PAN, Prace Geograficzne, 149.pl_PL
dc.referencesSzulc H., 1994, Osadnictwo wiejskie Polski w pracach geograficzno-historycznych w latach 1918-1993, [w:] Geografia osadnictwa i ludności w niepodległej Polsce, lata 1918-1993, tom II, Kierunki badań naukowych, PTG, KGOiL, Łódź, s. 77-92.pl_PL
dc.referencesSzulc H., 1995, Morfogeneza osiedli wiejskich w Polsce, Prace Geograficzne, 163, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSzurowa B., 1995, Przemiany osadnictwa wiejskiego na Kielecczyźnie w dobie pouwłaszczeniowej. Zmiany układu przestrzennego wsi, Muzeum Wsi Kieleckiej, Kielce.pl_PL
dc.referencesSzymańska D., 2009, Geografia osadnictwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTazbir J., 1998, Kultura szlachecka w Polsce, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.pl_PL
dc.referencesTkocz J., 1998, Organizacja przestrzenna wsi w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.pl_PL
dc.referencesTuan H. F., 1977 [wyd. pol. 1987], Space and Place. The Perspective of Experience, University of Minnesota Press, Minneapolis.pl_PL
dc.referencesTurowski J., 2000, Socjologia. Wielkie struktury społeczne, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin.pl_PL
dc.referencesWęcławowicz G., 2007, Geografia społeczna miast. Zróżnicowania społeczno-przestrzenne, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWieruszewska M., 2012, Lokalne, globalne, ponowoczesne wymiary kultury wsi, [w:] Społeczne i kulturowe zagadnienia przemian na wsi polskiej, A. Rosner (red.). IRWiR, Warszawa, s. 189-211.pl_PL
dc.referencesWięcław-Michniewska J., 2006, Krakowskie suburbia i ich społeczność, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.pl_PL
dc.referencesWilczyński W., 2003, Autonomia i jedność geografii. Studium metodologiczne, ŁTN, Łódź.pl_PL
dc.referencesWinid W., 1937, Miasto i wieś w krajobrazie geograficznym i ich rola w życiu gospodarczym i społecznym, Czasopismo Geograficzne, 15, 1, s. 4–18.pl_PL
dc.referencesWłodarczyk B., 2009, Przestrzeń turystyczna. Istota, koncepcje, determinanty rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesWojciechowska J., 1998, Kolonizacja turystyczna terenów nadpilicznych, ŁTN, Łódź.pl_PL
dc.referencesWojciechowska J., 2009, Procesy i uwarunkowania rozwoju agroturystyki w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesWójcik M., 2006a, Przemiany siedlisk wsi pod wpływem urbanizacji we wschodnim paśmie aglomeracji łódzkiej (koluszkowsko-brzezińskim), Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica, 7, s. 201–213.pl_PL
dc.referencesWójcik M., 2006b, Główne uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich województwa łódzkiego, [w:] Głębocki B., Kacprzak E. (red.), Przemiany struktury przestrzennej rolnictwa – sukcesy i niepowodzenia. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 163-176.pl_PL
dc.referencesWójcik M., 2008, Przemiany społeczno-gospodarcze wsi w okresie transformacji ustrojowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesWójcik M., 2009a, Społeczna geografia wsi, Czasopismo Geograficzne, 80, 1-2, s. 42–62.pl_PL
dc.referencesWójcik M., 2009b, Środowiskowe uwarunkowania lokalizacji osadnictwa wiejskiego w okolicach Łowicza (XI–XIV w.), [w:] Domańska L., Kittel P., Forysiak J. (red.), Środowiskowe uwarunkowania lokalizacji osadnictwa, Środowisko – Człowiek – Cywilizacja, t. 2, Seria Wydawnicza Stowarzyszenia Archeologii Środowiskowej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 257–264.pl_PL
dc.referencesWójcik M., 2010a, Struktura i działanie – geograficzno-społeczna interpretacja oddziaływania funduszy Unii Europejskiej na przykładzie programu „Odnowa wsi”, [w:] Kacprzak E., Kołodziejczak A. (red.), Rola środków Unii Europejskiej w rozwoju obszarów wiejskich, Studia Obszarów Wiejskich, t. XXIV, Komisja Obszarów Wiejskich PTG, Zespół Badań Obszarów Wiejskich IGiPZ PAN, Warszawa, s. 186-201.pl_PL
dc.referencesWójcik M., 2010b, Wieś metropolitalna – podstawowe pojęcia i koncepcje badawcze, [w:] Liszewski S. (red.), Obszary metropolitalne we współczesnym środowisku geograficznym, PTG Oddział Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych UŁ, Łódź, s. 229-238.pl_PL
dc.referencesWójcik M., 2010c, Zmiany funkcji obszarów wiejskich w województwie łódzkim w ujęciu koncepcji bazy ekonomicznej (1999–2007), [w:] Wójcik M. (red.), Studia nad bazą ekonomiczną miast i rynkiem pracy w województwie łódzkim, Karpacki Instytut Rozwoju Regionalnego w Nowym Sączu, Zakład Geografii Regionalnej i Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego, Nowy Sącz–Łódź, s. 57–69.pl_PL
dc.referencesWójcik M. (red.), 2010d, Studia nad bazą ekonomiczną miast i rynkiem pracy w województwie łódzkim, Karpacki Instytut Rozwoju Regionalnego w Nowym Sączu, Zakład Geografii Regionalnej i Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego, Nowy Sącz-Łódź.pl_PL
dc.referencesWójcik M., 2011, Koncepcje „nowej” geografii regionalnej, [w:] Maik W., Rembowska K., Suliborski A. (red.), Geografia regionalna – scalenie i synteza wiedzy geograficznej, Podstawowe idee i koncepcje w geografii, t. 6, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 53-72.pl_PL
dc.referencesWójcik M., 2012a, Geografia wsi w Polsce, Studium zmiany podstaw teoretyczno-metodologicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.referencesWójcik M., 2012b, Funkcje gospodarcze jako wyraz rozwoju lokalnych rynków pracy. Próba metodyczna na przykładzie obszarów wiejskich województwa łódzkiego, [w:] Kamińska W., Heffner K. (red.), Wiejskie rynki pracy – zasoby, aktywizacja, nowe struktury, Studia KPZK PAN, CXLV, s. 256-277.pl_PL
dc.referencesWójcik M., 2013a, Territorial identity of countryside residents in the suburban areas of Łódź, Poland, Quaestiones Geographicae, 32, 2, s. 69-79.pl_PL
dc.referencesWójcik M., 2013b, The Farmers’ Calendar as an example of a cultural factor shaping the knowledge about the countryside and agriculture in Poland, Chmieliński P., Bauer-Nawrocka A. (red.), Knowledge as a factor of rural development, European Rural Development Network, 10, s. 173-183.pl_PL
dc.referencesWoods M., 2005, Rural Geography: Processes, Responses and Experiences in Rural Restructuring, Sage, London.pl_PL
dc.referencesWoods M., 2009a, Exploring the uneven geographies of ‘Rural Geography’, Commentary on M. Kurtz and V. Craig, ‘Constructing rural geographies in publication’, ACME: An International E-Journal for Critical Geographies, 8, 2, pp. 394-413.pl_PL
dc.referencesWoods M., 2009b, Rural geography, [in:] R. Kitchin, N. Thrift (eds.), International Encyclopedia of Human Geography, 9, Elsevier, Amsterdam, pp. 429-441.pl_PL
dc.referencesWoods M., 2011, Rural, Routledge, London – New York.pl_PL
dc.referencesZaborski B., Wrzosek A., 1937–1939, Antropogeografia, Wydawnictwo Trzaska, Evert i Michalski, Warszawa.pl_PL
dc.referencesZagożdżon A., 1964, Problematyka zespołów osadniczych, Czasopismo Geograficzne, 35, 3-4, Wrocław, s. 387-398.pl_PL
dc.referencesZagożdżon A., 1983, Modele sieci osadniczej w regionach górskich na tle współczesnych przemian osadnictwa, Acta Universitatis Wratislaviensis, 506, 32, pp. 31-77.pl_PL
dc.referencesZarycki T., 2000, O niektórych dylematach współczesnych badań nad przestrzenią społeczną, Studia Regionalne i Lokalne, 4, s. 5-22.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-047-3


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska