Show simple item record

dc.contributor.authorBielewski, Mateusz
dc.contributor.authorPaprocki, Damian
dc.contributor.editorWalińska, Ewa
dc.date.accessioned2019-02-14T17:01:05Z
dc.date.available2019-02-14T17:01:05Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationWalińska E., Wstęp, [w:] Współczesne problemy finansów, rachunkowości i zarządzania, Walińska E. (red.), "Ekonomia i Zarządzanie w Teorii i Praktyce" t. 7, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 154-168, doi: 10.18778/7525-962-9.12pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-962-9
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/26833
dc.description.abstractW niniejszym opracowaniu przedstawiono różne definicje pojęć „nieruchomość rolna”, „gospodarstwo rolne” oraz „przedsiębiorstwo rolne”. Nieruchomość rolna jest integralną jednostką wchodzącą w skład każdego gospodarstwa lub przedsiębiorstwa rolnego. W części pierwszej artykułu zostały wyjaśnione i opisane podstawowe pojęcia związane z powyższymi zagadnieniami. Część druga przedstawia i objaśnia zasady naliczania podatku rolnego, natomiast w trzeciej części zaprezentowana została klasyfikacja gruntów rolnych w Polsce. W publikacji zawarte są również ewentualne alternatywne możliwości księgowego ujęcia nieruchomości rolnej po wejściu w życie zapowiadanych zmian dotyczących podatku dochodowego, opracowane na podstawie ustawy o rachunkowości oraz MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe. Co więcej, ukazano możliwe rozwiązania dotyczące wyceny nieruchomości rolnej. Wprowadzenie podatku dochodowego w indywidualnym gospodarstwie rolnym będzie wymagało postrzegania rolnika jako przedsiębiorcy, który będzie musiał prowadzić jakąkolwiek formę ewidencji księgowej (księgi podatkowe lub rachunkowe) umożliwiającą ustalenie dochodu na podstawie wykazanych przychodów i kosztów. Wynika to z postępującego procesu wdrażanego przez Unię Europejską, który zachęca rolników stających w obliczu fundamentalnych zmian ich rynku i przemysłu, do myślenia jak przedsiębiorcy i do podejmowania strategicznych decyzji dotyczących przyszłości ich przedsiębiorstw.pl_PL
dc.description.abstractThe study focuses on the different definitions of “agricultural property”, “agricultural holding” and “agricultural undertaking”. Agricultural property is an integral part of every farm or agricultural undertakings. First part of the article provides both the explanation and descriptions of the basic concepts associated with the above-mentioned issues. The second part presents and explains the rules of the agricultural tax, while the third one shows the classification of agricultural land in Poland. The publication also discusses possible alternatives of accounting approach to agricultural property after the entry into force of the announced changes to the income tax, by making use of such regulatory acts as the Accounting Law and IAS 16 “property, plant and equipment”. Furthermore, there are provided some possible solutions regarding the valuation of agricultural real estate. The introduction of income tax in individual farm will require the perception of farmer as a trader, who will be obliged to carry out any form of accounting records (tax ledger or accounts) for the purpose of calculating income on the basis of reported income and expenses. It is determined by the on-going aim of the UE is to encourage farmers faced with fundamental changes in their market place and industry to think like business people and take strategic decisions about the future of their businesses.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofWalińska E. (red.), Współczesne problemy finansów, rachunkowości i zarządzania, "Ekonomia i Zarządzanie w Teorii i Praktyce", t. 7, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013;
dc.relation.ispartofseriesEkonomia i Zarządzanie w Teorii i Praktyce;7
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectnieruchomość rolnapl_PL
dc.subjectrachunkowośćpl_PL
dc.subjectKRUSpl_PL
dc.subjectpodatekpl_PL
dc.subjectgruntpl_PL
dc.subjectgospodarstwo rolnepl_PL
dc.subjectprzedsiębiorstwo rolnepl_PL
dc.titleNieruchomość rolna w kontekście ujęcia rachunkowego i podatkowegopl_PL
dc.title.alternativeAgricultural property in the context of accounting approach and tax treatmentpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2013pl_PL
dc.page.number154-168pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Inwestycji i Nieruchomościpl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Rachunkowościpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-216-3
dc.referencesCzechowski P. (red.), Prawo rolne, LexisNexis, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesMSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe.pl_PL
dc.referencesNiemczyk R., Rachunkowość finansowa w teorii i praktyce, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesOlchowicz I., Tłaczała A., Rachunkowość finansowa w przykładach według ustawy o rachunkowości i MSR, wyd. II, Difin, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesPolska przestrzeń, Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego kraju, Ministerstwo Budownictwa, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, Dz.U. 2001, nr 38, poz. 454 ze zm.pl_PL
dc.referencesSobolewska M., Wzorcowa dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości, Infor, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesUstawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93 ze zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z 15 listopada 1984 r. O podatku rolnym, Dz.U. 1984, nr 52, poz. 268 ze zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z 26 lipca 1991 r. O podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U. 2010, nr 51, poz. 307; ostatnia zmiana w Dz.U., nr 75, poz. 473, ze. zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z 15 lutego 1992 r. O podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. 2000, nr 54, poz. 654 z późn. zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, Dz.U. 2006, nr 156, poz. 1118, ze. zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z 29 września 1994 r. O rachunkowości, Dz.U. 1994, nr 121, poz. 591, z późn. zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z 11 kwietnia 2003 r. O kształtowaniu ustroju rolnego, Dz.U. 2003, nr 64, poz. 592 ze zm.pl_PL
dc.referencesWalińska E. (red.), Rachunkowość finansowa, ujęcie sprawozdawcze i ewidencyjne, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesWiniarska K. (red.), MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe, Difin, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referenceshttp://biznes.newsweek.pl/nie-bedzie-podatku-dochodowego-dla-rolnikow,96011,1,1.html.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7525-962-9.12
dc.date.defence2013


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe