Show simple item record

dc.contributor.authorPietrzak, Jacek
dc.date.accessioned2019-02-26T07:55:46Z
dc.date.available2019-02-26T07:55:46Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationPietrzak J., Polscy uchodźcy na Bliskim Wschodzie w latach II wojny światowej. Ośrodki, instytucje, organizacje, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, DOI: 10.18778/7525-729-8pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-729-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/26859
dc.descriptionCelem niniejszej monografii jest ukazanie genezy, struktur organizacyjnych i form aktywności cywilnego uchodźstwa wojennego w krajach Bliskiego Wschodu. Z jednej strony, analizie poddano funkcjonowanie systemu opieki i kontroli nad uchodźstwem i rolę w tym zakresie szeregu powołanych placówek rządu RP na obczyźnie. Drugi kluczowy aspekt stanowi obraz zorganizowanego życia politycznego i społecznego uchodźstwa.pl_PL
dc.description.sponsorshipPraca przygotowana dzięki wsparciu finansowemu. Fundacji.na.Rzecz.Nauki.Polskiej.i.Polonia.Aid.Foundation.Trust Udostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectuchodźstwo polskiepl_PL
dc.subjectBliski Wschódpl_PL
dc.subjectdruga wojna światowapl_PL
dc.subjecthistoriapl_PL
dc.subjectemigracjapl_PL
dc.titlePolscy uchodźcy na Bliskim Wschodzie w latach II wojny światowej. Ośrodki, instytucje, organizacjepl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2012pl_PL
dc.page.number576pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Instytut.Historii, Katedra.Historii.Polski.Najnowszejpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-869-1
dc.contributor.authorBiographicalnoteJacek Pietrzak ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Łódzkim w 1994 r., studiował także historię i nauki polityczne na University of Pittsburgh (USA). W 1999 r. ukończył studia doktoranckie na UŁ, broniąc pracę doktorską pt. Wojciech Stpiczyński (1896–1936). Biografia polityczna, przygotowaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Pawła Samusia. Od 1999 r. pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Historii Polski Najnowszej. Zainteresowania naukowe Jacka Pietrzaka koncentrują się przede wszystkim wokół dwóch podstawowych obszarów badawczych: dziejów politycznych Polski okresu międzywojennego, a zwłaszcza obozu piłsudczykowskiego, oraz historii II wojny światowej,pl_PL
dc.referencesArmia Polska w ZSSR 1941–1942 [Z archiwów sowieckich, t. 2], oprac. W. Materski, Warszawa 1992.pl_PL
dc.referencesChłop i Państwo. Jednodniówka z okazji Święta Stronnictwa Ludowego, Teheran 1943.pl_PL
dc.referencesCiechanowski J., Armia Polska w Rosji w świetle dziennika Szefa Sztabu z 1942 roku, „Zeszyty Historyczne” (Paryż) 1981, z. 57.pl_PL
dc.referencesDeklaracja ideowa ZHP na Śr. Wschodzie, „Skaut” (Londyn) 1976, nr 21.pl_PL
dc.referencesDezercje Żydów z Armii Polskiej na Wschodzie, „Zeszyty Historyczne” (Paryż) 1993, z. 103.pl_PL
dc.referencesDocuments on Polish-Soviet Relations 1939–1945, vol. I, 1939–1943, London 1961; vol. 2, 1943–1945, London 1967.pl_PL
dc.referencesDokumenty i materiały do historii stosunków polsko-radzieckich, t. 7 (styczeń 1939 – grudzień 1943), oprac. E. Basiński i in., Warszawa 1973.pl_PL
dc.referencesDziennik czynności gen. Władysława Andersa 1941–1945, przyg. do druku, wstęp i oprac. B. Polak, Koszalin 1998.pl_PL
dc.referencesEngel D., The Polish Government-in-Exile and the Holocaust: Stanisław Kot’s Confrontation with Palestinian Jewry, November 1942 – January 1943. Selected Documents, „Polin”, vol. 2, 1987.pl_PL
dc.referencesGawlina J., Z wojny i z wygnania. Listy i orędzia pasterskie. Kazania – przemówienia, Roma 1952.pl_PL
dc.referencesGenerał broni Władysław Anders. Wybór pism i rozkazów, wstęp, wyb. i oprac. B. Polak, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesGenerał broni Władysław Sikorski – generał dywizji Władysław Anders. Korespondencja 1941–1943. Wybór dokumentów, wstęp, wyb. i oprac. B. Polak, Koszalin 2000.pl_PL
dc.referencesHarcerstwo poza Krajem. Pokłosie zjazdowe. Jerozolima 1942, „Skaut” (Londyn) 1985/1986, nr 36/37.pl_PL
dc.referencesHirszowicz Ł., Memorandum gen. Wł. Sikorskiego, „Zeszyty Historyczne” (Paryż) 1974, z. 30.pl_PL
dc.referencesHorst W., Korespondencja przedstawicielstwa Związku Patriotów Polskich w Teheranie z Centralnym Biurem Komunistów Polskich w Moskwie (marzec – październik 1944) przechowywana w Archiwum Akt Nowych, „Teki Archiwalne” (seria nowa), t. 4, 2000.pl_PL
dc.referencesIran News. 60th Anniversary of the Evacuation of Polish Army from Soviet Union to Iran.pl_PL
dc.referencesJózef Feliks Gawlina. Biskup Polowy Polskich Sił Zbrojnych [Emigracyjna Rzeczpospolita 1939–1990. Cykl publikacji źródłowych. Przemówienia – pisma – rozkazy 1939–1945, t. 3], oprac. A. K. Kunert, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesKonferencja Generała Sikorskiego w Bejrucie 23 kwietnia [błąd: czerwca] 1943, oprac. J. Ciechanowski, „Zeszyty Historyczne” (Paryż) 1985, z. 74.pl_PL
dc.referencesKonflikty polsko-sowieckie 1942–1944, oprac. W. Roszkowski, przekł. dok. z jęz. ros. W. Materski [Z archiwów sowieckich, t. 3], Warszawa 1993.pl_PL
dc.referencesKot S., Listy z Rosji do gen. Sikorskiego, Londyn 1955.pl_PL
dc.referencesKot S., Rozmowy z Kremlem, Londyn 1959.pl_PL
dc.referencesKot S., Stosunki Ambasady RP w ZSRR z wojskiem, „Zeszyty Historyczne” (Paryż) 1997, z. 119.pl_PL
dc.referencesŁomiński L., Wielki Tydzień Polaków w Jerozolimie. Pamiątka Świąt Wielkiejnocy 1941 spędzonych przez polskich uchodźców wojennych na Ziemi Świętej, Jerozolima [1941].pl_PL
dc.referencesMały przewodnik po Bejrucie, Jerozolima 1946.pl_PL
dc.referencesMatuszewski I., Wybór pism. Kulisy historii Polski (1941–1946), Rzeszów 1991.pl_PL
dc.referencesNa najwyższym szczeblu. Spotkania premierów Rzeczypospolitej Polskiej i Wielkiej Brytanii podczas II wojny światowej, oprac. M.K. Kamiński, J. Tebinka, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesNauczyciel i uczeń. Jednodniówka Związku Nauczycielstwa Polskiego, Teheran 1944.pl_PL
dc.referencesNir R., Materiały do historii harcerstwa polskiego na Wschodzie na łamach czasopisma „Skaut” (1942–1944), w: Z dziejów prasy harcerskiej w Kraju i na obczyźnie. Tom studiów dedykowany pamięci Zygmunta Lechosława Szadkowskiego (1912–1995), red. W. Kukla, M. Szczerbiński, Gorzów Wlkp. 2003.pl_PL
dc.referencesOstatnie dni życia generała Władysława Sikorskiego w relacji ambasadora Tadeusza Romera, oprac. B. Szubtarska, „Dzieje Najnowsze”, R. XLII, 2010, nr 3.pl_PL
dc.referencesPiestrzyński R., W pół drogi, Rzym 1946.pl_PL
dc.referencesPietrzak J., Działalność komunistów wśród polskiego wychodźstwa na Bliskim Wschodzie w świetle materiałów kontrwywiadu Polskich Sił Zbrojnych (1944 r.), „Dzieje Najnowsze”, R. XXXVIII, 2006, nr 3.pl_PL
dc.referencesPiotrowski J., Polemika podporucznika z Naczelnym Wodzem, „Przegląd Historyczno-Wojskowy”, R. III, 2002, nr 2.pl_PL
dc.referencesPolacy – Żydzi. Polen – Juden. Poles – Jews 1939–1945. Wybór źródeł, oprac. A.K. Kunert, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesPolacy w Iranie 1942–1945, oprac. i red. A.K. Kunert, A. Przewoźnik, R.E. Stolarski, t. 1, Antologia, oprac. A.K. Kunert, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesPoland in the British Parliament 1939–1945, comp. and ed. by W. Jędrzejewicz with assistance of P.C. Ramsey, vol. 2, Fall 1941 – Spring 1944, New York 1959.pl_PL
dc.referencesPolska służba zagraniczna po 1 września 1939 r., Londyn 1954.pl_PL
dc.referencesPolskie Dokumenty Dyplomatyczne. 1939 wrzesień – grudzień, red. W. Rojek, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesPolskie Dokumenty Dyplomatyczne. 1940, red. M. Hułas, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesProtokoły odpraw u gen. Wł. Sikorskiego z 24 i 27 kwietnia 1942, oprac. J. Ciechanowski, „Zeszyty Historyczne” (Paryż) 1980, z. 52.pl_PL
dc.referencesProtokoły posiedzeń Komitetu dla Spraw Kraju, cz. 1 (1939–1941), oprac. i red. W. Grabowski, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesProtokoły posiedzeń Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, red. nauk. M. Zgórniak, oprac. W. Rojek przy współpr. A. Suchcitza, Kraków, t. 1 (październik 1939 – czerwiec 1940), 1994; t. 2 (czerwiec 1940 – czerwiec 1941), 1995; t. 3 (czerwiec 1941 – grudzień 1941), 1996; t. 4 (grudzień 1941 – sierpień 1942), 1998; t. 5 (wrzesień 1942 – lipiec 1943), 2001; t. 6 (lipiec 1943 – kwiecień 1944), 2003; t. 7 (maj – listopad 1944), 2006; t. 8 (grudzień 1944 – sierpień 1945), 2008; Dokumenty rządu RP na obczyźnie. Suplementy do tomów I– VIII październik 1939 – sierpień 1945, oprac. W. Rojek przy współpr. A. Suchcitza, Kraków 2010.pl_PL
dc.referencesProtokoły Prezydium Zarządu Głównego Związku Patriotów Polskich w ZSRR (czerwiec 1943 – lipiec 1944), oprac. M. Wilusz, w: Archiwum Ruchu Robotniczego, red. F. Tych, t. 2, Warszawa 1975.pl_PL
dc.referencesReport of the Rescue Committee of the Jewish Agency for Palestine, Jerusalem 1946.pl_PL
dc.referencesRocznik bibliograficzny druków w języku polskim oraz w językach obcych o Polsce wydanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Bibliographical Year Book Works in Polish and Works relating to Poland, oprac. T. Sawicki, t. 1 (1 IX 1939–31 XII 1941), London 1942; t. 2 (1 I 1942–31 XII 1942), London 1943; t. 3 (1 I 1943–31 XII 1943), London 1944.pl_PL
dc.referencesRocznik Służby Zagranicznej RP wg stanu na 1 VI 1939, Warszawa 1939.pl_PL
dc.referencesRomer T.L., Listy do żony Zofii z Wańkowiczów (1942–1944), wstęp, wyb., oprac. B. Szubtarska, przekł. z jęz. franc. I. Goral, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesRutkowski T.P., „Pan Ambasador mija się z prawdą!”. Odpowiedzi na „Memoriał” Stanisława Kota do gen. Andersa z lutego 1943 r., „Zeszyty Historyczne” (Paryż) 2001, z. 151.pl_PL
dc.referencesRutkowski T.P., Przyczynki do sprawy „Klimkowszczyzny”, „Zeszyty Historyczne” (Paryż) 2005, z. 152.pl_PL
dc.referencesRzeczpospolita Polska czasu wojny. Dziennik Ustaw RP i Monitor Polski 1939–1945, red. nauk. A.K. Kunert, Warszawa 1995.pl_PL
dc.referencesSprawa polska w czasie drugiej wojny światowej na arenie międzynarodowej. Zbiór dokumentów, kom. red. T. Cieślak i in., red. nauk. S. Stanisławska, Warszawa 1965.pl_PL
dc.referencesSprawa Żydów – obywateli polskich w świetle oficjalnych dokumentów oraz praktyki władz radzieckich, „Zeszyty Historyczne” (Paryż) 1997, z. 119.pl_PL
dc.referencesSprawozdanie z działalności Polskiego Czerwonego Krzyża za okres od 13 VIII 1940 do 31 XII 1943, Londyn 1944.pl_PL
dc.referencesStosunki polsko-izraelskie (1945–1967). Wybór dokumentów, wyb. i oprac. S. Rudnicki, M. Silber, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesStroński S., Polityka rządu polskiego na uchodźstwie w latach 1939–1942, oprac. J. Piotrowski, t. 1–3, Nowy Sącz 2007.pl_PL
dc.referencesTendyra B., Archiwum prof. Stanisława Kota. List Jerzego Kurcjusza do prof. Stanisława Kota, „Zeszyty Historyczne” (Paryż) 1986, z. 75.pl_PL
dc.referencesUkład Sikorski – Majski. Wybór dokumentów, oprac. E. Duraczyński, Warszawa 1990.pl_PL
dc.referencesW kraju i na emigracji. Materiały z londyńskiego archiwum ministra prof. Stanisława Kota (1939–1943), wyb. i oprac. J. Gmitruk, Z. Hemmerling, J. Sałkowski, Warszawa 1989.pl_PL
dc.referencesWajsblum M., „Zawsze byłem Żydem dla Polaków i Polakiem dla Żydów”. Listy Marka Wajsbluma do Stanisława Kota z lat 1927–1961, oprac. i wstęp Z. Pietrzyk, Z. Koziński, Kraków 1996.pl_PL
dc.references„Wybitnie wroga jednostka”. Komuniści przeciwko generałowi Władysławowi Andersowi 1943–1970. Wybór dokumentów, wyb. i oprac. B. Polak, M. Polak, Leszno 2008.pl_PL
dc.referencesWybór dokumentów do dziejów polskiego uchodźstwa niepodległościowego 1939–1991, oprac. i red. A. Suchcitz, L. Maik, W. Rojek, Londyn 1997 [Materiały do dziejów polskiego uchodźstwa niepodległościowego 1939–1991, t. 7].pl_PL
dc.referencesAdamczyk W., Kiedy Bóg odwrócił wzrok, przekł. z jęz. ang. E. Ledóchowicz, Poznań 2010.pl_PL
dc.referencesAnders W., Bez ostatniego rozdziału. Wspomnienia z lat 1939–1946, Lublin 1995.pl_PL
dc.referencesBau Z., „Salus” i konspiracja Klimkowskiego, „Kultura” (Paryż) 1978, nr 1, 3, 4.pl_PL
dc.referencesBegin M., The Revolt, Bnei-Brak 1993.pl_PL
dc.referencesBerling Z., Wspomnienia. Z łagrów do Andersa, Warszawa 1990.pl_PL
dc.referencesBielatowicz J., „Kurier Polski” w Bagdadzie, „Kultura” (Paryż) 1961, nr 6.pl_PL
dc.referencesBogdaniec-Seluga N., Winds of Change, Nottingham 2001.pl_PL
dc.referencesBohusz-Szyszko Z., Czerwony sfinks, wyd. 2, Londyn 1993.pl_PL
dc.referencesBornet M., Wspomnienia z Bazy Likwidacyjnej WP – Aszhabad (Sowiety) 1942 i Meszhed (Persja) 1942–1943, „Zeszyty Historyczne” (Paryż) 2008, z. 164.pl_PL
dc.referencesBorowski M., Wspomnienia, wyb. i oprac. S. Kudela, W. Pater, Gdynia 2007.pl_PL
dc.referencesBrzezicki B., Z łagru Nachodka do Ziemi Świętej, Londyn 1974.pl_PL
dc.referencesBullard R., Letters From Teheran. A British Ambassador in World War II Persia, London–New York 1991.pl_PL
dc.referencesChmielewski M., Ognisko harcerskie w Palestynie, „Skaut” (Londyn) 1976, nr 20.pl_PL
dc.referencesCieńska-Fedorowicz E., Wędrówki niezamierzone, Dziekanów Leśny 2005.pl_PL
dc.referencesCzarnowski C., Strzępy wspomnień, Warszawa 1973.pl_PL
dc.referencesCzerniawski A., Fragmenty niespokojnego dzieciństwa, Londyn 1995.pl_PL
dc.referencesCzuchnowski M., Cofnięty czas, Londyn 1945.pl_PL
dc.referencesDadlez A.R., Journey From Innocence, Boulder–New York 1998.pl_PL
dc.references[Drohojowski J.], Jana Drohojowskiego wspomnienia dyplomatyczne, wyd. 3, Kraków 1972.pl_PL
dc.referencesDrymmer W.T., W służbie Polsce, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesDrymmer W.T., Wspomnienia, „Zeszyty Historyczne” (Paryż) 1975, z. 31.pl_PL
dc.referencesDwie ojczyzny. Polskie dzieci w Nowej Zelandii. Tułacze wspomnienia, red. S. Manterys, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesEichler K., Polscy studenci w Libanie 1942–1952, „Archiwum Emigracji. Studia – Szkice – Dokumenty” 2002/2003, z. 5–6.pl_PL
dc.referencesFilipczak-Puchalska A., Moje tułacze wspomnienia. Syberia – Iran – Afryka 1941–1946, Szczecin 2002.pl_PL
dc.referencesGadomski R., Zawsze być wiernym, „Dookoła świata”, 5 IX 1971, nr 36.pl_PL
dc.referencesGawlak M., Migawki Ain Karemskie (wspomnienia harcerki), „Skaut” (Londyn) 1978, nr 24/25.pl_PL
dc.referencesGawlina J., Biskup polowy na Wschodzie Biblijnym. Garść wrażeń, Orchard Lake 1943.pl_PL
dc.referencesGawlina Józef, Wspomnienia, oprac. J. Myszor, Katowice 2004.pl_PL
dc.referencesGiedroyc J., Autobiografia na cztery ręce, oprac. i posłowie K. Pomian, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesGiedroyć M., Na krawędzi krateru. Wspomnienia, przekł. z jęz. ang. M. Ronikier, Kraków 2010.pl_PL
dc.referencesGórszczyk M.J. (Poleszczuk), Szkice emigracyjne. Rumunia, Iran, Palestyna, Egipt, Warszawa 1948.pl_PL
dc.referencesHartglas A., Na pograniczu dwóch światów, wstęp i oprac. J. Żyndul, Warszawa 1996.pl_PL
dc.referencesHobler J., Polonistka w mundurze. Ze Lwowa przez Sowiety, Iran, Irak, Palestynę do W. Brytanii. Wspomnienia, wiersze, dokumenty, listy, zdjęcia, oprac. Z.S. Siemaszko, Londyn 1982.pl_PL
dc.referencesJędrzejewicz J., W służbie idei. Fragmenty pamiętnika i pism, Londyn 1972.pl_PL
dc.referencesKarlik z „Kocyndra”. Wspomnienia o Stanisławie Ligoniu, wyb. C. Kwiecień, Warszawa 1980.pl_PL
dc.referencesKawecki B., Z wędrówek wileńskiego prokuratora, Londyn 1977.pl_PL
dc.referencesKlimkowski J., Byłem adiutantem gen. Andersa, red. i wstęp S. Brodzki, Warszawa 1959.pl_PL
dc.referencesKończa L., Pamiętnik. Wspomnienia z Rosji, Persji i Afryki 1941–1947, Warszawa 1994.pl_PL
dc.referencesKopański S., Wspomnienia wojenne 1939–1946, Warszawa 1990.pl_PL
dc.referencesKorabiewicz W., Gdzie słoń a gdzie Polska, wyd. 2, Warszawa 1983.pl_PL
dc.referencesKossoy E., Na marginesie…, wyd. 2, Gdańsk 2007.pl_PL
dc.referencesKrasińska-Głażewska J., Dwa światy, Łomianki 2007.pl_PL
dc.referencesKrukowski K., Z Melpomeną na emigracji, Warszawa 1987.pl_PL
dc.referencesKurcyusz J., Na przedpolu Jałty. Wspomnienia z tajnej służby w dyplomacji, Katowice 1995.pl_PL
dc.referencesLazer D., Z Broniewskim w Palestynie, w: „Ja jestem kamień”. Wspomnienia o Władysławie Broniewskim, oprac. M. Pryzwan, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesLeitgeber B., Bez przesądów i lęku. Z albumu poznańskiego dyplomaty, malarza i podróżnika, Poznań 1993.pl_PL
dc.referencesLubodziecki S., Wspomnienia oficera Drugiej Grupy, „Zeszyty Historyczne” (Paryż) 1967, z. 12.pl_PL
dc.referencesLubomirski E., Kartki z mojego życia, Londyn 1982.pl_PL
dc.referencesŁopianowski N., Rozmowy z NKWD, oprac. A.K. Kunert, Warszawa 1990.pl_PL
dc.referencesMachalski F., Wędrówki irańskie, Warszawa 1960.pl_PL
dc.referencesMachalski T., Co widziałem i przeżyłem, Londyn 1980.pl_PL
dc.referencesMierzanowska D., To było wczoraj… Modelka – aktorka pamięta, Hove 1991.pl_PL
dc.referencesMikosz-Hintzke T., Six Years’ til Spring. A Polish Family’s Odyssey, San Jose–New York–Lincoln– Shanghai 2001.pl_PL
dc.referencesMorelowski J., Sędzia za kratami. Wspomnienia z lat 1939–1942, wyd. 2, Nowy Jork 1970.pl_PL
dc.referencesNagórski Z., Wojna w Londynie, Paris 1966.pl_PL
dc.referencesNikiel H., Dziedzic-Sedlak D., Dziedzic-Machalska H., Myśmy tutaj szli z… Ze stepów i tajgi pod baobaby, wyd. 2, Białystok 2004.pl_PL
dc.referencesOd Buzułuku do Jerozolimy [rozmowa Marii Tarnawskiej z Kazimierzem Kozłowskim, T.J.], „Marianum w Służbie” 1968, nr 1(73).pl_PL
dc.referencesOrdonówna H. (Weronika Hort), Tułacze dzieci, Dziekanów Leśny 2005.pl_PL
dc.referencesPajewski J., Poza wczoraj. Wspomnienia, Poznań 1992.pl_PL
dc.referencesPeszkowski Z.J., Zapiski wojenne z Iraku, Warszawa–Ząbki 2004.pl_PL
dc.referencesPiekarski H., Znad Niemna przez Syberię do Kanady, Roma 1967.pl_PL
dc.references[Płonka I.], [Wspomnienia], „Na Tropie” (Londyn), R. XXXVII, 1984, nr 8–9.pl_PL
dc.referencesPod cedrami Libanu. Wspomnienia polskich studentów z Bejrutu 1942–1952, Londyn 1994.pl_PL
dc.referencesPorajska B., From the Steppes to Savannas, Port Evin, Isle of Man 1988.pl_PL
dc.referencesPragier A., Czas przeszły dokonany, Londyn 1966.pl_PL
dc.referencesPruszyński M., Migawki wspomnień, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesRaczyński E., W sojuszniczym Londynie. Dziennik ambasadora Edwarda Raczyńskiego 1939–1945, Londyn 1997.pl_PL
dc.referencesRdułtowski K., Notatki z wygnania, posł. i przypisy S. Ciesielski, Warszawa–Wrocław 1996.pl_PL
dc.referencesSewerynowa-Spławska W., „Teherańska przygoda”, „Skaut” (Londyn), III–IX 1976, nr 20.pl_PL
dc.referencesSkładkowski F.S., Nie ostatnie słowo oskarżonego. Wspomnienia i artykuły, wstęp i oprac. A. Adamczyk, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesSokolnicki M., Ankarski dziennik 1943–1946, London 1974.pl_PL
dc.referencesSokolnicki M., Dziennik ankarski 1939–1943, Londyn 1965.pl_PL
dc.referencesSokolnicki M., Na rozdrożu czasów (marzec–sierpień 1939), „Kultura” (Paryż) 1957, nr 1–2.pl_PL
dc.referencesStrumph-Wojtkiewicz S., Wbrew rozkazowi. Wspomnienia oficera prasowego 1939–1945, wyd. 6, Warszawa 1979.pl_PL
dc.referencesSuski J., W służbie publicznej na dwóch kontynentach, Warszawa 1988pl_PL
dc.referencesSwianiewicz S., W cieniu Katynia, Warszawa 1990.pl_PL
dc.referencesSwianiewicz S., Wspomnienia o Wiktorze Sukiennickim, „Zeszyty Historyczne” (Paryż) 1983, z. 66.pl_PL
dc.referencesTarnawski W., Wyznania i aforyzmy, Londyn 1974.pl_PL
dc.referencesTarnowski A., Ostatni mazur. Opowieść o wojnie, namiętności i stracie, przekł. z jęz. ang. K. Bażyńska-Chojnacka, P. Chojnacki, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesThe Polish Deportees of World War II. Recollections of Removal to the Soviet Union and Dispersal Throughout the World, ed. by T. Piotrowski, Jefferson–London 2004.pl_PL
dc.referencesWallmoden-Strzałkowska M., Wspomnienia z pobytu w Palestynie, w: Spasowiacy. Idee pedagogiczne Władysława Spasowskiego w działalności praktycznej jego wychowanków, red. Z. Mierzwińska-Szybka i in., Warszawa 1977.pl_PL
dc.references[Wasilewska W.], Wspomnienia Wandy Wasilewskiej (1939–1944), Archiwum Ruchu Robotniczego, red. F. Tych, t. 7, Warszawa 1982.pl_PL
dc.referencesWeintraub W., O Broniewskim na emigracji, w: „Ja jestem kamień”. Wspomnienia o Władysławie Broniewskim, oprac. M. Pryzwan, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesWeintraub W., O współczesnych i o sobie. Wspomnienia, sylwetki, szkice literackie, wstęp i oprac. S. Barańczak, Kraków 1994.pl_PL
dc.referencesWierzbicki A., Żywy Lewiatan. Wspomnienia, wstęp i oprac. P. Wierzbicki, Warszawa 2001.pl_PL
dc.referencesWiniewicz J., Co pamiętam z długiej drogi życia, Poznań 1985.pl_PL
dc.referencesZając J., W Szkocji i na Środkowym Wschodzie (II tom pamiętników wojennych Dwie wojny), Londyn 1967.pl_PL
dc.referencesZaliński E., Z Polski do Polski. Przez Syberię, przez Afrykę. Wspomnienia, Szczecin [2002].pl_PL
dc.referencesZatorska H., Kordian w Tel-Awiwie, „Pamiętnik Teatralny”, R. XII, 1963, z. 1–4.pl_PL
dc.referencesZatorska H., Spoza smugi cienia. Wspomnień ciąg dalszy, Kraków 1985.pl_PL
dc.referencesŻegota-Januszjtis M., Życie moje tak burzliwe… Wspomnienia i dokumenty, Warszawa 1993.pl_PL
dc.referencesAbrahamian E., Historia współczesnego Iranu, przekł. z jęz. ang. N. Nowak, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesAbrahamian E., Iran Between Two Revolutions, Princeton 1982.pl_PL
dc.referencesAbramek Z., Powstanie i działalność Polskiego Czerwonego Krzyża (1912–1951), Warszawa 2001pl_PL
dc.referencesAdamczyk A., Cypr. Dzieje polityczne, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesAdamczyk A., Generał Kazimierz Sosnkowski a piłsudczycy po 1 września 1939 r., w: Kazimierz Sosnkowski – żołnierz, humanista, mąż stanu – w 120 rocznicę urodzin. Materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej na Uniwersytecie Wrocławskim 17–18 listopada 2005 r. przez Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego i Instytut Pamięci Narodowej Oddział we Wrocławiu, red. T. Głowiński, J. Kirszak, Wrocław 2005.pl_PL
dc.referencesAdamczyk A., Ocena polityki rządów gen. Władysława Sikorskiego i Stanisława Mikołajczyka przez emigracyjne środowiska piłsudczyków w latach 1939–1944, w: Historia i bibliologia. Księga dedykowana pamięci doktora Zdzisława Konstantego Jagodzińskiego (1927–2001), red. J. Faryś, M. Szczerbiński, Gorzów Wlkp. 2005.pl_PL
dc.referencesAdamczyk A., Parlamentarzyści piłsudczykowscy po 1939 r. Losy, działalność i myśl polityczna, w: Józef Piłsudski a parlamentaryzm polski, red. nauk. A. Adamczyk, Warszawa–Bełchatów 2009.pl_PL
dc.referencesAdamczyk A., Piłsudczycy w izolacji (1939–1954). Studium z dziejów struktur i myśli politycznej, Warszawa–Bełchatów 2008.pl_PL
dc.referencesAdamczyk A., Piłsudczycy w Palestynie w latach 1942–1944. Organizacja. Program. Publicystyka, w: Region, Kraj, Świat. Studia ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Tadeuszowi Olejnikowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. J.R. Budziński, Piotrków Tryb. 2005.pl_PL
dc.referencesAin Karem. Ośrodek polskich dziewcząt. Palestyna 1942–1947, kom. red. Z. Alexander i in., oprac. I. Stypułkowska, Londyn 1988.pl_PL
dc.referencesAlbrook M., Cattalini H., The General Langfitt Story. Polish Refugees Recount Their Experiences of Exile, Dispersal, and Resettlement, Canberra 1995, http://www.immi.gov.au/media/ publications/refugee/langfitt/.pl_PL
dc.referencesAleksik J., Szkic do biografii dyplomaty Drugiej Rzeczypospolitej Henryka Malhomme’a (1894–1977), w: Z dziejów polskiej służby dyplomatycznej i konsularnej. Księga upamiętniająca życie i dzieło Jana Nowaka-Jeziorańskiego (1914–2005), red. J. Faryś, M. Szczerbiński, Gorzów Wlkp. 2005.pl_PL
dc.referencesAleksik J., Wojenna służba dyplomatyczna Henryka Celestyna Adama Malhomme’a de la Rosche na Bliskim Wschodzie w latach 1942–1945, w: Polacy i Polonia na świecie. Stan badań i ich perspektywy na XXI wiek. Materiały konferencji naukowej Suwałki 15–17 września 2006 rok, red. K. Dopierała, A. Sudoł, Suwałki–Warszawa–Bydgoszcz 2008.pl_PL
dc.referencesAnsari A.M., Modern Iran Since 1921. The Pahlavis and After, Edinburgh–London 2003.pl_PL
dc.referencesArabowie. Słownik encyklopedyczny, red. M. Dziekan, Warszawa 2001.pl_PL
dc.referencesBarański K., W trzy strony świata. Szkolnictwo polskie poza granicami kraju w czasie drugiej wojny światowej, Hove 1991.pl_PL
dc.referencesBargiełowski D., Po trzykroć pierwszy. Michał Tokarzewski-Karaszewicz. Generał broni, teozof, wolnomularz, kapłan Kościoła liberalnokatolickiego, t. 1–3, Warszawa 2000–2002.pl_PL
dc.referencesBartnicka K., Łukasz Kurdybacha – twórca Pracowni Dziejów Oświaty (1907–1972), w: Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk w latach 1953–2003. Księga jubileuszowa z okazji pięćdziesięciolecia działalności, red. J. Schiller, L. Zasztowt, Warszawa 2004pl_PL
dc.referencesBatowski H., Polska dyplomacja na obczyźnie 1939–1941, Kraków 1991.pl_PL
dc.referencesBatowski H., Rozmowy dyplomatyczne wokół Brygady Karpackiej latem 1940 r., „Wojskowy Przegląd Historyczny”, R. XXVI, 1981, nr 4.pl_PL
dc.referencesBennett G., Bliski Wschód, w: Polsko-brytyjska współpraca wywiadowcza podczas drugiej wojny światowej, t. 1, Ustalenia Polsko-Brytyjskiej Komisji Historycznej, red. T. Dubicki, D. Nałęcz, T. Stirling, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesBerberyusz E., Anders spieszony, Londyn 1992.pl_PL
dc.referencesBerska B., Kłopotliwy sojusznik. Wpływ dyplomacji brytyjskiej na stosunki polsko-sowieckie w latach 1939–1943, Kraków 2005.pl_PL
dc.referencesBibliografia wydawnictw szkolnych w Palestynie i we Włoszech 8 V 1942–7 V 1946, oprac. J. Oktawiec, Bari 1946.pl_PL
dc.referencesBiegański S., Tadeusz Piszczkowski (16 II 1904–28 VI 1990), „Teki Historyczne” (Londyn), t. 21, 1994/1995.pl_PL
dc.referencesBiegański W., Polskie siły zbrojne na Bliskim i Środkowym Wschodzie, „Wojskowy Przegląd Historyczny”, R. XXVII, 1982, nr 1.pl_PL
dc.referencesBiegański W., Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie 1939–1945, Warszawa 1990.pl_PL
dc.referencesBiegun K., Arcypasterz Polski Wygnańczej Biskup Polowy WP ks. Józef Feliks Gawlina, Warszawa 1993.pl_PL
dc.referencesBieńkowska A., Juliusz Poniatowski. Piłsudczyk wśród ludowców, w: Polska bez Marszałka. Dylematy piłsudczyków po 1935 roku. Zbiór studiów, red. M. Wołos, K. Kania, Toruń 2008.pl_PL
dc.referencesBieńkowska A., Działalność Związku Pracy dla Państwa na Bliskim Wschodzie w czasie II wojny światowej, „Archiwum Emigracji. Studia. Szkice. Dokumenty” 2009, z. 1 (10).pl_PL
dc.referencesBłażejewski W., Bibliografia harcerska 1911–1960, Warszawa 1981.pl_PL
dc.referencesBłękitni chłopcy. Gimnazjum i liceum lotnicze Heliopolis, Egipt 1943–1946, kom. red. J. Trylski, S. Rusiecki, T. Wiczkowski, Londyn 1988.pl_PL
dc.referencesBoćkowski D., Czas nadziei. Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej w ZSRR i opieka nad nimi placówek polskich w latach 1940–1943, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesBoćkowski D., Jak pisklęta z gniazd. Dzieci polskie w ZSRR w okresie II wojny światowej, Warszawa–Wrocław 1995.pl_PL
dc.referencesBogusławska A., Książki dla dzieci i młodzieży, w: Literatura polska na obczyźnie 1940–1960, red. T. Terlecki, t. 2, Londyn 1965.pl_PL
dc.referencesBuczek R., Działalność opiekuńcza Ambasady RP w ZSRR w latach 1941–1943, „Zeszyty Historyczne” (Paryż) 1974, z. 29.pl_PL
dc.referencesBuczek R., Stronnictwo Ludowe w latach 1939–1945. Organizacja i polityka, Londyn 1975.pl_PL
dc.referencesBuczewski Z., Czasopisma harcerskie na świecie od 1939 roku, Vancouver 1983.pl_PL
dc.referencesBugaj T., Dzieci polskie w krajach pozaeuropejskich 1939–1949, „Prace Karkonoskiego Towarzystwa Naukowego” 1984, nr 37.pl_PL
dc.referencesBugaj T., Dzieci polskie w ZSRR i ich repatriacja 1939–1952, „Prace Karkonoskiego Towarzystwa Naukowego” 1982, nr 25.pl_PL
dc.referencesBugaj T., Obozy i szkoły junackie dla młodzieży polskiej na obczyźnie w latach 1941–1947, „Prace Karkonoskiego Towarzystwa Naukowego” 1979, nr 13.pl_PL
dc.referencesChazbijewicz S., Stanisław Kościałkowski – badacz dziejów gospodarczych Wielkiego Księstwa Litewskiego, prezes Towarzystwa Studiów Irańskich, organizator Instytutu Polskiego Naukowego w Bejrucie w latach 1945–1950, w: Nauczyciele – uczniowie. Solidarność pokoleń. Szkolnictwo i oświata polska na Zachodzie w czasie drugiej wojny światowej, red. T. Zaniewska, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesChłap-Nowakowa J., Sybir – Bliski Wschód – Monte Cassino. Środowisko poetyckie 2 Korpusu i jego twórczość, Kraków 2004.pl_PL
dc.referencesChmielewski P. Dyplomacja sowiecka w Radzie Bezpieczeństwa ONZ wobec zadań utrzymania pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego u progu „zimnej wojny”, t. 2, Łódź 2005.pl_PL
dc.referencesChmielewski P., Geneza tzw. sprawy irańskiej w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, „Przegląd Nauk Historycznych”, R. I, 2002, nr 1.pl_PL
dc.referencesChmielowska D., Polsko-tureckie stosunki dyplomatyczne w okresie międzywojennym, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesChojnowski A., Tomaszewski J., Izrael, Warszawa 2001.pl_PL
dc.referencesCiborska E., Leksykon polskiego dziennikarstwa, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesCiechanowski J.S., Bliski Wschód, w: Polsko-brytyjska współpraca wywiadowcza podczas II wojny światowej, t. 1, Ustalenia Polsko-Brytyjskiej Komisji Historycznej, red. T. Dubicki, D. Nałęcz, T. Stirling, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesCiechanowski J.S., Dubicki T., Turcja, w: Polsko-brytyjska współpraca wywiadowcza podczas II wojny światowej, t. 1, Ustalenia Polsko-Brytyjskiej Komisji Historycznej, red. T. Dubicki, D. Nałęcz, T. Stirling, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesCohen M.J., Palestine: Retreat from the Mandate. The Making of British Policy 1936–1945, London 1978.pl_PL
dc.referencesContinuum Political Encyclopedia of the Middle East, ed. by A. Sela, New York–London 2002.pl_PL
dc.referencesCooper A., Cairo in the War 1939–1945, London 1989.pl_PL
dc.referencesCydzik M.F., Działalność Zgromadzenia Sióstr Matki Miłosierdzia w okresie okupacji i komunizmu, Kraków 2006.pl_PL
dc.referencesCzachowska J., Maciejewska M.K., Tyszkiewicz T., Literatura polska i teatr w latach II wojny światowej. Bibliografia, t. 1–3, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1983–1986.pl_PL
dc.referencesCzapski J., Rozproszone teksty z lat 1925–1988, oprac. P. Kądziela, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesCzapski J., Tumult i widma, Paryż 1981.pl_PL
dc.referencesCzarniawski M., Apologeci Komendanta. Z dziejów polskiego wychodźstwa politycznego na Bliskim Wschodzie 1940–1947, „Niepodległość i Pamięć”, R. IX, 2002, nr 1.pl_PL
dc.referencesCzarnik O.S., Wydawnictwa wychodźców polskich na Wschodzie w okresie drugiej wojny światowej, „Przegląd Humanistyczny”, R. LIII, 2009, nr 3.pl_PL
dc.referencesCzarnik O.S., Życie kulturalne Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich (1940–1942), w: Instytucje – publiczność – sytuacje lektury. Studia z historii czytelnictwa, red. J. Kostecki, Warszawa 1997.pl_PL
dc.referencesCzekaj K., Karol Lilienfeld-Krzewski (1893–1944). Biografia, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesDanilewicz-Zielińska M., Szkice o literaturze emigracyjnej, Wrocław–Warszawa–Kraków 1992.pl_PL
dc.referencesDąbrowska J., Powojenne losy Profesora Łukasza Kurdybachy, w: Światło wśród burzy. Szkolnictwo i oświata polska na Zachodzie w czasie drugiej wojny światowej, oprac. i red. T. Zaniewska, N. Pospieszny, Z. Stankiewicz, Białystok 2004.pl_PL
dc.referencesDębiński J., Biskup włocławski Karol Mieczysław Radoński (1883–1951). Życie i działalność, Toruń 2001.pl_PL
dc.referencesDługosz J., Stanisław Kościałkowski (1881–1960). Uczony i patriota, w: Wilno – Wileńszczyzna jako krajobraz i środowisko wielu kultur. Materiały I Międzynarodowej Konferencji Białystok 21–24 IX 1989, red. E. Feliksiak, t. 3, Nauka – Oświata – Wychowanie, Białystok 1992.pl_PL
dc.referencesDobroński A., III Junacka Szkoła Mechaniczna, w: Światło wśród burzy. Szkolnictwo i oświata polska na Zachodzie w czasie drugiej wojny światowej, oprac. i red. T. Zaniewska, N. Pospieszny, Z. Stankiewicz, Białystok 2004.pl_PL
dc.referencesDobroński A., Junackie Gimnazjum Kupieckie w Nazarecie, w: Przez burze pod wiatr. Szkolnictwo i oświata polska na Zachodzie w czasie drugiej wojny światowej, oprac. i red. T. Zaniewska, Białystok 2001.pl_PL
dc.referencesDobroński A., Obozy letnie dla młodszych ochotniczek, w: Nauczyciele – uczniowie. Solidarność pokoleń. Szkolnictwo i oświata polska na Zachodzie w czasie drugiej wojny światowej, red. T. Zaniewska, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesDopierała K., Emigracja polska w Turcji w XIX i XX wieku, Lublin 1988.pl_PL
dc.referencesDr Zygmunt Zawadowski. Żołnierz, prawnik, dyplomata, „Rzeczpospolita Polska” (Londyn), X 1978, nr 10.pl_PL
dc.referencesDraus J., Działalność oświatowa Łukasza Kurdybachy w latach 1940–1946, „Rozprawy z Dziejów Oświaty”, t. 26, 1984.pl_PL
dc.referencesDraus J., Ks. Stefan Kamil Kantak (1881–1976), w: Duchowieństwo polskie w świecie. Materiały VII Międzynarodowego Sympozjum Biografistyki Polonijnej. Papieski Uniwersytet Urbaniański Rzym, 17–18 października 2002, red. A. i Z. Judyccy, Toruń 2002.pl_PL
dc.referencesDraus J., Oświata i nauka polska na Bliskim i Środkowym Wschodzie 1939–1950, Lublin 1993.pl_PL
dc.referencesDraus J., Polskie ośrodki naukowe na Bliskim i Środkowym Wschodzie w latach 1941–1950, „Rozprawy z Dziejów Oświaty”, t. 29, 1986.pl_PL
dc.referencesDraus J., Polskie ośrodki naukowe w Palestynie w latach 1941–1947, w: Organizacje polonijne. Dzieje, współczesność, perspektywy, red. M. Szczerbiński, Gorzów Wlkp. 2001.pl_PL
dc.referencesDraus J., Profesor Stanisław Kot – portret polityka, w: Chłopi – Naród – Kultura, t. 2, Działalność polityczna ruchu ludowego, red. S. Dąbrowski, Rzeszów 1996.pl_PL
dc.referencesDraus J., Szkoły polskie w Tel-Awiwie 1940–1947, „Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych”, t. 39, 1987.pl_PL
dc.referencesDraus J., Towarzystwo Studiów Irańskich w Teheranie w latach 1942–1945, „Roczniki Nauk Społecznych”, t. 13, 1985, z. 2.pl_PL
dc.referencesDraus J., Terlecki R., Polskie szkoły wyższe i instytucje naukowe na emigracji 1939–1945, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1984.pl_PL
dc.referencesDubicki T., Konspiracja polska w Rumunii 1939–1945, t. 1, 1939–1940, Warszawa 2002; t. 2, 1941–1945, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesDubicki T., Polscy uchodźcy w Rumunii 1939–1945. Studia i materiały, Warszawa 1995.pl_PL
dc.referencesDubicki T., Wojsko Polskie w Rumunii w latach 1939–1941, Warszawa 1994.pl_PL
dc.referencesDubicki T., Rostworowski S.J., Sanatorzy kontra sikorszczycy czyli walka o władzę na uchodźstwie w Rumunii 1939–1940, Warszawa 1993.pl_PL
dc.referencesDunin-Wąsowicz K., Polski ruch socjalistyczny 1939–1945, Warszawa 1993.pl_PL
dc.referencesDunin-Wilczyński Z., Pustynia i skorpiony. Wojsko Polskie w Iraku 1942–1943, Warszawa b.d.w. [ca. 2007].pl_PL
dc.referencesDuraczyński E., Polska 1939–1945. Dzieje polityczne, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesDuraczyński E., Rząd polski na uchodźstwie 1939–1945. Organizacja. Personalia. Polityka, Warszawa 1993.pl_PL
dc.referencesDuraczyński E., Turkowski R., O Polsce na uchodźstwie. Rada Narodowa Rzeczypospolitej Polskiej 1939–1945, Warszawa 1997.pl_PL
dc.referencesDymarski M., Stosunki wewnętrzne wśród polskiego wychodźstwa politycznego i wojskowego we Francji i w Wielkiej Brytanii 1939–1945, Wrocław 1999.pl_PL
dc.referencesDziałania 2 Korpusu we Włoszech, red. S. Biegański, t. 1, Londyn 1963.pl_PL
dc.referencesDziekan M.M., Historia Iraku, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesDziekan M.M., Polacy a świat arabski. Słownik biograficzny, Gdańsk 1998.pl_PL
dc.referencesEncyklopedia polskiej emigracji i Polonii, red. K. Dopierała, t. 1–5, Toruń 2003–2005.pl_PL
dc.referencesEncyklopedia powstań śląskich, red. F. Hawranek i in., Opole 1982.pl_PL
dc.referencesEngel D., Facing a Holcaust. The Polish Government-in-Exile and the Jews 1943–1945, Chapel Hill and London 1993.pl_PL
dc.referencesEngel D., In the Shadow of Auschwitz. The Polish Government-in-Exile and the Jews 1939–1942, Chapel Hill and London 1987.pl_PL
dc.referencesFertacz S., Komitet Wszechsłowiański w Moskwie 1941–1947, Katowice 1991.pl_PL
dc.referencesFertacz S., Polska myśl słowiańska w okresie drugiej wojny światowej, Katowice 2000.pl_PL
dc.referencesFilipiak M., Archiwalia Ambasady RP w Moskwie – Kujbyszewie (1941–1943) i Ministerstwa Informacji i Dokumentacji (1939–1945) w zbiorach Instytutu Hoovera Uniwersytetu Stanforda, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesFriszke A., Słowniczek biograficzny, w: R. Habielski, Życie społeczne i kulturalne emigracji [Druga Wielka Emigracja 1945–1990, t. 3], Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesFriszke A., Tuż przed Zagładą. Ze stosunków polsko-żydowskich na emigracji 1939–1945, „Więź”, R. XXIX, 1986, nr 4.pl_PL
dc.referencesFriszke A., Z dziejów Stronnictwa Narodowego na emigracji w latach 1939–1942, „Zeszyty Historyczne” (Paryż) 1990, z. 92.pl_PL
dc.referencesFriszke A., Życie polityczne emigracji [Druga Wielka Emigracja 1945–1990], Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesFurier A., Z historii polskiej obecności wojskowej w Iraku, w: Polska Walcząca 1939–1945. Wydarzenia – kulisy – opinie, red. Z. Kachnicz, Koszalin 2004.pl_PL
dc.referencesG.[rajnert] J.P., Ks. Stefan Pietruszka, „Kronika Diecezji Włocławskiej”, t. 58, 1975, nr 1–3.pl_PL
dc.referencesGałczyńska K., Zbierz w sercu całą moc… (Hanka Ordonówna w latach wojny), Opole 1996.pl_PL
dc.referencesGąsowski T., Pod sztandarami Orła Białego. Kwestia żydowska w Polskich Siłach Zbrojnych w czasie II wojny światowej, Kraków 2002.pl_PL
dc.referencesGdański M. [Thee M.], Arabski Wschód. Historia – gospodarka – polityka, Warszawa 1963.pl_PL
dc.referencesGebert K., Miejsce pod słońcem. Wojny Izraela, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesGeneral Władysław Anders. Soldier and Leader of the Free Poles in Exile, ed. by J. Pyłat, J. Ciechanowski, A. Suchcitz, London 2008.pl_PL
dc.referencesGilbert M., Israel. A History, London–New York–Toronto–Sydney–Auckland 1998.pl_PL
dc.referencesGinor I., Remez G., A Cold War Casualty in Jerusalem, 1948: The Assassination of Witold Hulanicki, „Israel Journal of Foreign Affairs”, vol. 4, 2010, no. 3, israelcfr.com/documents/4-3/4-3-8- IsabellaGinorandGideonRemez.pdfpl_PL
dc.referencesGlinka X., Polacy pod cedrami libańskimi, „Kultura” (Paryż) 1949, nr 9.pl_PL
dc.referencesGłowacki A., Sowieci wobec Polaków na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej 1939–1941, Łódź 1997.pl_PL
dc.referencesGłowacki A., Struktura i działalność centralnych władz Związku Patriotów Polskich w ZSRR (1943–1946), „Z Dziejów Rozwoju Państw Socjalistycznych”, t. 1, 1983, nr 2.pl_PL
dc.referencesGłowiński T., Generał Kazimierz Sosnkowski a generał Władysław Sikorski w czasie II wojny światowej, w: Kazimierz Sosnkowski – żołnierz, humanista, mąż stanu w 120 rocznicę urodzin, red. T. Głowiński, J. Kirszak, Wrocław 2005.pl_PL
dc.referencesGmurczyk-Wrońska M., Polska – niepotrzebny aliant Francji? (Francja wobec Polski w latach 1938–1944), Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesGodlewski P., Płk dypl. Stanisław Sielecki (1898–1952) – instruktor i działacz harcerski, w: Z dziejów prasy harcerskiej w kraju i na obczyźnie. Tom studiów dedykowany pamięci Zygmunta Lechosława Szadkowskiego (1912–1995), red. W. Kukla, M. Szczerbiński, Gorzów Wlkp. 2003.pl_PL
dc.referencesGolon M., Pozaeuropejskie przedstawicielstwa Rządu RP na uchodźstwie w ocenie sowieckiej dyplomacji – od utworzenia Komitetu Lubelskiego do rozmów moskiewskich (lipiec 1944 r. – czerwiec 1945 r.), „Niepodległość”, t. 56 (36), 2006.pl_PL
dc.referencesGołaszewska M., Kościałkowski S., Polonica bibliograficzne irańskie z lat 1942–1943–1944, „Studia Irańskie”, t. 3, 1945.pl_PL
dc.referencesGołaszewska M., Kościałkowski S., Zdzieński R., Polonica bibliograficzne irańskie z roku 1945 tudzież uzupełnienia do lat 1942–1944, w: Teka Bejrucka zesz. B, Bejrut 1949.pl_PL
dc.referencesGórecki D., Polskie naczelne władze państwowe na uchodźstwie w latach 1939–1990, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesGrabowski W., Polska Agencja Telegraficzna 1918–1991, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesGrabowski W., Polska tajna administracja cywilna 1940–1945, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesGreat Britain and Palestine 1915–1945, London–New York 1946 (Royal Institute of International Affairs, Information Papers no. 20).pl_PL
dc.referencesGrynberg H., Dzieci Syjonu, Warszawa 1993.pl_PL
dc.referencesGrzybowski J., Białorusini wśród uchodźców polskich na Środkowym Wschodzie i w Afryce Wschodniej w latach II wojny światowej, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2005, nr 2.pl_PL
dc.referencesGrzywacz A., Kwiecień M., Sikorszczycy kontra sanatorzy (Z dziejów konfliktów politycznych uchodźstwa polskiego), „Zeszyty Historyczne” 1999, z. 127, 129.pl_PL
dc.referencesGuide to the Archives of the Polish Institute and Sikorski Museum, vol. I, comp. and ed. by W. Milewski, A. Suchcitz, A. Gorczycki, London 1985.pl_PL
dc.referencesGutman Y., Jews in General Anders’ Army in the Soviet Union, „Yad Vashem Studies”, t. 12, 1977.pl_PL
dc.referencesHabielski R., Dokąd nam iść wypada? Jerzy Giedroyc od „Buntu Młodych” do „Kultury”, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesHabielski R., Polityka informacyjna i propagandowa Rządu RP na emigracji 1939–1945, „Dzieje Najnowsze”, R. XIX, 1987, nr 4.pl_PL
dc.referencesHabielski R., Życie społeczne i kulturalne emigracji [Druga Wielka Emigracja 1945–1990, t. 3], Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesHalliday F., Bliski Wschód w stosunkach międzynarodowych. Władza, polityka, ideologia, przekł. z jęz. ang. J. Tegnerowicz, Kraków 2009.pl_PL
dc.referencesHarcerski słownik biograficzny, red. J. Wojtycza t. 1, Warszawa 2006; t. 2, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesHirszowicz Ł., III Rzesza i arabski Wschód, Warszawa 1963.pl_PL
dc.referencesHistoria dyplomacji polskiej, t. 4, 1918–1939, red. P. Łossowski, Warszawa 1995.pl_PL
dc.referencesHistoria dyplomacji polskiej, t. 5, 1939–1945, red. W. Michowicz, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesHistoria dyplomacji polskiej, t. 6, 1944/1945–1989, red. W. Materski, W. Michowicz, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesHourani A.H., Syria and Lebanon. A Political Essay, London–New York–Toronto 1946.pl_PL
dc.referencesIran Under the Pahlavis, ed. G. Lenczowski, Stanford 1978.pl_PL
dc.referencesIsfahan – miasto polskich dzieci, red. I. Beaupré-Stankiewicz, D. Waszczuk-Kamieniecka, J. Lewicka-Howells, Londyn 1987.pl_PL
dc.referencesJaczyński S., Sowieckie próby pozyskania oficerów polskich w latach 1940–1941, „Wojskowy Przegląd Historyczny”, R. XXXVIII, 1993, nr 4.pl_PL
dc.referencesJamsheer H.A., Konflikt bliskowschodni. Zarys i dokumentacja, Płock 2004.pl_PL
dc.referencesJamsheer H.A., Współczesna historia Iraku, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesJankiewicz A., Ministerstwo Sprawiedliwości Rządu RP na emigracji w latach 1939–1945, „Czasopismo Prawno-Historyczne”, t. 33, 1981, z. 1.pl_PL
dc.referencesJanowska H., Emigracja z Polski w latach 1918–1939, w: Emigracja z ziem polskich w czasach nowożytnych i najnowszych (XVIII–XX w.), red. A. Pilch, Warszawa 1984.pl_PL
dc.referencesJarowiecki J., Myśliński J., Notkowski A., Prasa polska w latach 1939–1945 [Historia prasy polskiej, red. J. Łojek], Warszawa 1980.pl_PL
dc.referencesJędrzejczak J., Mówi Polskie Radio Kair, „Archiwum Emigracji. Studia – Szkice – Dokumenty” 2001, z. 4.pl_PL
dc.referencesJędrzejewicz W., Wiktor Tomir Drymmer, „Zeszyty Historyczne” (Paryż) 1975, z. 34.pl_PL
dc.referencesJoniec T., Polska służba konsularna 1918–1995, Warszawa 1996.pl_PL
dc.referencesJudycki Z.A., Polscy duchowni w świecie. Słownik biograficzny, t. 1, Kielce 2008.pl_PL
dc.referencesJunacka Szkoła Kadetów 1942–1948, kom. red. E. Bąkała i in., Londyn 1972.pl_PL
dc.referencesJunackie szkoły mechaniczne 1942–1947. Wydawnictwo pamiątkowe, red. A. Kołodziej, [Londyn] 1983.pl_PL
dc.referencesKamrava M., The Modern Middle East. A Political History since the First World War, Berkeley–Los Angeles–London 2005.pl_PL
dc.referencesKantak K., Dzieje uchodźstwa polskiego w Libanie 1943–1950, Bejrut 1955.pl_PL
dc.referencesKardela P., Stanisław Gierat 1903–1977. Działalność społeczno-polityczna, Szczecin 2000.pl_PL
dc.referencesKarwat J., Wojsko Polskie w Iraku 1942–1944, w: Irak wczoraj i dziś. Wybrane aspekty wewnętrzne i międzynarodowe, red. S. Wojciechowski, Poznań 2005.pl_PL
dc.referencesKatelbach T., Śp. Jan Fryling, „Niepodległość” (Londyn–Nowy Jork), t. 11, 1978.pl_PL
dc.referencesKeddie N.R., Współczesny Iran. Źródła i konsekwencje rewolucji, przekł. z jęz. ang. I. Nowicka, Kraków 2007.pl_PL
dc.referencesKersten K., Polacy, Żydzi, komunizm. Anatomia półprawd 1939–68, Warszawa 1992.pl_PL
dc.referencesKersten K., Repatriacja ludności polskiej po II wojnie światowej. Studium historyczne, Wrocław– Warszawa–Kraków–Gdańsk 1974.pl_PL
dc.referencesKhoury P.S., Syria and the French Mandate. The Politics of Arab Nationalsm 1920–1945, Princeton 1987.pl_PL
dc.referencesKiec I., Polski Teatr Szkolny na Wschodzie 1941–1945, „Pamiętnik Teatralny”, R. XLVII, 1998, z. 1–2.pl_PL
dc.referencesKilian S., Myśl społeczno-polityczna Tadeusza Bieleckiego, Kraków 2000.pl_PL
dc.referencesKirk G., The Middle East in the War, London 1954.pl_PL
dc.referencesKliszewicz L., Związek Harcerstwa Polskiego na Wschodzie 1940–1948, Londyn 1992.pl_PL
dc.referencesKloczkowski J., Kowal P., O Włodzimierzu Bączkowskim, w: Bączkowski W., O wschodnich problemach Polski, Wrocław 2005.pl_PL
dc.referencesKlugman A., Polonica w Ziemi Świętej, Kraków 1994.pl_PL
dc.referencesKnopek J., Migracje Polaków do Afryki Północnej w XX wieku, Bydgoszcz 2001.pl_PL
dc.referencesKnopek J., Problematyka oświaty w skupiskach polonijnych północnej części Afryki, w: Miscellanea oświaty polonijnej, red. J. Knopek, Bydgoszcz 1999.pl_PL
dc.referencesKnopek J., Z Cypru do Afryki Południowej. Z dziejów wychodźstwa polskiego w okresie drugiej wojny światowej, w: Z dziejów Polski i emigracji (1939–1989). Księga dedykowana byłemu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Ryszardowi Kaczorowskiemu, red. M. Szczerbiński, T. Wolsza, Gorzów Wlkp. 2003.pl_PL
dc.referencesKochanowski J., Afera „Izmael-Bek”, „Karta” 1998, nr 25.pl_PL
dc.referencesKołodziej E., Emigracja z ziem polskich i Polonia 1939–1965. Informator o źródłach przechowywanych w centralnych archiwach państwowych w Polsce, Warszawa 1996.pl_PL
dc.referencesKołodziej E., Organizacja centrali i placówek Ministerstwa Spraw Zagranicznych w latach 1918–1945 i pozostałe po nich akta, „Teki Archiwalne” (seria nowa), t. 4, 2000.pl_PL
dc.referencesKołodziej E., Organizacja centrali i placówek MSZ w latach 1918–1945, w: Z dziejów polskiej służby dyplomatycznej i konsularnej. Księga upamiętniająca życie i dzieło Jana Nowaka-Jeziorańskiego (1914–2005), red. J. Faryś, M. Szczerbiński, Gorzów Wlkp. 2005.pl_PL
dc.referencesKołodziej E., Rola polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych w latach 1939–1945, w: Władze RP na obczyźnie podczas II wojny światowej 1939–1945, red. Z. Błażyński, Londyn 1994.pl_PL
dc.referencesKołodziejczyk D., Turcja, wyd. 2, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesKondracki T., Jednostki Wojska na Środkowym Wschodzie 1944–1947, „Teki Historyczne” (Londyn), t. 23, 2004.pl_PL
dc.referencesKormanowa Ż., Strzałkowska M., Tadeusz Ludwik Strzałkowski, „Z pola walki” 1976, nr 1.pl_PL
dc.referencesKornat M., Wiktor Sukiennicki (1901–1983) – prawnik, sowietolog, historyk, „Zeszyt Historyczne” (Paryż) 2001, z. 137.pl_PL
dc.referencesKorwin-[Pawłowski] S.A., Stosunki Polski z Ziemią Świętą, Warszawa 1958.pl_PL
dc.referencesKossoy E., Żydowskie podziemie zbrojne w Palestynie i jego polskie powiązania, „Zeszyty Historyczne” (Paryż) 2006, z. 157.pl_PL
dc.referencesKościałkowski S., Łagowska M., Polonica bibliograficzne libańskie z lat 1942–1949, w: Teka Bejrucka zesz. B, Bejrut 1949.pl_PL
dc.referencesKościałkowski S., Polacy a Liban i Syria w toku dziejowym, Bejrut 1949.pl_PL
dc.referencesKościałkowski S., Studium Polonistyczne przy Instytucie Polskim w Bejrucie (1946–1948), w: Nauka polska na obczyźnie 1939–1960, z. 1, Londyn 1955.pl_PL
dc.referencesKotarska E., My z willi rozkoszy, „Gazeta Wyborcza”, 12–13 VI 1993, nr 135.pl_PL
dc.referencesKotkowski Z., Biskup polowy ks. Józef Gawlina. Bagdad – Londyn, [Londyn] 1964.pl_PL
dc.referencesKotkowski Z., Dwie sylwetki. Jan Bielatowicz, Józef Kisielewski, Paryż 1967.pl_PL
dc.referencesKowalczyk W., Delegatury Zagraniczne Polskiego Czerwonego Krzyża w latach 1939–1948, niepublikowana praca doktorska napisana w Katedrze Historii Medycyny i Farmacji Akademii Medycznej w Łodzi pod kierunkiem prof. dr. hab. J. Fijałka, Łódź 1989, Biblioteka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.pl_PL
dc.referencesKowalik J., Bibliografia bibliografii, w: Literatura polska na obczyźnie 1940–1960, red. T. Terlecki, t. 2, Londyn 1965.pl_PL
dc.referencesKowalik J., Bibliografia czasopism polskich wydanych poza granicami Kraju od września 1939 roku, t. 1–5, Lublin 1976.pl_PL
dc.referencesKowalik J., Czasopiśmiennictwo, w: Literatura polska na obczyźnie 1940–1960, red. T. Terlecki, t. 2, Londyn 1965.pl_PL
dc.referencesKrasiński E., Z dziejów teatrów żołnierskich. Od Buzułuku do Londynu 1941–1948, „Pamiętnik Teatralny”, R. XLVII, 1998, z. 1– 2.pl_PL
dc.referencesKrasnodębski J.J., Tadeusza Borowicza publicystyka emigracyjna, w: Podhalanie w świecie. Historia i współczesność, red. A. Judycka, Z. Judycki, H.W. Żaliński, Kraków 2005.pl_PL
dc.referencesKrasnowolska A., Polacy w Iranie w czasie II wojny światowej. Stereotypy i doświadczenia, w: Dziedzictwo Odyseusza. Podróż, obcość i tożsamość, identyfikacja, przestrzeń, red. M. Cieśla-Korytowska, O. Płaszczewska, Kraków 2007.pl_PL
dc.referencesKroll B., Akta polskich władz emigracyjnych na Zachodzie z okresu drugiej wojny światowej przechowywane w Archiwum Akt Nowych w Warszawie, „Archeion”, t. 42, 1965.pl_PL
dc.referencesKroll B., Struktura polskich centralnych władz emigracyjnych w latach 1939–1945, „Czasopismo Prawno-Historyczne”, t. 28, 1976, z. 2.pl_PL
dc.referencesKrólikowski Ł.Z., Skradzione dzieciństwo. Polskie dzieci na tułaczym szlaku 1939–1950, Kraków 2008.pl_PL
dc.referencesKrólikowski R., Operation Polejump, „Zeszyty Historyczne” (Paryż) 1968, z. 1.pl_PL
dc.referencesKryska-Karski T., Żurakowski S., Generałowie Polski Niepodległej, Warszawa 1991.pl_PL
dc.referencesKsiążka pamiątkowa Szkół Młodszych Ochotniczek, kom. red. H. Bauer i in., London b.d.w.pl_PL
dc.referencesKto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, t. 1–2, red. J.M. Majchrowski przy współpracy G. Mazura i K. Stepana, Warszawa 1994.pl_PL
dc.referencesKuczyński M., Szkoła Karpacka 1943–1948. Gimnazjum i Liceum 3 Dywizji Strzelców Karpackich, Londyn 1992.pl_PL
dc.referencesKukla W., Skaut. Czasopismo Związku Harcerstwa na Wschodzie 1942–1946 (Jerozolima, Palestyna), „Skaut” 2007, nr 3 (11), http://www.skaut.okay.plpl_PL
dc.referencesKukla W., Z dziejów prasy harcerskiej na obczyźnie (czasopisma wydawane po wrześniu 1939 r. do roku 1950), w: Z dziejów polskiej prasy na obczyźnie (od września 1939 do współczesności), red. M. Szczerbiński, Gorzów Wlkp. 2002.pl_PL
dc.referencesKukla W., Miszczuk M., Bibliografia harcerskich emigracyjnych i polonijnych druków zwartych, jednodniówek, kalendarzy, miscellaneów wydanych w latach 1912–2004, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesKukla W., Miszczuk M., Dzieje harcerstwa na obczyźnie 1912–2006. Zarys problematyki, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesKukla W., Miszczuk M., Emigracyjna i polonijna prasa harcerska 1914–2003. Materiały i źródła, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesKukla W., Miszczuk M., Harcerstwo poza krajem w latach 1912–2006. Badania i publikacje w latach 1990–2006, w: Polacy i Polonia na świecie. Stan badań i ich perspektywy na XXI wiek. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej Suwałki 15–17 września 2006 rok, red. K. Dopierała, A. Sudoł, Suwałki–Warszawa–Bydgoszcz 2008.pl_PL
dc.referencesKukla W., Miszczuk M., Uwagi o stanie badań dziejów harcerstwa na obczyźnie, „Skaut” 2011, nr 2–3 (25–26), http://www.skaut.okay.plpl_PL
dc.referencesKuklis E., Z dziejów ewakuacji Armii Polskiej w ZSRR na Bliski Wschód w 1942 r., „Z Dziejów Stosunków Polsko-Radzieckich. Studia i Materiały”, t. 14, 1976.pl_PL
dc.referencesKula M., Pomiędzy żydowską Palestyną a polskim Londynem, „Więź”, R. XXXI, 1988, nr 9.pl_PL
dc.referencesKulnianin J., Z badań nad działalnością społeczną i opiekuńczą Rządu RP na emigracji w latach 1939–1944, „Dzieje Najnowsze”, R. XIX, 1987, nr 2.pl_PL
dc.referencesKumoś Z.B., Geneza satelickiego systemu władzy w Polsce 1941–1948, Warszawa 2001.pl_PL
dc.referencesKumoś Z., Związek Patriotów Polskich. Założenia programowo-ideowe, Warszawa 1983.pl_PL
dc.referencesKunert A.K., Rzeczpospolita Walcząca styczeń–grudzień 1940. Kalendarium, Warszawa 1997.pl_PL
dc.referencesKunert A.K., Rzeczpospolita Walcząca. Styczeń–grudzień 1941. Kalendarium, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesLaqueur W., A History of Zionism, Worcester–London 1972.pl_PL
dc.referencesLegeżyński S., Nekrologia, w: Literatura polska na obczyźnie 1940–1960, t. 2, red. T. Terlecki, Londyn 1965.pl_PL
dc.referencesLeksykon historii powszechnej 1900–1945, red. S. Sierpowski przy współpr. S. Żerki, Poznań 1996.pl_PL
dc.referencesLeksykon kultury polskiej poza krajem od roku 1939, red. K. Dybciak, Z. Kudelski, t. 1, Lublin 2000.pl_PL
dc.referencesLelińska A., Uchodźcy polscy w Iranie w latach 1942–1945, „Przegląd Polonijny”, R. XIX, 1993, z. 1.pl_PL
dc.referencesLenczarowicz J., Zwycięski wódz i zdradziecki watażka. Postać Władysława Andersa w mitologii politycznej polskiej emigracji pojałtańskiej, „Przegląd Polonijny”, R. XXXIII, 2007, z. 1.pl_PL
dc.referencesLenczowski G., Russia and the West in Iran 1918–1948. A Study in Big-Power Rivalry, New York– Ithaca 1949.pl_PL
dc.referencesLenczowski G., The Middle East in World Affairs, 4th ed., Ithaca–New York 1960.pl_PL
dc.referencesLesiecki B., Polska YMCA w działalności niepodległościowego uchodźstwa, w: Mobilizacja uchodźstwa do walki politycznej 1945–1990, red. L. Kliszewicz [Materiały do dziejów polskiego uchodźstwa niepodległościowego, t. 2], Londyn 1995.pl_PL
dc.referencesLevin D., Żydzi wschodnioeuropejscy podczas II wojny światowej, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesLewandowska S., Prasa polskiej emigracji wojennej 1939–1945, Warszawa 1993.pl_PL
dc.referencesLewandowski B., Dwudziestopięciolecie pracy ks. Pietruszki, „Kronika Diecezji Włocławskiej”, t. 48, 1965, nr 10.pl_PL
dc.referencesLewis B., Muzułmański Bliski Wschód. Narody i cywilizacje, przekł. z jęz. ang. J. Danecki, Gdańsk 2003.pl_PL
dc.referencesLewis B., Narodziny nowoczesnej Turcji, przekł. z jęz. ang. K. Dorosz, Warszawa 1972.pl_PL
dc.referencesLichodziejewska F., Broniewski bez cenzury 1939–1945, Warszawa 1992.pl_PL
dc.referencesLiczba i rozmieszczenie Polaków w świecie, red. W. Wrzesiński, cz. I, Wrocław 1981; cz. II, Wrocław 1985.pl_PL
dc.referencesLis J., Geneza tworzenia Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR i umowy polsko-sowieckiej, „Niepodległość” (Londyn), t. 1, 1948.pl_PL
dc.referencesLisowski W., Junacka Szkoła Kadetów (1942–1948), w: Światło wśród burzy. Szkolnictwo i oświata polska na Zachodzie w czasie drugiej wojny światowej, oprac. i red. T. Zaniewska, N. Pospieszny, Z. Stankiewicz, Białystok 2004.pl_PL
dc.referencesLongrigg S.H., Iraq 1900 to 1950. A political, social and economic history, London 1956.pl_PL
dc.referencesLongrigg S.H., Syria and Lebanon Under French Mandate, London–New York–Toronto 1958.pl_PL
dc.referencesLorenc M., Trzęsienie Ziemi Świętej. Konflikt bliskowschodni i próby jego regulacji, Poznań 2007.pl_PL
dc.referencesŁęcicki G., Świadek prawdy. Ksiądz Zdzisław Jastrzębiec Peszkowski (1918–2007), Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesŁuczak C., Polska i Polacy w drugiej wojnie światowej, Poznań 1993.pl_PL
dc.referencesŁuczak C., Przemieszczenia ludności z Polski podczas drugiej wojny światowej, w: Emigracja z ziem polskich w czasach nowożytnych i najnowszych (XVIII–XX w.), red. A. Pilch, Warszawa 1984.pl_PL
dc.referencesŁukasiewicz J., Wiktor Tomir (Tomek) Drymmer. Szkic biograficzny, w: W.T. Drymmer, W służbie Polsce, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesŁukomski G., Generał brygady Antoni Szymański (1894–1973). Wielkopolanin – żołnierz i dyplomata, Pruszków–Warszawa–Londyn 2006.pl_PL
dc.referencesMachalski F., Działalność Towarzystwa Studiów Irańskich w Teheranie (1942–1945) i Instytutu Polskiego w Bejrucie (1945–1947), „Życie Nauki”, t. 6, 1948, nr 33–34.pl_PL
dc.referencesMadeyska D., Historia współczesnego świata arabskiego, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesMadeyska D., Liban, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesMaj I.P., Działalność Instytutu Wschodniego w Warszawie 1926–1939, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesMajzner R., Attachaty wojskowe Drugiej Rzeczypospolitej 1919–1945. Strukturalno-organizacyjne aspekty funkcjonowania, Częstochowa 2011.pl_PL
dc.referencesMallmann K-M., Cüppers M., Półksiężyc i swastyka. III Rzesza a świat arabski, przekł. z jęz. niem. J. Wolska-Stefanowicz, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesMałecki J., Gimnazjum i Liceum 3 Dywizji Strzelców Karpackich 2. Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, w: Nauczyciele – uczniowie. Solidarność pokoleń. Szkolnictwo i oświata polska na Zachodzie w czasie drugiej wojny światowej, red. T. Zaniewska, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesMałopolski słownik biograficzny uczestników działań niepodległościowych 1939–1956, zespół red. T. Gąsiorowski i in., t. 1–15, Warszawa 1997–2011.pl_PL
dc.referencesMały słownik pisarzy polskich na obczyźnie, red. B. Klimaszewski, oprac. B. Klimaszewski, E.R. Nowakowska, W. Wyskiel, Warszawa 1992.pl_PL
dc.referencesMarkert W., Generał broni Władysław Anders (1892–1970), konsultacja nauk. K. Komorowski, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesMarkiewicz Z., Literatura dokumentarna, w: Literatura polska na obczyźnie 1940–1960, red. T. Terlecki, t. 2, Londyn 1965.pl_PL
dc.referencesMaterski W., Dyplomacja Polski „lubelskiej” lipiec 1944 – marzec 1947, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesMaterski W., Na widecie. II Rzeczpospolita wobec Sowietów 1918–1943, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesMazur G., Życie polityczne polskiego Lwowa 1918–1939, Kraków 2007.pl_PL
dc.referencesMazurczak W., Kolonializm i wojna. Brytyjskie imperium kolonialne w czasie II wojny światowej, Poznań 1999.pl_PL
dc.referencesMcGilvray E., Polski rząd na uchodźstwie, przekł. z ang. Z. Kaleta, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesMiąso J., Wstęp i bibliografia ważniejszych prac Łukasza Kurdybachy, w: Ł. Kurdybacha, Pisma wybrane, Warszawa 1976.pl_PL
dc.referencesMichniewicz W., Jeszcze w sprawie Hulanickiego, „Kultura” (Paryż) 1958, nr 7–8pl_PL
dc.referencesMinistrowie Polski Niepodległej 1918–1945, red. M. Baumgart, H. Walczak, A. Wątor, Szczecin 2001.pl_PL
dc.referencesMiszczuk M., Bibliografia emigracyjnej i polonijnej prasy harcerskiej 1914–2001, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesMiszczuk M., Ignac – harcmistrz Ignacy Płonka (1904–2000), „Skaut”, R. V, 2010, cz. I, nr 2 (22), cz. II, nr 3 (23), http://www.skaut.okay.plpl_PL
dc.referencesMiszczuk M., Z Krzyżem Harcerskim w Persji – rok 1942, „Skaut” 2007, nr 2 (10), http://www. skaut.okay.plpl_PL
dc.referencesMobilizacja uchodźstwa do walki politycznej 1945–1990, red. L. Kliszewicz [Materiały do dziejów polskiego uchodźstwa niepodległościowego, t. 2], Londyn 1995.pl_PL
dc.referencesModrzejewska-Leśniewska J., Afganistan, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesModrzejewska-Leśniewska J., Bliski i Środkowy Wschód w II wojnie światowej 1940–1941, w: Konflikty kolonialne i postkolonialne w Afryce i Azji 1869–2006, red. P. Ostaszewski, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesMolenda J., Działalność Juliusza Poniatowskiego w ruchu Międzymorza (1945–1952), w: Wokół historii i polityki. Studia z dziejów XIX i XX wieku dedykowane Profesorowi Wojciechowi Wrzesińskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. S. Ciesielski, T. Kulak, K. Ruchniewicz, J. Tyszkiewicz, Toruń 2004.pl_PL
dc.referencesMołdawa T., Ludzie władzy 1944–1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, Warszawa 1991.pl_PL
dc.referencesMoszumański Z., Palski Z., Wojsko polskie w Iraku. Historia i współczesność, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesNajnowsze dzieje Żydów w Polsce w zarysie (do 1950 roku), red. J. Tomaszewski, oprac. J. Adelson, T. Prekerowa, J. Tomaszewski, P. Wróbel, Warszawa 1993.pl_PL
dc.referencesNarkowicz L., Tyszkiewiczowie z Waki, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesNir R., Harcerstwo polskie na Wschodzie w latach 1942–43, „Skaut” (Londyn) 1984/1985, nr 34/35.pl_PL
dc.referencesNir R., Szkice z dziejów Polonii, Orchard Lake 1990.pl_PL
dc.referencesNowak-Uklejska E., Polskie odyseje, „Zeszyty Historyczne” (Paryż) 1981, z. 55.pl_PL
dc.referencesOd Buzułuku do Chicago. Monografia junackich szkół mechanicznych, kom. red. W. Czepiel i in., Birmingham 1985.pl_PL
dc.referencesOdziemkowski J., Służba duszpasterska Wojska Polskiego 1914–1945, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesOrłowski M., Generał Józef Haller 1873–1960, Kraków 2007.pl_PL
dc.referencesOsiński Z., Janusz Jędrzejewicz – piłsudczyk i reformator edukacji (1885–1951), Lublin 2007.pl_PL
dc.referencesOżarowski R., Bliski Wschód w rozważaniach pojęciowych i geograficznych, „Gdańskie Studia Międzynarodowe” 2009, t. 7, nr 1–2, http://www.konflikty.pl/a,2734, Czasy_najnowsze,Bliski_ Wschod_w_rozwazaniach_pojeciowych_i_geograficznych.htmlpl_PL
dc.referencesOżarowski R., Ideologia na Bliskim Wschodzie. Studium porównawcze, Gdańsk 2006.pl_PL
dc.referencesPanecki T., Polonia zachodnioeuropejska w planach Rządu RP na emigracji (1940–1944). Akcja Kontynentalna, Warszawa 1986.pl_PL
dc.referencesPanecki T., Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich w walkach w Afryce Północnej 1941–1942, w: Alianci i państwa Osi w walkach o Tobruk w 1941 r. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez WIH w dn. 9 grudnia 1991, red. T. Panecki, J. Zuziak, Warszawa 1992.pl_PL
dc.referencesPappé I., A History of Modern Palestine. One Land, Two Peoples, Cambridge 2006.pl_PL
dc.referencesPaprocki S.J., Literatura dokumentarna w czasopismach, w: Literatura polska na obczyźnie 1940–1960, red. T. Terlecki, t. 2, Londyn 1965.pl_PL
dc.referencesPastuszka S.J., Stosunki polsko-żydowskie w Armii Polskiej w ZSRR w latach 1941–1942, w: Idee, państwo, ludowcy. Księga jubileuszowa z okazji 70 rocznicy urodzin Profesora Jana Jachymka, red. nauk. E. Maj, S. Michałowski, A. Wójcik, Lublin 2009.pl_PL
dc.referencesPastuszka S.J., Życie kulturalne w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie w czasie II wojny światowej, Kielce–Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesPatek A., Żydzi w drodze do Palestyny 1934–1944. Szkice z dziejów aliji bet – nielegalnej emigracji żydowskiej, Kraków 2009.pl_PL
dc.referencesPatek A., Polska diaspora w Azji, w: Polska diaspora, red. nauk. A. Walaszek, Kraków 2001.pl_PL
dc.referencesPepłoński A., Wywiad polski na ZSRR 1921–1939, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesPepłoński A., Wywiad Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie 1939–1945, Warszawa 1995.pl_PL
dc.referencesPestkowska M., Uchodźcze pasje. Władysław Sikorski a polska społeczność emigracyjna na Zachodzie 1939–1943, Paris 1991.pl_PL
dc.referencesPestkowska M., Za kulisami Rządu Polskiego na emigracji, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesPiekarski S., Mars i Melpomena. Polskie teatry żołnierskie na obczyźnie 1939–1948, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesPietrzak J., Dyplomacja polska wobec sprawy niepodległości Syrii i Libanu w latach drugiej wojny światowej, „Dzieje Najnowsze”, R. XXXVI, 2004, nr 2.pl_PL
dc.referencesPietrzak J., Sytuacja polityczna w Polsce w latach 1944–1947 w świetle „Biuletynu Wolnej Polski” – pisma Związku Patriotów Polskich na Środkowym Wschodzie, „Przegląd Nauk Historycznych”, R. VII, 2008, nr 1.pl_PL
dc.referencesPietrzyk Z., Materiały do działalności Łukasza Kurdybachy w Palestynie w spuściźnie Stanisława Kota, „Rozprawy z Dziejów Oświaty”, t. 2, 1986.pl_PL
dc.referencesPiotrowski J., Piłsudczycy bez lidera (po 1 września 1939 roku), Toruń 2003.pl_PL
dc.referencesPiotrowski J., Spór o Palestynę, Warszawa 1983.pl_PL
dc.referencesPiskorski J.M., Wygnańcy. Przesiedlenia i uchodźcy w dwudziestowiecznej Europie, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesPobóg-Malinowski W., Najnowsza historia polityczna Polski. Okres 1939–1945, Gdańsk 1990.pl_PL
dc.referencesPodolska J., Waingertner P., Prezydenci miasta Łodzi, Łódź 2008.pl_PL
dc.referencesPolacy w Indiach 1942–1948 w świetle dokumentów i wspomnień, red. L. Bełdowski i in., wyd. 2, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesPolacy w Palestynie, „Kultura” (Paryż) 1948, nr 5.pl_PL
dc.referencesPolak M., Formowanie i organizacja Armii Polskiej na Wschodzie w latach 1942–1943, „Grot. Zeszyty Historyczne” (Instytut im. Gen. Stefana „Grota” Roweckiego w Lesznie), cz. I, R. V, 2004, nr 22; cz. II, R. VI, 2005, nr 23.pl_PL
dc.referencesPolak M., Obsada dowództw Armii Polskiej na Wschodzie według stanu na 1 stycznia 1943 r., „Grot. Zeszyty Historyczne (Instytut im. Gen. Stefana „Grota” Roweckiego w Lesznie), R, V, 2004, nr 18/19.pl_PL
dc.referencesPolish Deportees of World War II. Recollections of Removal to the Soviet Union and Dispersal Throughout the World, ed. by T. Piotrowski, Jefferson–London 2004.pl_PL
dc.referencesPolitical Chronology of the Middle East, ed. D. Lea, London 2001.pl_PL
dc.referencesPolonica zagraniczne. Bibliografia za okres od września 1939 do 1955 roku, t. 1, red. J. Wilgat, Warszawa 1975; t. 2, oprac. J. Wilgat i in., Warszawa 1987; t. 3, oprac. i red. D. Bilikiewicz-Blanc, Warszawa 1991; t. 4, Uzupełnienia, oprac. i red. D. Bilikiewicz-Blanc, Warszawa 2003; t. 5, Indeksy, oprac. i red. D. Bilikiewicz-Blanc, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesPolska szkoła na tułaczych szlakach. Polish Schooling in War-Time Exile, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesPolski Słownik Biograficzny, t. 9–46, 1960–2009.pl_PL
dc.referencesPolskie instytucje za granicą. Przewodnik po zbiorach archiwalnych, oprac. A. Krochmal, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesPolskie Siły Zbrojne w Drugiej Wojnie Światowej, t. 2, Kampanie na obczyźnie, cz. I (wrzesień 1939 – czerwiec 1941), Londyn 1959; cz. II, Londyn 1975.pl_PL
dc.referencesPolskie Sybiraczki Harcerki w Afryce, oprac. H. Dąbkowski, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesPopiel M., Hm. ppłk Zygmunt Lechosław Szadkowski (1912–1995), „Skaut” 2005, nr 3(10).pl_PL
dc.referencesPortalski S., Zarys historii Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie, Londyn 2009.pl_PL
dc.referencesPosłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919–1939. Słownik biograficzny, t. 1, oprac. M. Smogorzewska, red. nauk. A.K. Kunert, Warszawa 1998; t. 2, oprac. M. Smogorzewska, red. nauk. A.K. Kunert, Warszawa 2000; t. 3, oprac. P. Majewski, red. nauk. G. Mazur, Warszawa 2005; t. 4, oprac. P. Majewski, red. nauk. G. Mazur, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesPrażmowska A.J., Britain and Poland 1939–1943. The Betrayed Ally, Cambridge 1995.pl_PL
dc.referencesPruszyńska A., Żołnierze – studenci medycyny w Szwajcarii, Libanie i we Włoszech w latach 1940–1951, w: Przez burze pod wiatr. Szkolnictwo i oświata polska na Zachodzie w czasie drugiej wojny światowej, oprac. i red. T. Zaniewska, Białystok 2001.pl_PL
dc.referencesPruszyński M., Rtm. Jerzy Klimkowski, zaufany adiutant gen. Andersa, „Przegląd Historyczno-Wojskowy”, R. III, 2002, nr 2 [skrócona wersja: Czy Klimkowski był agentem?, „Zeszyty Historyczne” 2001, z. 136].pl_PL
dc.referencesPrzewoźnik A., Polskie cmentarze wojenne w Iranie. Polish War Cemeteries in Iran, red. A.K. Kunert, A. Przewoźnik, R.E. Stolarski, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesRadomska M., Szkoła Junaczek i Szkoły Młodszych Ochotniczek w Armii Polskiej na Wschodzie, w: Przez burze pod wiatr. Szkolnictwo i oświata polska na Zachodzie w czasie drugiej wojny światowej, oprac. i red. T. Zaniewska, Białystok 2001.pl_PL
dc.referencesRadwańska-Paryska Z., Paryski W.H., Wielka Encyklopedia Tatrzańska, Poronin 2004.pl_PL
dc.referencesRadzik T., Zrzeszenie Nauczycielstwa Polskiego za Granicą w latach 1941–1991, Lublin 1992.pl_PL
dc.referencesRe-Envisioning Egypt 1919–1952, ed. by A. Goldschmidt, A.J. Johnson, B.A. Salmoni, Cairo–New York 2005.pl_PL
dc.referencesRojek W., Odyseja skarbu Rzeczypospolitej. Losy złota Banku Polskiego 1939–1950, Kraków 2000.pl_PL
dc.referencesRomanowska E., Rozwój sportu w polskich szkołach junackich na Bliskim Wschodzie w świetle „Junaka”, w: Nauczyciele – uczniowie. Solidarność pokoleń. Szkolnictwo i oświata polska na Zachodzie w czasie drugiej wojny światowej, red. T. Zaniewska, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesRomanowska E., Zrzeszenie Nauczycielstwa Polskiego w Palestynie, w: Nauczyciele – uczniowie. Solidarność pokoleń. Szkolnictwo i oświata polska na Zachodzie w czasie drugiej wojny światowej, red. T. Zaniewska, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesRosen-Zawadzki K., Z dziejów 2 Korpusu Polskiego. Uwagi i polemiki, Warszawa 1964.pl_PL
dc.referencesRowiński J., Śp. Walerian Jeremi Śliwiński, „Skaut” (Londyn) 1978/1979, nr 26/27.pl_PL
dc.referencesRubin B., The Great Powers in the Middle East 1941–1947, London 1980.pl_PL
dc.referencesRutkowski T.P., Stanisław Kot 1885–1975. Biografia polityczna, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesSamodzielna Brygada Strzelców Karpackich. W dziesięciolecie jej powstania. Zbiorowa praca historyczna i literacka żołnierzy SBSK, Londyn 1951.pl_PL
dc.referencesSarner H., Generał Anders i żołnierze II Korpusu Polskiego, przekł. z jęz. ang. P.K. Domaradzki, Poznań 2002.pl_PL
dc.referencesSeddon D., A Political and Economic Dictionary of the Middle East, London 2004.pl_PL
dc.referencesSegev T., Siódmy milion, przekł. z jęz. ang. B. Gadomska, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesSeweryn-Spławska W., Harcerki w Związku Harcerstwa Polskiego. Początki i osiągnięcia w Kraju oraz lata 1939–1949 poza krajem, Londyn 1993.pl_PL
dc.referencesShore M., Kawior i popiół. Życie i śmierć pokolenia oczarowanych i rozczarowanych marksizmem, przekł. z jęz. ang. M. Szuster, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesSiebel J., Karlik z „Kocyndra”, w: Karlikowy dom. Stanisław Ligoń 1879–1954, Katowice 2010.pl_PL
dc.referencesSiemaszko Z.S., W sowieckim osaczeniu 1939–1943, London 1991.pl_PL
dc.referencesSierpowski S., Narodziny Ligi Narodów. Powstanie, organizacja i zasady działania, Poznań 1984.pl_PL
dc.referencesSioma M., Geneza i założenia programowe Związku Pracy Państwowej, „Niepodległość”, t. 58, 2008.pl_PL
dc.referencesSioma M., Obcy wśród swoich: losy gen. dyw. Sławoja Felicjana Składkowskiego w latach 1939–1941, w: Losy Polaków pośród swoich i obcych, red. T. Radzik, R. Litwiński, Lublin 2005.pl_PL
dc.referencesSioma M., Piłsudczycy w Palestynie 1940–1945, w: Polska bez Marszałka. Dylematy piłsudczyków po 1935 roku. Zbiór studiów, red. M. Wołos, K. Kania, Toruń 2008.pl_PL
dc.referencesSioma M., Sławoj Felicjan Składkowski (1885–1962). Żołnierz i polityk, Lublin 2005.pl_PL
dc.referencesSioma M., Wizja Polski powojennej w myśli politycznej Ignacego Matuszewskiego i piłsudczyków w Palestynie (1941–1944), w: Polskie niepodległości. Wizje państwa i społeczeństwa w okresach przełomów 1918–1945–1989, red. J. Faryś, P. Słowiński, T. Sikorski, Gorzów Wlkp. 2009.pl_PL
dc.referencesSioma M., Zawsze wierni. Środowisko piłsudczyków „palestyńskich” wobec postaci Józefa Piłsudskiego (1941–1944), w: Post hominum memoriam. Profesorowi Januszowi Farysiowi – uczniowie i przyjaciele, red. E. Skorupska-Raczyńska, P. Słowiński, Gorzów Wlkp. 2009.pl_PL
dc.referencesSiwik A., Polska Partia Socjalistyczna na emigracji w latach 1945–1956, Kraków 1998.pl_PL
dc.referencesSiwik A., Polskie uchodźstwo polityczne. Socjaliści na emigracji w latach 1956–1990, Kraków 2002.pl_PL
dc.referencesSkładanek B., Historia Persji, t. 3, Od Safawidów do II wojny światowej, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesSkóra W., Służba konsularna Drugiej Rzeczypospolitej. Organizacja, kadry i działalność, Toruń 2006.pl_PL
dc.referencesSkwarko K., Osiedlenie młodzieży polskiej w Nowej Zelandii w r. 1944, Londyn 1972.pl_PL
dc.referencesSłowikowski H., Polonica bibliograficzne irackie z lat 1940–1946, w: Teka Bejrucka zesz. B, Bejrut 1949.pl_PL
dc.referencesSłownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego, red. nacz. F. Tych, t. 1–3, Warszawa 1978–1992.pl_PL
dc.referencesSłownik biograficzny działaczy ruchu ludowego. Makieta, Warszawa 1989.pl_PL
dc.referencesSłownik biograficzny polskiej historii wychowania, red. A. Meissner, W. Szulakiewicz, Toruń 2008.pl_PL
dc.referencesSłownik biograficzny polskiej służby zagranicznej 1918–1945. A Biographical Dictionary of the Polish Foreign Service, oprac. K. Smolana, przekł. na jęz. ang. Z. Szymański, t. 1, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesSłownik biograficzny techników polskich, z. 4/5, Warszawa 1994.pl_PL
dc.referencesSłownik polskich teologów katolickich 1918–1981, t. 6, red. L. Grzebień, Warszawa 1983.pl_PL
dc.referencesSobczak J., Polska w propagandzie i polityce III Rzeszy w latach 1939–1945, Poznań 1988.pl_PL
dc.referencesStan i potrzeby badań nad zbiorowościami polonijnymi, red. H. Kubiak, A. Pilch, Wrocław– Warszawa–Kraków–Gdańsk 1976.pl_PL
dc.referencesStanisław Kot – uczony i polityk. Pokłosie sesji naukowej, red. nauk. A. Fitowa, Kraków 2001.pl_PL
dc.referencesStańczyk H., Wojsko Polskie na Środkowym Wschodzie, w: Alianci i państwa Osi w walkach o Tobruk w 1941 r. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez WIH w dn. 9 grudnia 1991 r., red. T. Panecki, J. Zuziak, Warszawa 1992.pl_PL
dc.referencesStawecki P., Słownik biograficzny generałów Wojska Polskiego 1918–1939, Warszawa 1994.pl_PL
dc.referencesStefanowski R., Anatol Krakowiecki – krakowski kołymiak, „Dekada Literacka”, R. III, 1993, nr 3 (63).pl_PL
dc.referencesStępniak W., Archiwalia polskie w zbiorach Instytutu Hoovera Uniwersytetu Stanforda, Warszawa 1997.pl_PL
dc.referencesStępniewska-Holzer B., Holzer J., Egipt. Stulecie przemian, wyd. 2, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesStobiecki R., Leon Koczy (1900–1981). Szkic do portretu, „Teki Historyczne” (Londyn), t. 23, 2004.pl_PL
dc.referencesStola D., Nadzieja i zagłada. Ignacy Schwarzbart – żydowski przedstawiciel w Radzie Narodowej RP (1940–1945), Warszawa 1995.pl_PL
dc.referencesStrzałka K., Między przyjaźnią a wrogością. Z dziejów stosunków polsko-włoskich (1939–1945), Kraków 2001.pl_PL
dc.referencesStypuła W., W gościnie u maharadży. Ewakuacja dzieci polskich z Rosji do Indii w latach 1941–1942, „Niepodległość” (Nowy Jork–Londyn), t. 48 (28), 1996.pl_PL
dc.referencesSuchcitz A., Informator Studium Polski Podziemnej 1947–1997, Londyn 1997.pl_PL
dc.referencesSuchcitz A., Źródła do historii ZHP poza granicami kraju w zbiorach Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, w: Z dziejów prasy harcerskiej w Kraju i na obczyźnie. Tom studiów dedykowany pamięci Zygmunta Lechosława Szadkowskiego (1912 –1995), red. W. Kukla, M. Szczerbiński, Gorzów Wlkp. 2003.pl_PL
dc.referencesSulimirski T., Fundusz Kultury Narodowej 1939–1946, w: Nauka polska na obczyźnie 1939–1960, z. 3, Londyn 1961.pl_PL
dc.referencesSulimirski T., Nauka polska na obczyźnie 1939–1954 (zarys historyczny), w: Nauka polska na obczyźnie 1939–1960, z. 1, Londyn 1955.pl_PL
dc.referencesSupruniuk A., 40 lat nieobecności. Jerzy Alexandrowicz (1886–1970), „Archiwum Emigracji. Studia. Szkice. Dokumenty” 2010, nr 1–2 (12–13).pl_PL
dc.referencesSupruniuk M.A., Litania za poetę. Zdzisław Broncel (1909–1998), „Archiwum Emigracji. Studia – Szkice – Dokumenty” 1999, nr 2.pl_PL
dc.referencesSysa P.S., Profesor Jerzy Stanisław Alexandrowicz. Wychowawca akademicki, organizator szkolnictwa czasu wojny, w: Nauczyciele – uczniowie. Solidarność pokoleń. Szkolnictwo i oświata polska na Zachodzie w czasie drugiej wojny światowej, red. T. Zaniewska, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesSzaynok B., Z historią i Moskwą w tle. Polska a Izrael 1944–1968, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesSzczerbiński M., Służył Polsce. Życie i działalność Zygmunta Lechosława Szadkowskiego (1912–1995), w: Z dziejów prasy harcerskiej w kraju i na obczyźnie. Tom studiów dedykowany pamięci Zygmunta Lechosława Szadkowskiego (1912–1995), red. W. Kukla, M. Szczerbiński, Gorzów Wlkp. 2003.pl_PL
dc.referencesSzczurowski M., Przyczynek do dziejów Armii Polskiej na Wschodzie w latach 1942–1943, „Przegląd Nauk Historycznych”, R. I, 2002, nr 2.pl_PL
dc.referencesSzczurowski M., Wojsko i polityka. Wybrane aspekty z dziejów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, w: Wokół historii i polityki. Studia z dziejów XIX i XX wieku dedykowane Profesorowi Wojciechowi Wrzesińskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. S. Ciesielski, T. Kulak, K. Ruchniewicz, J. Tyszkiewicz, Toruń 2004.pl_PL
dc.referencesSzetelnicki W., Lwowianin na drogach świata. Władysław kardynał Rubin, Roma 1985.pl_PL
dc.referencesSzkuta A.J., Narębski W., Kursy maturalne dla żołnierzy Armii Polskiej na Wschodzie w Barbarze (Palestyna) 1943–1944, w: Światło wśród burzy. Szkolnictwo i oświata polska na Zachodzie w czasie drugiej wojny światowej, oprac. i red. T. Zaniewska, N. Pospieszny, Z. Stankiewicz, Białystok 2004.pl_PL
dc.referencesSzubtarska B., Ambasada polska w ZSRR w latach 1941–1943, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesSzulkin M., Żydzi palestyńscy w świetle raportów polskiej służby dyplomatycznej cz. I (1923–1935), „Biuletyn ŻIH” 1980, nr 4 (116); cz. II (1936–1939), „Biuletyn ŻIH” 1981, nr 1 (117).pl_PL
dc.referencesSzwagrzak B., Przemijamy i trwamy. Sto lat w służbie harcerskiej. Wspomnienia i sylwetki zmarłych instruktorów ZHP działających poza granicami kraju, Londyn 2009.pl_PL
dc.referencesSzymborski W., „Bliski Wschód” czy „Środkowy Wschód”: propozycja ujednolicenia terminu, „Zeszyty Naukowe. Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy, Nauki Społeczne” 1985, nr 18.pl_PL
dc.referencesŚlady polskości. Polonia i emigracja w świetle badań i źródeł historycznych, red. D. Nałęcz, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesŚlusarczyk J., Stosunki polsko-sowieckie 1939–1945, Toruń 2001.pl_PL
dc.referencesTański P., W cieniu poematu. Emigracyjna poezja Mariana Czuchnowskiego, Toruń 2004.pl_PL
dc.referencesTarka K., Emigracyjna dyplomacja. Polityka zagraniczna Rządu RP na uchodźstwie 1945–1990, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesTarka K., „Każda Polska jest Polską naszą”. Spotkanie Tadeusza Borowicza z Ojczyzną, „Zeszyty Historyczne” (Paryż) 2008, z. 165.pl_PL
dc.referencesTarka K., Stanisław Olszewski „Olcha”: donosiciel – samobójca, „Zeszyty Historyczne” (Paryż) 2007, z. 162.pl_PL
dc.referencesTebinka J., Polityka brytyjska wobec problemu granicy polsko-radzieckiej 1939–1945, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesTebinka J., Współpraca polsko-brytyjska w Afganistanie 1939–1945, w: Polsko-brytyjska współpraca wywiadowcza podczas II wojny światowej, t. 1, Ustalenia Polsko-Brytyjskiej Komisji Historycznej, red. T. Dubicki, D. Nałęcz, T. Stirling, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesTerlecki O., Generał Sikorski, t. 1, Kraków 1981; t. 2, Kraków–Wrocław 1983.pl_PL
dc.referencesTerlecki O., Szkice i polemiki, Kraków 1987.pl_PL
dc.referencesTerlecki R., „Za sprawę ojczyzny…” Jerzy Kurcyusz 1907–1988, w: J. Kurcyusz, Na przedpolu Jałty. Wspomnienia z tajnej służby w dyplomacji, Katowice 1995.pl_PL
dc.referencesTerlecki R., The Jewish Issue in the Polish Army in the USSR and the Near East 1941–1944, w: Jews in Eastern Poland and the USSR 1939–46, ed. by N. Davies, A. Polonsky, New York 1991.pl_PL
dc.referencesTessler M., A History of the Israeli-Palestinian Conflict, Bloomington 1994.pl_PL
dc.referencesThe Middle East, 10th ed., Washington, DC, 2005.pl_PL
dc.referencesTomczyk R., Myśl Mocarstwowa. Z dziejów młodego pokolenia II Rzeczypospolitej, Szczecin 2008.pl_PL
dc.referencesTripp Ch., Historia Iraku, przekł. z jęz. ang. K. Pachniak, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesTruchanowicz T., Dzieje i przemiany harcerstwa na Wschodzie w latach 1940–1948, w: Dzieje harcerstwa na obczyźnie w latach 1912–1992. Materiały z konferencji naukowej odbytej w dniach 29–30 maja 1992 r. w Rogach k. Gorzowa Wlkp., red. M. Szczerbiński, Gorzów Wlkp. 1992.pl_PL
dc.referencesTruchanowicz T., Od Brygady Karpackiej do Tengeru. Z dziejów harcerstwa polskiego na Wschodzie 1940–1948, Warszawa 1991.pl_PL
dc.referencesTruchanowicz T., Związek Harcerstwa Polskiego na Wschodzie. Z dziejów harcerstwa na obczyźnie, Kraków 1987.pl_PL
dc.referencesTruchanowicz T., Związek Harcerstwa Polskiego na Wschodzie w latach 1940–1945, „Harcerstwo” 1983, nr 4, 5, 6.pl_PL
dc.referencesTułacze dzieci, wyb., oprac., indeksy K. Sulkiewicz, Warszawa 1995.pl_PL
dc.referencesTurkowski R., Franciszek Wilk (1914–1990). Przewodniczący Rady Narodowej RP i przywódca polskich ludowców na uchodźstwie, w: Nadzieje, złudzenia, rzeczywistość. Studia z historii Polski XX wieku. Księga dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wyrwie, red. W. Hładkiewicz, M. Szczerbiński, Gorzów Wlkp. 2004.pl_PL
dc.referencesTwentieth Century Iran, ed. by H. Amirsadeghi, assisted by R.W. Ferrier, London 1977.pl_PL
dc.referencesUrbanek M., Broniewski. Miłość, wódka, polityka, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesUrzyńska D., Polski ruch socjalistyczny na obczyźnie w latach 1939–1945, Poznań 2000.pl_PL
dc.referencesW kraju cedrów, oprac. D. Abramciów, M. Zielińska-Schemaly, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesWalasek S., Szkolnictwo polskie poza granicami II Rzeczypospolitej w latach 1939–1945 (Bliski i Środkowy Wschód, Afryka), w: Przez burze pod wiatr. Szkolnictwo i oświata polska na Zachodzie w czasie drugiej wojny światowej, oprac. i red. T. Zaniewska, Białystok 2001.pl_PL
dc.referencesWalaszczyk K., Konsulat Generalny Rzeczpospolitej Polskiej w Bagdadzie 1 IX 1939–1 III 1940, „Zeszyty Historyczne” (Paryż) 2007, z. 162.pl_PL
dc.referencesWalaszczyk K., Poselstwo RP w Teheranie 1939–1945, „Polski Przegląd Dyplomatyczny” 2008, nr 4.pl_PL
dc.referencesWalicki J., Ruch syjonistyczny w Polsce w latach 1926–1930, Łódź 2005.pl_PL
dc.referencesWalki formacji polskich na Zachodzie 1939–1945, red. W. Biegański [Polski czyn zbrojny w II wojnie światowej], Warszawa 1981.pl_PL
dc.referencesWanke B., Władze legalne RP na uchodźstwie (1940–1970), „Zeszyty Historyczne” (Paryż) 1979, z. 47.pl_PL
dc.referencesWańkowicz M., Od Stołpców po Kair, wyd. 3, oprac. S. Kozicki, Kraków 1977.pl_PL
dc.referencesWańkowicz M., Wojna i pióro, przy współpr. A. Horodyskiego, wyd. 2, Kraków 1978.pl_PL
dc.referencesWawer Z., Znów w polskim mundurze. Armia Polska w ZSRR sierpień 1941 – marzec 1942, Warszawa 2001.pl_PL
dc.referencesWerra Z., Działalność duszpasterstwa w 2 Korpusie Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie gen. Władysława Andersa 1941–1947, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesWesołowski M., Duszpasterstwo w II Korpusie gen. Władysława Andersa, Kielce 2004.pl_PL
dc.referencesWesoły S., Arcybiskup Józef Gawlina (1892–1964), w: Duchowieństwo polskie w świecie, red. A. i Z. Judyccy, Toruń 2002.pl_PL
dc.referencesWichura-Zajdel E., Stanisław Ligoń (Karlik z Kocyndra), Katowice 1969.pl_PL
dc.referencesWierzbiański B., Polacy w świecie, Londyn 1946.pl_PL
dc.referencesWitting J., Organizatorzy i wybitni działacze ZHP poza granicami kraju, w: Organizacje polonijne. Dzieje, współczesność, perspektywy, red. M. Szczerbiński, Gorzów Wlkp. 2001.pl_PL
dc.referencesWittlin T., Pieśniarka Warszawy. Hanka Ordonówna i jej świat. Biografia, Warszawa 1990.pl_PL
dc.referencesWładze RP na obczyźnie podczas II wojny światowej 1939–1945, red. Z. Błażyński [Materiały do dziejów polskiego uchodźstwa niepodległościowego, t. 1], Londyn 1994.pl_PL
dc.referencesWojewódzki I., Kazimierz Sosnkowski podczas II wojny światowej. Książę niezłomny czy Hamlet w mundurze?, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesWojewódzki I., Władysław Anders – Kazimierz Sosnkowski. Zarys wzajemnych relacji, w: Generał Władysław Anders – żołnierz czasu pokoju i wojny, red. A. Szczepaniak, Opole 2008.pl_PL
dc.referencesWolański M.S., Kierunki działalności i funkcje Instytutu Wschodniego „Reduta”, „Przegląd Wschodni”, t. 5, 1998, z. 1.pl_PL
dc.referencesWróbel E., Wróbel J., Rozproszeni po świecie. Obozy i osiedla uchodźców polskich ze Związku Sowieckiego 1942–1950, Chicago 1992.pl_PL
dc.referencesWróbel J., Na rozdrożu historii. Repatriacja obywateli polskich z Zachodu w latach 1945–1949, Łódź 2009.pl_PL
dc.referencesWróbel J., Polacy w Afryce Wschodniej i Południowej 1941–1950, „Zeszyty Historyczne” (Paryż) 1996, z. 115.pl_PL
dc.referencesWróbel J., „Rozproszeni po świecie”. Polskie dzieci w osiedlach na Bliskim i Środkowym Wschodzie, w Afryce, Indiach, Meksyku i Nowej Zelandii, w: Polskie dzieci na tułaczych szlakach 1939–1950, red. J. Wróbel, J. Żelazko, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesWróbel J., Uchodźcy polscy ze Związku Sowieckiego 1942–1950, Łódź 2003.pl_PL
dc.referencesWróbel J., Żydzi uratowani z „nieludzkiej ziemi”, „Biuletyn IPN” 2003, nr 11.pl_PL
dc.referencesWspółcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik biobibliograficzny, red. J. Czachowska, A. Szałagan, t. 1–10, Warszawa 1994–2007.pl_PL
dc.referencesWyszczelski L., Oświata – propaganda – kultura w Wojsku Polskim w latach 1918–1945, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesZ Sybiru na drugą półkulę. Wojenne losy polskich dzieci z Pahiatua, Lublin 2007.pl_PL
dc.referencesZabielska J., Instytucje i firmy wydawnicze, w: Literatura polska na obczyźnie 1940–1960, red. T. Terlecki, t. 2, Londyn 1965.pl_PL
dc.referencesZając J., Dowództwo Wojsk Polskich na Środkowym Wschodzie w czasie od 1 XII 1941 do września 1942, „Bellona” (Londyn) 1948, z. 4.pl_PL
dc.referencesZamorski K., Dezercje Żydów z Armii Polskiej, „Zeszyty Historyczne” (Paryż) 1993, z. 104.pl_PL
dc.referencesZamorski K., Dwa tajne biura 2 Korpusu, Londyn 1990.pl_PL
dc.referencesZbiory i prace polonijne Biblioteki Jagiellońskiej oraz wybranych bibliotek instytutowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Warszawa 1997.pl_PL
dc.referencesZbiory i prace polonijne Biblioteki Narodowej. Informator, Warszawa 1982.pl_PL
dc.referencesZbiory i prace polonijne Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. Informator, cz. I, Warszawa 1993.pl_PL
dc.referencesZdanowski J., Historia Bliskiego Wschodu w XX wieku, Wrocław 2010.pl_PL
dc.referencesZdulski K., III Rzesza a świat islamu, Łódź 2009.pl_PL
dc.referencesZiółkowska-Boehm A., Na tropach Wańkowicza po latach, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesŻaroń P., Armia Andersa, Toruń 2000.pl_PL
dc.referencesŻaroń P., Armia Polska w ZSRR, na Bliskim i Środkowym Wschodzie, Warszawa 1981.pl_PL
dc.referencesŻaroń P., Kierunek wschodni w strategii wojskowo-politycznej gen. Władysława Sikorskiego 1940–1943, Warszawa 1988.pl_PL
dc.referencesŻaroń Z., Wojenne losy ludności polskiej na obczyźnie w latach 1939–1947, Warszawa–Londyn 1994.pl_PL
dc.referencesŻeleński W., Sprawa Witolda Hulanickiego, „Zeszyty Historyczne” (Paryż) 1982, z. 60.pl_PL
dc.referencesŻydzi polscy. Historie niezwykłe, red. M. Prokopowicz, W. Sienkiewicz, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesŻydzi w Polsce. Dzieje i kultura. Leksykon, red. J. Tomaszewski, A. Żbikowski, Warszawa 2001.pl_PL
dc.contributor.authorEmailjacekpiet@interia.plpl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7525-729-8


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe