Show simple item record

dc.contributor.authorGórniak, Joanna
dc.contributor.editorWalińska, Ewa
dc.date.accessioned2019-02-18T13:28:52Z
dc.date.available2019-02-18T13:28:52Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationGórniak J., Wykorzystanie łańcucha skojarzeń w procesie kształtowania wizerunku miejsca zarys koncepcji badań dla miasta Łodzi, [w:] Współczesne problemy finansów, rachunkowości i zarządzania, Walińska E. (red.), "Ekonomia i Zarządzanie w Teorii i Praktyce", t. 7, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 300-318, doi:10.18778/7525-962-9.22pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-962-9
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/26847
dc.description.abstractW opracowaniu omówiono istotę oraz problematykę kongestii transportowej rozumianej jako nadmierne zatłoczenie systemu transportu drogowego. Zagadnienie to rozpatrywane jest zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i empirycznym. W pracy posłużono się przykładem miasta Łodzi, które boryka się z problemami zatłoczenia komunikacyjnego. W celu przeanalizowania powyższej problematyki, zbudowano kwestionariusz ankietowy, który posłużył do weryfikacji postrzegania stanu transportowego w mieście.pl_PL
dc.description.abstractThe article discussed the essence and problems of transport congestion understood as a congestion road transport system. This issue is examined in terms of both theoretical and empirical. The paper was used as an example the city of Lodz, which suffers from traffic congestion problems. In order to examine the above issues, built on a questionnaire that was used to verify the perception of the state of transportation in the city.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofWalińska E. (red.), Współczesne problemy finansów, rachunkowości i zarządzania, "Ekonomia i Zarządzanie w Teorii i Praktyce", t. 7, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013;
dc.relation.ispartofseriesEkonomia i Zarządzanie w Teorii i Praktyce", t. 7;7
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjecttransportpl_PL
dc.subjectŁódźpl_PL
dc.subjectkongestia transportowapl_PL
dc.subjectmiastopl_PL
dc.subjectnatężenie ruchupl_PL
dc.titleKongestia transportowa – weryfikacja na przykładzie Łodzipl_PL
dc.title.alternativeTransport congestion – verification of the example of Lodzpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holderCopyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2013pl_PL
dc.page.number300-318pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Zakład Logistykipl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-216-3
dc.referencesCiesielski M., Koszty kongestii transportowej w miastach, „Zeszyty Naukowe” 1986, Seria II, nr 87, Poznań.pl_PL
dc.referencesDomańska A., Wpływ infrastruktury transportu drogowego na rozwój regionalny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesGłówny Urząd Statystyczny: http://www.stat.gov.pl/gus.pl_PL
dc.referencesMiejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Łodzi, http://mpk.lodz.pl/.pl_PL
dc.referencesRzeczyński B., Logistyka dla urbanistyczne przestrzeni transportowej, „Transport Miejski” 2003, nr 5.pl_PL
dc.referencesRzeczyński B., Logistyka miejska, Instytut Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, Poznań 2007.pl_PL
dc.referencesRzeczyński B., Logistyka miejska XXI wieku. Słowo odrębne z refleksją nad jej przeznaczeniem, „Logistyka” 2002, nr 3.pl_PL
dc.referencesSzołtysek J., Kreowanie mobilności mieszkańców miast, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesSzymczak M., Logistyka miejska, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2008.pl_PL
dc.referencesTundys B., Logistyka miejska. Koncepcje, systemy, rozwiązania, Difin, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesRaport o korkach w 7 największych miastach Polski, Warszawa, Łódź, Wrocław, Kraków, Katowice, Poznań, Gdańsk, Deloitte Raport 2011, http://www.deloitte.com/assets/Dcom-Poland/Local%20Assets/Documents/Raporty,%20badania,%20rankingi/pl_Raport_Korki 2011_marzec2012.pdf.pl_PL
dc.referencesStrategia rozwoju województwa łódzkiego 2020, http://www.strategia.lodzkie.pl/images/srwl_2020_uchwalona_26_02_2013.pdf.pl_PL
dc.referencesStrategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+, 25 czerwca 2012, Łódź.pl_PL
dc.referencesUstawa o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010 r., Dz.U. 2011, nr 5, poz. 13.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7525-962-9.22


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe