Show simple item record

dc.contributor.authorRopęga, Jarosław
dc.date.accessioned2019-02-26T10:31:13Z
dc.date.available2019-02-26T10:31:13Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationRopęga J., Ścieżki niepowodzeń gospodarczych. Redukcja zagrożenia niepowodzeniem jako element strategii małej firmy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, DOI:10.18778/7525-940-7pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-940-7
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/26861
dc.descriptionCelem pracy było wyodrębnienie składowych mających wpływ na wystąpienie zdarzeń powodujących wejście firmy na ścieżki niepowodzenia gospodarczego, identyfikacja przebiegu tych ścieżek oraz zaproponowanie sposobów ograniczenia zagrożenia niepowodzeniem dla małych firm. Podjęta w niej problematyka ma duże znaczenie dla teorii i praktyki zarządzania. Książka zawiera wiele interesujących elementów oraz nowatorskich ujęć. Obejmuje obszerną, wielowymiarową analizę zjawiska niepowodzenia gospodarczego w małej firmie, uwzględniającą zarówno czynniki sprawcze, cykle przebiegu niepowodzeń i porażek biznesowych, jak i strategie ich eliminowania. Może być z powodzeniem adresowana do szerokiego kręgu czytelników – zaczynając od środowisk przedsiębiorców, kadr kierowniczych w MŚP, poprzez urzędników kreujących otoczenie regulacyjne, po badaczy i analityków z zakresu zarządzania ryzykiem i zarządzania strategicznego, środowiska akademickie i studentów. Zawiera opis dotyczący przebiegu niepowodzeń w badanych firmach. Przedstawiony schemat przeprowadzenia badań jakościowych jest modelowy. Lektura pogłębi naszą wiedzę i doświadczenia w zakresie sprawności małych firm oraz ich reaktywności na kryzys i niepowodzenia.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectbankructwopl_PL
dc.subjectstrategiapl_PL
dc.subjectniepowodzeniepl_PL
dc.subjectzarządzaniepl_PL
dc.subjectryzykopl_PL
dc.subjectmała firmapl_PL
dc.subjectprzedsiębiorstwopl_PL
dc.subjectbiznespl_PL
dc.titleŚcieżki niepowodzeń gospodarczych. Redukcja zagrożenia niepowodzeniem jako element strategii małej firmypl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2013pl_PL
dc.page.number274pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowejpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-600-0
dc.contributor.authorBiographicalnoteDr Jarosław Ropęga w 1994 r. ukończył studia na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku ekonomika i organizacja produkcji. Następnie odbył studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania UŁ. Stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu uzyskał w 2001 r. na podstawie rozprawy doktorskiej Przyczyny likwidacji małych i średnich przedsiębiorstw przemysłu przetwórczego, napisanej pod kierunkiem naukowym prof. zw. dr. hab. Bogdana Piaseckiego. Praca naukowa dr. Jarosława Ropęgi znajduje odzwierciedlenie w jego działalności dydaktycznej. Autor prowadzi zajęcia m.in. z przedmiotów: podstawy przedsiębiorczości, przedsiębiorczość i rozwój firmy, kreowanie procesów przeciwdziałania zagrożeniom dla firm sektora MSP. Pod jego kierunkiem powstało ponad 100 prac dyplomowych i magisterskich. Aktualnie jest opiekunem specjalności przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami na kierunku zarządzanie na Wydziale Zarządzania UŁ.pl_PL
dc.referencesII szansa dla przedsiębiorców. Raport z badań (2011), PARP, Warszawa.pl_PL
dc.referencesA second chance for entrepreneurs: prevention of bankruptcy, simplification of bankruptcy procedures and support for a fresh start (2011), European Commission, Enterprise and Industry Directorate General, Brussels.pl_PL
dc.referencesAdizes I. (2004), Managing Corporate Lifecycles, The Adizes Institute Publishing, Santa Barbara.pl_PL
dc.referencesAgarwal R., Audretsch D. B. (2001), Does Entry Size Matter? The Impact of the Life Cycle and Technology on Firm Survival, „The Journal of Industrial Economics”, vol. 49 (1), s. 21–43.pl_PL
dc.referencesAltman E. I. (1968), Financial ratios, discriminant analysis and the prediction of corporate bankruptcy, „Journal of Finance”, no. 23, s. 414–429.pl_PL
dc.referencesAltman E. I., Hotchkiss E. (2006), Trudności finansowe a upadłość firm, Wyd. CeDeWu, Warszawa.pl_PL
dc.referencesAltman E. I., Sabato G. (2007), Modeling credit risk for SMEs: evidence from the US market, „Abacus”, vol. 43, iss. 3, s. 332–357.pl_PL
dc.referencesAltman E. I., Sabato G., Wilson N. (2010), The value of non-financial information in small and medium-sized enterprise risk management, „Journal of Credit Risk”, vol. 6 (2), s. 95–127.pl_PL
dc.referencesAmaral A. M., Baptista R. (2006), Serial vs. one-business entrepreneurs: a longitudinal investigation of entry into serial entrepreneurship, „Frontiers of Entrepreneurship Research”, vol. 26, iss. 7, art. 3.pl_PL
dc.referencesAmit R., Schoemaker P. J. (1993), Strategic assets and organizational rent, „Strategic Management Journal”, vol. 14, s. 33–46.pl_PL
dc.referencesAmrhein D. G., Katz J. (1998), Cash flow as a factor in the mortality risk of a business, proceedings of The 43rd ICSB World Conference, Singapore, June.pl_PL
dc.referencesAndreasik J. (2006), System oceny kondycji przedsiębiorstwa z wykorzystaniem metod wielokryterialnego podejmowania decyzji, „Barometr Regionalny”, nr 2 (6), s. 6–19.pl_PL
dc.referencesAnsoff H. I. (1975), Managing strategic surprise by response to weak signal, „California Management Review”, vol. 18 (2), s. 21–33.pl_PL
dc.referencesAntczak R., Antczak M., Piętka K., Cylwik A. (2007), Koncepcja badań makro- i mezoekonomicznych w projekcie „System przeciwdziałania bezrobociu na obszarach słabo zurbanizowanych”, „Barometr Regionalny”, nr 1 (7), s. 3–12.pl_PL
dc.referencesArgenti J. (1976), Corporate Collapse, McGraw-Hill, Berkshire.pl_PL
dc.referencesAssadian A., Ford J. M. (1997), Determinants of Business Failure: The Role of Firm Size, „Journal of Economics and Finance”, vol. 21 (1), s. 15–23.pl_PL
dc.referencesBacławski K., Koczerga M., Zbierowski P. (2005), Studium przedsiębiorczości w Polsce w roku 2004, GEM, Fundacja Edukacyjna Bachalski i Krzysztof Bacławski, Poznań.pl_PL
dc.referencesBaghai M., Coley S., White D. (1999), The Alchemy of Growth, The Orion Publishing Group Ltd., London.pl_PL
dc.referencesBalcaen S., Ooghe H. (2004a), 35 years of studies on business failure: an overview of the classical statistical methodologies and their related problems, Working Paper, Universiteit Gent, June.pl_PL
dc.referencesBalcaen S., Ooghe H. (2004b), Alternative methodologies in studies on business failure: do they produce better results than the classical statistical methods?, Working Paper, Universiteit Gent, June.pl_PL
dc.referencesBalcerzak-Paradowska B. (red.) (2011), Przedsiębiorczość kobiet w Polsce, PARP, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBaldwin J. R., Gorecki P. K. (1991), Firm Entry and Exit in the Canadian Manufacturing Sector 1970–1982, „Canadian Journal of Economics”, vol. 24 (2), s. 300–323.pl_PL
dc.referencesBaldwin J. R., Gray T., Johnson J., Proctor J., Rafiquzzaman M., Sabourin D. (1997), Failing Concerns: Business Bankruptcy in Canada, Statistics Canada, Minister of Industry, Ottawa.pl_PL
dc.referencesBankruptcy and a fresh start: Stigma on failure and legal consequences of bankruptcy (2002), European Commissionpl_PL
dc.referencesBarney J. B. (1991), Firm resources and sustained competitive advantage, „Journal of Management”, vol. 17, s. 99–120.pl_PL
dc.referencesBarney J. B. (2001), Resource-based theories of competitive advantage: A ten-year retrospective on the resource-based view, „Journal of Management”, vol. 6, s. 643–650.pl_PL
dc.referencesBarringer B. R. (1997), The Effects of Relational Channel Exchange on the Small Firm: A Conceptual Framework, „Journal of Small Business Management”, vol. 35 (2), s. 65–79.pl_PL
dc.referencesBarron D. N., West E., Hannan M. T. (1994), A time to grow and a time to die: Growth and mortality of credit unions in New York City 1914–1990, „American Journal of Sociology”, vol. 100, s. 381–421.pl_PL
dc.referencesBartlett W., Buković B. (2001), Barriers of SME Growth in Slovenia, „Economic Policy in Transition Economies”, vol. 11 (2), s. 177–195.pl_PL
dc.referencesBates T. (1990), Entrepreneur human capital inputs and small business longevity, „Review of Economics and Statistics”, vol. 72 (4), s. 551–559.pl_PL
dc.referencesBates T. (1995), Analysis of survival rates among franchise and independent small business Startups, „Journal of Small Business Management”, no. 33, s. 26–36.pl_PL
dc.referencesBates T. (2005), Analysis of young, small firms that have closed: delineating successful from unsuccessful closures, „Journal of Business Venturing”, no. 20, s. 343–358.pl_PL
dc.referencesBaum J. A. C., Amburgey T. L. (2002), Organizational Ecology, [w:] J. Baum (ed.), Blackwell Companion to Organizations, Blackwell, Malden MA, s. 304–326.pl_PL
dc.referencesBąk J., Nalepka A. (2012), Implikacje praktyczne koncepcji słabych sygnałów dla zarządzania strategicznego, [w:] B. Mikuła (red.), Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu. Księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.pl_PL
dc.referencesBecker G. S. (1993), Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education, The University of Chicago Press, Chicago.pl_PL
dc.referencesBednarski L. (2001), Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBercovitz J., Mitchell W. (2007), When is more better? The impact of business scale and scope on long-term business survival, while controlling for profitability, „Strategic Management Journal”, no. 28, s. 61–79.pl_PL
dc.referencesBirley S., Westhead P. (1994), A taxomy of business start-up reasons and their impact on firm growth and size, „Journal of Business Venturing”, no. 9, s. 7–31.pl_PL
dc.referencesBławat F. (2003), Przedsiębiorca w teorii przedsiębiorczości i praktyce małych firm, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesBławat F. (red.) (2004), Przetrwanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, Scientific Publishing Group, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesBoden R. J. jr, Nucci A. R. (2000), On the Survival Prospects of Men’s and Women’s New business Ventures, „Journal of Business Venturing”, vol. 15 (4), s. 347–372.pl_PL
dc.referencesBoyle R. D., Desai H. B. (1991), Turnaround strategies for small firms, „Journal of Small Business Management”, vol. 29, July, s. 33–42.pl_PL
dc.referencesBradley III D. B. (2000), Lack of Financial and Location Planning Causes Small Business Bankruptcy, University of Central Arkansas; www.sbaer.uca.edu/research/asbe/2000/10.pdf [dostęp: 14.04.2009].pl_PL
dc.referencesBradley III D. B., Moore H. L. (1998), Small business bankruptcy caused by lack of understanding of business environment and consumer needs, ICSB Singapore Conference; www.sbaer.uca.edu/research/icsb/1998/88.pdf [dostęp: 17.04.2009].pl_PL
dc.referencesBrown S. L., Eisenhardt K. M. (1998), Competing on the Edge: Strategy as Structural Chaos, Harvard Business School Press, Boston.pl_PL
dc.referencesBrüderl J., Preisendörfer P., Ziegler R. (1992), Survival Chances of Newly Founded Business Organizations, „American Sociological Review”, vol. 57 (2), s. 227–242.pl_PL
dc.referencesBrüderl J., Schüssler R. (1990), Organizational Mortality: The Liabilities of Newness and Adolescence, „Administrative Science Quarterly”, vol. 35 (3), September, s. 530–547.pl_PL
dc.referencesBruno A. V., Leidecker J. K. (1988), Causes of New Venture Failure: 1960s vs. 1980s, „Business Horizons”, vol. 31 (6), s. 51–56.pl_PL
dc.referencesBurda A., Cudek P., Hippe Z. S. (2012), ProfileSEEKER – system informatyczny wczesnego ostrzegania małych i średnich przedsiębiorstw przed bankructwem, „Barometr Regionalny”, nr 3 (29), s. 99–105.pl_PL
dc.referencesBurns P. (1989), Strategies for Success and Routes to failure, [w:] P. Burns, J. Dewhurst (eds), Small Business and Entrepreneurship, Macmillan, London, s. 32–67.pl_PL
dc.referencesBursiak L. (2011), Skuteczność działań sanacyjnych podejmowanych w fazie dekoniunktury, [w:] A. Burlita, G. Maniak, A. Zelek (red.), Przetrwać dekoniunkturę. Przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe wobec kryzysu, Wyd. Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Szczecin.pl_PL
dc.referencesBusiness Continuity Management Good Practice Guidelines 2008 (2007), Business Continuity Institute.pl_PL
dc.referencesBusiness Failure Record (1998), Dun & Bradstreet Corporation, New York.pl_PL
dc.referencesCabała P. (2008), Systemy wczesnego ostrzegania w przedsiębiorstwie, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.pl_PL
dc.referencesCameron K. S., Kim M. U., Whetten D. A. (1987), Organizational Effects of Decline and Turbulence, „Administrative Science Quarterly”, no. 32, s. 222–240.pl_PL
dc.referencesCard D. N. (2004), Understanding Causal Systems, „The Journal of Defense Software Engineering”, October, s. 15–18.pl_PL
dc.referencesCarter N. M., Gartner W. B., Shaver K. G., Gatewood E. J. (2003), The career reasons of nascent entrepreneurs, „Journal of Business Venturing”, vol. 18 (1), s. 13–19.pl_PL
dc.referencesCarter N. M., Williams M., Reynolds P. (1997), Discontinuance among new firms in retail: influence of initial resources, strategy and gender, „Journal of Business Venturing”, vol. 12, s. 125–145.pl_PL
dc.referencesCarter R., van Auken H. (2006), Small Firm Bankruptcy, „Journal of Small Business Management”, vol. 44 (4), s. 493–512.pl_PL
dc.referencesCastrogiovanni G. J. (1996), Pre-Startup Planning and the Survival of New Small Businesses: Theoretical Linkages, „Journal of Management”, vol. 22 (6), s. 801–822.pl_PL
dc.referencesChaganti R., Chaganti R. (1983), A profile of profitable and not-so-profitable small businesses, „Journal of Small Business Management”, July, s. 43–51.pl_PL
dc.referencesChowdhury S., Lang J. (1993), Crisis, decline, and turnaround: a test of competing hypotheses for short-term performance improvement in small firms, „Journal of Small Business Management”, vol. 31 (4), s. 8–18.pl_PL
dc.referencesChurchill N. C., Lewis V. L. (1983), The Five Stages of Small Business Growth, „Harvard Business Review”, vol. 61 (3), May–June, s. 30–50.pl_PL
dc.referencesCierpiał-Wolan M. (2008), Zmiany kondycji finansowej średnich przedsiębiorstw w województwach lubelskim i podkarpackim w latach 2005–2007, „Barometr Regionalny”, nr 2 (12), s. 85–92.pl_PL
dc.referencesCochran A. B. (1981), Small Business Mortality Rates: A Review of the Literature, „Journal of Small Business Management”, vol. 19 (4), s. 50–59.pl_PL
dc.referencesCoffman B. S. (1997), Weak Signal Research; www.mgtaylor.com/mgtaylor/jotm/winter97/wsrintro.htm [dostęp: 3.09.2011].pl_PL
dc.referencesCook G. A. S., Pandit N. R., Pond K. (2009), A resource-based Analysis of Bankruptcy Law, Entrepreneurship and Corporate Recovery, [w:] C. Karlsson, R. R. Stough, B. Johansson (eds), Entrepreneurship and Innovations in Functional Regions, Edward Elgar Publishing Ltd., Cheltenham, Notrhampton, s. 239–270.pl_PL
dc.referencesCooper A. C., Gimeno-Gascon F. J., Woo C. Y. (1991), A resource-based prediction of new venture survival and growth, „Academy of Management Best Paper Proceedings”, vol. 996, s. 68–72.pl_PL
dc.referencesCooper A. C., Gimeno-Gascon F. J., Woo C. Y. (1994), Initial human and financial capital as predictors of new venture performance, „Journal of Business Venturing”, vol. 9 (5), s. 371–395.pl_PL
dc.referencesCope J. (2011), Entrepreneurial learning from failure: An interpretative phenomenological analysis, „Journal of Business Venturing”, vol. 26 (6), s. 604–623.pl_PL
dc.referencesCressy R. (2006), Why do most firms die young?, „Small Business Economics”, vol. 26 (2), s. 103–116.pl_PL
dc.referencesCrutzen N. (2010), Essays on the Prevention of Small Business Failure: Taxonomy and Validation of Five Explanatory Business Failure Patterns, [w:] CeFiP-KeFiK Academic Awards 2009, De Boeck-Larcier, Bruxelles.pl_PL
dc.referencesCrutzen N., van Caillie D. (2007), The business failure process: an integrative model of the literature, „Working Paper: Entrepreneurship and Innovation”, October, University of Liege.pl_PL
dc.referencesCyfert S., Krzakiewicz K. (2013), Przesłanki i dylematy zastosowania koncepcji organizacji sieciowej z perspektywy zarządzania strategicznego, [w:] R. Krupski (red.), Zarządzanie strategiczne. Quo vadis?, „Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości”, t. 22, s. 223–236.pl_PL
dc.referencesCzekaj J., Dresler Z. (1997), Podstawy zarządzania finansami firm, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesĆwik K. (2007), Elastyczność i innowacyjność a zachowania strategiczne przedsiębiorstw, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu”, nr 1187, s. 43–52.pl_PL
dc.referencesĆwik K. (2011), Zachowania strategiczne małych przedsiębiorstw i ich uwarunkowania w aspekcie teoretycznym, [w:] S. Lachiewicz, M. Matejun (red.), Zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa, s. 26–43.pl_PL
dc.referencesD’Aveni R. A. (1989), The aftermath of organizational decline: a longitudinal study of the strategic and managerial characteristics of declining firms, „Academy of Management Journal”, vol. 32, no. 3, s. 577–605.pl_PL
dc.referencesDaliga M. (2011), Przegląd międzynarodowych standardów i metodyk zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, InProgress, Kraków.pl_PL
dc.referencesDaszkiewicz N. (2004), Internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce, Scientific Publishing Group, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesDay G. S., Schoemaker P. J. H. (2006), Peripherial vision. Detecting the weak signals that will make or break your company, Harvard Business School Press, Boston.pl_PL
dc.referencesDelacroix J., Swaminathan A., Solt E. M. (1989), Density dependence versus population dynamics: An ecological study of failings in the California wine industry, „American Sociological Review”, no. 54, s. 245–262.pl_PL
dc.referencesDominiak P. (2005), Sektor MSP we współczesnej gospodarce, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDrucker P. F. (2002), Myśli przewodnie Druckera, MT Biznes Sp. z o.o., Warszawa.pl_PL
dc.referencesDunne T., Roberts M. J., Samuelson L. (1988), Patterns of Firm Entry and Exit in U.S. Manufacturing Industries, „The RAND Journal of Economics”, vol. 19, no. 4, s. 495–515.pl_PL
dc.referencesDziałalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2010 roku (2011), GUS, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDziawgo D. (2011), Zarządzanie ryzykiem w podmiotach gospodarczych, [w:] Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw – Mikrofirma 2011. Tworzenie i zarządzanie, „Zeszyty Naukowe” nr 638, „Ekonomiczne Problemy Usług” nr 63, Uniwersytet Szczeciński, s. 313–321.pl_PL
dc.referencesEdwards E. D. (1992), What Financial Problems?, „Management Accounting”, vol. 74 (2), August, s. 54–58.pl_PL
dc.referencesEfektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2010 roku (2011), Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa; www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/raporty-sprawozdania/rynek-pracy/efektywnosc-podstawowych-form-promocji-zatrudnienia-i-aktywizacji-zawodowej-w-latach-2007-2009/efektywnosc-podstawowych-form-aktywizacji-zawodowej-realizowanych-w-ramach-programow-na-rzecz-promocji-zatrudnienia-lagodzenia-skutkow-bezrobocia-i-aktywizacji-zawodowej-w-2010-roku [dostęp: 12.05.2012].pl_PL
dc.referencesEisenhardt K. M., Sull D. N. (2001), Strategy as Simple Rules, „Harvard Business Review”, vol. 79 (1), s. 106–116.pl_PL
dc.referencesEngelhardt J. (red.) (2009), Współczesne przedsiębiorstwo, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa.pl_PL
dc.referencesEnterprise Risk Management – Integrate Framework (2004), Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), Pricewaterhouse Coopers LLP, September; www.coso.org/documents/coso_erm_executivesummary.pdf [dostęp: 28.04.2011].pl_PL
dc.referencesEntrepreneurship policy indicators for bankruptcy legislation in OECD member and non-member economies. Final Report (2006), Working Party for Small and Medium-sized Enterprises and Entrepreneurship, OECD CFE/SME(2006)3.pl_PL
dc.referencesEverett J., Watson J. (1998), Small Business Failure and External Risk Factors, „Small Business Economics”, vol. 11, no. 4, December, s. 371–390.pl_PL
dc.referencesFichman M., Levinthal D. A. (1991), Honeymoons and the Liability of Adolescence: A New Perspective on Duration Dependence in Social and Organizational Relationships, „The Academy of Management Review”, vol. 16, no. 2 (April), s. 442–468.pl_PL
dc.referencesFrancis J. D., Desai A. B. (2005), Situational and organizational determinants of turnaround, „Management Decision”, vol. 9, s. 1203–1224.pl_PL
dc.referencesFredland J. E., Morris C. E. (1976), A cross section analysis of small business failure, „American Journal of Small Business”, vol. 1 (1), s. 7–18.pl_PL
dc.referencesFreeman J. H., Carroll G. R., Hannan M. T. (1983), The liability of newness: Age dependence in organizational death rates, „American Sociological Review”, no. 48, s. 692–710.pl_PL
dc.referencesFry F. L. (1992), Entrepreneurship. A planning approach, West Publishing Co., New York.pl_PL
dc.referencesGajęcki R. (red.) (1997), Rozwój firmy – teoria przedsiębiorstwa. Wprowadzenie, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGalewski T. (2012), Bariery informacyjne w przedsiębiorstwie, „Zarządzanie i Finanse”, nr 1/1, s. 459–470.pl_PL
dc.referencesGarnsey E. (1996), A new theory of the growth of the firm, „Proceedings of the World Conference of the International Council for Small Business”, vol. 41 (2), s. 121–143.pl_PL
dc.referencesGasiński T., Pijanowski S. (2011), Zarządzanie ryzykiem w procesie zrównoważonego rozwoju biznesu, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGaskill L. R., van Auken H. E., Manning R. (1993), A Factor Analytic Study of the Perceived Causes of Small Business Failure, „Journal of Small Business Management”, vol. 31, no. 4, October, s. 18–31.pl_PL
dc.referencesGiacomin O., Guyot J.-L., Janssen F., Lohest O. (2007), Novice creators: personal identity and push pull dynamics, „CRECIS Working Paper”, no. 7, Center for Research in Change, Innovation and Strategy, Louvain School of Management.pl_PL
dc.referencesGołębiowski G. (2006), Trendy upadłości przedsiębiorstw w Polsce, [w:] W. Pluta (red.), Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu”, nr 1109, s. 240–246.pl_PL
dc.referencesGorynia M. (1999), Przedsiębiorstwo w różnych ujęciach teoretycznych, „Ekonomista”, nr 4, s. 531–546.pl_PL
dc.referencesGorynia M. (2000), Teoria przedsiębiorstwa w okresie transformacji, „Ekonomista”, nr 2, s. 181–193.pl_PL
dc.referencesGorzeń-Mitka I. (2011), Zarządzanie ryzykiem w praktyce mikro i małych przedsiębiorstw, [w:] A. Bielawska (red.), Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw – Mikrofirma 2011, „Zeszyty Naukowe” nr 638, „Ekonomiczne Problemy Usług” nr 63, Uniwersytet Szczeciński, s. 322–329.pl_PL
dc.referencesGrant R. M. (1991), The resource-based theory of competitive advantage: Implications for strategy formulation, „California Management Review”, no. 33 (Spring), s. 114–135.pl_PL
dc.referencesGreiner L. (1972), Evolution and revolution as organizations grow, „Harvard Business Review”, vol. 50 (4), July–August, s. 37–46.pl_PL
dc.referencesGruszecki T. (2002), Współczesne teorie przedsiębiorstwa, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGruszecki T. (2008), Instytucjonalno-prawne regulacje upadłości, [w:] E. Mączyńska (red.), Bankructwa przedsiębiorstw. Wybrane aspekty instytucjonalne, SGH, Warszawa, s. 97–107.pl_PL
dc.referencesGrzybowska K., Ropęga J. (2011), Partnership of small and medium business in chain and network system, [w:] A. Adamik, S. Lachiewicz, Methods and Concepts of Small and Medium-Sized Enterprises Management, Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź, s. 150–166.pl_PL
dc.referencesGuide to risk management (2004), Australian Capital Territory Insurance Authority, Insurance & Risk Management Strategies, February.pl_PL
dc.referencesGulst N., Maritz A. (2009), Venture failure: commonalities and causes, 6th AGSE International Entrepreneurship Research Exchange.pl_PL
dc.referencesGulst N., Maritz A. (2010), The Paradoxical Nature of Venture Failure: The Australian Case, First Findings, 7th AGSE International Entrepreneurship Research Exchange.pl_PL
dc.referencesGumpert D. E., Boyd D. P. (1984), The loneliness of the small-business owner, „Harvard Business Review”, November–December, s. 18–24.pl_PL
dc.referencesGurgul S. (2000), Prawo upadłościowe i układowe, Wyd. C.H. Beck, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGurgul S. (2006), Kryzys, droga do upadłości, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu”, nr 1109, s. 265–274.pl_PL
dc.referencesHall G. (1994), Factors distinguishing survivors from failures amongst small firms in the UK construction sector, „Journal of Management Studies”, no. 31 (5), September, s. 737–760.pl_PL
dc.referencesHall G., Young B. (1991), Factors Associated with Insolvency Among Small Firms, „International Small Business Journal”, vol. 9, no. 2, s. 54–63.pl_PL
dc.referencesHambrick D. C., D’Aveni R. A. (1988), Large Corporate Failures as Downward Spirals, „Admin-istrative Science Quarterly”, no. 33, s. 1–23.pl_PL
dc.referencesHambrick D. C., D’Aveni R. A. (1992), Top team deterioration as part of the downward spiral of large corporate bankruptcies, „Management Science”, vol. 38, no. 10, October, s. 1445–1466.pl_PL
dc.referencesHannan M. T., Freeman J. H. (1977), The population ecology of organizations, „American Journal of Sociology”, vol. 83, s. 929–984.pl_PL
dc.referencesHannan M. T., Freeman J. H. (1984), Structural inertia and organizational change, „American Sociological Review”, vol. 49, s. 149–164.pl_PL
dc.referencesHannan M. T., Freeman J. H. (1988), The ecology of organizational mortality: American labor unions, 1836–1985, „American Journal of Sociology”, vol. 94, s. 25–52.pl_PL
dc.referencesHashi I. (1995), The Economics of Bankruptcy, Reorganisation and Liquidation: Lessons for East European Transition Economies, CASE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHaswell S., Holmes S. (1989), Estimating the Small Business Failure Rate: A Reappraisal, „Journal of Small Business Management”, vol. 27 (3), s. 68–74.pl_PL
dc.referencesHaus B., Szustak D. (2005), Strategie małych przedsiębiorstw, [w:] R. Krupski (red.), Zarządzanie strategiczne. Strategie małych firm, Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych, s. 31–46.pl_PL
dc.referencesHeadd B. (2003), Redefining Business Success: Distinguishing Between Closure and Failure, „Small Business Economics”, no. 21, s. 51–61.pl_PL
dc.referencesHealy S. B., Lynas M. G. (1997), Success and Failure in the Small Firm: An Investigation of Meaning, 20th ISBA National Conference, Belfast, November.pl_PL
dc.referencesHeine K., Rindfleisch H. (2013), Organizational Decline – a Synthesis of Insights from Organizational Ecology, Path Dependence and the Resource-based View, „Journal of Organizational Change Management”, vol. 26 (1), s. 8–28; http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2178991 [dostęp: 10.02.2013]pl_PL
dc.referencesHenderson A. D. (1999), Firm Strategy and Age Dependence: a Contingent View of the Liability of Newness, Adolescence and Obsolescence, „Administrative Science Quarterly”, no. 44, s. 281–314.pl_PL
dc.referencesHermann C. F. (1963), Some consequences of crisis which limit the viability of organizations, „Administrative Science Quarterly”, vol. 8, s. 343–358.pl_PL
dc.referencesHiltunen E. (2008), The future sign and its three dimensions, „Futures”, no. 40, s. 247–260.pl_PL
dc.referencesHisrich R. D., Peters M. P. (2002), Entrepreneurship, 5th ed., McGraw-Hill, Irwing, Boston.pl_PL
dc.referencesHolland R. (1998), Planning against a Business Failure, „Agricultural Extension Service”, October.pl_PL
dc.referencesHołda A., Micherda B. (2007), Kontynuacja działalności jednostki i modele ostrzegające przed upadłością, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHouben G., Bakker W., Vergauwen P. (2005), Assessing The Non-Financial Predictors of the Success and Failure of Young Firms in the Netherlands, „The Annals of Dunarea De Jos University of Galati”, Fascicle, Economic and Applied Informatics.pl_PL
dc.referencesHudson J. (1986), An Analysis of Company Liquidations, „Applied Economics”, vol. 18 (2), s. 219–235.pl_PL
dc.referencesIbrahim A. B., Goodwin J. R. (1986), Perceived Causes of Success in Small Business, „American Journal of Small Business”, Fall, s. 41–50.pl_PL
dc.referencesJajuga K. (2003), Modele ryzyka kredytowego a kredyty hipoteczne, [w:] K. Jajuga, Z. Krysiak (red.), Uwarunkowania i kierunki rozwoju modelowania ryzyka kredytowego wierzytelności hipotecznych, Związek Banków Polskich, Warszawa, s. 23–31.pl_PL
dc.referencesJak radzić sobie z nową kulturą ratingową? Praktyczny przewodnik po pożyczkach finansowych dla małych i średnich przedsiębiorstw (2004), Komisja Europejska, Bruksela; http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/_getdocument.cfm?doc_id=1228 [dostęp: 16.05.2012].pl_PL
dc.referencesJaques T. (2007), Issue Management and Crisis Management: An Integrated, Non-linear, Relational Construct, „Public Relations Review”, no. 33 (2), s. 147–157.pl_PL
dc.referencesJennings P. I., Beaver G. (1995), The managerial dimension of small business failure, „Journal of Strategic Change”, vol. 4, s. 185–200.pl_PL
dc.referencesJeżak J., Popczyk W., Winnicka-Popczyk A. (2004), Przedsiębiorstwo rodzinne. Funkcjonowanie i rozwój, Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJohannisson B. (1992), Entrepreneurs as Learners – Beyond Education Training, Konferencja IntEnt ’92, Dortmund.pl_PL
dc.referencesKaczmarek B. (2012), W kierunku nowoczesnego zarządzania – wybrane problemy, [w:] B. Mikuła (red.), Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu. Księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, s. 57–68.pl_PL
dc.referencesKale S., Arditi D. (1998), Business Failures: Liabilities of Newness, Adolescence, and Smallness, „Journal of Construction Engineering and Management”, vol. 124 (6), November/December, s. 458–464.pl_PL
dc.referencesKalleberg A. L., Leicht K. T. (1991). Gender and organizational performance: Determinants of small business survival and success, „Academy of Management Journal”, vol. 34 (1), s. 136–161.pl_PL
dc.referencesKartus K. (2012), Upadłość w Polsce jest rzadko wykorzystywanym narzędziem, analiza Forum Obywatelskiego Rozwoju, 5 lipca.pl_PL
dc.referencesKasiewicz S., Lepczyński B., Górski P. (2012), Zarządzanie ryzykiem jako wyzwanie strategiczne przedsiębiorstw w okresie globalnego kryzysu, [w:] S. Kasiewicz (red.), Strategie przedsiębiorstw i zarządzanie ryzykiem w warunkach kryzysu gospodarczego. Perspektywa sektora MSP, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk, s. 93–139.pl_PL
dc.referencesKasiewicz S. (red.) (2012), Strategie przedsiębiorstw i zarządzanie ryzykiem w warunkach kryzysu gospodarczego. Perspektywa sektora MSP, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesKeasey K., Watson R. (1986), The Prediction of Small Company Failure: Some Behavioural Evidence for the UK, „Accounting and Business Research”, Winter, s. 49–57.pl_PL
dc.referencesKeasey K., Watson R. (1987), Non-financial Symptoms and the Prediction of Small Company Failure: a Test of Argenti’s Hypotheses, „Journal of Business Finance & Accounting”, vol. 14 (3), Autumn, s. 335–354.pl_PL
dc.referencesKeasey K., Watson R. (1991), Financial Distress Prediction Models: A Review of Their Usefulness, „British Journal of Management”, vol. 2, s. 89–102.pl_PL
dc.referencesKing A. S. (1996), Organon of business failure: phase model of organizational decline, „Journal of Information Science”, vol. 22 (4), s. 259–276.pl_PL
dc.referencesKirchhoff B. A. (1992), Entrepreneurial Survival, paper prepared for The 19th ISBC, Warsaw.pl_PL
dc.referencesKirzner I. M. (1997), Between Mises and Keynes, „The Austrian Economic Newsletter”, vol. 17, no. 1, Spring; http://mises.org/journals/aen/Aen17_1_1.asp [dostęp: 7.06.2009].pl_PL
dc.referencesKirzner I. M. (2010), Konkurencja i przedsiębiorczość, Fijor Publishing, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKnap-Stefaniuk A. (2007), Kryzys w organizacji – i co dalej?, „Zarządzanie Zmianami. Biuletyn Polish Open University”, nr 10 (10), październik; www.wsz-pou.edu.pl/biuletyn [dostęp: 2.11.2007].pl_PL
dc.referencesKoksal A., Arditi D. (2004), An input/output model for business failures in the construction industry, „Journal of Construction Research”, vol. 5, no. 1, s. 1–16.pl_PL
dc.referencesKomunikat Komisji – Wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (2004), Dz. U. C 244 z 1 października 2004 r.pl_PL
dc.referencesKomunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – W jaki sposób przezwyciężyć piętno porażki poniesio-nej w działalności gospodarczej – działania na rzecz polityki drugiej szansy. Realizacja partnerstwa lizbońskiego na rzecz wzrostu i zatrudnienia (2007), COM (2007) 584, 5 października.pl_PL
dc.referencesKoncepcja badań stanu i wyników przedsiębiorstw dla potrzeb instrumentu szybkiego reagowania (2011), Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, maj.pl_PL
dc.referencesKorol T. (2008), Symptomy spadku konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] N. Daszkiewicz, Konkurencyjność. Poziom makro, mezo i mikro, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, s. 177–200.pl_PL
dc.referencesKorol T. (2010), Systemy ostrzegania przedsiębiorstw przed ryzykiem upadłości, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa.pl_PL
dc.referencesKorol T., Prusak B. (2005), Upadłość przedsiębiorstw a wykorzystanie sztucznej inteligencji, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa.pl_PL
dc.referencesKorombel A. (2012), Kluczowe ryzyka i ich klasyfikacje w praktyce mikro i małych przedsiębiorstw, [w:] J. Buko (red.), Strategie zarządzania mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami – Mikrofirma 2012, „Zeszyty Naukowe” nr 696, „Ekonomiczne Problemy Usług” nr 81, Uniwersytet Szczeciński, s. 229–239.pl_PL
dc.referencesKowalak R. (2008), Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa w badaniu zagrożenia upadłością, ODDK, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesKowerski M. (2006), Koncepcja badań sektora małych i średnich przedsiębiorstw w projekcie „System przeciwdziałania bezrobociu na obszarach słabo zurbanizowanych”, „Barometr Regionalny”, nr 6.pl_PL
dc.referencesKozielski R. (2012), Biznes nowych możliwości. Czterolistna koniczyna – nowy paradygmat biznesu, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKraska M. (2004), Credit scoring i credit rating. Zastosowanie w banku komercyjnym, „Biznes i Finanse”, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKrupski R. (2005), Planowany czy nieplanowany rozwój małych firm. Co z teorią zarządzania strategicznego, „Przegląd Organizacji”, nr 3, s. 15–18.pl_PL
dc.referencesKrupski R. (2007), Identyfikacja ważnych strategicznie zasobów przedsiębiorstwa w świetle badań empirycznych, [w:] Zarządzanie – kontekst strategiczny, kulturowy i zasobowy, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu”, nr 1187, s. 13–18.pl_PL
dc.referencesKrupski R. (2008), Okazje jako przedmiot badań w zakresie zarządzania strategicznego, [w:] A. Kaleta, K. Moszkowicz (red.), Zarządzanie strategiczne w badaniach teoretycznych i w praktyce, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 156–162.pl_PL
dc.referencesKrupski R. (2009), Ewolucja rozumienia strategii organizacji, [w:] J. Prońko (red.), Ludzie – Jakość – Organizacja, „Miscellanea Oeconomicae. Studia i Materiały Wydziału Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach”, R. 13, nr 2, s. 93–102.pl_PL
dc.referencesKuc B. R. (2009), Kontrola jako funkcja zarządzania, Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLachiewicz S., Matejun M. (red.) (2011), Zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa.pl_PL
dc.referencesLachowska A. (2011), Zachowania przedsiębiorstw w okresie dekoniunktury, [w:] A. Burlita, G. Maniak, A. Zelek (red.), Przetrwać dekoniunkturę. Przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe wobec kryzysu, Wyd. Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Szczecin.pl_PL
dc.referencesLaitinen E. K. (1991), Financial ratios and different failure processes, „Journal of Business Finance and Accounting”, no. 18 (5), September, s. 649–673.pl_PL
dc.referencesLarson C. M., Clute R. C. (1979), The Failure Syndrome, „American Journal of Small Business”, vol. IV, no. 2, October, s. 35–43.pl_PL
dc.referencesLeCornu M. R., McMahon R. G. P., Forsaith D. M., Stanger A. M. J. (1996), The Small Enterprise Financial Objective Function: An Exploratory Study, „Journal of Small Business Management”, no. 34 (3), s. 1–14.pl_PL
dc.referencesLevinthal D. A. (1991), Random Walks and Organizational Mortality, „Administrative Science Quarterly”, no. 36, s. 397–420.pl_PL
dc.referencesLiang C., Dunn P. (2003), Love, Life and Family Ties: Couples’ Assessment of New Venture Creation and Business Development and Family Relationships, referat prezentowany na ASBE Annual Conference – Building Bridges to the Future, Houston, Texas.pl_PL
dc.referencesLiao J. (2004), Entrepreneurial failures: key challenges and future directions, [w:] H. P. Welsch (ed.), Entrepreneurship, the way ahead, Routledge NY.pl_PL
dc.referencesLisowska R. (2012), Bariery i progi rozwojowe małych przedsiębiorstw w Polsce, [w:] B. Piasecki (red.), Upadek małych firm. Symptomy i strategie wczesnego ostrzegania, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 81–112.pl_PL
dc.referencesLorange P., Nelson R. T. (1987), How to recognize – and avoid – organizational decline, „Sloan Management Review”, vol. 28 (3), s. 41–46.pl_PL
dc.referencesLussier R. N. (1995), A nonfinancial business success versus failure prediction model for young firms, „Journal of Small Business Management”, January, s. 8–19.pl_PL
dc.referencesLussier R. N. (1996a), A business success versus failure prediction model for service industries, „Journal of Business and Entrepreneurship”, no. 8 (2), s. 23–37.pl_PL
dc.referencesLussier R. N. (1996b), A startup business success versus failure prediction model for the retail industry, „Mid-Atlantic Journal of Business”, no. 32 (2), s. 79–92.pl_PL
dc.referencesLussier R. N., Corman J. (1996), A business success versus failure prediction model for entrepreneurs with 0–10 employees, „Journal of Small Business Strategy”, no. 7 (1), s. 21–35.pl_PL
dc.referencesLussier R. N., Halabi C. (2008), An analysis of small business in Chile: A correlational study, „Journal of Small Business and Enterprise Development”, no. 15 (3), s. 490–503.pl_PL
dc.referencesLussier R. N., Halabi C. A. (2010), Three Country Comparison of the Business Success vs Failure Prediction Model, „Journal of Small Business Management”, vol. 48 (3), s. 360–377.pl_PL
dc.referencesLussier R. N., Pfeifer S. (2000), A Comparison of Business Success versus Failure Variables between U.S. and Central Eastern Europe Croatian Entrepreneurs, „Entrepreneurship Theory and Practice”, Summer, s. 59–67.pl_PL
dc.referencesLussier R. N., Pfeifer S. (2001), A Crossnational Prediction Model for Business Success, „Journal of Small Business Management”, no. 39 (3), s. 228–239.pl_PL
dc.referencesŁuczka T. (2001), Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa–Poznań,pl_PL
dc.referencesŁuczka T. (red.) (2007), Małe i średnie przedsiębiorstwa. Szkice o współczesnej przedsiębiorczości, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań.pl_PL
dc.referencesMachaczka J. (1998), Zarządzanie rozwojem organizacji, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMaik R., Gołoś A., Szczerbacz K., Walkiewicz P. (2010), Strategiczne źródła informacji o działalności przedsiębiorstw. Raport z badania, PARP, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMasuch M. (1985), Vicious Circles in Organizations, „Administrative Science Quarterly”, vol. 30, s. 14–33.pl_PL
dc.referencesMatejun M. (2010), Ousourcing rachunkowości i doradztwa podatkowego w sektorze MŚP – implikacje dla urzędników skarbowych, [w:] A. Adamik, M. Matejun, A. Zakrzewska-Bielawska (red.), Problemy i wyzwania w zarządzaniu organizacjami publicznymi, Politechnika Łódzka, Łódź, s. 276–299.pl_PL
dc.referencesMatejun M. (2011), Proces outsourcingu w praktyce gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] W. Matwiejczuk (red.), Dylematy organizacji gospodarczych. Teoria i praktyka początku XXI wieku, Difin, Warszawa, s. 121–139.pl_PL
dc.referencesMączyńska E. (2006), Innowacyjność a zagrożenia w biznesie i ich pomiar, „Biuletyn PTE”, nr 5, s. 9–11.pl_PL
dc.referencesMączyńska E. (2008a), Instrumenty redukcji zagrożeń w działalności firm, [w:] J. Kotowicz-Jawor (red.), Adaptacja polskich przedsiębiorstw do rynku Unii Europejskiej, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMączyńska E. (2008b), Ustrój (ład) gospodarczy a instytucjonalno-infrastrukturalne warunki funkcjonowania przedsiębiorstw [w:] E. Mączyńska (red.), Bankructwa przedsiębiorstw. Wybrane aspekty instytucjonalne, SGH, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMączyńska E. (2008c), Zarządzanie w warunkach ekonomii niepewności. Systemy wczesnego ostrzegania, referat przygotowany na konferencję „Nowe koncepcje zarządzania i finansowania rozwoju firm regionu łódzkiego”, która odbyła się w oddziale PTE w Łodzi, 19 czerwca 2008 r.; www.pte.pl/pliki/2/12/Elzbieta%20Maczynska%20-%20Lodz.pdf [dostęp: 14.09.2011].pl_PL
dc.referencesMączyńska E. (2009), Upadłości przedsiębiorstw – dysfunkcje, ich przyczyny, „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie”, nr 2 (13), s. 195–209.pl_PL
dc.referencesMączyńska E. (2010), Zbyt dużo firm wykazuje stratę, wywiad przeprowadzony przez J. Kowalskiego, „Obserwator Finansowy”, debata ekonomiczna z 29 listopada 2010 r.; www.obserwatorfinansowy.pl/forma/debata/zbyt-duzo-firm-wykazuje-strate [dostęp: 17.09.2011].pl_PL
dc.referencesMączyńska E., Zawadzki M. (2006), Dyskryminacyjne modele predykcji bankructwa przedsiębiorstw, „Ekonomista”, nr 2, s. 205–235.pl_PL
dc.referencesMądra M. (2009), Procedury oceny zdolności kredytowej małych i średnich przedsiębiorstw w bankach komercyjnych i spółdzielczych na podstawie analizy ilościowej, materiały IV Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych, Kraków.pl_PL
dc.referencesMcGrath R. G. (1999), Falling Forward: Real Options Reasoning and Entrepreneurial Failure, „Academy of Management Review”, vol. 24 (1), s. 13–30.pl_PL
dc.referencesMehralizadeh Y., Sajady H. (2006), A study of factors related to successful and failure of entrepreneurs of small industrial business with emphasis on their level of education and training, May; http://ssrn.com/abstract=902045 [dostęp: 27.09.2008].pl_PL
dc.referencesMellahi K., Wilkinson A. (2004), Organizational failure: a critique of recent research and a proposed integrative framework, „International Journal of Management Reviews”, vol. 5/6, s. 21–41.pl_PL
dc.referencesMendonça S., Cunha M. P., Kaivo-oja J., Ruff F. (2004), Wild cards, weak signals and organisational improvisation, „Futures”, no. 36, s. 201–218.pl_PL
dc.referencesMikołajczyk Z. (2003), Zarządzanie procesem zmian w organizacjach, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, Katowice.pl_PL
dc.referencesMiller D. (1977), Common Syndromes of Business Failure, „Business Horizons”, November, s. 43–53.pl_PL
dc.referencesMiller D., Friesen P. H. (1983), Successful and Unsuccessful Phases of the Corporate Life Cycle, „Organization Studies”, no. 4/4, s. 339–356.pl_PL
dc.referencesMitchell J., van Roy P. (2007), Failure prediction models: performance, disagreements, and internal rating systems, „National Bank of Belgium Working Paper”, no. 123, December, s. 1–31.pl_PL
dc.referencesMitchell W. (1994), The Dynamics of Evolving Markets: the Effects of Business Sales and Age on Dissolutions and Divestitures, „Administrative Science Quarterly”, no. 39, s. 575–602.pl_PL
dc.referencesMoulton W. N., Thomas H., Pruett M. (1996), Business Failure Pathways: Environmental Stress and Organizational Response, „Journal of Management”, vol. 22 (4), s. 571–595.pl_PL
dc.referencesNahotko S. (2004), Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach zagrożenia upadłością, Wyd. OPO-AJG, Bydgoszcz.pl_PL
dc.referencesNelson R. R., Winter S. G. (1982), An Evolutionary Theory of Economic Change, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge MA.pl_PL
dc.referencesNelson R. R., Winter S. G. (2002), Evolutionary Theorizing in Economics, „The Journal of Economic Perspectives”, vol. 16, no. 2 (Spring), s. 23–46.pl_PL
dc.referencesNelton S. (1992), Ten Key Threats to Success, „Nation’s Business”, no. 6, June, s. 18–24.pl_PL
dc.referencesNeonen T., Littunen H. (1998), The survival of new firms, ICSB Singapore Conference; www.sbaer.uca.edu/research/icsb/1998/113.pdf [dostęp: 20.06.2010].pl_PL
dc.referencesNikander I. O. (2002), Early warnings. A phenomenon in project management; http://lib.tkk.fi/Diss/2002/isbn9512258889.pdf [dostęp: 14.04.2009]pl_PL
dc.referencesNoga A. (2009), Teorie przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesNogalski B., Szpitter A., Wójcik-Karpacz A., Karpacz J. (2009), Problemy zarządzania strategicznego małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Orientacja na okazje, [w:] R. Krupski (red.), Zarządzanie strategiczne. Problemy, kierunki badań, Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych.pl_PL
dc.referencesNorth D., Leigh R., Smallbone D. (1991), A Comparison of Surviving and Non-surviving Small and Medium Sized Manufacturing Firms in London During the 1980-s, [w:] K. Caley, E. Chell, F. Chittenden, C. Mason (eds), Small Enterprise Development: Policy and Practice in Action, Paul Chapman Publishing, London.pl_PL
dc.referencesNowak E. (2008), Rachunkowość jako źródło informacji o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w ocenie zagrożenia upadłością, „Barometr Regionalny”, nr 12 (2), s. 65–72.pl_PL
dc.referencesO’Brien C. (2010), The changing landscape of small business risk. A report commissioned by Premierline Direct; www.nottingham.ac.uk/business/cris/papers/Small_businesses_and_ risk.pdf [dostęp: 6.07.2012]pl_PL
dc.referencesO’Neill H. M., Duker J. (1986), Survival and failure in small business, „Journal of Small Business Management”, vol. 24, January, s. 30–37.pl_PL
dc.referencesObłój K. (2001), Strategia organizacji, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesObłój K. (2007), Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesOoghe H., De Prijcker S. (2006), Failure process and causes of company bankruptcy: a typology, Working Paper, Universiteit Gent, s. 1–43.pl_PL
dc.referencesOrhan M., Scott D. (2001), Why Women Enter into Entrepreneurship: An Exploratory Model, „Women in Management Review”, vol. 16, no. 5/6, s. 232–244.pl_PL
dc.referencesOrłowski W., Pasternak R., Flaht K., Szubert D. (2010), Procesy inwestycyjne i strategie przedsiębiorstw w czasach kryzysu, PARP, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPasanen M. (2005), Tracking Small Business Failure Factors and Trajectories, Challenges in Entrepreneurship and SME Research, 2nd Inter-RENT Online Publication, Turku; www.ecsb.org/doc/Inter-RENT%202005%20final%20document.pdf#page=97 [dostęp: 14.04.2009].pl_PL
dc.referencesPeacock R. (2000), Failure and assistance of small firms; www.sbeducation.info/serv03.htm [dostęp: 29.11.2007].pl_PL
dc.referencesPearson C. M., Clair J. A. (1998), Reframing Crisis Management, „Academy of Management Review”, vol. 23, no. 1, s. 59–76.pl_PL
dc.referencesPerry S. C. (2001), The Relationship between Written Business Plans and the Failure of Small Businesses in the U.S., „Journal of Small Business Management”, no. 39 (3), s. 201–208.pl_PL
dc.referencesPhillips B. D., Kirchhoff B. A. (1989), Formation, growth and survival: small firm dynamics in the US Economy, „Small Business Economics”, vol. 1, no. 1, s. 65–74.pl_PL
dc.referencesPiasecki B. (2001), Ekonomika i zarządzanie małą firmą, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa–Łódź.pl_PL
dc.referencesPiasecki B. (2012), Strategie wczesnego ostrzegania i wyjścia z zagrożenia upadkiem, [w:] B. Piasecki (red.), Upadek małych firm. Symptomy i strategie wczesnego ostrzegania, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 113–139.pl_PL
dc.referencesPiasecki B., Rogut A. (2012), Foresight i obserwatoria technologiczne jako dobre praktyki wspierania firm w zakresie zarządzania zmianą technologiczną, raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2010–2011, PARP, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPieńkowska M. (2005), Ujęcie upadłości w teorii przedsiębiorstwa, [w:] E. Mączyńska (red.), Ekonomiczne aspekty upadłości przedsiębiorstw w Polsce, „Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej”, t. XCII, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s. 19–27.pl_PL
dc.referencesPierścionek Z. (1996), Strategie rozwoju firmy, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPinchot III G. (1985), Intrapreneuring: Why You Don’t Have to Leave the Corporation to Become an Entrepreneur, Harper & Row, New York.pl_PL
dc.referencesPolitis D., Gabrielsson J. (2007), Entrepreneurs’ attitudes towards failure – an experiential learning approach, Babson College Entrepreneurship Research Conference (BCERC), „Frontiers of Entrepreneurship Research”, vol. 27 (6); http://ssrn.com/abstract=064982 [dostęp: 24.06.2008].pl_PL
dc.referencesPolityka nowej szansy (2012), Ministerstwo Gospodarki, Departament Innowacji i Przemysłu, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPomarańczowa księga. Zarządzanie ryzykiem – zasady i koncepcje (2004), Crown, London.pl_PL
dc.referencesPompe P. P. M., Bilderbeek J. (2005a), Bankruptcy prediction: the influence of the year prior to failure selected for model building and the effects in a period of economic decline, „Intelligent Systems in Accounting, Finance and Management”, no. 13, s. 95–112.pl_PL
dc.referencesPompe P. P. M., Bilderbeek J. (2005b), The prediction of bankruptcy of small- and medium-sized industrial firms, „Journal of Business Venturing”, no. 20, s. 847–868.pl_PL
dc.referencesPorter M. E. (1992), Strategia konkurencji – metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPorter M. E. (2006), Przewaga konkurencyjna. Osiąganie i utrzymywanie lepszych wyników, Helion, Gliwice.pl_PL
dc.referencesPrahalad C. K., Hamel G. (1990), The Core Competence of the Corporation, „Harvard Business Review”, May-June, s. 79–90.pl_PL
dc.referencesPreisendörfer P., Voss T. (1990), Organizational Mortality of Small Firms: The Effects of Entrepreneurial Age and Human Capital, „Organization Studies”, vol. 11 (1), s. 107–129.pl_PL
dc.referencesPretorius M. (2008a), When Porter’s generic strategies are not enough: Complementary strategies for turnaround situations, „Journal of Business Strategy”, no. 29 (6), s. 19–28.pl_PL
dc.referencesPretorius M. (2008b), Critical variables of business failure: a review and classification framework, „South African Journal of Economic and Management Sciences”, vol. 11, no. 4, s. 408–430.pl_PL
dc.referencesPretorius M. (2009), Defining business decline, failure and turnaround: a content analysis, „South African Journal of Entrepreneurship and Small Business Management”, vol. 2, s. 1–16.pl_PL
dc.referencesPretorius M., Holtzhauzen G. T. D. (2008), Critical variables of venture turnarounds: a liabilities approach, „Southern African Business Review”, vol. 12, no. 2, s. 87–107.pl_PL
dc.referencesPrusak B. (2004), Jak rozpoznać potencjalnego bankruta?, „Prace Naukowe Katedry Ekonomii i Zarządzania Przedsiębiorstwem”, t. 3, Politechnika Gdańska, s. 183–210.pl_PL
dc.referencesPrusak B. (2011), Ekonomiczna analiza upadłości przedsiębiorstw. Ujęcie międzynarodowe, Wyd. CeDeWu, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPrusak B. (red.) (2012), Przedsiębiorstwo w czasach kryzysu, Politechnika Gdańska, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesPtak-Chmielewska A. (2010), Cykl życia i likwidacja przedsiębiorstw – wymiar ilościowy. Analiza porównawcza Polska – Unia Europejska, [w:] E. Mączyńska (red.), Cykle życia i bankructwa przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPtak-Chmielewska A. (2012), Dostępność i przydatność danych do analizy przeżycia przedsiębiorstw, „Wiadomości Statystyczne”, nr 6, s. 1–15.pl_PL
dc.referencesQuinn R., Cameron K. (1983), Organizational life cycles and shifting criteria of effectiveness: Some preliminary evidence, „Management Science”, vol. 29 (1), s. 33–41.pl_PL
dc.referencesRanger-Moore J. (1997), Bigger may be better, but is older wiser? Organizational age and size in the New York life insurance industry, „American Sociological Review”, vol. 62, no. 6, s. 903–920.pl_PL
dc.referencesRaport całościowy nr 1 z badań antycypacyjnych zmiany dynamiki kluczowych trendów makroekonomicznych oraz zjawisk ekonomicznych zachodzących na etapie określonych branż gospodarczych (2011), Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, czerwiec.pl_PL
dc.referencesRaport Coface nt. upadłości firm w Polsce w 2010 roku (2011), www.coface.pl/CofacePortal/ShowBinary/BEA%20Repository/PL/pl_PL/documents/Raport_Coface_upadlosci_caly_ 2010, Warszawa, 4 stycznia 2011 [dostęp: 16.09.2012].pl_PL
dc.referencesRaport Coface nt. upadłości firm w Polsce w 2012 roku (2013), www.coface.pl/CofacePortal/ShowBinary/BEA%20Repository/PL/pl_PL/documents/Raport_Coface_Upadlosci_ caly2012, Warszawa, 2 stycznia 2013 [dostęp: 9.02.2013].pl_PL
dc.referencesRaport z oceny stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością – komponent mikroekonomiczny. Raport nr 8 (2013), Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, marzec.pl_PL
dc.referencesRichardson B., Nwankwo S., Richardson S. (1994), Understanding the causes of business failure crises: Generic failure type, „Management Decision”, vol. 32 (4), s. 9–22.pl_PL
dc.referencesRisk management guide for small business (2005), Global Risk Alliance Pty Ltd. jointly with NSW Department of State and Regional Development, Sydney.pl_PL
dc.referencesRisk management guide for small to medium businesses (2009), CPA Australia; www.cpaaustralia.com.au/cps/rde/xbcr/cpa-site/risk-management-guide-for-small-and-medium-sized-business.pdf [dostęp: 10.03.2011].pl_PL
dc.referencesRogowski W., Bauer K., Groele B., Kopczewska K., Wędzki D. (2011), Usługi doradcze oraz instrumenty wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Polityki II szansy, PARP, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRogut A. (2012), Jak traktować niepowodzenie gospodarcze? Doświadczenia europejskie, [w:] B. Piasecki (red.), Upadek małych firm. Symptomy i strategie wczesnego ostrzegania, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 9–36.pl_PL
dc.referencesRomanowska M. (2004), Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRopęga J. (2005), Likwidacja a niepowodzenie gospodarcze małej firmy, [w:] P. Głodek, J. Kornecki, J. Ropęga, Funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesRopęga J. (2012), Proces upadku małych firm – przyczyny i symptomy, [w:] B. Piasecki (red.), Upadek małych firm. Symptomy i strategie wczesnego ostrzegania, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 37–80.pl_PL
dc.referencesRopęga J. (w druku), Importance of Entrepreneurs’ Knowledge for Business Restarts of Micro and Small Enterprises, [w:] E. Stawasz, New trends and challenges in innovative entrepreneurship, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, nr 276, Uniwersytet Łódzki.pl_PL
dc.referencesRóżański J. (2011), Kontrowersyjne problemy we współczesnym zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa, [w:] A. Jackiewicz (red.), Finanse i rachunkowość w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem: teoria i praktyka, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Brodnica, s. 135–144.pl_PL
dc.referencesRzeczycka A. (2002), Ryzyko bankowe i metody jego ograniczania, Wyd. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesSafin K. (2002), Zarządzanie małą firmą, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.pl_PL
dc.referencesSafin K. (2008), Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.pl_PL
dc.referencesSarasvathy S., Menon A. (2003), Failing firms and successful entrepreneurs: Serial entrepreneurship as a temporal portfolio, „Darden Business School Working Paper”, no. 4–5, s. 1–27.pl_PL
dc.referencesSchoemaker P. J. H., Day G. S. (2009), How to Make Sense of Weak Signals, „MIT Sloan Management Review”, vol. 50, no. 3, Spring, s. 81–89.pl_PL
dc.referencesSchultz W. L. (2002), Environmental Scanning. A Holistic Approach to Identyfying and Assessing Weak Signals of Change, April; http://infinitefutures.com/essays/prez/holescan/sld005.htm [dostęp: 14.04.2009].pl_PL
dc.referencesScott M., Ritchie J. (1986), Re-thinking entrepreneurial failure, [w:] J. Lewis, J. Stanworth, A. Gibb, Success and failure in small business, Gower Publishing Company, Aldershot.pl_PL
dc.referencesServon L. J., Fairlie R. W., Rastello B., Seely A. (2010), The Five Gaps Facing Small and Microbusiness Owners: Evidence From New York City, „Economic Development Quarterly”, vol. 24 (2), s. 126–142.pl_PL
dc.referencesSexton D. L., van Auken P. (1985), A Longitudinal Study of Small Business Strategic Planning, „Journal of Small Business Management”, no. 23, s. 7–15.pl_PL
dc.referencesSharma S., Mahajan V. (1980), Early warning indicators of business failure, „Journal of Marketing”, vol. 44, Fall, s. 80–89.pl_PL
dc.referencesShelton L. M. (2005), Scale barriers and growth opportunities: a resource-based model of new venture expansion, „Journal of Enterprising Culture”, vol. 13, no. 4, s. 333–357.pl_PL
dc.referencesShepherd D. A. (2003), Learning from business failure: propositions of grief recovery for the self-employed, „Academy of Management Review”, vol. 28, no. 2, s. 318–328.pl_PL
dc.referencesSheppard J. P. (1994), Strategy and Bankruptcy: An Exploration into Organizational Death, „Journal of Management”, vol. 20, no. 4, s. 795–833.pl_PL
dc.referencesSheppard J. P. (1995), A Resource Dependence Approach to Organizational Failure, „Social Science Research”, no. 24, s. 28–62.pl_PL
dc.referencesSheppard J. P., Chowdhury S. D. (2005), Riding the Wrong Wave: Organizational Failure as a Failed Turnaround, „Long Range Planning”, no. 38, s. 239–260.pl_PL
dc.referencesSherer S. A. (2003), Critical Success Factors for Manufacturing Networks as Perceived by Network Coordinators, „Journal of Small Business Management”, no. 41 (4), s. 325–345.pl_PL
dc.referencesSheth J., Sisodia R. (2005), Why good companies fail, „European Business Forum”, iss. 22, Autumn, s. 25–30.pl_PL
dc.referencesSikorski C., Bieńkowska J. (2012), Przestrzeń organizacyjna a efektywność organizacji, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, nr 265, s. 205–213.pl_PL
dc.referencesSkat-Rørdam P. (2001), Zmiany decyzji strategicznych. Wykorzystywanie okazji rynkowych do rozwoju przedsiębiorstwa, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSlatter S., Lovett D. (2001), Restrukturyzacja firmy. Zarządzanie przedsiębiorstwem w sytuacjach kryzysowych, WIG-Press, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSłownik języka polskiego PWN (1999), Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesSmallbone D. (1995), The Survival, Growth and Support Needs of Manufacturing SMEs in Poland and The Baltic States: Developing a Research Agenda, paper presented to a seminar at University of Lodz, Poland.pl_PL
dc.referencesSöderling R. A. (1998), The dynamics of the firm – in search for a general model, International Council for Small Business, ICSB Conference, Singapore.pl_PL
dc.referencesSolska J. (2012), Jednoroczni i leworęczni, „Polityka”, 12–18 września 2012 r., nr 37, s. 18–20.pl_PL
dc.referencesSori Z. M., Hamid M. A. A., Nassir A. (2006), Perceived failure symptoms: evidence from and emerging capital market, August; http://ssrn.com/abstract=924309 [dostęp: 2.11.2007].pl_PL
dc.referencesStanworth J. (1995), Penetrating the Mists Surrounding Franchise Failure Rates, „International Small Business Journal”, vol. 13 (3), s. 59–62.pl_PL
dc.referencesStarbuck W. H., Greve A., Hedberg Bo L. T. (1978), Responding to Crisis: Theory and the Experience of European Business, „Journal of Business Administration”, Spring, s. 107–134.pl_PL
dc.referencesStawasz E., Stos D. (2008), Przesłanki i mechanizm szarej strefy w procesie wzrostu przedsiębiorstw z sektora MSP, [w:] E. Stawasz (red.), Zarządzanie wzrostem małych i średnich przedsiębiorstw w kontekście szarej strefy, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesStawasz E., Stos D. (2010), Wybrane problemy monitorowania zjawisk kryzysowych w przed-siębiorstwach sektora MSP z udziałem szarej strefy, [w:] A. Stabryła (red.), Systemy controlingu, monitoringu i audytu, Mfiles.pl, Kraków, s. 139–152.pl_PL
dc.referencesSteinmetz L. L. (1969), Critical Stages of Small Business Growth, „Busines Horizons”, February, s. 29–36.pl_PL
dc.referencesSten J. (1998), Exit – Succes or Failure?, International Council For Small Business, Singapore Conference Proceedings.pl_PL
dc.referencesStevenson T. (2006), Anticipatory action learning: conversations about the future, „Futures”, vol. 34, s. 417–425.pl_PL
dc.referencesStewart H., Gallagher C.C. (1986), Business Death and Firm Size in the UK, „International Small Business Journal”, vol. 4, no. 1, s. 42–57.pl_PL
dc.referencesStorey D. J. (1994), Understanding The Small Business Sector, Routledge, London–New York.pl_PL
dc.referencesStrużyna J., Orman D. (2000), Zarządzanie strategiczne w małych firmach, [w:] R. Krupski (red.), Metody zarządzania strategicznego, Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych, s. 225–234.pl_PL
dc.referencesSuszyński C. (2005), Kształtowanie strategii małych i średnich przedsiębiorstw w świetle badań nad wykorzystaniem zewnętrznych doradców przez krajowe MSP, [w:] R. Krupski (red.), Zarządzanie strategiczne. Strategie małych firm, Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych, s. 83–94.pl_PL
dc.referencesSutton R. I. (1987), The Process of Organizational Death: Disbanding and Reconnecting, „Administrative Science Quarterly”, no. 32, s. 542–569.pl_PL
dc.referencesSzarucki M. (2011), Upadłości przedsiębiorstw w Polsce w latach 2001–2010; www.naukaigospodarka.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=467%3Aupadlosci-przedsiebiorstw-w-polsce-w-latach-2001-2010&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl [dostęp: 30.01.2012].pl_PL
dc.referencesSzczerbak M. (2007), Przyczyny upadłości przedsiębiorstw w Polsce, [w:] B. Prusak (red.), Ekonomiczne i prawne aspekty upadłości przedsiębiorstw, Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSzumlicz T. (2009), Ubezpieczenie. W sprawie zastrzeżenia terminologicznego, „Wiadomości Ubezpieczeniowe”, nr 1, s. 97–112.pl_PL
dc.referencesŚledź D. (red.) (2010), Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw, PARP, Warszawa.pl_PL
dc.referencesŚwigoń M. (2010), Bariery informacyjne. Wyniki badań ankietowych wśród pracowników i studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, www.ebib.info/2010/110/a.php?swigon [dostęp: 12.07.2012].pl_PL
dc.referencesTheng L. G., Boon J. L. W. (1996), An exploratory study of factors affecting the failure of local small and medium enterprises, „Asia Pacific Journal of Management”, vol. 13 (2), October, s. 47–61.pl_PL
dc.referencesThornhill S., Amit R. (2003a), Learning about Failure: Bankruptcy, Firm Age and Resource-Based View, „Organization Science”, no. 15, s. 497–509.pl_PL
dc.referencesThornhill S., Amit R. (2003b), Learning from failure: Organizational mortality and the resource-based view, Research Paper, Statistics Canada.pl_PL
dc.referencesToffler A., Toffler H. (1996), Budowa nowej cywilizacji. Polityka trzeciej fali, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań.pl_PL
dc.referencesTurner I. (2005), Corporate failure, „Henley Manager Update”, vol. 17, no. 2, Winter, s. 33–42.pl_PL
dc.referencesUcbasaran D., Shepherd D. A., Lockett A., Lyon S. J. (2013), Life After Business Failure: The Process and Consequences of Business Failure for Entrepreneurs, „Journal of Management”, no. 39 (1), s. 163–202.pl_PL
dc.referencesUlmer M. J., Nielsen A. (1947), Business Turn-Over and Causes of Failure, „Survey of Current Business”, no. 27 (4), s. 10–16.pl_PL
dc.referencesUrbanowska-Sojkin E. (2003), Zarządzanie przedsiębiorstwem. Od kryzysu do sukcesu, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.pl_PL
dc.referencesUstawa z dn. 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze, Dz. U. z 2003 r., nr 60, poz. 535 z późn. zmian.pl_PL
dc.referencesvan Caillie D. (1999), Business Failure Prediction Models: What is the Theory Looking For?, referat prezentowany na 2nd International Conference on Risk and Crisis Management, Liege (Belgia), 5–7 maja.pl_PL
dc.referencesvan Hoorn Th. P. (1979), Strategic Planning in Small and Medium-Sized Companies, „Long Range Planning”, vol. 12 (1), s. 84–91.pl_PL
dc.referencesVeciana J. M. (1988), The entrepreneur and the process of enterprise formation, „Revista Economica De Catalunya”, no. 8, May–August.pl_PL
dc.referencesVerheul I., Thurik A. R., Hessels J., van der Zwan P. W. (2010), Factors influencing the entrepreneurial engagement of opportunity and necessity entrepreneurs, „Scales Research Reports” H201011, EIM, Business and Policy Research.pl_PL
dc.referencesViliers C. (1989), Boiled Frog Syndrome, „Management Today”, March, s. 121–127.pl_PL
dc.referencesWang C., Walker E. A., Redmond J. L. (2007), Explaining the lack of strategic planning in SMEs: The importance of owner motivation, „International Journal of Organisational Behaviour”, no. 12 (1), s. 1–16.pl_PL
dc.referencesWarunki powstania i działania oraz perspektywy rozwojowe polskich przedsiębiorstw powstałych w latach 2004–2008 (2010), GUS, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWarunki powstania i działania oraz perspektywy rozwojowe polskich przedsiębiorstw powstałych w latach 2005–2009 (2011), GUS, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWarunki powstania i działania oraz perspektywy rozwojowe polskich przedsiębiorstw powstałych w latach 2006–2010 (2012), GUS, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWasilczuk J. (2005), Wzrost małych i średnich przedsiębiorstw. Aspekty teoretyczne i badania empiryczne, Wyd. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesWatson J. (2003a), Failure Rates for Female-Controlled Businesses: Are They Any Different?, „Journal of Small Business Management”, no. 41 (3), s. 262–277.pl_PL
dc.referencesWatson J. (2003b), The potential impact of accessing advice on SME failure rates, a paper for The Small Enterprise Association of Australia and New Zealand 16th Annual Conference, Ballarat, 28 September–1 October.pl_PL
dc.referencesWatson J., Everett J. (1996), Do Small Businesses Have High Failure Rates?, „International Small Business Journal”, vol. 34, no. 4, s. 35–48.pl_PL
dc.referencesWatson K., Hogarth-Scott S., Wilson N. (1998), Small Business Start-ups: Success Factors and Support Implications, „International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research”, vol. 4 (3), s. 217–238.pl_PL
dc.referencesWawrzyniak B. (1999), Odnawianie przedsiębiorstwa. Na spotkanie XXI wieku, Wyd. Poltext, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWawrzyniak B. (red.) (1984), Zarządzanie w kryzysie. Koncepcje, badania, propozycje, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWeitzel W., Jonsson E. (1989), Decline in Organizations: A Literature Integration and Extension, „Administrative Science Quarterly”, vol. 34, no. 1, s. 91–109.pl_PL
dc.referencesWennberg K., Wiklund J., DeTienne D. R., Cardon M. S. (2010), Reconceptualizing entrepreneurial exit: Divergent exit routes and their drivers, „Journal of Business Venturing”, vol. 25 (4), s. 361–375.pl_PL
dc.referencesWesthead P., Ucbarasan D., Wright M. (2005a), Decisions, Actions and Performance: Do Novice, Serial and Portfolio Entrepreneurs Differ?, „Journal of Small Business Management”, no. 43, s. 393–417.pl_PL
dc.referencesWesthead P., Ucbasaran D., Wright M., Binks M. (2005b), Novice, serial, and portfolio entrepreneur behaviour and contributions, „Small Business Economics”, no. 25 (2), s. 109–132.pl_PL
dc.referencesWesthead P., Wright M. (1998), Novice, portfolio, and serial founders: are they different?, „Journal of Business Venturing”, no. 13 (3), s. 173–204.pl_PL
dc.referencesWędzki D. (2005), Wielowymiarowa analiza bankructwa na przykładzie budownictwa, „Badania Operacyjne i Decyzje”, nr 2, s. 59–81.pl_PL
dc.referencesWędzki D. (2008), Przepływy pieniężne w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstwa. Przegląd literatury, „Badania Operacyjne i Decyzje”, nr 2, s. 87–104.pl_PL
dc.referencesWiatr S. M. (1997), Ograniczanie indywidualnego ryzyka kredytowego w Polsce: banki w drodze do Unii Europejskiej, Poltex, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWickham P. A. (2006), Strategic Entrepreneurship: A Decision-Making Approach to New Venture Creation and Management, 4th edition, Pearson Education Ltd., Essex.pl_PL
dc.referencesWieczorek-Kosmala M. (2009), Małe przedsiębiorstwo wobec ryzyka gospodarczego, [w:] H. Zadora (red.), Finanse małego przedsiębiorstwa w teorii i praktyce zarządzania, C.H. Beck, Warszawa.pl_PL
dc.referencesZarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym. Podręcznik wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem w administracji publicznej w Polsce (2004), Ministerstwo Finansów RP, Ben-tley Jennison; www.mf.gov.pl/documents/764034/3349878/20130307_3_zarzadzanie_ ryzykiem_w_sektorze_publicznym.pdf [dostęp: 6.03.2011].pl_PL
dc.referencesZawiła-Niedźwiecki J. (2007), Metoda TSM-BCP projektowania rozwiązań zapewniania ciągłości działania organizacji, referat przygotowany na konferencję AGH „Zarządzanie przedsiębiorstwem. Teoria i praktyka”, 22–23 listopada 2007 r.pl_PL
dc.referencesZelek A. (2003a), Zarządzanie kryzysem w przedsiębiorstwie – perspektywa strategiczna, ORGMASZ, Warszawa.pl_PL
dc.referencesZelek A. (2003b), Model zarządzania kryzysem w organizacji, [w:] D. Kopycińska (red.), Państwo i rynek w gospodarce, PTE, Szczecin, s. 47–60.pl_PL
dc.referencesZelek A. (2003c), Potransformacyjny kryzys polskich przedsiębiorstw, materiały konferencyjne na ogólnopolską konferencję „Transformacja – Integracja – Globalizacja. W poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego Polski”, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.pl_PL
dc.referencesZelek A. (2008), Strategie biznesu. Od klasyki do postmodernizmu w zarządzaniu, Wyd. Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Szczecin.pl_PL
dc.referencesZelek A. (2011a), Kondycja ekonomiczna przedsiębiorstw w fazie dekoniunktury, [w:] A. Burlita, G. Maniak, A. Zelek (red.), Przetrwać dekoniunkturę. Przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe wobec kryzysu, Wyd. Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Szczecin.pl_PL
dc.referencesZelek A. (2011b), Postrzeganie dekoniunktury przez kadry menedżerskie, [w:] A. Burlita, G. Maniak, A. Zelek (red.), Przetrwać dekoniunkturę. Przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe wobec kryzysu, Wyd. Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Szczecin.pl_PL
dc.referencesZelek A., Gwarek A. (2000), Symptomy kryzysu w organizacji, „Firma i Rynek”, nr 2, s. 49–59.pl_PL
dc.referencesZmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON 2010 r. (2011), GUS, Warszawa.pl_PL
dc.referencesZoleński W. (2010), Systemy wczesnego ostrzegania wykorzystujące wiedzę, „Organizacja i Zarządzanie. Kwartalnik Naukowy”, nr 3 (11), Politechnika Śląska, s. 143–161.pl_PL
dc.referencesŻuk A. (2011), Tworzenie strategii w małych firmach; www.lbs.pl/projekt/dobrepraktyki/ files/artykuly/AZuk.pdf [dostęp: 2.12.2012].pl_PL
dc.referencesAgarwal R., Echambadi R., Sarkar M. B. (2002), The Conditioning Effect of Time on Firm Sur-vival: A Life Cycle Approach, „Academy of Management Journal”, vol. 45 (8), s. 971–994.pl_PL
dc.contributor.authorEmailropega@uni.lodz.plpl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7525-940-7


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe