Show simple item record

dc.contributor.authorKabus, Judyta
dc.contributor.authorNowakowska-Grunt, Joanna
dc.date.accessioned2019-03-13T09:55:37Z
dc.date.available2019-03-13T09:55:37Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1429-3730
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/27085
dc.description.abstractAdapting the city to the needs of people with disabilities is a challenge of present times. Cities, in order to meet the needs of this group of people, create local development programs that address their needs. Częstochowa in the years 2014–2020, these actions are implemented within the framework of the Action Program for Disabled Persons, “CZESTOCHOWA FOR THE DISABLED PEOPLE”. This program is aimed at the disabled and their families. It is also socially important because of the growing number of seniors. The aim of this paper is to present the social policy of the city of Czestochowa to people with disabilities. The article was prepared on the basis of literature studies in the field of management, organization and planning of social activities in administrative units and statistical data from the public administration in Czestochowa.en_GB
dc.description.abstractDostosowanie miasta do potrzeb osób niepełnosprawnych jest wyzwaniem obecnych czasów. Miasta, chcąc sprostać wymaganiom tej grupy mieszkańców, tworzą lokalne programy rozwoju uwzględniające ich potrzeby. Częstochowa w latach 2014–2020 działania te realizuje w ramach Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „CZĘSTOCHOWA NIEPEŁNOSPRAWNYM”. Program ten skierowany jest do niepełnosprawnych oraz ich rodzin. Jest on ważny społecznie również ze względu na rosnącą liczbę seniorów. Celem niniejszego opracowania jest prezentacja polityki socjalnej miasta Częstochowa względem osób z niepełnosprawnością. Autorki dokonały analizy strategii logistyki miejskiej wobec potrzeb niepełnosprawnych mieszkańców. Praca ma charakter przeglądowy. Wykorzystana w niej została literatura z zakresu organizacji i zarządzania oraz dane statystyczno-administracyjne dla miasta Częstochowa.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesGospodarka w Praktyce i Teorii;1
dc.rightsThis work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.pl_PL
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0pl_PL
dc.subjectdisableden_GB
dc.subjectmanagementen_GB
dc.subjecturban logisticsen_GB
dc.subjectCzestochowaen_GB
dc.subjectniepełnosprawnipl_PL
dc.subjectzarządzaniepl_PL
dc.subjectlogistyka miejskapl_PL
dc.subjectCzęstochowapl_PL
dc.titleZarządzanie logistyką miejską na rzecz niepełnosprawnych na przykładzie Częstochowypl_PL
dc.title.alternativeManaging urban logistics for disabilities on the example of Czestochowaen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number35-46
dc.contributor.authorAffiliationPolitechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania
dc.contributor.authorAffiliationPolitechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania
dc.identifier.eissn2450-095X
dc.referencesBrzeziński S., Zarządzanie miastem. Rozmowa redaktora naczelnego „Przeglądu Organizacji” Stanisława Brzezińskiego z prezydentem miasta Częstochowy Krzysztofem Matyjaszczykiem, „Przegląd Organizacji” 2015, nr 12.pl_PL
dc.referenceshttp://czestochowa-niepelnosprawnym.org/ [dostęp: 2.11.2017].pl_PL
dc.referenceshttp://www.mpk.czest.pl [dostęp: 8.11.2017].pl_PL
dc.referencesKarta Praw Osób Niepełnosprawnych, http://www.niepelnosprawni.gov.pl/container/uprawnienia-osob-niepelnosprawnych/Karta%20Praw%20Osob%20Niepelnosprawnych.pdf [dostęp: 30.10.2017].pl_PL
dc.referencesKonstytucja RP, http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/kon1.htm [dostęp: 2.11.2017].pl_PL
dc.referencesKonwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, https://www.rpo.gov.pl/pl/konwencja-o-prawach-osob-niepelnosprawnych [dostęp: 30.10.2017].pl_PL
dc.referencesKrawczyk-Sokołowska I., Mesjasz-Lech A., Nowicka-Skowron M., Rynek pracy a systemy wczesnego ostrzegania w zarządzaniu zasobami ludzkimi, [w:] K. Jędralska, W. Dyduch (red.), Nauki o zarządzaniu. Dokonania, trendy, wyzwania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2017.pl_PL
dc.referencesMiasto bardziej przyjazne niepełnosprawnym – „Błękitna ankieta”, http://cgk.czestochowa.pl/data/other/blekitna_ankieta.pdf/ [dostęp: 2.11.2017].pl_PL
dc.referencesProgram Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością – Częstochowa Niepełnosprawnym, http://ngo.czestochowa.pl/data/newsfiles/program-on-28.01.2014-do-bik.pdf [dostęp: 8.11.2017].pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1991 r. Nr 95, poz. 425).pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19971230776 [dostęp: 30.10.2017].pl_PL
dc.contributor.authorEmailjudytakabus@interia.pl
dc.contributor.authorEmailjnowakowskagrunt@onet.eu
dc.identifier.doi10.18778/1429-3730.50.03
dc.relation.volume50pl_PL
dc.subject.jelR42
dc.subject.jelR4
dc.subject.jelJ14


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.
Except where otherwise noted, this item's license is described as This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.