Show simple item record

dc.contributor.authorGacka, Ewa
dc.contributor.authorKaźmierczak, Monika
dc.date.accessioned2018-05-09T10:43:16Z
dc.date.available2018-05-09T10:43:16Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn2544-7238
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/24643
dc.description.abstractLogopaedics prevention consists in the prevention and early detection of speech disorders to provide adequate therapeutic action, limiting or eliminating the negative effects of language‑related abnormalities. As a part of speech‑language prophylaxis the speech‑language screening is provided. It aims at identifying persons requiring in‑depth speech diagnosis. The article presents the results of speech screening of pupils of grades I–III in one of primary schools in Łódź. Some practical conclusions drawn from the research are also presented.en_GB
dc.description.abstractProfilaktyka logopedyczna polega na zapobieganiu, a także wczesnym wykrywaniu zaburzeń mowy, by wprowadzić adekwatne działania terapeutyczne, ograniczające lub eliminujące negatywne skutki nieprawidłowości w zakresie komunikacji językowej. W ramach profilaktyki logopedycznej prowadzi się badania przesiewowe mowy, których celem jest wytypowanie osób wymagających pogłębionej diagnozy logopedycznej. W artykule zaprezentowano wyniki badań przesiewowych mowy uczniów klas I–III jednej ze szkół podstawowych w Łodzi. Jednocześnie przedstawiono praktyczne wnioski wypływające z przeprowadzonych badań.pl_PL
dc.description.sponsorshipWydane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego ze środków finansowych Zakładu Dialektologii Polskiej i Logopedii UŁpl_PL
dc.language.isoplen_GB
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegoen_GB
dc.relation.ispartofseriesLogopaedica Lodziensia;1
dc.subjectprevention in speech‑language pathologyen_GB
dc.subjectscreeningen_GB
dc.subjectchildren in early school ageen_GB
dc.subjectprofilaktyka logopedycznapl_PL
dc.subjectbadanie przesiewowepl_PL
dc.subjectdzieci w wieku wczesnoszkolnympl_PL
dc.titlePrzesiewowe badania mowy jako przykład działań z zakresu profilaktyki logopedycznejen_GB
dc.title.alternativeSpeech screening examinations as an example of activity in the field of speech‑language therapypl_PL
dc.typeArticleen_GB
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017en_GB
dc.page.number[31]-42
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Polskiej i Logopedii, Zakład Dialektologii Polskiej i Logopedii, ul. Pomorska 171/173, 90–236 Łódź
dc.referencesBłeszyński J.J., 2015, Wczesna interwencja – różne podejścia, ujęcia, definicje. Różne nie znaczy sprzeczne, [w:] J. Błeszyński, D. Baczała, Wczesna interwencja w logopedii, Gdańsk: HarmoniaUniversalis, s. 31–42.pl_PL
dc.referencesDemel G., 1998, Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.pl_PL
dc.referencesEmiluta‑Rozya D., 2015, Uwagi do narzędzi diagnostycznych mojego autorstwa i współautorstwa, [w:] M. Kurowska, E. Wolańska (red.), Metody i narzędzia diagnostyczne w logopedii, seria: „Z prac Towarzystwa Kultury Języka”, t. XII, Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, s. 32–43.pl_PL
dc.referencesEmiluta‑Rozya D., Mierzejewska H., Atys P., 2014, Badanie przesiewowe do wykrywania zaburzeń mowy dzieci dwu‑, cztero‑ i sześcioletnich, Warszawa: Wydawnictwo Akademii PedagogikiSpecjalnej im. M. Grzegorzewskiej.pl_PL
dc.referencesGacka E., 2013, Pedagodzy w systemie opieki logopedycznej. Refleksje nad treściami logopedycznymi w kształceniu studentów kierunku pedagogika, [w:] D. Müler, A. Sobczak (red.), Rozwój i jego wspieranie w perspektywie rehabilitacji i resocjalizacji, Łódź: Wydawnictwo UniwersytetuŁódzkiego, s. 47–58.pl_PL
dc.referencesGordon R., 1987, An operational classification of disease prevention, [w:] J.A. Steinberg, M.M. Silverman (red.), Preventing mental disorders, Rockville: Department of Health and Human Services, s. 20–26.pl_PL
dc.referencesGrabias S., Kurkowski Z.M., Woźniak T., 2002, Logopedyczny test przesiewowy dla dzieci w wieku szkolnym, Lublin: Uniwersytet Marii Curie‑Skłodowskiej, Zakład Logopedii i JęzykoznawstwaStosowanego.pl_PL
dc.referencesGunia G., 2011, Koncepcja i organizacja opieki logopedycznej w Polsce, [w:] G. Gunia, V. Lechta (red.), Wprowadzenie do logopedii, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, s. 53–67.pl_PL
dc.referencesKabała A., 2015, Przesiewowy test do badań artykulacji, Kraków: Wydawnictwo Centrum Metody Krakowskiej.pl_PL
dc.referencesKaczorowska‑Bray K., 2015, Diagnoza we wczesnej interwencji logopedycznej, [w:] E. Czaplewska, S. Milewski (red.), Diagnoza logopedyczna. Podręcznik akademicki, Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, s. 223–262.pl_PL
dc.referencesKochanowska E., 2012, Sytuacja szkolna dzieci z wadami wymowy w edukacji wczesnoszkolnej, [w:] K. Węsierska (red.), Profilaktyka logopedyczna w praktyce edukacyjnej, t. 1, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 197–212.pl_PL
dc.referencesMichalak‑Widera I., 2009, Logopedyczny test dla dzieci i młodzieży, Katowice: Wydawnictwo Naukowe Unikat 2.pl_PL
dc.referencesMichalak‑Widera I., Węsierska K., 2012, Test do badań przesiewowych mowy dla dzieci w wieku przedszkolnym, Katowice: Wydawnictwo Naukowe Unikat 2.pl_PL
dc.referencesMrazek P., Haggerty R. (red.), 1994, Reducing the Risks for Mental Disorders: Frontiers for Preventive Intervention Research, Washington: National Academy Press.pl_PL
dc.referencesMuszyński H., 1965, Działanie profilaktyczne w wychowaniu, „Problemy Opiekuńczo‑Wychowawcze”, nr 3, s. 1–4.pl_PL
dc.referencesPluta‑Wojciechowska D., 2015, Wczesna interwencja logopedyczna – moda, postulat czy konieczność, [w:] J. Błeszyński, D. Baczała (red.), Wczesna interwencja w logopedii, Gdańsk: Harmonia Universalis, s. 17–29.pl_PL
dc.referencesPodstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, 2016, http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/895/1 (dostęp: 13.07.2017).pl_PL
dc.referencesTarkowski Z., 1992, Przesiewowy test logopedyczny, Lublin: Wydawnictwo Polskiej Fundacji Zaburzeń Mowy.pl_PL
dc.referencesWęsierska K., 2012, Profilaktyka logopedyczna w ujęciu systemowym, [w:] K. Węsierska (red.), Profilaktyka logopedyczna w praktyce edukacyjnej, t. 1, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 25–47.pl_PL
dc.referencesWoynarowska B., 2005, Profilaktyka, [w:] T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. IV, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”, s. 943–946.pl_PL
dc.contributor.authorEmailewagacka@uni.lodz.pl
dc.contributor.authorEmailmonika.kazmierczak@uni.lodz.pl
dc.identifier.doi10.18778/2544-7238.01.04


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record