Show simple item record

dc.contributor.authorOstrowski, Piotr
dc.date.accessioned2018-09-21T06:58:11Z
dc.date.available2018-09-21T06:58:11Z
dc.date.issued2017-03-10
dc.identifier.issn2300-1690
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/25755
dc.description.abstractW ciągu ostatnich 27 lat w Polsce dokonała się transformacja społeczno-gospodarcza, która miała znaczący wpływ na stosunki pracy. Zmiany te niewątpliwie znalazły swoje odzwierciedlenie w dyskursie dotyczącym zbiorowych stosunków pracy. Kwestia ta jednak w niewielkim stopniu została dostrzeżona przez socjologów. Zaniedbanie to jest szczególnie ważne, gdy zdamy sobie sprawę, że istnieją ku temu skuteczne narzędzia analityczne. Artykuł wypełnienia pewną lukę poprzez wykazanie, że krytyczna analiza dyskursu może stać się istotnym, uzupełniającym narzędziem w kontekście badań nad współczesnymi zjawiskami w zbiorowych stosunkach pracy. W dużym stopniu pomaga przede wszystkim zrozumieć wytwarzanie i reprodukcję asymetrii między pracą a kapitałem. Przedmiotem analizy jest projekt ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych autorstwa Nowoczesnej oraz treść sprawozdania stenograficznego z 12. posiedzenia Sejmu RP w dniu 24 lutego 2016 r., podczas którego dyskutowano tę propozycję.pl_PL
dc.description.abstractOver the last 27 years the socio-economic transformation has been conducted in Poland, which had a significant impact on labour relations. These changes undoubtedly have been reflected in the discourse on industrial relations. This issue, however, little has been recognized by sociologists. This failure is particularly important when we realize that the effective analytical tools exist. The article fills a kind of gap by showing that the Critical Discourse Analysis can be an important complementary tool in the context of the contemporary phenomena of industrial relations. To a large extent, it helps to understand the production and reproduction of asymmetry between labour and capital. The analysis is based on a bill’s draft amending the legislation on trade unions by Nowoczesna and the content of the minutes of the 12th meeting of the Sejm on 24 February 2016., during which the proposal was discussed.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherKatedra Socjologii Polityki i Moralnościpl_PL
dc.relation.ispartofWładza Sądzenia;11
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjecterozjapl_PL
dc.subjectkrytyczna analiza dyskursupl_PL
dc.subjectmarginalizacjapl_PL
dc.subjectPolskapl_PL
dc.subjectzbiorowe stosunki pracypl_PL
dc.subjectzwiązki zawodowepl_PL
dc.titleW poszukiwaniu przyczyn erozji i marginalizacji polskich związków zawodowych: element rekonstrukcji dyskursupl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number88-100pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationZakład Socjologii Pracy i Organizacji Instytut Socjologii Uniwersytet Warszawskipl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnotePiotr Ostrowski – adiunkt w Zakładzie Socjologii Pracy i Organizacji w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Do jego zainteresowań naukowych należy problematyka zbiorowych stosunków pracy, także w ujęciu dyskursywnym. Autor książki o powstawaniu związków zawodowych w sektorze prywatnym w Polsce. Członek władz OPZZ.pl_PL
dc.referencesBurawoy, M. (2004). [Online] Available at: http://burawoy.berkeley.edu/PS/ Translations/Poland/ASA.Polish.pdfpl_PL
dc.referencesCBOS (2015). Opinie o związkach zawodowych i protestach górników (66/2015), Warszawa: Centrum Badania Opinii Społecznej.pl_PL
dc.referencesCBOS (2016). Społeczne oceny uczciwości i rzetelności zawodowej, Warszawa: Centrum Badania Opinii Społecznej.pl_PL
dc.referencesFigiel, W. & Ostrowski, P. (2015). The Portrait of an Entrepreneur: Discursive Representation of Employers in the Polish Opinion-Making Weeklies. Humanizacja Pracy, 3(281), pp. 67–79.pl_PL
dc.referencesFrege, C. & Kelly, J. eds. (2004). Varieties of Unionism: Strategies for Union Revitalisation in a Globalising Economy. Oxford, New York: Oxford University Press.pl_PL
dc.referencesFrieske, K. W. (2012). Socjologia demaskatorska. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.pl_PL
dc.referencesGardawski, J. (2001). Związki zawodowe na rozdrożu. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.pl_PL
dc.referencesGardawski, J. (2003). Konfliktowy pluralizm polskich związków zawodowych. Warszawa: Fundacja im. Friedricha Eberta.pl_PL
dc.referencesGardawski, J. (2009). Dialog społeczny w Polsce. Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.pl_PL
dc.referencesGardawski, J., ed. (2009). Polacy pracujący a kryzys fordyzmu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.pl_PL
dc.referencesGUS (2015). Związki zawodowe w Polsce w 2014 r., Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.pl_PL
dc.referencesHall, P. A. & Soskice, D. (2001). An Introduction to Varieties of Capitalism. In: P. A. Hall & D. Soskice, eds. Varieties of Capitalism. Oxford: Oxford University Press, pp. 1–68.pl_PL
dc.referencesJabłońska, B. (2006). Krytyczna analiza dyskursu: refleksje teoretyczno-metodologiczne. Qualitative Sociology Review, 53–67, II(1).pl_PL
dc.referencesKozek, W. (2003). Destruktorzy. Tendencyjny obraz związków zawodowych w tygodnikach politycznych w Polsce. In: Instytucjonalizacja stosunków pracy w Polsce. s.l.:Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, pp. 161–185.pl_PL
dc.referencesKubisa, J. & Ostrowski, P. (2011). Mity o związkach zawodowych. Przegląd, 17 07.Issue 28 (602).pl_PL
dc.referencesMrozowicki, A. (2014). Między remedium a pułapką: taktyki, doświadczenia i konsekwencje organizowania związków zawodowych w Europie ŚrodkowWschodniej. In: J. Czarzasty & A. Mrozowicki, eds. Organizowanie związków zawodowych w Europie. Badania i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, pp. 153–171.pl_PL
dc.referencesOst, D. (2007). Klęska „Solidarności”. Gniew i polityka w postkomunistycznej Europie. Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA.pl_PL
dc.referencesOstrowski, P. (2014). Dialog społeczny w Polsce: Dylematy (nie)przystawalności. Biuletyn jubileuszowy: 20 lat CPS „Dialog”, Issue 3, pp. 25–25.pl_PL
dc.referencesPietraszewski, M. (2014). Na górniczych związkowców kopalnie płacą miliony. [Online] Available at: http://wyborcza. pl/1,75398,16688297,Na_gorniczych_ zwiazkowcow_kopalnie_placa_miliony. html?disableRedirects=true [Accessed 23 09 2014].pl_PL
dc.referencesPietrzak, M. & Fenrych, M. (2013). Oto luksusy związkowych bonzów. [Online] Available at: http://www.fakt.pl/wydarzenia/polityka/oto-luksusy-zwiazkowych-bonzow/h85ewj6 [Accessed 2013 08 12].pl_PL
dc.referencesRasiński, L. (2010). Dyskurs i władza. Zarys polityki agonistycznej. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.pl_PL
dc.referencesSilver, B. J. (2009). Globalny proletariat. Ruchy pracownicze i globalizacja po 1870 r.. Warszawa: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa.pl_PL
dc.referencesWodak, R. (2011). Wstęp: Badania nad dyskursem – ważne pojęcia i terminy. In: Jakościowa analiza dyskursu w naukach społecznych. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Łośgraf, pp. 11–48.pl_PL
dc.contributor.authorEmailostrowskip@is.uw.edu.plpl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska