Show simple item record

dc.contributor.authorMarciniak-Firadza, Renata
dc.date.accessioned2019-02-26T07:51:58Z
dc.date.available2019-02-26T07:51:58Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationMarciniak-Firadza R., Nazwy osobowych wykonawców czynności w gwarach małopolsko-mazowieckiego pogranicza językowego. Cz. I i II, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, DOI: 10.18778/10.18778/7525-841-7pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-841-7
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/26857
dc.descriptionCz. I. W monografii podjęto zagadnienie słowotwórstwa gwarowego z punktu widzenia funkcji kategorialnosemantycznej. Zawarto też opis derywatów będących rzeczownikami pospolitymi zaliczanymi do kategorii nazw osobowych wykonawców czynności, funkcjonujących w gwarach położonych na pograniczu małopolsko-mazowieckim. Administracyjnie badany obszar leży w województwach: łódzkim, mazowieckim, świętokrzyskim, lubelskim. Wskazano w niej wykładniki formalne i mechanizmy derywacyjne, które doprowadziły do powstania derywatów zaliczanych do omawianej kategorii, a także wydobywa morfologiczne cechy gwarowe pozostające w opozycji do języka ogólnopolskiego, tj. takie wyróżniki derywacyjne tworzące nowe wyrazy, które – mimo uniwersalnego charakteru kategorialnego w słowotwórstwie – wskazują na pewną odrębność tworzenia i odmienność derywacyjną tych wyrazów w gwarach. Cz. II. Materiał obejmuje derywaty występujące w gwarach i języku ogólnym, derywaty występujące w gwarach w innym znaczeniu niż w języku ogólnym (neosemantyzmy) oraz derywaty charakterystyczne tylko dla badanych gwar – archaizmy nieużywane już w języku ogólnym i tworzone doraźnie neologizmy.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectjęzykoznawstwopl_PL
dc.subjectsłowotwórstwopl_PL
dc.subjectgwarapl_PL
dc.subjectfilologiapl_PL
dc.subjectdialektypl_PL
dc.titleNazwy osobowych wykonawców czynności w gwarach małopolsko-mazowieckiego pogranicza językowego. Cz. I i IIpl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2013pl_PL
dc.page.number580pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Polskiej, Katedra Dialektologii Polskiej i Logopediipl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-609-3
dc.contributor.authorBiographicalnoteRenata Marciniak-Firadza – językoznawca – dialektolog, logopeda, neurologopeda, oligofrenopedagog – pracuje w Katedrze Dialektologii Polskiej i Logopedii. Prowadzi zajęcia językoznawcze i logopedyczne na studiach I stopnia kierunku logopedia z audiologią (fonologia i fonetyka języka polskiego, rozwój mowy dziecka, zaburzenia komunikacji językowej – dyzartria) oraz na studiach II stopnia kierunku logopedia (oligofazja, mózgowe porażenie dziecięce, seminarium magisterskie). Prowadzi terapię logopedyczną w Laboratorium logopedycznym działającym na Wydziale Filologicznym UŁ. Jest kierownikiem studiów podyplomowych „Neurologopedia”. Jest opiekunem Studencko-Doktoranckiego Koła Naukowego Logopedycznego. Jest opiekunem kierunkowym praktyk na kierunku logopedia z audiologią. W kręgu jej zainteresowań naukowych znajdują się badania dialektologiczne, w szczególności badania nad morfologią gwarową oraz językoznawcze podstawy logopedii, w tym kompetencje słowotwórcze dzieci z niepełnosprawnością intelektualną Jest autorem monografii poświęconych gwarom łowickim i nazwom osobowych wykonawców czynności w gwarach pogranicza małopolsko-mazowieckiego oraz ponad 40 artykułów. Za monografię „Gwary łowickie dawniej i dziś na tle innych gwar polskich” otrzymała Nagrodę Rektora III stopnia. Wzięła udział w 46 konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych (również poza granicami kraju). Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Jest członkiem Stowarzyszenia „Usłyszeć ciszę, zrozumieć dziecko z mutyzmem”.pl_PL
dc.referencesAPRESJAN Jurij, 2000, Semantyka leksykalna. Synonimiczne środki języka, tłum. Zofia Kozłowska, Andrzej Markowski, Wrocław.pl_PL
dc.referencesAtlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny, 1980–1995, oprac. przez Zespół Instytutu Słowianoznawstwa (Slawistyki) PAN, t. I, II, V, Wrocław, Warszawa (skrót: AGWB).pl_PL
dc.referencesAtlas językowy kaszubszczyzny i dialektów sąsiednich, 1964–1971, oprac. przez Zespół Zakładu Słowianoznawstwa PAN pod kierunkiem Zdzisława Stiebera, z. I–VIII, Wrocław (skrót: AJK).pl_PL
dc.referencesBALIJ Michał, 1976, Sufiksy -ik, -ok, -ko, -uk / -juk w języku ukraińskim, cz. II: Sufiks -ik, -yk, „Slavia Orientalis”, t. XXV, nr 3, Warszawa, s. 371–398.pl_PL
dc.referencesBAŃKOWSKI Andrzej, 2000, Etymologiczny słownik języka polskiego, t. I–II, Warszawa (skrót: BaE).pl_PL
dc.referencesBASARA Anna, BASARA Jan, 1992, Polska gwarowa terminologia rolnicza. Przygotowanie gleby, uprawa ziemniaków, Kraków.pl_PL
dc.referencesBĄBA Stanisław, 1991, Z pogranicza słownictwa i słowotwórstwa. Najnowsze rzeczowniki z formantem -owicz, „Prace Filologiczne”, t. XXXVI, Warszawa, s. 131–138.pl_PL
dc.referencesBĄK Piotr, 1968, Gwara okolic Kramska w powiecie konińskim (zarys fonetyki i słowotwórstwa), Wrocław.pl_PL
dc.referencesBEDNARCZUK Leszek, 1986, Pochodzenie i kariera przyrostka -ol, „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie”, z. 104, „Prace Językoznawcze”, z. 5, Kraków, s. 143–150.pl_PL
dc.referencesBIAŁOSKÓRSKA Mirosława, 1994a, Dzieje staropolskich współrdzennych nazw miejsca, [w:] Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, t. II, red. Mirosława Białoskórska, Aleksandra Belchnerowska, Szczecin, s. 75–89.pl_PL
dc.referencesBIAŁOSKÓRSKA Mirosława, 1994b, Staropolskie semantyczne dublety słowotwórcze rzeczownikowe i ich kontynuacje w polszczyźnie XVI oraz XX wieku, [w:] Studia historycznojęzykowe, t. I, red. Marian Kucała, Zdzisława Krążyńska, Kraków, s. 29–41.pl_PL
dc.referencesBIEŃKOWSKA Danuta, UMIŃSKA-TYTOŃ Elżbieta, 1994, Warianty sufiksalne w staropolskich i renesansowych przekładach „Psałterza”, „Poradnik Językowy”, z. 5–6, Warszawa, s. 41–48.pl_PL
dc.referencesBLICHARSKI Michał, 1975, Typy słowotwórcze rzeczowników złożonych w języku rosyjskim i polskim, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Językoznawstwo”, z. XII, Opole, s. 57–64, z. XIV, Opole, s. 75–81.pl_PL
dc.referencesBLICHARSKI Michał, 1978, Złożenia z pierwszym członem odczasownikowym w języku rosyjskim i polskim, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Filologia Rosyjska”, z. XVI, Opole, s. 153–159.pl_PL
dc.referencesBOLEK Anna, ZINKIEWICZ-TOMANEK Bożena, 1987, Rzeczowniki z internacjonalnymi sufiksami w języku polskim i rosyjskim (na materiale formacji z sufiksami -ista/-ist), [w:] Słownictwo języków słowiańskich w aspekcie porównawczym, red. Michał Łesiów, Lublin, s. 23–32.pl_PL
dc.referencesBORYŚ Wiesław, 1969, Budowa słowotwórcza rzeczowników w tekstach czakawskich XV i XVI w., Wrocław.pl_PL
dc.referencesBROCKI Zygmunt, 1970, Który wyraz oddziałał bezpośrednio na powstanie formacji krążownik (: krążyć)?, „Poradnik Językowy”, z. 8, Warszawa, s. 512–520.pl_PL
dc.referencesBRÜCKNER Aleksander, 1915, Wpływy języków obcych na język polski, [w:] Encyklopedia polska, t. II, dział III, cz. I, Kraków, s. 100–153.pl_PL
dc.referencesBRZEZIŃSKI Jerzy, 1985, Sufiks -išče w języku polskim i rosyjskim, -ište w serbsko-chorwackim, „Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Filologia Rosyjska”, t. XVII, z. 4, Zielona Góra, s. 89–92.pl_PL
dc.referencesBURSKA-RATAJCZYK Beata, 2001, Wariantywność gwarowych formacji słowotwórczych – współczesność wobec tradycji, [w:] Leksyka a gramatyka w tekście językowym. Materiały konferencji naukowej, Siedlce 21–22 października 1999, red. Krystyna Wojtczuk, Siedlce, s. 205–222.pl_PL
dc.referencesBUTTLER Danuta, 1978a, Kategorie semantyczne leksyki potocznej, [w:] Z zagadnień słownictwa współczesnego języka polskiego, red. Mieczysław Szymczak, Wrocław–Warszawa–Kraków– Gdańsk, s. 37–45.pl_PL
dc.referencesBUTTLER Danuta, 1984, Zmienność znaczeń wyrazów w polszczyźnie przełomu XIX i XX wieku. III. Repartycja semantyczna dubletów słowotwórczych, „Poradnik Językowy”, z. 5, Warszawa, s. 277–289.pl_PL
dc.referencesBUTTLER Danuta, 1988, Wszędobylska -ówka, „Poradnik Językowy”, z. 8, s. 617–623.pl_PL
dc.referencesCHLEBDA Barbara, 1978, Żeńskie derywaty z formantem -иха w języku rosyjskim i ich odpowiedniki w polskim, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Filologia Rosyjska”, z. XVIII, Opole, s. 5–11.pl_PL
dc.referencesCHLUDZIŃSKA-ŚWIĄTECKA Jadwiga, 1972, Budowa słowotwórcza rzeczowników w gwarach Warmii i Mazur, „Prace Filologiczne”, t. XXII, Warszawa, s. 159–289.pl_PL
dc.referencesCHOROŚ Monika, 1981, Rzeczowniki złożone w gwarach Śląska, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Językoznawstwo”, z. VIII, wyd. 1982, Opole, s. 69–81.pl_PL
dc.referencesCHRUŚCIŃSKA Krystyna, 1975, Rzeczownikowe neologizmy słowotwórcze w języku prasy (derywaty proste), „Poradnik Językowy”, z. 10, Warszawa, s. 560–567.pl_PL
dc.referencesCIENKOWSKI Witold, 1972, Teoria etymologii ludowej, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCOCKIEWICZ Wacław, 2001, Jak odróżnić działacza od nosiciela cechy?, [w:] Studia Językoznawcze. Dar przyjaciół i uczniów dla Zofii Kurzowej, red. Zofia Cygal-Krupa, Kraków, s. 53–62.pl_PL
dc.referencesCYRAN Władysław, 1960, Gwary polskie w okolicach Siedlec, Łódź.pl_PL
dc.referencesCYRAN Władysław, 1977, Tendencje słowotwórcze w gwarach polskich, Łódź.pl_PL
dc.referencesCZAPIGA Zofia, 1983, O konkretyzacji znaczeniowej derywatów odczasownikowych z formantem zerowym w języku polskim i rosyjskim, „Przegląd Rusycystyczny”, R. 6, z. 2, Warszawa, s. 68–75.pl_PL
dc.referencesCZARNECKI Tomasz, 1970, Pośrednictwo czeskie w staropolskich pożyczkach z niemieckiego, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej”, t. 9, Warszawa, s. 37–44.pl_PL
dc.referencesCZOPEK Barbara, 1978, Przymiotniki na -alny, -arny w historii języka polskiego na tle słowiańskim, „Polonica”, R. IV, Kraków, s. 203–214.pl_PL
dc.referencesCZUBEK Jan, 1902, O apercepcyi językowej, „Poradnik Językowy”, r. II, z. 4, Warszawa, s. 49–52.pl_PL
dc.referencesCZYŻEWSKI Feliks, 1979, Rec. Władysław Cyran, Tendencje słowotwórcze w gwarach polskich. Łódź 1977, ss. 138, „Slavia Occidentalis”, t. 36, Poznań, s. 166–170.pl_PL
dc.referencesDAMBORSKÝ Jiři, 1967, Composita w języku polskim. Studium porównawcze, „Poradnik Językowy”, z. 7, Warszawa, s. 323–333.pl_PL
dc.referencesDEJNA Karol, 1974–1985, Słownictwo ludowe z terenu województw kieleckiego i łódzkiego, „Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego”, (A–B) 1974, t. XX, Łódź, s. 189–277, (C–D) 1975, t. XXI, s. 135–290 oraz Słownictwo ludowe z terenu byłych województw kieleckiego i łódzkiego, „Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego”, (E–J) 1976, t. XXII, Łódź, s. 135–268, (K) 1977, t. XXIII, s. 147–290, (L–M) 1978, t. XXIV, s. 149–274, (N–Ó) 1979, t. XXV, s. 123–276, (Pa–Por) 1980, t. XXVI, s. 117– 257, (Pos–R) 1981, t. XXVII, s. 129–281, (Sa–Sy) 1982, t. XXVIII, s. 119–261, (Sz–U) 1983, t. XXIX, s. 83–233, (W) 1984, t. XXX, s. 91–213, (Z–Ż) 1985, t. XXXI, s. 143–265 (skrót: SL).pl_PL
dc.referencesDEJNA Karol, 1994, Atlas polskich innowacji dialektalnych, Warszawa–Łódź.pl_PL
dc.referencesDEJNA Karol, 1998b, Gwara i jej stosunek do innych odmian języka ogólnonarodowego, [w:] Teoretyczne, badawcze i dydaktyczne założenia dialektologii, red. Sławomir Gala, Łódź, s. 13–22.pl_PL
dc.referencesDŁUGOSZ-KURCZABOWA Krystyna, 1977, Funkcje formantów rzeczownikowych w Leksykonie Jana Mączyńskiego, „Prace Filologiczne”, t. XXVII, Warszawa, s. 47–155.pl_PL
dc.referencesDŁUGOSZ-KURCZABOWA Krystyna, 1981, Formant -us w języku polskim, „Slavia Occidentalis”, t. 38, Poznań, s. 15–32.pl_PL
dc.referencesDŁUGOSZ-KURCZABOWA Krystyna, 1986a, Funkcjonowanie zapożyczonego formantu -ulec w języku polskim, „Prace Filologiczne”, t. XXXIII, Warszawa, s. 247–254.pl_PL
dc.referencesDŁUGOSZ-KURCZBOWA Krystyna, 1986c, Symbioza słowotwórcza, [w:] Sprawozdania Wydziału Filologiczno-Filozoficznego PTPN, nr 103 za rok 1986, wyd. 1988, Poznań s. 80–83.pl_PL
dc.referencesDŁUGOSZ-KURCZABOWA Krystyna, 1988b, Formant -ant w języku polskim, „Poradnik Językowy”, z. 1, Warszawa, s. 42–49.pl_PL
dc.referencesDŁUGOSZ-KURCZABOWA Krystyna, 1990a, Formant -tor, „Prace Filologiczne”, t. XXXV, Warszawa, s. 245–262.pl_PL
dc.referencesDŁUGOSZ-KURCZABOWA Krystyna, 1994, Formant -er w historii języka polskiego, „Prace Filologiczne”, t. XXXIX, Warszawa, s. 7–19.pl_PL
dc.referencesDŁUGOSZ-KURCZABOWA Krystyna, 2008, Słownik etymologiczno-historyczny języka polskiego, Warszawa (skrót: DE).pl_PL
dc.referencesDŁUGOSZ-KURCZABOWA Krystyna, DUBISZ Stanisław, 1999, Gramatyka historyczna języka polskiego. Słowotwórstwo, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDOBRZYŃSKA Teresa, 1975a, Kategoria aspektu w polskich współczesnych nazwach wykonawców czynności, „Poradnik Językowy”, z. 7, Warszawa, s. 358–368.pl_PL
dc.referencesDOBRZYŃSKA Teresa, 1975c, Opozycja aspektu dokonanego i niedokonanego a stosunek formacji podmiotowych do ich podstaw czasownikowych, „Poradnik Językowy”, z. 8, Warszawa, s. 435–442.pl_PL
dc.referencesDOBRZYŃSKI Walenty, 1967, Gwary powiatu niemodlińskiego, cz. II: Morfologia, teksty gwarowe, Wrocław.pl_PL
dc.referencesDOKULIL Miloš, 1962, Tvorění slov v češtině. 1. Teorie odvozování slov, Praha.pl_PL
dc.referencesDOMARADZKI Marian, 1985, Osobowe nazwy nosicieli cech z formantem -ec w polszczyźnie od XIV do XVIII wieku, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne”, z. 160, „Filologia Polska”, t. XXVII, Toruń, s. 75–96.pl_PL
dc.referencesDOMARADZKI Marian, 1994, Derywaty atrybutywne o kilku motywacjach w historii języka polskiego, „Język Polski”, t. LXXIV, z. 4–5, Kraków, s. 260–267.pl_PL
dc.referencesDOROSZEWSKI Witold, 1928, Monografie słowotwórcze. I. Formacje z podstawowym -k- w części sufiksalnej, „Prace Filologiczne”, t. XIII, Warszawa, s. 1–261.pl_PL
dc.referencesDOROSZEWSKI Witold, 1931, Monografie słowotwórcze. III. Formacje z elementem -r- w części sufiksalnej, „Prace Filologiczne”, t. XV, cz. 2, Warszawa, s. 275–300.pl_PL
dc.referencesDOROSZEWSKI Witold, 1946, Kategorie słowotwórcze, „Sprawozdania z posiedzeń Towarzystwa Naukowego Warszawskiego”, Wydz. I, t. XXXIX, Warszawa, s. 18–39.pl_PL
dc.referencesDOROSZEWSKI Witold, 1953a, Objaśnienia wyrazów i zwrotów. Zbytnik, „Poradnik Językowy”, z. 8, Warszawa, s. 38.pl_PL
dc.referencesDOROSZEWSKI Witold, 1953b, Kryteria słowotwórcze w etymologii. I. Prace etymologiczne A. Brücknera, „Poradnik Językowy”, z. 5, Warszawa, s. 13–18.pl_PL
dc.referencesDOROSZEWSKI Witold, 1954a, Kryteria słowotwórcze w etymologii. II. Etymologia a fonetyka w pracach Brücknera, „Poradnik Językowy”, z. 2, Warszawa, s. 11–16.pl_PL
dc.referencesDOROSZEWSKI Witold, 1954b, Kryteria słowotwórcze w etymologii. III. Etymologia, słowotwórstwo, epistemologia, „Poradnik Językowy”, z. 3, Warszawa, s. 1–8.pl_PL
dc.referencesDOROSZEWSKI Witold, 1963a, Objaśnienia wyrazów i zwrotów. Obuwnik, „Poradnik Językowy”, z. 1, Warszawa, s. 46.pl_PL
dc.referencesDOROSZEWSKI Witold, 1963c, Podstawy gramatyki polskiej, wyd. II, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDOROSZEWSKI Witold, 1969, Objaśnienia wyrazów i zwrotów. Piekarniczy – piekarski, „Poradnik Językowy”, z. 10, Warszawa, s. 610–612.pl_PL
dc.referencesDUNAJ Bogusław, 1971, Ze studiów nad polską dialektologią historyczną. I. Uwagi o historii i geografii wyrazów pasterz, pasturz, pastuch(a), „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Językoznawcze”, nr CCLXIX, z. 35, Kraków, s. 221–245.pl_PL
dc.referencesEncyklopedia językoznawstwa ogólnego, 1999, red. Kazimierz Polański, Wrocław (skrót: EJO).pl_PL
dc.referencesFALIŃSKA Barbara, 1974, Polskie słownictwo tkackie na tle słowiańskim, t. I: Słownik polskich gwarowych nazw tkackich, Wrocław.pl_PL
dc.referencesFOLAND Magdalena, 1975a, Rzeczowniki z przyrostkiem -ota we współczesnym języku polskim. II. Różnice znaczeniowe między współpodstawowymi formacjami z przyrostkami -ota, -ość i -ota, -stwo typu: ciemnota-ciemność i głupota-głupstwo, „Poradnik Językowy”, z. 7, Warszawa, s. 369–378.pl_PL
dc.referencesFRANKOWSKA-KOZAK Bożena, 1988, Niektóre nazwy wykonawców czynności w języku mówionym mieszkańców wsi Pomorza Zachodniego, [w:] Onomastyka w dydaktyce szkolnej i społecznej: materiały z VI Konferencji Onomastycznej, Szczecin, s. 29–43.pl_PL
dc.referencesGAERTNER Henryk, 1933, Gramatyka współczesnego języka polskiego, cz. II, Lwów–Warszawa.pl_PL
dc.referencesGALA Sławomir, 1982, Geneza i funkcja antroponimicznych formantów -ał, -ała, -ało, „Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego”, t. XXVIII, wyd. 1983, Łódź, s. 21–32.pl_PL
dc.referencesGALA Sławomir, 1984, Polskie nazwy osobowe z formantami -al, -ala, -alski, „Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego”, t. XXX, Łódź, s. 23–41.pl_PL
dc.referencesGALA Sławomir, 1986a, Geneza i funkcja antroponimicznych sufiksów -a(d)ło, -i//y(d)ło, [w:] Formacje hybrydalne w językach słowiańskich, red. Stefan Warchoł, Rozprawy Slawistyczne 1, Lublin, s. 153–162.pl_PL
dc.referencesGALA Sławomir, 1986b, Rola antroponimicznego przyrostka -ski w kulturze nazewniczej, „Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego”, t. XXXII, Łódź, s. 85–91.pl_PL
dc.referencesGALA Sławomir, 1993, Apelatywno-antroponimiczne struktury z sufiksem -ajło, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica”, z. 27, Łódź, s. 77–85.pl_PL
dc.referencesGALA Sławomir, 2000b, Słowotwórstwo gwarowe a słowotwórstwo polszczyzny ogólnej, „Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego”, t. XLV, Łódź, s. 29–36.pl_PL
dc.referencesGALA Sławomir, 2002b, Założenia badań słowotwórstwa w gwarach Polski środkowej, „Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego”, t. XLII, Łódź, s. 41–50.pl_PL
dc.referencesGALA Sławomir, 2006, Diachronia czy synchronia w badaniach słowotwórstwa gwarowego, „Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego”, t. LI, Łódź, s. 79–84.pl_PL
dc.referencesGALA Sławomir, 2008b, Od słowotwórstwa w gwarach do słowotwórstwa gwarotwórczego, „Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego”, t. LIII, Łódź, s. 109–115.pl_PL
dc.referencesGALA Sławomir, 2011, Chronia w słowotwórstwie gwarowym, „Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego”, t. LVI, Łódź, s. 57–64.pl_PL
dc.referencesGALA Sławomir, GALA Beata, 2006a, Słowotwórcze a leksykalne znaczenie wyrazu, [w:] Ze studiów nad gramatyką i leksyką języka polskiego i ukraińskiego, red. Feliks Czyżewski, Sławomir Gala, Rozprawy Slawistyczne 20, Lublin, s. 13–19pl_PL
dc.referencesGALA-MILCZAREK Beata, 2009a, Budowa słowotwórcza rzeczowników w gwarach piotrkowskich, Łódź.pl_PL
dc.referencesGOLACHOWSKA Ewa, 1999, Nazwy zawodów w gwarach wschodniosłowiańskich Białostocczyzny, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej”, t. 35, Warszawa, s. 163–171.pl_PL
dc.referencesGOŁĄB Zbigniew, HEINZ Adam, POLAŃSKI Kazimierz, 1968, Słownik terminologii językoznawczej, Warszawa (skrót: STJ).pl_PL
dc.referencesGOŁĄBEK Anna, 1976, Uwagi o przyrostkach deminutywnych w gwarach suwalskich, „Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Prace Językoznawcze”, nr 4, Gdańsk, s. 47–49.pl_PL
dc.referencesGÓRNOWICZ Hubert, 1967, Formanty przyrostkowe rzeczowników w gwarach malborskich, cz. I, „Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego”, t. XIII, Łódź, s. 13–53.pl_PL
dc.referencesGÓRNOWICZ Hubert, 1968, Formanty przyrostkowe rzeczowników w gwarach malborskich, cz. II, „Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego”, t. XIV, Łódź, s. 53–82.pl_PL
dc.referencesGRABIAS Stanisław, 1970, Kontaminacje we współczesnym języku polskim, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F”, vol. XXV, z. 6, Lublin, s. 117–145.pl_PL
dc.referencesGRABIAS Stanisław, 1981, O ekspresywności języka. Ekspresja a słowotwórstwo, Lublin.pl_PL
dc.referencesGRESZCZUK Barbara, 1997, Diachronia i synchronia czy panchronia w językoznawstwie?, „Język Polski”, t. LXXVII, z. 2–3, Kraków, s. 112–116.pl_PL
dc.referencesGROCHOLA-SZCZEPANEK Helena, 2002, Rzeczowniki złożone w gwarach polskich, Kraków.pl_PL
dc.referencesGRUCHMANOWA Monika, 1969, Gwary Kramsk, Podmokli i Dąbrówki w województwie zielonogórskim, Zielona Góra.pl_PL
dc.referencesGRZEGORCZYKOWA Renata, 1963, Charakterystyka słowotwórcza polskich rzeczowników złożonych, „Poradnik Językowy”, z. 7, Warszawa, s. 255–264.pl_PL
dc.referencesGRZEGORCZYKOWA Renata, 1972b, Zarys słowotwórstwa polskiego. Słowotwórstwo opisowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGRZEGORCZYKOWA Renata, 1997, Nowe spojrzenie na kategorię aspektu w perspektywie semantyki kognitywnej, [w:] Semantyczna struktura słownictwa i wypowiedzi, red. nauk. Renata Grzegorczykowa, Zofia Zaron, Warszawa, s. 25–38.pl_PL
dc.referencesGRZEGORCZYKOWA Renata, PUZYNINA Jadwiga, 1980, Na marginesie recenzji doc. dra hab. Wierzchowskiego, „Poradnik Językowy”, z. 7, Warszawa, s. 377–381.pl_PL
dc.referencesHABRAJSKA Grażyna, 1988, Derywaty polskie od podstaw niemieckich w słownictwie włókienniczym, „Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego”, t. XXXIV, wyd. 1989, Wrocław s. 69–74.pl_PL
dc.referencesHABRAJSKA Grażyna, 1989, Typy słowotwórcze rzeczowników występujących w gwarze wsi Masłońskie (woj. częstochowskie), „Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego”, t. XXXV, Łódź, s. 87–110.pl_PL
dc.referencesHANDKE Kwiryna, 1976, Budowa morfologiczna i funkcje compositów polskich (z uwzględnieniem innych języków zachodniosłowiańskich), Wrocław.pl_PL
dc.referencesHEINZ Adam, 1957, Funkcja egzocentryczna rzeczownika, Wrocław.pl_PL
dc.referencesHEINZ Adam, 1974, Pojęcie i rola wariantu językowego, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego”, z. XXXI, Wrocław, s. 137–157.pl_PL
dc.referencesHOMA Edward, 1985, Tendencje słowotwórcze w gwarach Pomorza Środkowego, „Prace Filologiczne”, t. XXXII, Warszawa, s. 141–150.pl_PL
dc.referencesHORECKÝ Jan, 1959, Slovotvorná sústava slovenčiny, Bratislava.pl_PL
dc.referencesHORODYSKA-GADKOWSKA Halina, 1967, Polskie słownictwo gwarowe z zakresu hodowli zwierząt domowych, Wrocław.pl_PL
dc.referencesJADACKA Hanna, 1986, Synonimia słowotwórcza – perspektywy badawcze, „Poradnik Językowy”, z. 6, Warszawa, s. 404–412.pl_PL
dc.referencesJADACKA Hanna, 2001, System słowotwórczy polszczyzny (1945–2000), Warszawa.pl_PL
dc.referencesJAROS Irena, 2002a, W sprawie wielomotywacyjności ludowych nazw środków czynności w gwarach łęczycko-sieradzkich, [w:] Dialektologia jako dziedzina językoznawstwa i przedmiot dydaktyki. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Karolowi Dejnie, red. Sławomir Gala, Łódź, s. 215–223.pl_PL
dc.referencesJAROS Irena, 2005a, Mechanizmy przesunięć semantycznych w odniesieniu do kategorii nazw środków czynności, „Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych Łódzkiego Towarzystwa Naukowego”, t. LIX, Łódź, s. 161–172.pl_PL
dc.referencesJAROS Irena, 2009, Nazwy środków czynności w gwarach łęczycko-sieradzkich. Studium słowotwórczo- leksykalne, Łódź.pl_PL
dc.referencesJEWGIENJEWA A. P., 1969, Osnownyje woprosy leksiczeskoj sinonimii, [w:] Oczerki po sinonimii sowriemiennogo russkogo litieraturnogo jazyka, Moskwa.pl_PL
dc.referencesJEŻOWA Maria, 1975, Sufiks -ika w językach słowiańskich, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk.pl_PL
dc.referencesJIRÁČEK Jirži, 1971, Internacionalnyje suffiksy suczestwitielnych w sowriemiennom russkom jazykie (strukturno-sopostawitielnoje issledowanije), Brno.pl_PL
dc.referencesJODŁOWSKI Stanisław, 1964a, Substantywizacja przymiotników jako jeden z elementów procesu rozwojowego języka, „Język Polski”, t. XLIV, z. 1, Kraków, s. 7–14.pl_PL
dc.referencesJODŁOWSKI Stanisław, 1964b, Substantywizacja przymiotników w języku polskim, Wrocławpl_PL
dc.referencesJURKOWSKI Eugeniusz, ŁAPIŃSKI Ireneusz, SZYMCZAK Mieczysław, 1959, Słownictwo Warmii i Mazur. Stopnie pokrewieństwa. Życie społeczne i zawody, Wrocław.pl_PL
dc.referencesKAPROŃ-CHARZYŃSKA Iwona, 2003, Redukcja w hierarchii środków słowotwórczych, [w:] Studia z gramatyki i leksykologii języka polskiego, red. Maria Szupryczyńska, Toruń, s. 35–51.pl_PL
dc.referencesKARAŚ Halina, 2001, Język polski na Kowieńszczyźnie. Historia. Sytuacja socjolingwistyczna. Cechy językowe. Teksty 2001, Warszawa–Wilno.pl_PL
dc.referencesKARŁOWICZ Jan, 1900–1911, Słownik gwar polskich, t. I–VI, Kraków (skrót: SGP).pl_PL
dc.referencesKAROLAK Stanisław, 2001, Od semantyki do gramatyki. Wybór rozpraw, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKĄŚ Józef, 2003, Słownik gwary orawskiej, Kraków.pl_PL
dc.referencesKĘPIŃSKA Alina, 1996, Rzeczowniki podzielne słowotwórczo w Dzienniku Sprawy Bożej S. Goszczyńskiego (z wyjątkiem nazw czynności), „Prace Filologiczne”, t. XLI, Warszawa, s. 13–42.pl_PL
dc.referencesKLECZKOWSKI Adam, 1927, Złożenia nominalne w języku polskim i niemieckim, „Prace Filologiczne”, t. XII, Warszawa, s. 522–540.pl_PL
dc.referencesKLEMENSIEWICZ Zenon, 1986, Podstawowe wiadomości z gramatyki języka polskiego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKLEMENSIEWICZÓWNA Irena, 1951, Wyrazy złożone nowszej polszczyzny kulturalnej. Próba semantyki, Kraków.pl_PL
dc.referencesKLESZCZOWA Krystyna, 1976, Ograniczenia semantyczne w tworzeniu nazw narzędzi na przykładzie rzeczowników odczasownikowych z przyrostkiem -acz, -ak, „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Prace Językoznawcze” , nr 133, z. 3, Katowice, s. 62–75.pl_PL
dc.referencesKLESZCZOWA Krystyna, 1994, Leksykalne i frazeologiczne archaizmy w polskich derywatach, „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Prace Językoznawcze”, z. 22: Studia historycznojęzykowe, red. Alina Kowalska, Katowice, s. 20–28.pl_PL
dc.referencesKLESZCZOWA Krystyna (red.), 1996, Słowotwórstwo języka doby staropolskiej. Przegląd formacji rzeczownikowych, Katowice.pl_PL
dc.referencesKLESZCZOWA Krystyna, 1998, Staropolskie kategorie słowotwórcze i ich perspektywiczna ewolucja. Rzeczowniki, Katowice.pl_PL
dc.referencesKLESZCZOWA Krystyna, 2000, Trwałość i zmienność w systemie słowotwórczym, [w:] Studia historycznojęzykowe, t. III, red. Kazimierz Rymut, Wojciech Ryszard Rzepka, Kraków, s. 115–122.pl_PL
dc.referencesKOBYLIŃSKA Józefa, 1970, O rodzaju czynności u rzeczowników odsłownych na -ca, „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. Prace Językoznawcze”, z. 38, Kraków, s. 27–54.pl_PL
dc.referencesKONOPIELKO Bronisława, 1991, Wariantywność słowotwórcza we współczesnym języku rosyjskim, [w:] Wariancja w języku, red. Stanisław Gajda, Opole, s. 153–156.pl_PL
dc.referencesKORYTKOWSKA Małgorzata, 1972, Kaszubskie formacje z sufiksem -ba, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej”, t. 11, Warszawa, s. 101–105.pl_PL
dc.referencesKOWALIK Krystyna, 1997, Struktura morfonologiczna współczesnej polszczyzny, Kraków.pl_PL
dc.referencesKOWALSKA Anna, 1975, 1979, Zróżnicowanie słowotwórcze gwar Mazowsza i Podlasia. Rzeczownik, t. I–II, Wrocław.pl_PL
dc.referencesKOWALSKA Anna, 1980, Typy podziałów słowotwórczych w dialektach północno-wschodniej Polski, „Polonica”, R. VI, Wrocław, s. 189–199.pl_PL
dc.referencesKOWALSKA Anna, 1984, Geograficzne i funkcjonalne zróżnicowanie formacji z sufiksem -ek w gwarach mazowiecko-podlaskich, [w:] Studia nad gwarami Białostocczyzny. Morfologia i słownictwo, praca zbiorowa, red. Elżbieta Smółkowa, Irena Maryniakowa, Warszawa, s. 9–24.pl_PL
dc.referencesKOWALSKA Anna, 1993, Z badań nad mazowiecką leksyką ekspresywną (nazwy ‘człowieka z wytrzeszczonymi oczami’), „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Prace Językoznawcze”, nr 17–18, Gdańsk, s. 129–133.pl_PL
dc.referencesKOWALSKA Anna, 2002, Funkcje przyrostka -arz w gwarach polskich na tle polszczyzny ogólnej, [w:] Gwary dawniej i dziś. Prace ofiarowane docent Wandzie Pomianowskiej, red. Stanisław Cygan, Kielce, s. 115–131.pl_PL
dc.referencesKOWALSKA Anna, 2003, Formacje ekspresywne z sufiksem -arz w gwarach polskich, [w:] Słowa jak mosty nad wiekami, red. Urszula Sokólska, Piotr Wróblewski, Białystok, s. 227–241.pl_PL
dc.referencesKOWALSKA Anna, 2011, Apelatywne nazwy miejsc w dialektach polskich: derywacja sufiksalna, Poznań.pl_PL
dc.referencesKOWALSKA Danuta, 2010, Funkcjonowanie słowotwórczych rzeczownikowych szeregów synonimicznych w Psałterzu Dawidowym Mikołaja Reja, „Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego”, t. LV, Łódź, s. 121–136.pl_PL
dc.referencesKOZARZEWSKA Emilia, 1986, Pojęcie wykonawcy w wypowiedzeniach z czasownikami mówienia, „Prace Filologiczne”, t. XXXIII, Warszawa, s. 121–125.pl_PL
dc.referencesKRĄŻYŃSKA Zdzisława, RZEPKA Wojciech Ryszard, 1971, O przymiotnikach z sufiksami: -ity, -isty, -aty, -asty w polszczyźnie XVI i początku XVII wieku, „Slavia Occidentalis”, t. 28/29, Poznań, s. 99–129.pl_PL
dc.referencesKREJA Bogusław, 1959, W trosce o nasz język powszedni. Recenzja pracy Stanisława Reczka „Nasz język powszedni”. Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Wrocław 1957, s. 349, „Język Polski”, t. XXXIX, z. 2, Kraków, s. 155–160.pl_PL
dc.referencesKREJA Bogusław, 1964, Słowotwórstwo nazw żeńskich we współczesnym języku polskim, „Język Polski”, t. XLIV, z. 3, Kraków, s. 129–140.pl_PL
dc.referencesKREJA Bogusław, 1970, O tzw. derywacji wstecznej odrzeczownikowej we współczesnym języku polskim, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej”, t. 9, Warszawa, s. 61–94.pl_PL
dc.referencesKREJA Bogusław, 1973, Rola desufiksacji w tworzeniu osobowych nazw pospolitych i własnych, „Onomastica”, t. XVIII, z. 1–2, Wrocław, s. 197–244.pl_PL
dc.referencesKREJA Bogusław, 1976, O derywacji substytucyjnej, „Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Prace Językoznawcze”, nr 4, Gdańsk, s. 71–73.pl_PL
dc.referencesKREJA Bogusław, 1979, O północnopolskich zdrobnieniach typu Chmielonko (< Chmielno), wisionka (< wiśnia), „Studia Polonistyczne Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”, t. VII, wyd. 1980, Poznań, s. 67–74.pl_PL
dc.referencesKREJA Bogusław, 1983, Rzeczowniki z przyrostkiem -niczy w języku polskim i innych językach słowiańskich, „Gdańskie Studia Językoznawcze”, t. III, Gdańsk, s. 5–26.pl_PL
dc.referencesKREJA Bogusław, 1989, Z morfonologii i morfotaktyki współczesnej polszczyzny, Wrocław.pl_PL
dc.referencesKREJA Bogusław, 1992, Formacje apelatywne i imienne na -osz w języku polskim i innych językach słowiańskich. Antroponimiczna geneza przyrostka -osz, „Onomastica”, t. XXXVII, Wrocław, s. 97–121.pl_PL
dc.referencesKREJA Bogusław, 1994, Drobiazgi słowotwórcze. 36. Służbista, jego geneza i miejsce wśród formacji na -ista, „Język Polski”, t. LXXIV, z. 2, Kraków, s. 93–96.pl_PL
dc.referencesKREJA Bogusław, 1996, Studia z polskiego słowotwórstwa, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesKREJA Bogusław, 1998, Glosy do „Słowotwórstwa języka doby staropolskiej...” pod red. Krystyny Kleszczowej, „Język Polski”, t. LXXVIII, z. 3–4, Kraków, s. 188–195.pl_PL
dc.referencesKREJA Bogusław, 1999b, Próba rekonstrukcji rzeczywistości pozajęzykowej w świetle słowotwórstwa (na przykładzie formacji na -niczy i -ostwo), [w:] Synchronia – diachronia, red. Maria Wojtyła-Świerzowska, Kielce, s. 69–79.pl_PL
dc.referencesKREJA Bogusław, 2000b, Struktura i znaczenie formacji na -arkainstr., [w:] Studia historycznojęzykowe, t. III, red. Kazimierz Rymut, Wojciech Ryszard Rzepka, Kraków, s. 167–185.pl_PL
dc.referencesKREJA Bogusław, 2002, Studia i szkice słowotwórcze, t. 4., Gdańsk.pl_PL
dc.referencesKRYŃSKI Adam Antoni, 1917, O wpływie języków obcych na język polski, „Sprawozdania z posiedzeń Towarzystwa Naukowego Warszawskiego”, t. X, nr 4, Warszawa, s. 41–72.pl_PL
dc.referencesKSIĄŻEK-BRYŁOWA Władysława, 1996, Warianty w systemie a warianty w idiolekcie, „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Prace Językoznawcze”, z. 24: Studia historycznojęzykowe, red. Antonina Grybosiowa, Anna Kowalska, Katowice, s. 18–26.pl_PL
dc.referencesKUCAŁA Marian, 1964, Czasowniki wielokrotne we współczesnym języku polskim. Zakres i systematyka, „Język Polski”, t. LIV, z. 4, Kraków, s. 201–214.pl_PL
dc.referencesKUCAŁA Marian, 1979, Rozwijające się i ginące kategorie wyrazów, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie”, nr 29. „Prace Wydziału Humanistycznego”, nr 8, Szczecin, s. 37–43.pl_PL
dc.referencesKUCAŁA Marian, 2001b, Tematy słowotwórcze rzeczowników odczasownikowych, „Prace Filologiczne”, t. XLVI, Warszawa, s. 377–381.pl_PL
dc.referencesKURASZKIEWICZ Władysław, 1956, Tło społeczne rozwoju polskiego języka literackiego, [w:] Z dziejów powstania języków narodowych i literackich. Materiały metodologiczne konferencji szkoleniowej PAN (Zakopane 1955), Warszawa, s. 37–96.pl_PL
dc.referencesKURKOWSKA Halina, 1954, Budowa słowotwórcza przymiotników polskich, Wrocław.pl_PL
dc.referencesKURZOWA Zofia, 1970, Polskie rzeczowniki męskie na -o na tle słowiańskim, Wrocław.pl_PL
dc.referencesKURZOWA Zofia, 1974, Derywacja fleksyjna, czyli paradygmatyczna w języku polskim i próba objaśnienia jej genezy, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Językoznawcze”, nr CCCLXVIII, z. 42, Kraków, s. 93–103.pl_PL
dc.referencesKURZOWA Zofia, 1976, Złożenia imienne we współczesnym języku polskim, Warszawa–Kraków.pl_PL
dc.referencesLASKOWSKI Roman, 1966, Derywacja rzeczowników w dialektach laskich, cz. I: Abstracta, collectiva, deminutiva, augmentativa, Wrocław.pl_PL
dc.referencesLASKOWSKI Roman, WRÓBEL Henryk, 1964, Użycie paradygmatu w funkcji formantu słowotwórczego we współczesnej polszczyźnie, „Język Polski”, t. XLIV, z. 4, Kraków, s. 214–220.pl_PL
dc.referencesLEŚNIAK Barbara, 1983, Nazwy kobiet zakończone na -anka w języku rosyjskim i polskim, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Językoznawcze”, nr DCXXXIII, z. 74, Kraków, s. 113–120.pl_PL
dc.referencesLEWASZKIEWICZ Tadeusz, 1988, Słowotwórstwo apelatywnych nazw miejsc w języku górnołużyckim, Wrocław.pl_PL
dc.referencesLEWIŃSKI Piotr H., 1993, Próba klasyfikacji semantycznej compositów polskich, których drugi człon nie występuje jako samodzielny wyraz, „Rozprawy Komisji Językowej Wrocławskie Towarzystwo Naukowe”, t. XIX, Wrocław, s. 57–87.pl_PL
dc.referencesLINDERT Bronisława, 1972, Formanty -(i)uk, -čuk w językach wschodniosłowiańskich, Z polskich studiów slawistycznych, Seria 4, Językoznawstwo, Warszawa, s. 81–88.pl_PL
dc.referencesŁOPATIN W. W., Nulewaja affiksacija w sistiemie russkogo słowoobrazowanija, „Woprosy Jazykoznanija”, nr 1, Moskwa, s. 76–87.pl_PL
dc.referencesŁOŚ Jan, 1901, Słożnyje słowa w polskom jazykie, Petersburg.pl_PL
dc.referencesŁOŚ Jan, 1913, Rodzimość języka a wyrazy złożone, „Język Polski”, t. I, z. 4, Kraków, s. 97–102.pl_PL
dc.referencesMACIEJEWSKI Jerzy, 1969, Słownik chełmińsko-dobrzyński (Siemoń, Dulsk), Toruń.pl_PL
dc.referencesMAJEWSKA-GRZEGORCZYKOWA Renata, 1961, Kształtowanie się funkcji znaczeniowych sufiksu -ina, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego”, z. XX, Wrocław, s. 163–173.pl_PL
dc.referencesMALEC Maria, 1982, Staropolskie skrócone nazwy osobowe od imion dwuczłonowych, Wrocław.pl_PL
dc.referencesMALEC Tadeusz, 1976, Budowa słowotwórcza rzeczowników i przymiotników w gwarze wsi Rachanie pod Tomaszowem Lubelskim, Wrocław.pl_PL
dc.referencesMALINOWSKI Lucjan, 1888, Przyrostki pochodne -nisty, -čik, „Prace Filologiczne”, t. II, Warszawa, s. 760–762.pl_PL
dc.referencesMALINOWSKI Lucjan, 1899, Drobiazgi językowe, „Prace Filologiczne”, t. V, Warszawa, s. 112–135.pl_PL
dc.referencesMały atlas gwar polskich, 1957–1970, red. Kazimierz Nitsch, Mieczysław Karaś, t. I–XIII, Wrocław (skrót: MAGP).pl_PL
dc.referencesMAŃCZAK Witold, 1975, Litewskie pochodzenie sufiksu -ajło, „Język Polski”, t. LV, z. 3, Kraków, s. 189–192.pl_PL
dc.referencesMARKOWSKI Andrzej, 1988, Neologizmy z formantem -arka w ogłoszeniach prasowych, „Poradnik Językowy”, z. 3, Warszawa, s. 232–234.pl_PL
dc.referencesMASŁOWSKA Ewa, 1986, Problemy derywacji semantycznej rzeczowników. ekspresywnych, „Poradnik Językowy”, z. 7, Warszawa, s. 479–485.pl_PL
dc.referencesMATUSIAK Szymon, 1911, Kolasa, kołyska i kolebka, „Poradnik Językowy”, R. XI, z. 9, Warszawa, s. 133–138.pl_PL
dc.referencesMAZURKIEWICZ Anna, 1987, Derywacja deminutywów rzeczownikowych za pomocą formantów -ik, -ek, -ok w języku słowackim, polskim i rosyjskim, część I: Zasób formantów, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej”, t. 24, Warszawa, s. 207–213.pl_PL
dc.referencesMĄCZYŃSKI Jan, 1981, Opozycje semantyczne rzeczowników oznaczających osoby we współczesnym języku polskim, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica”, z. 2, Łódź, s. 233–242.pl_PL
dc.referencesMICHALEWSKI Kazimierz, 1976b, Sufiks -ak w polszczyźnie, „Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych Łódzkiego Towarzystwa Naukowego”, R. XXX, z. 3, Łódź, s. 1–11.pl_PL
dc.referencesMICHALEWSKI Kazimierz, 1978, Dystrybucja formantu -ak w języku ogólnopolskim, „Prace Filologiczne”, t. XXVIII, Warszawa, s. 27–44.pl_PL
dc.referencesMIELCZUK Igor, 1972, O określaniu większej / mniejszej złożoności semantycznej wyrazów przy różnych relacjach słowotwórczych, [w:] Semantyka i słownik, praca zbiorowa, red. Anna Wierzbicka, „Z dziejów form artystycznych w literaturze polskiej”, t. XXVII, Wrocław, s. 59–77.pl_PL
dc.referencesMIKLOSICH Franz, 1927, Die Bildung der slavischen Personen- und Ortsnamen, Heidelberg.pl_PL
dc.referencesMISTRÍK Jozef, 1965, Expresívnost’ syntaktických konstrukcii v kontexte, Jazykovedné štúdie.pl_PL
dc.referencesMOISIEJEW Aleksandr I., 1987, Osnownyje woprosy słowoobrazowanija w sowriemiennom russkom litieraturnom jazykie, Leningrad.pl_PL
dc.referencesMORAWSKI Józef, 1931, Polono-Romanica. Sufiks grecko-łaciński -ista, „Slavia Occidentalis”, t. 10, Poznań, s. 311–336.pl_PL
dc.referencesMOSZYŃSKA Danuta, 1960, Formant -owy w nazwach zawodowych typu gajowy, motorowy, „Język Polski”, t. XL, z. 2, Kraków, s. 121–127.pl_PL
dc.referencesMOSZYŃSKI Leszek, 1958, Szkic monograficzny gwary wsi Rudy powiat Puławy, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej”, t. 3, Warszawa, s. 7–60.pl_PL
dc.referencesMOSZYŃSKI Leszek, 2001/2002, Nomina agentis z formantem -arz w Biblii Szymona Budnego z roku 1572, „Roczniki Humanistyczne Towarzystwa Nauk Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wydział Historyczno-Filologiczny”, t. XLIX/L, z. 6, Lublin, s. 279–289.pl_PL
dc.referencesMRÓZ-OSTROWSKA Ewa, 1962, Rzeczowniki z przyrostkiem -ość w języku polskim, [w:] Odrodzenie w Polsce, t. III: Historia języka, cz. 2, red. Maria Renata Mayenowa, Zenon Klemensiewicz, Warszawa, s. 303–503.pl_PL
dc.referencesMÜLLER Dorothea, 1962, Formant -nik w polskiej i rosyjskiej terminologii technicznej, „Poradnik Językowy”, z. 9/10, Warszawa, s. 428–436.pl_PL
dc.referencesNAGÓRKO Alicja, 1974, Ilościowy opis kategorii wykonawców czynności w systemie i tekstach współczesnego języka polskiego, [w:] Tekst i język. Problemy semantyczne, praca zbiorowa, red. Maria Renata Mayenowa, „Z dziejów form artystycznych w literaturze polskiej”, t. XXXVI, Wrocław, s. 243–269.pl_PL
dc.referencesNAGÓRKO Alicja, 1982, O kierunku pochodności słowotwórczej i semantycznej, „Poradnik Językowy”, z. 5, Warszawa, s. 283–296.pl_PL
dc.referencesNAGÓRKO Alicja, 2006, Zarys gramatyki polskiej, Warszawa.pl_PL
dc.referencesNAGÓRKO Alicja, BUDZYŃSKA Alina, 1971, Formanty sufiksalne pochodzenia germańskiego i romańskiego w polszczyźnie dawnej i dzisiejszej, „Językoznawca”, nr 23–24, Lublin, s. 5–16.pl_PL
dc.referencesNIEMCZENKO W. N., 1985, O diachronii i synchronii w słowoobrazowanii, „Fiłołogiczeskije nauki”, nr 5.pl_PL
dc.referencesNIECKULA Franciszek, 1978, O tzw. morfemach zerowych, „Rozprawy Komisji Językowej Wrocławskie Towarzystwo Naukowe”, t. XI, Wrocław, s. 27–48.pl_PL
dc.referencesNowa Encyklopedia Powszechna PWN, 1996, Warszawa.pl_PL
dc.referencesNOWAK Henryk, 1970, Gwary chazackie w powiecie rawickim, Poznań.pl_PL
dc.referencesNOWAKOWSKA Maria, 1998, Słowotwórcze i leksykalne formacje będące nazwami osób wykonujących czynności zawodowe, Varia VII: Zborník materálov zo VII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 3.–5.12.1997), Bratislava, s. 158–166.pl_PL
dc.referencesORYŃSKA Anna, 1981, Nazwy zawodowe i tytuły naukowe żeńskie w języku polskim i czeskim, „Rozprawy Komisji Językowej Wrocławskie Towarzystwo Naukowe”, t. XII, Wrocław, s. 245–252.pl_PL
dc.referencesOŻDŻYŃSKI Jan, 1988, Z zagadnień interferencji morfologicznej (formant -uga), [w:] W kręgu semazjologii, leksykologii i terminologii. II spotkania językoznawcze, Opole–Szczedrzyk 12–13 IX 1986, Opole, s. 199–205.pl_PL
dc.referencesOŻDŻYŃSKI Jan, 1991, Gwarowy formant -uga, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej”, t. 27, Warszawa, s. 55–69.pl_PL
dc.referencesPAJĄKOWSKA Maria, 1990, Słowotwórstwo rzeczowników w gwarze kociewskiej, Bydgoszcz.pl_PL
dc.referencesPANČIKOVÁ Marta, 1990, Neologizácia v slovenčine a pol’štine (porovnanie substantiv), „Studia linguistica Polono-Slovaca”, t. III, Wrocław, s. 191–197.pl_PL
dc.referencesPAWŁOWSKI Eugeniusz, 1955, Gwara podegrodzka, Wrocław.pl_PL
dc.referencesPELCOWA Halina, 1996, Wariantywność a interdialektalność zjawisk gwarowych, „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Prace Językoznawcze”, z. 24: Studia historycznojęzykowe, red. Antonina Grybosiowa, Anna Kowalska, Katowice, s. 156–169.pl_PL
dc.referencesPELCOWA Halina, 2001, Interferencje leksykalne w gwarach Lubelszczyzny, Lublin.pl_PL
dc.referencesPEPŁOWSKI Franciszek, 1967, Z historii odczasownikowych nazw wykonawców czynności. Rzeczowniki z formantem -ciel w XVI wieku, „Pamiętnik Literacki”, R. 58, z. 1, Warszawa, s. 121–176.pl_PL
dc.referencesPETELCZYC Regina, 1985, Rzeczowniki z formantem -tiel w języku rosyjskim i -(i)ciel w języku polskim, „Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Filologia Rosyjska, t. XVII, z. 4, Zielona Góra, s. 77–87.pl_PL
dc.referencesPLUSKOTA Teresa, 1988, Słowotwórstwo rzeczownika w gwarze ukraińskiej i polskiej (we wsi Hrebenne i Rachanie), „Prace Językoznawcze”, nr 118, red. Wiesław Boryś, Wrocław, s. 103–160.pl_PL
dc.referencesPLUTA Feliks, 1964, Dialekt głogówecki. cz. II: Słowotwórstwo, fleksja, teksty gwarowe, Wrocław.pl_PL
dc.referencesPOMIANOWSKA Wanda, 1958, Formacje z historycznym elementem -k- w gwarach polskich, „Poradnik Językowy”, z. 6, Warszawa, s. 273–287.pl_PL
dc.referencesPOMIANOWSKA Wanda, 1964, Zasady klasyfikacji rzeczowników odrzeczownikowych, „Prace Filologiczne”, t. XVIII, z. 3, Warszawa, s. 171–183.pl_PL
dc.referencesPOPOWSKA-TABORSKA Hanna, 1972, Kaszubskie i staropolskie formacje z sufiksem -isz i -ysz, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej”, t. 11, Warszawa, s. 107–112.pl_PL
dc.referencesPOPOWSKA-TABORSKA Hanna, 1998, O pewnych nie w pełni postrzeganych możliwościach badania dialektalnej leksyki, [w:] Teoretyczne, badawcze i dydaktyczne założenia dialektologii, red. Sławomir Gala, Łódź, s. 253–257.pl_PL
dc.referencesPOSPISZYLOWA Anna, 1993, Słowotwórstwo rzeczowników ekspresywnych w gwarze wsi Istebna, „Prace Filologiczne”, t. XXXVIII, Warszawa, s. 33–46.pl_PL
dc.referencesPRACKI Witold, 1907, O mowie wsi Turowa, „Prace Filologiczne”, t. VI, Warszawa, s. 187–276.pl_PL
dc.referencesPUZYNINA Jadwiga, 1957, Uwagi o pierwszym tomie „Słownika etymologicznego języka polskiego” Fr. Sławskiego (na marginesie prac nad indeksem słowotwórczym do Słownika Języka Polskiego), „Język Polski”, t. XXXVII, z. 7, Kraków, s. 314–323.pl_PL
dc.referencesPUZYNINA Jadwiga, 1969a, Kategoria aspektu w polskich nazwach czynności, „Prace Filologiczne”, t. XIX, Warszawa, s. 99–107.pl_PL
dc.referencesPUZYNINA Jadwiga, 1977a, Derywaty z formantem <-ica> w „Słowniku języka polskiego” pod red. W. Doroszewskiego, „Prace Filologiczne”, t. XXVII, Warszawa, s. 181–199.pl_PL
dc.referencesPUZYNINA Jadwiga, 1978b, Typy formantów słowotwórczych w językach słowiańskich, [w:] Z polskich studiów slawistycznych, Seria 5, Językoznawstwo, Warszawa, s. 179–188.pl_PL
dc.referencesRAMBERG Juliusz, 1925, Wahania w zakresie przyrostków -’ec i -ca, „Język Polski”, t. X, z. 3, Kraków, s. 65–76.pl_PL
dc.referencesRAMBERG Juliusz, 1927, Dzieje przyrostków -’ec i -’ca w nazwach osobowych, „Prace Filologiczne”, t. XI, Warszawa, s. 17–93.pl_PL
dc.referencesREICHAN Jerzy, 1996, Problem syntetycznego ujęcia polskiego słowotwórstwa gwarowego. Zarys koncepcji, [w:] Studia dialektologiczne, t. I, red. Bogusław Dunaj, Jerzy Reichan, Kraków, s. 191–195.pl_PL
dc.referencesREICHAN Jerzy, 1997a, Kategorialne nazwy czynności w gwarach polskich, [w:] Onomastyka i dialektologia. Prace dedykowane Pani Profesor Ewie Rzetelskiej-Feleszko, red. Hanna Popowska- Taborska, Jerzy Duma, Warszawa, s. 209–212.pl_PL
dc.referencesREICHAN Jerzy (red.), 1999, Indeks alfabetyczny wyrazów z kartoteki „Słownika gwar polskich”, t. I: A–O, t. II: P–Ż, Kraków (skrót: Indeks SGP).pl_PL
dc.referencesREICHAN Jerzy, 2002, Formacje z przyrostkiem -ota w funkcji niekategorialnych nazw czynności w gwarach polskich, [w:] Gwary dawniej i dziś. Prace ofiarowane docent Wandzie Pomianowskiej, red. Stanisław Cygan, Kielce, s. 133–141.pl_PL
dc.referencesREICHAN Jerzy, 2010, Derywaty z formantem -atyka w funkcji niekategorialnych nazw czynności lub / i wytworów czynności w gwarach polskich na tle danych historycznojęzykowych, Silva Rerum Philologicarum. Studia ofiarowane Profesor Marii Strycharskiej-Brzezinie z okazji Jej jubileuszu, red. Janusz S. Gruchała, Halina Kurek, Kraków, s. 321–329.pl_PL
dc.referencesREMBISZEWSKA Dorota, 2006, Dynamika rozwoju gwary Knyszyna i okolic na Podlasiu w XX wieku, Warszawa.pl_PL
dc.referencesROSPOND Stanisław, 2000, Gramatyka historyczna języka polskiego z ćwiczeniami, wyd. IV zmienione, Warszawa–Wrocław.pl_PL
dc.referencesROZWADOWSKI Jan, 1921, O zjawiskach i rozwoju języka. 9. O dwuczłonowości wyrazów, „Język Polski”, t. VI, z. 5, Kraków, s. 129–139.pl_PL
dc.referencesRóżnice między językiem galicyjskim a królewiackim, 1948, „Język Polski”, t. XXVIII, z. 3, Kraków, s. 89–93.pl_PL
dc.referencesRUDNICKI Mikołaj, 1922, Lechici i Skandynawi (Nordowie), „Slavia Occidentalis”, t. 2, Poznań, s. 220–246.pl_PL
dc.referencesRUDNICKI Mikołaj, 1934, Sufiksy z -r-, „Slavia Occidentalis”, t. 13, Poznań, s. 94–116.pl_PL
dc.referencesRUSEK Jerzy, 1957, Z historii i geografii przyrostka -aczka w języku polskim, „Język Polski”, t. XXXVII, z. 4, Kraków, s. 272–281, z. 5, Kraków, s. 357–366.pl_PL
dc.referencesRUSEK Jerzy, 1960, Ze słowotwórstwa słowiańskiego. Przyrostek -ačьka, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”, nr 24. „Prace Językoznawcze”, z. 3, „Filologia”, z. 6, Kraków, s. 65–93.pl_PL
dc.referencesRUTKOWSKA Krystyna, 2004, Lituanizmy leksykalne w gwarach polskich na obszarze ignalisko-jezioroskim, „Prace Filologiczne”, t. XLIX, Warszawa, s. 427–436.pl_PL
dc.referencesRYKIEL-KEMPF Barbara, 1985, Budowa słowotwórcza nazw zbiorowych w języku polskim XVII wieku, Wrocław.pl_PL
dc.referencesSAFAREWICZ Jan, 1976, Wpływ łaciny na system gramatyczny polszczyzny, [w:] Symbolae Polonicae in honorem Stanislai Jodłowski, Wrocław, s. 145–150.pl_PL
dc.referencesSAJEWICZ Michał, 1989, Dublety strukturalne w kategorii dewerbalnych nomina agentis w gwarach z pogranicza białorusko-ukraińskiego na Białostocczyźnie, [w:] Interferencje językowe na różnych obszarach Słowiańszczyzny, red. Stefan Warchoł, Rozprawy Slawistyczne 4, Lublin, s. 265–271pl_PL
dc.referencesSAMBOR Jadwiga, 1976, Kompozycje rzeczownikowe dwunominalne i nominalno-werbalne w tekstach współczesnego języka polskiego, [w:] Semantyka tekstu i języka, red. Maria Renata Mayenowa, Wrocław, s. 239–256.pl_PL
dc.referencesSATKIEWICZ Halina, 1969a, Kryterium ilościowe jako wskaźnik produktywności formantów słowotwórczych, „Prace Filologiczne”, t. XIX, Warszawa, s. 109–118.pl_PL
dc.referencesSATKIEWICZ Halina, 1976, O niektórych innowacjach słowotwórczych w polszczyźnie XX w., [w:] Z problemów współczesnych języków i literatur słowiańskich, red. Józef Magnuszewski, Warszawa, s. 111–121.pl_PL
dc.referencesSCHABOWSKA Maria, 1970, Pochodne przymiotniki kształtu, „Język Polski”, t. L, z. 4, Kraków, s. 281–289.pl_PL
dc.referencesSELIMSKI Ludwig, 1992, Polskie cieśla i cieślica, „Język Polski”, t. LXXII, z. 1, Kraków, s. 30–32.pl_PL
dc.referencesSIATKOWSKA Ewa i inni, 1983, Formacje z sufiksem -ka w języku czeskim. Próba kompleksowej analizy semantycznej i strukturalnej, „Studia z Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej”, t. 11, Warszawa, s. 155–173.pl_PL
dc.referencesSIATKOWSKI Janusz, 1962, Dialekt czeski okolic Kudowy, cz. 1: Fonetyka – słowotwórstwo, Wrocław.pl_PL
dc.referencesSIATKOWSKI Janusz, 1983, Interferencje językowe na Warmii i Mazurach, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej”, t. 21, Warszawa, s. 103–115.pl_PL
dc.referencesSIECZKOWSKI Andrzej, 1957, Struktura słowotwórcza przymiotników czeskich i polskich. Studium porównawcze, Wrocław.pl_PL
dc.referencesSIEKIERSKA Krystyna, 1969, Słownictwo pamiętników młodzieży wiejskiej. II. Neologizmy, „Poradnik Językowy”, z. 8, Warszawa, s. 441–454.pl_PL
dc.referencesSIEROCIUK Jerzy, 1990, Oboczność podstaw słowotwórczych i poświadczenia negatywne w badaniach słowotwórstwa gwarowego, „Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego”, t. XXXVI, Łódź, s. 169–181.pl_PL
dc.referencesSIEROCIUK Jerzy, 1993, Procesy słowotwórcze w gwarach wschodniopolskich (na przykładzie gwar Lubelszczyzny), [w:] Gwary mieszane i przejściowe na terenach słowiańskich, red. Stefan Warchoł, Rozprawy Slawistyczne 6, Lublin, s. 265–281.pl_PL
dc.referencesSIEROCIUK Jerzy, 1996a, Budowa wybranych formacji rzeczownikowych – szczególnie nazw miejsc – w gwarach między Wisłą a Wieprzem, Lublin.pl_PL
dc.referencesSIEROCIUK Jerzy, 2001, W sprawie synonimii w polszczyźnie ogólnej i w gwarach, [w:] Leksyka a gramatyka w tekście językowym. Materiały konferencji naukowej, Siedlce 21–22 października 1999, red. Krystyna Wojtczuk, Siedlce, s. 195–203.pl_PL
dc.referencesSIEROCIUK Jerzy, 2006, Specyfika wariantywności słowotwórczej w gwarach, [w:] Gwary dziś. 3. Wewnętrzne zróżnicowanie języka wsi, red. Jerzy Sierociuk, Poznań, s. 209–214.pl_PL
dc.referencesSKARŻYŃSKI Mirosław, 1993, Rec. Krystyna Waszakowa, Słowotwórstwo współczesnego języka polskiego. Rzeczowniki z formantami paradygmatycznymi, Warszawa 1993, „Poradnik Językowy”, z. 9/10, Warszawa, s. 560–563.pl_PL
dc.referencesSKOCZYLAS-STAWSKA Honorata, 1979, Uwagi o compositach gwarowych z ziemi wieluńskiej i terenów sąsiednich, „Slavia Occidentalis”, t. 36, Poznań, s. 101–110.pl_PL
dc.referencesSKUBALANKA Teresa, KSIĄŻEK-BRYŁOWA Władysława, 1992, Wariantywność polskiej fleksji, Wrocław.pl_PL
dc.referencesSŁAWKOWSKA Teresa, 1973, Problem (nie)regularności i kategorialności semantycznej w polskich nazwach wykonawców czynności, „Poradnik Językowy”, z. 8, Warszawa, s. 471–477.pl_PL
dc.referencesSŁAWSKI Franciszek, 1952–1982, Słownik etymologiczny języka polskiego, t. I–V: A–Łyżwy, Kraków (skrót: SE).pl_PL
dc.referencesSŁAWSKI Franciszek (red.), 1974, 1976, Słownik prasłowiański, t. I: A–B, t. II: C–D, Wrocław.pl_PL
dc.referencesSłownik języka polskiego, 1861, wyd. przez Maurycego Orgelbranda, cz. I–II, Wilno (skrót: SWil).pl_PL
dc.referencesSłownik języka polskiego, 1999, red. Mieczysław Szymczak, t. I–III, Warszawa (skrót: SJPS).pl_PL
dc.referencesSłownik staropolski, 1953–2002, red. Stanisław Urbańczyk, t. I–XI, Warszawa–Wrocław–Kraków (skrót: SStp).pl_PL
dc.referencesSMIRNICKI A. I., 1953, Tak nazywajemaja konwiersija i czeriedowanije zwukow w anglijskom jazykie, „Inostrannyje języki w szkole”, z. 5, Moskwa, s. 21–31.pl_PL
dc.referencesSMOCZYŃSKI Paweł, 1962, Nomina appellativa i propria we wzajemnym oddziaływaniu słowotwórczym, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego”, z. XXI, Wrocław, s. 61–82.pl_PL
dc.referencesSMÓŁKOWA Teresa, 1976, Nowe słownictwo polskie. Badania rzeczowników, Wrocław.pl_PL
dc.referencesSMÓŁKOWA Teresa, 1990, Rola modeli nazwotwórczych w rozwoju słownictwa, „Studia linguistica Polono-Slovaca”, t. III, Wrocław, s. 55–61.pl_PL
dc.referencesSMÓŁKOWA Teresa, 2000, Budowa słowotwórcza rzeczowników w „Lalce” Bolesława Prusa, „Prace Filologiczne”, t. XLV, Warszawa, s. 567–572.pl_PL
dc.referencesSOBIERAJSKI Zenon, 1952, Gwary kujawskie, Poznań.pl_PL
dc.referencesSTASZEWSKA Zdzisława, 1987, Wyrazy złożone w gwarach okolic Bełchatowa, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica”, z. 16, Łódź, s. 139–147.pl_PL
dc.referencesSTRUMIŃSKI Bohdan, 1961, Ukrainizmy gramatyczne we współczesnym języku polskim, „Poradnik Językowy”, z. 9, Warszawa, s. 400–407.pl_PL
dc.referencesSUJECKA Regina, 1977, Formant -ica / -nica w funkcji feminatywnej w języku rosyjskim, serbsko-chorwackim i polskim, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Językoznawcze”, nr CCCCLXXVIII, z. 56, Kraków, s. 75–81.pl_PL
dc.referencesSYCHTA Bernard, 1980, 1985, Słownictwo kociewskie na tle kultury ludowej, t. I: A–F, Wrocław 1980, t. II: G–Ń, Wrocław 1980, t. III: O–Ż, Wrocław 1985.pl_PL
dc.referencesSYMONI-SUŁKOWSKA Jadwiga, 1987, Formacje rzeczownikowe utworzone od wyrażeń przyimkowych, Wrocław.pl_PL
dc.referencesSYPNICKI Józef, 1979, La composition nominale en Francis et en polonais, Poznań.pl_PL
dc.referencesSZCZAUS Agnieszka, 1999, Semantyczne dublety słowotwórcze w języku utworów A. Mickiewicza (na przykładzie przymiotników), [w:] Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, t. V, red. Mirosława Białoskórska, Szczecin, s. 75–85.pl_PL
dc.referencesSZCZAUS Agnieszka, 2005, Rzeczownikowe synonimy słowotwórcze w polszczyźnie XVI wieku, Szczecin.pl_PL
dc.referencesSZCZEPANKOWSKA Irena, 1995, Gwarowe nomina attributiva – struktura i funkcje compositów, „Prace Filologiczne”, t. XL, Warszawa, s. 89–95.pl_PL
dc.referencesSZCZEPAŃSKA Elżbieta, 1987, Substantywizacja jako jeden z rodzajów uniwerbizacji w języku polskim i czeskim, „Poradnik Językowy”, z. 3, Warszawa, s. 169–176.pl_PL
dc.referencesSZKATOWA Ludmiła, 1975, K woprosu o wtoricznoj suffiksacii w russkom i polskom jazykach, „Studia Rossica Posnaniensia”, z. 7, wyd. 1976, Poznań, s. 133–140.pl_PL
dc.referencesSZOBER Stanisław, 1953, Gramatyka języka polskiego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSZYMCZAK Mieczysław, 1961a, Gwara Domaniewka i wsi okolicznych w powiecie łęczyckim, Łódź.pl_PL
dc.referencesSZYMCZAK Mieczysław, 1962–1973, Słownik gwary Domaniewka w powiecie łęczyckim, cz. I–VIII, Wrocław (skrót: SGD).pl_PL
dc.referencesSZYMCZAK Mieczysław, 1976, O interferencji językowej w zakresie formantów słowotwórczych (na przykładzie języka polskiego), „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego”, z. XXXIV, Wrocław, s. 17–23.pl_PL
dc.referencesŚNIADAŁA Stanisław, 1976, Przyrostek -ka i jego pochodne w funkcji tworzenia nazw czynności w gwarze kurpiowskiej, „Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Prace Językoznawcze”, nr 4, Gdańsk, s. 153–156.pl_PL
dc.referencesTASZYCKI Witold, 1934, Powstanie i rozwój rzeczowników typu cielak, „Lud Słowiański”, t. III, Kraków, s. A17–A33.pl_PL
dc.referencesTASZYCKI Witold, 1965, Przyrostek -isko, -išče w językach zachodniosłowiańskich, [w:] idem, Rozprawy i studia polonistyczne, t. III: Historia języka polskiego, Wrocław, s. 87–99.pl_PL
dc.referencesTEKIELSKI Krzysztof, 1982, Gwarowa polszczyzna okolic Podbrzezia i Niemenczyna na Wileńszczyźnie, „Język Polski”, t. LXII, z. 4–5, Kraków, s. 282–293.pl_PL
dc.referencesTRÁVNÍČEK František, 1951, Mluvnice spisovné češtiny. 1. Hláskosloví – tvoření slov – tvarosloví, Praha.pl_PL
dc.referencesTRUSZKOWSKI Witold, 1954, Pochodzenie, charakter i funkcja współczesnego przyrostka -ak, „Język Polski”, t. XXXIV, z. 3, Kraków, s. 155–162.pl_PL
dc.referencesTURSKA Halina, 1948, W sprawie rzeczowników typu cielak, „Slavia Occidentalis”, t. 19, Poznań, s. 190–202.pl_PL
dc.referencesUŁASZYN Henryk, 1927, Kilka uwag terminologicznych (z dziedziny językoznawstwa), „Prace Filologiczne”, t. XII, Warszawa, s. 405–415.pl_PL
dc.referencesUŁUCHANOW Igor, 1971, Słowoobrazowatielnaja motiwacija i jejo widy, Izwiestija Akadiemii Nauk SSSR, Sierija Litieratury i Jazyka, t. XXX, Moskwa, s. 37–46.pl_PL
dc.referencesWALCZAK Bogdan, 1986, Leksyka potoczna w Słowniku wileńskim, [w:] Język, teoria-dydaktyka. Materiały VII Konferencji Młodych Językoznawców-Dydaktyków, Trzemeśnia, 2–4 VI 1982 r., Kielce, s. 183–214.pl_PL
dc.referencesWARCHOŁ Stefan, 1967, Gwary dawnej Ziemi Stężyckiej, Wrocław.pl_PL
dc.referencesWARCHOŁ Stefan, 1973, O ekspresywnej funkcji formantów tworzących nazwiska synów, córek i żon w gwarach ziemi stężyckiej, „Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego”, t. XIX, Łódź, s. 161–172.pl_PL
dc.referencesWARCHOŁ Stefan, 1979, Strukturalno-semantyczna charakterystyka ekspresywów z formantem *-ikъ w języku polskim i rosyjskim, „Slavica Lublinensia et Olomucensia”, t. 4, Lublin, s. 231–246.pl_PL
dc.referencesWARCHOŁ Stefan, 1982, Charakterystyka ekspresywów z -ik w języku polskim w porównaniu ze słowackim, „Język Polski”, t. LXII, z. 1, Kraków, s. 12–21.pl_PL
dc.referencesWARCHOŁ Stefan, 1983, O ekspresywach z formantem *-ica w językach wschodniosłowiańskich w porównaniu z językiem polskim, [w:] Z polskich studiów slawistycznych, Seria 6, Językoznawstwo, Warszawa, s. 445–454.pl_PL
dc.referencesWARCHOŁ Stefan, 1984, Geneza i rozwój słowiańskich formacji ekspresywnych z sufiksalnym -k- i -c-, Warszawa–Łódź.pl_PL
dc.referencesWARCHOŁ Stefan, 1987, Nazwy żeńskości z formantem *-ynji w języku polskim i rosyjskim (z nawiązaniem do języka staro-cerkiewno-słowiańskiego), [w:] Słownictwo języków słowiańskich w aspekcie porównawczym, red. Michał Łesiów, Lublin, s. 195–208.pl_PL
dc.referencesWARCHOŁ Stefan, 1991, Uwagi w sprawie genezy i funkcji formantu *-itjo- w nazwach własnych osobowych i apelatywnych, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Językoznawstwo”, z. XIII, Opole, s. 313–320.pl_PL
dc.referencesWASZAKOWA Krystyna, 1988a, O derywatach typu student, korespondent we współczesnym języku polskim i innych językach europejskich, „Poradnik Językowy”, z. 4, Warszawa, s. 262–267.pl_PL
dc.referencesWASZAKOWA Krystyna, 1989, Sufiks -at we współczesnym języku polskim, „Poradnik Językowy”, z. 9/10, Warszawa, s. 629–638.pl_PL
dc.referencesWASZAKOWA Krystyna, 1990b, Sufiks -ant jako formant międzynarodowy, „Język Polski”, t. LXX, z. 1–2, Kraków, s. 32–39.pl_PL
dc.referencesWASZAKOWA Krystyna, 1991b, O wartościowaniu w słowotwórstwie, „Poradnik Językowy”, z. 5/6, Warszawa, s. 180–187.pl_PL
dc.referencesWASZAKOWA Krystyna, 1992, Sufiksy obce -or, -tor, -ator we współczesnym języku polskim, „Poradnik Językowy”, z. 3, Warszawa, s. 181–191, z. 4, Warszawa, s. 278–289.pl_PL
dc.referencesWASZAKOWA Krystyna, 1993b, Derywaty z formantem -ant we współczesnym języku polskim, „Prace Filologiczne”, t. XXXVIII, Warszawa, s. 47–55.pl_PL
dc.referencesWASZAKOWA Krystyna, 1993d, Słowotwórstwo współczesnego języka polskiego. Rzeczowniki z formantami paradygmatycznymi, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWASZAKOWA Krystyna, 1995, Formant -ista // -ysta i jego warianty: -i(y)sta, -alista, -onalista, -onista we współczesnej polszczyźnie ogólnej, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej”, t. 32, Warszawa, s. 121–135.pl_PL
dc.referencesWASZAKOWA Krystyna, 2004, Słowotwórstwo a niektóre założenia kognitywizmu, „Poradnik Językowy”, z. 2, Warszawa, s. 67–80.pl_PL
dc.referencesWESTFAL Stanisław, 1949, Wykładowca na tle strukturalnym, „Język Polski”, t. XXIX, z. 5, Kraków, s. 216–220.pl_PL
dc.referencesWIECZOREK Halina, 1974, Z zagadnień słowotwórstwa XVII wieku na podstawie pism S. H. Lubomirskiego, „Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego”, t. XX, Łódź, s. 173–187.pl_PL
dc.referencesWIŚNIEWSKA Halina, 1977, Warianty elementów gramatycznych w utworach S. F. Klonowica, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F”, vol. XXXII, Lublin, s. 241–258.pl_PL
dc.referencesWOJTCZAK Daniel, 2002, Geneza sufiksu -aln(y) w świetle jego ekstensji tekstowej w polszczyźnie XVI wieku, „Slavia Occidentalis”, t. 59, Poznań, s. 79–87.pl_PL
dc.referencesWOJTYŁA-ŚWIERZOWSKA Maria, 1992, Prasłowiańskie abstractum. Słowotwórstwo. Semantyka. I. Formacje tematyczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWRÓBEL Henryk, 1969, Uwagi o wzajemnym oddziaływaniu na siebie pni i formantów słowotwórczych, „Prace Naukowe Uniwersytetu w Katowicach. Prace Językoznawcze”, t. I, Katowice, s. 105–117.pl_PL
dc.referencesWRÓBEL Henryk, 2001, Gramatyka języka polskiego, Kraków.pl_PL
dc.referencesWRÓBLEWSKI Janusz, 1979, O terminie i terminologicznym charakterze nazw wykonawców zawodów, [w:] Język, teoria – dydaktyka. Materiały III Konferencji Młodych Językoznawców – Dydaktyków, Zielona Góra 26–27 maja 1978 r., Kielce, s. 29–41.pl_PL
dc.referencesWRÓBLEWSKI Janusz, 1986, Nazwy osób wykonujących czynności zawodowe, „Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego”, t. XXXII, Łódź, s. 307–310.pl_PL
dc.referencesZAGÓRSKI Zygmunt, 1991, Wariantywność a rozwój gwar, [w:] Wariancja w języku, red. Stanisław Gajda, Opole, s. 73–76.pl_PL
dc.referencesZARĘBA Alfred, 1957, Uwagi o geografii słowotwórczej, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego”, z. XVI, Wrocław, s. 165–174.pl_PL
dc.referencesZARĘBA Alfred, 1960, Słownik Starych Siołkowic w powiecie opolskim, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Rozprawy i Studia” t. XVIII, Kraków.pl_PL
dc.referencesZARĘBA Alfred, 1965, Ze związków językowych polsko-czesko-słowackich (rodzimy przyrostek -ula), „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej”, t. 5, Warszawa, s. 457–464.pl_PL
dc.referencesZARĘBA Alfred, 1969–1980, Atlas językowy Śląska, t. I–II, Kraków, t. III–VI, Warszawa–Kraków (skrót: AJŚ).pl_PL
dc.referencesZARĘBA Alfred, 1983, Formy nazwisk żon i dzieci w dialektach języka polskiego, [w:] Pisma polonistyczne i slawistyczne, Warszawa–Kraków, s. 500–569.pl_PL
dc.referencesZDANCEWICZ Tadeusz, 1962, Wpływy białoruskie w polskich gwarach pod Sejnami, „Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk”, nr 2 (nr zbioru ogólny 66), Poznań, s. 62–64.pl_PL
dc.referencesZDANCEWICZ Tadeusz, 1964, Wpływy litewskie i wschodnio-słowiańskie w polskich gwarach pod Sejnami, „Acta Baltico-Slavica”, t. I, Białystok, s. 227–246.pl_PL
dc.referencesZDANCEWICZ Tadeusz, 1980, Mazurzące gwary suwalskie, cz. 1: Gwarowe cechy polskie (fonetyka, słowotwórstwo), Warszawa–Poznań.pl_PL
dc.referencesZIEMSKA Е. А., 1973, Sowriemiennyj russkij jazyk. Słowoobrazowanije, Моskwa.pl_PL
dc.referencesZOŁOTOWA Wiera, 1957, Rzeczowniki osobowe z sufiksem -ec (-owiec) we współczesnym języku polskim, „Poradnik Językowy”, z. 8, Warszawa, s. 359–367, z. 9, Warszawa, s. 397–410.pl_PL
dc.referencesZOŁOTOWA Wiera, 1962, Rzeczowniki dewerbalne osobowe we współczesnej polszczyźnie, „Poradnik Językowy”, z. 7–8, Warszawa, s. 310–322.pl_PL
dc.referencesZOŁOTOWA Wiera, 1964, Obrazowanija ot suszczestwitielnych s suffiksami -nik i -arz w sowriemiennom polskom jazykie, „Prace Filologiczne”, t. XVIII, cz. 3, Warszawa, s. 267–276.pl_PL
dc.referencesZWOLIŃSKI Przemysław, 1963, Substantywizacja sufiksalna przymiotników w językach słowiańskich, [w:] Z polskich studiów slawistycznych, Seria 2, Językoznawstwo, Warszawa, s. 91–99.pl_PL
dc.referencesZWOLIŃSKI Przemysław, 1968, Wspólne tendencje słowotwórcze (derywacyjne) języków słowiańskich, [w:] Z polskich studiów slawistycznych, Seria 3, Językoznawstwo, Warszawa, s. 89–99.pl_PL
dc.referencesŻARSKI Waldemar, 1991, Złożenia nominalne w polskiej tradycji lingwistycznej, „Rozprawy Komisji Językowej Wrocławskie Towarzystwo Naukowe”, t. XVII, Wrocław, s. 51–79.pl_PL
dc.referencesŻEBROWSKI Jerzy, 1938/1939, Uwagi o zniekształceniach językowych, „Poradnik Językowy”, z. 4–5, Warszawa, s. 52–54.pl_PL
dc.referencesŻURAWSKI Adam, 1983, Nazwy ludzi zajmujących się hodowlą i posługujących się tymi zwierzętami w dobie staropolskiej i w XVI w., „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno- Społeczne. Filologia Polska”, z. 138, t. XXIII, Toruń, s. 119–137.pl_PL
dc.referencesŻWAK Irena, 1984, Słowotwórstwo przymiotników polskich w jedenastojęzycznym słowniku A. Calepina z 1590 r., Wrocław.pl_PL
dc.referencesJANOWSKA Aleksandra, 2000, Związki frazeologiczne w funkcji podstaw słowotwórczych, [w:] Słowotwórstwo a inne sposoby nominacji. Materiały z 4 konferencji Komisji Słowotwórstwa przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów. Katowice 27–29 września 2000 r., red. Krystyna Kleszczowa, Ludwig Selimski, Katowice, s. 191–196.pl_PL
dc.referencesMALINOWSKI Lucjan, 1885, Studyja nad etymologiją ludową. V. Etymologija ludowa w terminach oznaczających tytuły, godności, powołania, urzędy, zawody itp., „Prace Filologiczne”, t. I, Warszawa, s. 306–317.pl_PL
dc.referencesMŁYNARCZYK Ewa, 2004, Nazwy osób zajmujących się handlem (na podstawie tekstów praw miejskich Krakowa i zapisów lustracyjnych z XVI i XVII wieku), „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis, Studia Linguistica II”, Folia 19, red. Leszek Bednarczuk, Edward Stachurski, Tadeusz Szymański, Kraków, s. 307–321.pl_PL
dc.referencesMÜLDNER-NIECKOWSKI Piotr, 2003, Wielki słownik frazeologiczny języka polskiego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSŁAWSKI Franciszek (red.), 1976, Słownik prasłowiański, t. II: C–D, Wrocław.pl_PL
dc.referencesSTIEBER Zdzisław, 1953, Rozwój fonologiczny języka polskiego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSZCZEPANKOWSKA Irena, 1995, Gwarowe nomina attributiva – struktura i funkcje compositów, „Prace Filologiczne”, t. XL, Warszawa, s. 89–95.pl_PL
dc.contributor.authorEmailrenata.marciniak7@wp.plpl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7525-841-7


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe